Verbondbrekers die het verbond verbroken hebben

Ds. C.G. Vreugdenhil / 7 reacties

04-11-2010, 13:30

Vraag

Geachte dominee Vreugdenhil. Een aantal weken terug heeft u in een dienst de volgende tekst aangehaald: "Verbondbrekers die het verbond verbroken hebben (…)" Bedoelt u hiermee mensen die uitgeschreven zijn of mensen die niet naar de kerk gaan? Waarom haalt u dit aan? Er zijn toch ook veel christenen buiten de kerkmuren. Het doet mij zeer dat u dit aanhaalt. Ik kijk uit naar uw reactie.

Antwoord

Fijn dat je blijkbaar via internet naar de preken die in Vlissingen gehouden zijn, luistert. In Gen. 17:14 en Jer. 11:10 komt die uitdrukking over het breken van het verbond voor. In het OT kon Israël het verbond breken. Dat kan nu nog door de dienst van de Heere op te zeggen. Door ongehoorzaam te zijn aan de verbondseis van God.

Ik had het in die preek, die jij bedoelt, over mensen –jongeren en ouderen– die de dienst van de Heere verlaten. Als je gedoopt bent en belijdenis hebt gedaan en je verlaat de kerk en de gemeenschap der heiligen, dan verbreek je het verbond. Gelukkig ben je bij God altijd welkom en blijft Zijn aanbod en belofte gelden, ook voor verbondsbrekers. Maar van onze kant kunnen we het verbond breken, dat wil zeggen: God laten voor Wie Hij is en de wereld gaan dienen.

Als je niet niet naar de kerk gaat en wel het geloof behoudt, is er iets niet in orde. Als je de NTische brieven leest is een heel belangrijk punt dat je in de gemeenschap van de gemeente wortelt en niet op jezelf gaat staan. Het is zelfs een straf –met opvoedkundige reden– om buiten de kerk gezet te worden vanwege grote zonden, die je niet wilt belijden en laten. Zo verbreek je het verbond. Als een aangehaalde tekst uit de Bijbel je zeer doet, is dat dan de schuld van die Bijbeltekst of van jezelf? Ik hoop dat mijn reactie duidelijkheid aan je verschaft.

Ds. C. G. Vreugdenhil

Ds. C.G. Vreugdenhil

Ds. C.G. Vreugdenhil

 • Geboortedatum:
  02-04-1946
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Houten
 • Status:
  Actief
7 reacties
Alphonsus
04-11-2010 / 15:31
Er zijn inderdaad heel veel Christenen buiten de kerkmuren. En dat is maar goed ook. Toen Jezus tegen Petrus sprak en zei dat Petrus de steenrots zou zijn waarop Christus Zijn kerk zou bouwen, werden per definitie alle door mensen gebouwde kerken en kerkgemeenschappen (die denken het ware in pacht te hebben) uitgesloten.
Het is Christus die bouwt en Christus geeft Zijn eer aan geen ander; ook niet aan goedbedoelende kerkstichters dan wel kerkscheiders.

Hoe zwaar heeft het menselijk geslacht daarna gezondigd om in hun hoogmoed allerlei godsdienstige kerken te stichten en zij zijn daarmede voorbij gegaan aan datgene wat Christus bedoelde. Ja, niet voor niets heeft satan in deze zijn duizenden, tienduizenden etc aan zich weten te binden. Zolang ze maar een menselijke kerk verbonden waren zouden ze zich wel door de dogmatische leer aldaar laten inpikken en vast blijven zitten in een godsdienstig gebeuren, aldus de "gedachte" van satan. Het vlees wordt hiermede bevredigt en men denkt rechtvaardig te staan tegen de medemens en God. De ultieme slimheid van satan in deze wordt in deze niet herkend en men leeft verder zonder zich te bekommeren om deel te kunnen krijgen aan het levende lichaam van Christus, n.l. ZIJN gemeente.

Het levende lichaam van Christus is echter verborgen voor de half ongelovige en bewust oppervlakkig levende "Christen"
Niet voor niets waarschuwt Jezus de gemeentes in Openbaring voor de vele misleidingen waarvan lauw zijn in de gemeente van Laodicea met name genoemd wordt: Zo dan, omdat gij lauw zijt en noch heet, noch koud, zal Ik u uit mijn mond spuwen.

Dit lauw zijn wordt binnen de kerken gevonden. Buiten de kerken vaak het koud zijn van de mens jegens het Evangelie.

De "kouden" of goddelozen zijn makkelijker te bekeren dan die in kerken opgesloten gelovigen die helaas misleid, zich toch redelijk behaaglijk voelen.

De ware gemeente van Christus (dus de kerk die door Hem gebouwd wordt) is die gemeente van oprechte gelovigen de werking van de Heilige Geest van harte omarmen.
Open staan voor de vermaning van de Geest, zichzelf geheel afhankelijk weten van Gods werk in hen (en zich dus niet zich afhankelijk weten van allerlei dogmatische regels) en gehoorzaam zijn aan de genade die zij ontvangen.
Gehoorzaamheid aan het geloof en trouw te zijn op de plaats die God je gegeven heeft, de zonde in het vlees te herkennen en te erkennen en een warme hartelijke hartengemeenschap met Hem hebben zijn de ware leden van Zijn kerk. Dezen zijn in principe overal te vinden maar het zullen er niet velen zijn.

Door persoonlijke trouw zal God hen leiden en toevoegen. Hopelijk zijn er nog vele uitverkorenen die de blijde en bevrijdende boodschap van het bruidsevangelie mogen horen en er gehoorzaam aan mogen zijn.
Gerteke
04-11-2010 / 18:32
Volgens mij is er ook nog een verschil tussen de kerk verlaten en de gemeente verlaten.

Bij dat eerste kan ik me wel iets voorstellen; het zou veel christenen vast goed doen. Het tweede kan, uitgezonderd dramatische omstandigheden, eigenlijk niet.
43843
05-11-2010 / 07:46
Een verbondsbreker is iemand die - na doop en belijdenis - de Heere en Zijn dienst verlaat en de WERELD gaat dienen. ( zie antwoord )
verwoerdh
05-11-2010 / 12:29
Wat wordt er dan bedoeld in Hebr. 6, waar staat dat als je eenmaal de genade hebt ontvangen, er geen tweede bekering meer mogelijk is?
43843
05-11-2010 / 19:00
Hier wordt gesproken over de zonde tegen de Heilige Geest. Dit is een bewuste afval van het geloof. Het uit zich in een totale verharding. 'Voor diegene zeg ik niet dat gij zult bidden' lees ik ergens anders in de Bijbel. Zij zijn tot de hemel toe verhoogd en zullen tot de hel toe vernedert worden.
verwoerdh
06-11-2010 / 19:18
Maar als je na doop en belijdenis De Heere en Zijn dienst verlaat, dan is dat toch een bewuste afval van het geloof?
Als je deze zonde gedaan hebt. zou het dan nog zo kunnen zijn dat je je steeds tevergeefs nog probeert te bekeren en ondanks vele smekingen en tranen niet meer
met de Heere verzoend kan worden?
1a2b3c
06-11-2010 / 19:49
Als je de zonde tegen de H.G. hebt gedaan GA en WIL je Hem niet zoeken en je bekeren.
Zonde tegen de H.G. is een bewuste daad van verwerping van Hem, dat kan je niet per ongeluk doen, zo van: zo had ik het niet bedoelt.

Na doop en belijdenis in zonden vallen, van Hem afdwalen is iets heel anders.
Jezus gaat het verloren schaap weer zoeken van Zijn kant en van onze kant roept Hij ons op ons te bekeren van onze ongerechtigheid.
Ezch. 18: 28 Dewijl hij toeziet, en zich bekeert van al zijn overtredingen, die hij gedaan heeft, hij zal gewisselijk leven, hij zal niet sterven.

Jeremia 3: 1....Gij nu hebt met veel boeleerders gehoereerd, keer nochtans weder tot Mij, spreekt de HEERE.

Lees beide hoofdstukken maar eens.

Terug in de tijd

Ik heb een vraag aan iemand van de Gereformeerde Gemeenten. In onze gemeente was het afgelopen zondag Heilig Avondmaal. ...
4 reacties
04-11-2019
Ik ben een jonge getrouwde vrouw met vaginisme. Hierdoor kunnen we geen gemeenschap hebben. Ik ben hiervoor al een jaar ...
2 reacties
04-11-2009
Is het mogelijk dat er in Handelingen 12:12 een kringgebed plaatsvond?
geen reacties
05-11-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering