TRIN

Ds. H. Veldhuizen / 1 reactie

07-04-2010, 17:30

Vraag

De laatste tijd hoor ik steeds vaker over TRIN en ik snap niet helemaal goed wat het nou precies inhoudt. Als ik er iets over op wil zoeken op internet, wordt het nogal eens geblokkeerd. Ik heb ook begrepen dat W. Ouweneel, die eerst fel tegen was, nu wel voor is. Omdat hij de dingen altijd goed onderzoekt, hecht ik veel waarde aan zijn oordeel, echter niet zoveel dat ik direct denk dat hij wel gelijk zal hebben. Wat is het nou precies en wat zijn de argumenten voor en tegen?

Antwoord

Beste vriend of vriendin,

Bedankt voor je vraag over TRIN. Je snapt niet goed wat TRIN precies inhoudt. Steeds als je er op internet iets over op wilt zoeken, wordt het nogal eens geblokkeerd, schrijf je. Dat laatste begrijp ik niet goed, want er is op internet heel wat over te vinden. Het kan zijn dat het aan de provider die je hebt, ligt.

Nu is er zoveel over TRIN te zeggen dat ik alleen maar een paar grote lijnen kan trekken. Je vraagt wat precies de argumenten vóór en tegen zijn. Nu, ik doe mijn best.

TRIN is een organisatie die deel uitmaakt van de Pinksterbeweging en in 2005 werd opgericht door Mattheüs van der Steen nadat hij geconfronteerd werd met de gevolgen van de genocide in Kosovo. Aldus Wikipedia. TRIN wil met woord (het Evangelie) en daad mensen die in grote armoede e.d. leven in bijvoorbeeld ontwikkelingslanden, helpen en hen daarbij in aanraking brengen met het Evangelie. Zoals Jezus bewogen was met mensen in nood en hen daadwerkelijk hielp (genas, brood gaf) en hen het Evangelie verkondigde, zo wil TRIN dat ook. Of beter: dat is eigenlijk een opdracht voor ieder die de Heere Jezus liefheeft, naar de mogelijkheden en gaven die de Heere ieder heeft gegeven, zegt TRIN. In enkele jaren tijds is TRIN uitgegroeid tot een organisatie met talrijke vrijwilligers in verschillende landen, onder andere Brazilië, India, Indonesië, Kosovo, Oeganda, Pakistan, terwijl vele christenen in ons land dit werk steunen. Het kantoor is in Harderwijk en van daaruit organiseert TRIN acties in het hele land.

TRIN staat voor: Touch (aanraken), Reach (bereiken), Impact (uitwerking), Nederland. Mensen in ons land worden toegerust om hun geloof gestalte te geven in hun eigen leven, in hun omgeving en in de wereld. Tweemaal werd er een grote meerdaagse conferentie gehouden (in Rotterdam en in Zwolle), waar bijna tienduizend mensen kwamen. Allemaal dus heel mooi. Geweldig als mensen zich inzetten voor het Evangelie en in de Naam van Jezus Christus wereldwijd dienstbaar willen zijn voor mensen in nood.

Maar er is ook een andere kant. Bij alle waardering die we voor het werk van TRIN hebben, moet ik ook eerlijk zeggen dat we heel wat reserves hebben. Dat klinkt wel negatief, maar het zou niet goed zijn als we dat niet eerlijk zouden onderkennen. Ik schreef het al dat Wikipedia zegt dat TRIN deel uitmaakt van de Pinksterbeweging. Ik denk dat dat niet helemaal waar is. Maar wel is waar dat TRIN heel sterk door het gedachtegoed van de Pinksterbeweging aangeraakt is en, laat ik maar zeggen, een heel sterk evangelisch-charimatische inslag heeft. Ik noem verschillende dingen:

1. Heel sterk ligt de nadruk op de ervaring van de Heilige Geest, en dan die ervaring op een heel bepaalde wijze. Mensen zeggen aangeraakt te worden door de Geest doordat ze bijvoorbeeld hun gedachten leegmaken om zich te richten op God waardoor ze als het ware doordrenkt (dat woord wordt letterlijk gebruikt) worden met de Heilige Geest. Er is dus een heel sterke nadruk op de Heilige Geest, en dat is goed, maar het is een nadruk op een heel bepaalde manier. Het eerste en belangrijkste wat de Heilige Geest doet is namelijk mensen brengen tot het geloof in Jezus Christus, hen overtuigen van zonden en hen leiden naar de Heere Jezus Christus toe. Dat is iets wat ik in de charismatische beweging en ook bij TRIN mis. Het tweede is: de vrucht van de Geest. Paulus schrijft daarover in Galaten 5:22. Ik zeg het wel eens zo: het werk van de Heilige Geest (het brengen van een zondaar tot Christus) is nodig, de vrucht van de Heilige Geest, als het gevolg daarvan, moet in het leven van de gelovige zichtbaar zijn. En daarnaast kan de Heilige Geest gaven geven: aan de een déze gave, aan de ander een àndere gave, gaven die besteed dienen te worden in dienst van de Heere Christus. Bij de charismatische beweging en TRIN ligt vooral de nadruk op de bijzondere ervaring van de Geest en de gaven van de Geest. Het komt er op neer dat een gelovige moet staan naar het ontvangen van een bijzondere ervaring van de Heilige Geest. Het geloof is nodig, maar het aangeraakt worden door de Heilige Geest is daarnaast een extra ervaring.

2. Bij TRIN komen wonderlijke ervaringen van genezing voor. Bijzondere genezing kan natuurlijk. De Heilige Geest is machtig om, evenals in de eerste christentijd, ook in onze tijd genezing te geven. Daar bidden we, als het goed is, ook om, iedere keer als iemand ziek is en bijvoorbeeld een behandeling moet ondergaan of geopereerd moet worden. Natuurlijk kan de Heilige Geest ook genezing geven zonder behandeling of medicijnen e.d. Bij de charismatische beweging en TRIN ligt de nadruk echter op wonderlijke genezing. Alsof de medische wetenschap ook niet een gave van de Heilige Geest kan zijn en een gelovige arts het niet als een bijzondere gave van God mag zien dat hij mensen kan helpen. Nadruk op de gaven van genezing komt, naast nadruk op tongentaal, vooral voor in de Pinksterbeweging en zo ook bij TRIN. “Jezus geneest”, staat naast de kansel, met grote letters op de muur van een kerk van de Pinksterbeweging in Rotterdam. Ik denk dat het, als er wat op de muur zou moeten staan, veel beter is dat er dan staat, wat in de Waldenzenkerken in Italië boven de kansels staat: Wij prediken Jezus Christus, de Gekruisigde.

3. Wat betreft de bijzondere ervaringen en gaven van de Geest: Mattheüs van der Steen zegt dat hij verschillende keren op wonderlijke wijze goudstof in zijn Bijbel en op zijn schoenen zou hebben aangetroffen. Eens lag de vloer zelfs bezaaid met goudvlokjes. Dat zou te vergelijken zijn met wat Mozes overkwam toen hij veertig dagen met God had doorgebracht en daarna zijn gezicht zo straalde dat hij zijn gelaat moest bedekken. De directeur van TRIN zei: “Misschien is het een soort manna”, en: “Eigenlijk is het een knipoog van God zoals het lekkere zonnetje op de dag dat je ergens heengaat.” Ik ben geneigd om dat grote dwaasheid te noemen. De ‘goudstof’ is trouwens door een kritische organisatie onderzocht en het bleek geen enkel deeltje goud te bevatten, maar wat koperdeeltjes die op de een of andere wijze waren opgedaan (Aldus Wikipedia). Het zou m.i. goed zijn als TRIN zich van dergelijke fantasieën openlijk zou distantiëren.

4. TRIN legt sterke nadruk op zending in woord (het Evangelie) en heeft daarbij heel radicale kritiek op de gevestigde kerken, die, om het met mijn eigen woorden te zeggen, alleen maar aan zichzelf zouden denken. Het zal je niet verbazen als ik die radicale kritiek heel onterecht noem. Niet dat er op de gevestigde kerken niets aan te merken zou zijn. Maar de kerk heeft vele tientallen jaren daadwerkelijk in woord en daad het Evangelie verkondigd in landen waar het nooit was gehoord en daarbij op allerlei wijze oog gehad voor de noden van mensen. Denk aan de zending, aan de medische zending (ziekenhuizen, medische zorg), aan Bijbelverspreiding, aan onderwijs, enz. Zelf was ik ruim elf jaar bestuurslid van een zendingsorganisatie die namens de gemeenten werkzaam was in verschillende landen in Afrika, Latijns-Amerika, Azië en het Midden-Oosten. Ik was in Kenia (waar TRIN nu ook werkt en doet alsof daar nooit eerder zendingswerk was) en bezocht verschillende keren in midden-Kenia het ziekenhuis en de Bijbelschool (opleiding inlandse evangelisten) in Plateau en het trainingscentrum in Eldoret. Ook was ik in Uganda, waar de kerk veel en goed zendingswerk in woord en daad verricht. TRIN had (en heeft misschien nog) o.a. veel kritiek op de kerken in Ermelo (waarschijnlijk omdat Ermelo dichtbij Harderwijk ligt, waar het kantoor van TRIN is). Ik werkte ruim zeven jaar in Ermelo en maakte onder andere tweemaal een uitzending van een jongere in zendingsdienst mee, terwijl ook andere Ermeloërs in zendingsdienst uitgingen. TRIN wil meer evangelisatie in ons land en wil een opwekking in ons land bewerken, want de gevestigde kerken “lopen allemaal leeg.” Maar weet TRIN niet dat er in ons land veel evangelisatiewerk gedaan wordt en er in de PKN o.a. een Inwendige Zendingsbond is die evangelisten heeft in de grote steden en mensen toerust? Weet TRIN niet dat vanuit de kerken de organisatie “Evangelie en moslim” bestaat, die moslims in aanraking wil brengen met het Evangelie? En dat al vele jaren vanuit de kerken in een moslimwijk in Antwerpen een Bijbelhuis is waar vele moslims van het Evangelie horen? Weet TRIN ook niet van daadwerkelijke hulpverlening vanuit de kerken door organisaties als Kerk in Aktie (PKN), Woord en Daad (interkerkelijk), Stichting Hulp Oost-Europa, om maar enkele organisaties te noemen. Het kan me boos maken als ik zie hoe TRIN aan al die inzet van de gevestigde kerken voorbijgaat en doet alsof zij de organisatie in Nederland zijn, die zich echt werkelijk inzet voor het werk in Gods koninkrijk. Ik vind dat een grote sektarische trek van TRIN.

5. Laat ik maar eerlijk zeggen: TRIN heeft een andere theologische achtergrond dan bijvoorbeeld de kerken van de Reformatie. Zo lees ik dat bekeerlingen “verteld moet worden dat zij dankzij Jezus geen zondig mens meer zijn, maar dat ze nu, omdat ze onberispelijk leven, samen met Hem in liefde mogen heersen.” Is dat werkelijk de bijbelse lijn? Zegt Paulus een aantal jaren na zijn bekering op de weg naar Damascus niet: “Het goede dat ik wil doe ik niet, het kwade dat ik niet wil, dat doe ik” (Romeinen 7)? Was Petrus na zijn bekering en belijdenis dat Jezus de Zoon van God is (Mattheüs 16) geen zondaar meer? Denk aan zijn verloochening van Jezus. Ik lees ook: “God droomt ervan om Zijn land Israël weer in te nemen door liefde.” Is het niet in strijd met de heiligheid van God om zo over God te spreken? Ik lees dat je mag “voelen, zien, proeven, ruiken, horen dat je door en door vergeven, gewenst en geliefd bent bij de Vader; Hij is niet boos op je; Hij ziet je helemaal zitten.” Is dat werkelijk de bijbelse lijn? Ik denk weer aan Romeinen 7. Is het zomaar waar dat God alle mensen liefheeft, zoals TRIN zegt? Is dat niet in strijd met wat Paulus zegt dat wij van nature kinderen van de toorn zijn (Efeze 2:3), waar o.a. ook het klassieke doopformulier naar wijst? Is wat TRIN zegt niet in strijd met wat staat in Johannes 3:36: “Wie de Zoon ongehoorzaam is, op die blijft de toorn van God” (Die toorn is er dus, en blijft als we de Zoon afwijzen).

6. Je schrijft dat je veel waarde hecht aan het oordeel van W. Ouweneel, maar dat dat niet direct betekent dat hij wel gelijk zal hebben. Gelukkig dat je dat laatste ook zegt. Bij alle waardering die ik voor Ouweneel heb (Wat heeft hij enorm veel geschreven! En nog!), moet ik ook zeggen dat hij nog wel eens van opvatting verandert en bijvoorbeeld niet meer geaccepteerd wordt door velen in de Vergadering der Gelovigen waar hij lid van is of was. Het is daarom goed dat je tot een eigen oordeel komt. Waarbij je natuurlijk ook naar anderen mag luisteren en van anderen mag leren.

Mijn vraag aan jou is: waarom ben je zo geïnteresseerd in TRIN? Is dat omdat je ervan hoorde of met mensen in aanraking kwam of komt die TRIN steunen? Best natuurlijk! Of heb je zelf ook wel eens gedachten om je in te zetten voor een evangelisatiewerk, zendingswerk of hulpverlening in de Naam van Jezus Christus in een ontwikkelingsland en ben je daarom geraakt door wat TRIN doet? Als dat het geval is, is mijn advies: Richt je niet op TRIN, maar kijk naar organisaties van je eigen kerk of van de gevestigde kerken. Steun in ieder geval het werk en de mensen van die organisaties door je gebed, meeleven en (ook financiële) gaven.

Door jouw vraag heb ik nog eens wat nader gekeken naar TRIN en ik moet zeggen dat ik niet dichter bij TRIN ben komen staan, maar er verder vandaan. Ik heb waardering voor alle arbeid die in de Naam van Jezus Christus gebeurt. Maar ik wijs het theologische gedachtegoed van TRIN als staande op gespannen voet met de bijbelse waarheid af. En ik heb nóg meer waardering gekregen voor het vele werk dat vanuit de gevestigde kerken in de Naam van Jezus Christus in binnen- en buitenland, in woord en daad gebeurt.

Beste vriend(in), het is een uitvoerig antwoord geworden. Ik hoop dat je er wat mee kunt.

Ds. H. Veldhuizen

Ds. H. Veldhuizen

Ds. H. Veldhuizen

 • Geboortedatum:
  02-01-1938
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Wapenveld
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  Emeritus

Tags in dit artikel:

kerken en godsdiensten
1 reactie
eduard1
09-04-2010 / 18:17
Op www.toetsalles.nl staat veel informatie over TRIN.

Terug in de tijd

Afgelopen zondag werd er bij ons in de kerk (HHK) gepreekt over Maria Magdalena en haar ontmoeting met de opgestane Jezu...
103 reacties
08-04-2016
Ik zou zo graag willen weten hoe een mens nou in Christus wordt ingelijfd. Wat moet ik toch aan de Heere vragen om dat o...
1 reactie
07-04-2011
Er wordt nogal eens gezegd dat gelovigen na hun sterven juichen voor Gods troon. Ik vraag me sowieso af waar in de Bijbe...
1 reactie
09-04-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering