Petrus bekering

Ds. P. van de Voorde / geen reacties

29-03-2010, 17:00

Vraag

Ik ben een 22-jarige vrouw, die graag het volgende zou willen weten. In Lukas 22 zegt de Heere Jezus tot Simon Petrus: "Ik heb voor je gebeden, opdat je geloof niet zou ophouden. En als je eenmaal tot inkeer bent gekomen, versterk dan je broeders." Wat bedoelt Jezus met "als je eenmaal tot inkeer bent gekomen"? Petrus geloofde Christus toch en hij was toch al tot inkeer gekomen? Of doelde Christus hier op het feit dat Petrus Hem later zou verloochenen en dat Christus hem, als Hij was opgestaan, zou herstellen in zijn ambt? Dat hij dan tot inkeer was gekomen en zijn broeders moest versterken (dus Christus' Kerk moest gaan leiden)?

Antwoord

Beste vragensteller,

Je stelt een belangrijke vraag over een tekst die vaak niet goed wordt verstaan. Het gaat dan voor over “als gij eens zult bekeerd zijn” of “als je eenmaal tot inkeer bent gekomen”. Petrus was inderdaad bekeerd, in de zin van wedergeboren en een gelovig volgeling van Jezus. Maar het woord “bekering” wordt in de Bijbel soms ook gebruikt in het leven van een kind van God. Het gaat dan om bekering van een bepaalde zonde.

Die zonde was bij Petrus duidelijk hoogmoed. Hij had nog hoge gedachten van zichzelf en dacht dat hij in eigen kracht Jezus zou kunnen volgen, ongeacht het lijden dat dit met zich mee zou kunnen brengen. Je begrijpt dat je met zo’n hoogmoedige houding niet je broeders en zuster kan dienen. Daarom zegt Jezus: “En als je eenmaal tot inkeer bent gekomen, versterk dan je broeders”.

Hoe ziet het plaatje eruit nadat Petrus in het moment van de verzoeking gevallen is en tot inkeer is gekomen? Hij is diep teleurgesteld in zichzelf. Hij heeft in de zaal van Kajafas driemaal geloochend dat hij Jezus kent en hij heeft de haan horen kraaien als nooit tevoren (Luk.22: 54-62). Hij heeft ontdekt dat zijn geloof geen knip voor de neus waard is. Hij heeft ook ontdekt wat hij werkelijk aan de Heere Jezus heeft: een Zaligmaker die trouw is tot in de dood en trouw is ondanks onze ontrouw. Hij heeft ontdekt dat zijn geloof alleen stand houdt vanwege de voorbede van Jezus. Kortom, hij heeft geleerd dat het geloofsleven een leven is van genade. En die genade is overvloedig in de eeuwige liefde en genade van de Heere Jezus. Ja, met die boodschap kan Petrus de broeders versterken en dat is wat Jezus bedoelt met: “En als je eenmaal tot inkeer bent gekomen, versterk dan je broeders”. Versterken, niet door de gelovige broeders en zusters terug te werpen op hun eigen kracht, maar door hen te brengen bij de Bron van alle geloof, hoop en liefde: Jezus Christus, een biddende Hogepriester (Hebr.4:14-16).

Hier zit een les in voor onze tijd. We kunnen heel enthousiast in een gemeente, Bijbelstudiegroep of gebedsgroep ons steentje bij dragen. Maar hoe doen we dat? Vanuit welke gezindheid? Als iemand nog –misschien onbewust– hoge gedachten heeft van zichzelf, versterkt hij niet, maar werpt hij mensen terug op zichzelf. Veel opdrachten: bidden, veel lezen, veel strijden tegen de zonde, enz. Het kernwoord is dan “moeten”. Op zich allemaal waar, maar wat is de Bron van waaruit we leven? Als het besef van pure genade ontbreekt, doen we het in eigen kracht, worden we hoogmoedig en struikelen we vroeg of laat. Om het met Jezus’ woorden te zeggen: we moeten tot inkeer komen. De Heere Jezus leert ons hoe we werkelijk anderen kunnen versterken, vanuit een houding van ootmoed. Gering denken van je eigen geestelijke capaciteiten, maar grote verwachtingen hebben van de voorbede van Jezus en zijn werk in onze harten door de Heilige Geest. Daarin ligt onze kracht om te volharden in de verzoeking van twijfel, ongeloof, zonde. Dan zijn Bijbellezen, gebed, geestelijke strijd belangrijke middelen, maar we rusten uiteindelijk alleen in Jezus volbrachte werk aan het kruis, zijn voorbede en zijn werk in onze harten door zijn Geest. Kortom, geloven en navolgen van Jezus is genade en kan alleen door genade. Daarom zegt Hij tot ons: “Blijf in Mij” (Joh.15: 4-5).

Ds. P. van de Voorde

Ds. P. van de Voorde

Ds. P. van de Voorde

 • Geboortedatum:
  18-08-1975
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Wijngaarden
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
geen reacties

Terug in de tijd

Ik ben een jong vrouw van 21 jaar en slik al vanaf mijn 17e antidepressiva. Nu hopen wij te gaan trouwen, maar ik mag me...
geen reacties
29-03-2006
Onlangs heeft ds. Heikamp een vraag over de enge poort beantwoord. De vraag ging over de christenreis van Bunyan, maar h...
geen reacties
30-03-2017
Is de duivel ook alomtegenwoordig?
geen reacties
29-03-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering