Vraag betreft de kinderdoop

Redactie Refoweb / 8 reacties

03-11-2010, 12:47

Vraag

Ik heb een vraag voor ds. Kleinbloesem, omdat ik in zijn beantwoording merk dat hij echt op de Bijbel gebaseerde antwoorden wil geven en niet volstaat met een beroep op onze traditie of een beroep op bepaalde belijdenisgeschriften. Ik heb veel waardering voor onze gereformeerde traditie, maar willen we niet in dezelfde valkuil lopen als de Rooms-Katholieke Kerk dan worden we volgens mij wel geroepen om deze traditie steeds te toetsen aan het Woord. Mijn fundament kan ook alleen maar het Woord zijn en nooit daarnaast ook nog enkele belijdenisgeschriften, hoewel die veel zaken betrouwbaar en kernachtig kunnen verwoorden. Goed, mijn vraag betreft de kinderdoop. Mijns inziens gebruiken we de begrippen “kerk” en “gemeente” alleen bijbels, als we daarmee het lichaam van Christus aanduiden. De sacramenten zijn aan de kerk (in eerste instantie de eerste discipelen), en dus het lichaam van Christus, gegeven. Degenen die toegevoegd zijn aan de kerk, of anders gezegd: die het lichaam van Christus zijn ingelijfd, worden gedoopt. Dat dit inderdaad zo is bij de volwassendoop zullen weinigen ontkennen. Maar bij de kinderdoop is dit heel anders, terwijl de Bijbel toch duidelijk over maar één doop spreekt. Volwassendoop en kinderdoop moeten dus bijbels gezien wezenlijk één zijn. De kinderen die gedoopt zijn, moeten dus ook leden van het lichaam van Christus zijn. Het lijkt erop dat het doopformulier dit met mij eens is, gezien de eerste doopvraag en het dankgebed. Is dit juist? Zo niet, kunt u dan op grond van de Bijbel aantonen waar de fout in mijn gedachtengang zit. En op grond waarvan is de kinderdoop dan wel mogelijk? En klopt het doopformulier dan wel? Nu heb ik echter nog wel een probleem. De praktijk wijst uit dat gedoopte kinderen, maar ook gedoopte volwassenen van het christelijk geloof afvallen. Mij is altijd geleerd dat dit onmogelijk is en de Dordtse leerregels zeggen dit ook. In Johannes 15 wordt er echter gesproken over “in mij blijven” en “buitengeworpen worden”. En in de Bijbel wordt ook vaak opgeroepen tot standvastigheid. Hebreeën 6 lijkt mij ook een duidelijke bewijsplaats voor afval van heiligen. De afval is juist daarom zo erg, omdat ze deelgenoot waren van de Heilige Geest. Mijn conclusie: afvallen is mogelijk. Bijbelse illustratie: Je kunt gered zijn uit het slavenhuis in Egypte, maar op weg naar het beloofde land vallen in ongeloof en afvallen. In de kerk is het ook mogelijk om iemand met de ban af te snijden, al wordt dit instrument mijns inziens ten onrechte vrijwel nooit gebruikt. Zo iemand wordt dan van het lichaam van Christus afgesneden. Tegengeworpen wordt vaak Johannes 10:29, maar heeft deze tekst niet betrekking op Gods plan voor de grondlegging van de wereld, het plan waar wij de details niet van kennen omdat ons dat niet geopenbaard is? Hopelijk kunt u ook hier een bijbels antwoord op geven.

Vraag 2:
Vraag: Ik zit met het volgende: na een heleboel onderzoek ben ik tot de overtuiging gekomen dat de geloofsdoop de bijbelse doop is. De voor- en tegenargumenten ken ik allemaal al. In mijn kerk zijn ze voor de kinderdoop, dus daar kan ik niet terecht. Ik ben als kind besprenkeld, maar ik wil me heel graag laten dopen zoals de Bijbel het leert. Maar als het mogelijk is blijf ik liever in mijn eigen kerkverband. Weet iemand of dat een optie is en waar ik dan terecht kan?


Antwoord

Bij ons is bekend dat de kwestie van geloofsdoop onlangs besproken is door de synode van de PKN. Het is wellicht verstandig om bij de servicedesk van de PKN te informeren wat de mogelijkheden voor geloofsdoop zijn en toch lid te blijven van het kerkverband. In niet iedere plaatselijke gemeente zal dit mogelijk zijn:

E-mail: servicedesk@pkn.nl Telefoon: (030) 880 18 80 (bereikbaar van maandag-vrijdag 08.30-17.00 uur)

Over kinderdoop versus volwassendoop zijn al veel vragen gesteld en tot in detail antwoorden gegeven. Gebruik het zoekprogramma in het archief van de vragenrubriek of kijk in de rubriek 'sacramenten' om de antwoorden te vinden.

Voor antwoorden over de afval der heiligen, zie de tag 'Geloofsafval'.

Redactie Refoweb

Redactie Refoweb

 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Divers
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Mailadres: vragen@refoweb.nl

Tags in dit artikel:

kinderdoopoverdoopvolwassendoop
8 reacties
wpost
03-11-2010 / 14:38
Het leven van een christen is zeer ongezond als hij alleen Christus ‘aanneemt’ tot rechtvaardigmaking en niet tot heiligmaking. Tussen die twee genadeweldaden is een onlosmakelijke eenheid, hoewel ze wel te onderscheiden zijn. Ze zijn echter niet los verkrijgbaar. Waar de Heere Christus openbaart in ons leven tot vergeving van onze zonden, daar komt ook een begeerte om heilig te leven. Christus is Eén en kan niet gedeeld worden.
Christus is niet alleen de Zaligmaker maar ook een Voorbeeld om na te volgen. Denk bijvoorbeeld aan Johannes 13 waar Jezus de voetwassing als een voorbeeld voorstelt aan al Zijn volgelingen. Dit aspect mag niet verwaarloosd worden. Niet in de prediking en niet in de praktijk van het leven. Het hele leven dient aan Christus toegewijd te zijn.
Dus ook ook de Doop ,,,,,,dus,,,,,,,,,kinderdoop ,,,,,,,,,,,,,, meer niet ,,,,,,,,,,,,,,,,, bid......... er.............. maar..............veel,,,,,,,,,,,,,,om,,,,,,,,,,,,
Alphonsus
03-11-2010 / 15:18
Voor mij geeft de volgende tekst duidelijkheid: Rom6; 1 ev

Wat zullen wij dan zeggen? Mogen wij bij de zonde blijven, opdat de genade toeneme? 2 Volstrekt niet! Immers, hoe zullen wij, die der zonde gestorven zijn, daarin nog leven? 3 Of weet gij niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? 4 Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen.

Dit in Christus Jezus gedoopt zijn (in zijn dood!!) en vervolgens te wandelen in de nieuwheid des levens is een verwijzing naar de volwassenedoop. Een baby is hier nog verre van.
Want slechts diegene die als volwassene gedoopt is kan in nieuwheid des leven gaan wandelen. De volwassene kan ook pas zeggen: ik wil NIET bij de zonde blijven en met Gods genade een Gode welgevallig leven gaan leiden.

Even verder in Rom. 6 wordt dan duidelijk gemaakt wat die dood van Hem dan is: Rom 6; 10 ev

Want wat zijn dood betreft, is Hij voor de zonde eens voor altijd gestorven; wat zijn leven betreft, leeft Hij voor God. 11 Zo moet het ook voor u vaststaan, dat gij wèl dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. 12 Laat dan de zonde niet langer als koning heersen in uw sterfelijk lichaam, zodat gij aan zijn begeerten zoudt gehoorzamen, 13 en stelt uw leden niet langer als wapenen der ongerechtigheid ten dienste van de zonde, maar stelt u ten dienste van God, als mensen, die dood zijn geweest, maar thans leven, en stelt uw leden als wapenen der gerechtigheid ten dienste van God.

Pas een volwassenen kan zoals hierboven aangegeven na zijn wedergeboorte:
- beseffen dat hij voor de zonde dood wil zijn
- voor God in Christus wil leven
- de zonde als koning in zijn leven afwijzen
- niet langer meer slaaf willen zijn van zijn begeerten die in zijn vlees leven
- zijn leden daarentegen stellen als een wapen der gerechtigheid.

Een baby heeft van het bovenstaande niet het flauwste benul.

Wanneer een volwassenen tot geloof is mogen komen en bewust kiest voor een doop zoals hierboven aangegeven is, zal hij, mits hij trouw blijft, niet kunnen afvallen van het Evangelie daar hij voor struikelen wordt behoed en Gode krachtig in de gelovige zal werken tot een verdergaande heiligmaking. En dat alles tot eer van Christus en Zijn Vader.
(De bruidsroeping !!)

De vele geconstateerde afval komt voort uit die gedoopten die geen bewuste keuze hebben gemaakt en zich er naderhand ook niet neer om bekommeren.
Johan00297
03-11-2010 / 16:41
Ik denk dat wanneer je de formulieren leest zoals deze bij de kinderdoop of volwassendoop horen............. beide kloppen zoals deze uitgelegd wordt.
Aan beide uitleggingen kan ik geen onbijbelse uitleg vinden.
De kinderdoop is een teken en zegel van het verbond en is niet tot behoud!!
De volwassendoop is dan na een geloofsbelijdenis.

Een eigen redenatie is nog: waarom staan er in de Bijbel zoveel "problemen" beschreven bij de nieuwe gemeenten, maar niks over de kinder/volwassendoop?
Men maakt een probleem als iets gebeurt wat niet mag gebeuren!
Men maakt geen probleem als iets niet gebeurt terwijl het wel moet gebeuren!
zou zomaar kunnen.........
Is er bekend dat kinderdoop ooit werd geintroduceerd?
Anders kan je er vanuit gaan dat het altijd al werd gedaan en dit dus niet als een "probleem/zonde" werd gezien zodat het beschreven moest worden.
1a2b3c
03-11-2010 / 21:57
Johan00297, je zeg dat de doopformulieren kloppen.
In het doopformulier staat dat de doop ipv de besnijdenis is gekomen maar in de Bijbel staat dat nergens.
De kinderdoop is pas in de 4e eeuw ingevoerd dus de apostelen hoefden dat probleem niet te behandelen omdat het niet speelde.
dominerik
04-11-2010 / 11:32
Maar als je de kinderdoop werkelijk serieus neemt, zijn diezelfde kinderen ook welkom aan de Tafel om de Maaltijd van de Heer mee te vieren.
mariska
04-11-2010 / 12:05
Alphonsus, wat een helder een duidelijk antwoord!

Alleen een volwassene kan oprecht die keuze maken.
Om tijdens het ondergaan in het water je oude mens te begraven en samen met Christus weer op te staan!
43843
04-11-2010 / 22:20
De kinderdoop is, evenals de besnijdenis, een teken van de bevestiging van Gods verbond. Dit is een grote rijkdom, met een enorme reikwijdte. het gaat helemaal van God uit. Het is iets waarop je je hele leven kunt / mag terugvallen en op mag pleiten. ( denk aan Luther; "ik ben gedoopt" )
1a2b3c
05-11-2010 / 08:25
Dopen betekent onderdompelen, alleen het woord maakt dus al duidelijk dat de kinderdoop nooit de bedoeling kan zijn geweest.
God is de eerste want Hij geeft Zijn Woord en beloften aan ons en onze kinderen.
Wij moeten in Hem en Zijn beloften geloven, dan pas mag er gedoopt worden.
Dat is de Bijbelse volgorde (zie bijv. wat Filippus tegen de moorman zei)

Terug in de tijd

Onlangs kwam een jonge moeder op het consultatiebureau met haar twee jonge kinderen (3  en 1,5 jaar). Het is een fijn gezin, waarvan papa en mama prima voor de kinderen zorgen. Nu had één van de kinde...
Geen reacties
03-11-2022
Gisteren heb ik mijn bloedsuiker laten 'opmeten'... en wat blijkt? Ik heb véél te weinig suiker in mijn bloed, daarom ben ik ook vaak moe en duizelig. Dat komt dus daar vandaan! Het is zo dat ik zo mi...
4 reacties
03-11-2009
Ik vind het  jammer dat in de beantwoording van vragen de toon van mensen uit de Ger. Gem. steeds is: Pas op, ons kerkverband is (alleen) subliem. Dit wordt door verschillende mensen om mij heen ook o...
Geen reacties
03-11-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering