Vuur uit de hemel

Ds. H. van Oostende / geen reacties

18-02-2010, 13:30

Vraag

Wat gebeurde er met het vuur van het altaar toen koning Achaz de tempeldienst beeïndigde (2 Kron. 29:7)? Als koning Hizkia de offerdienst weer herstelt lees je niets over vuur dat uit de hemel daalt, zoals bij koning Salomo en na de Babylonische ballingschap. De verklaringen die ik over dit onderwerp heb geraadpleegd, zwijgen over de kwestie.

Antwoord

Geachte vraagsteller,

Als je als medewerker van de vragenrubriek van Refoweb te boek staat, kom je via een vraagsteller in aanraking met Bijbelgedeeltes, waar je normaliter niet zo gauw aan toe komt. Dat geldt ook van het gedeelte over de heidense koning Achaz, zoals dat vermeld staat in 2 Kronieken 29. Wat blijkt?

Zodra koning Hizkia de troon heeft bestegen, herstelt hij de dienst des Heeren in de tempel te Jeruzalem. De Kroniekschrijver laat ons weten dat dit het eerste was, wat hij deed. Hij heeft het zelfs in vs. 17 met pijnlijke nauwkeurigheid over “de eerste dag van de eerste maand.” Hizkia’s eerste regeringsdaad was dus het heropenen van de door Achaz gesloten tempel. Dat houdt in het hernieuwen van het verbond met de Heere, het Hem opnieuw erkennen en dus vereren als Israëls God.

In vs. 7 herinnert de koning dan aan wat onder zijn vader Achaz is gebeurd. In den brede meet hij uit over wat achter het sluiten van de tempel schuil gaat: het blussen van de lamp als bewijs, dat het huis onbewoond is; het niet-meer-ontsteken van wierook ten teken, dat niemand meer tot God nadert; het niet-meer-brengen van brandoffers, omdat niemand daar meer behoefte aan heeft.

De tempeldeuren worden gesloten, d.w.z. de tempel is leeg. Dat is het zich vergrijpen aan het eigendom van God, want die tempel is Zijn huis en daar beschikt Hijzelf over. Door het sluiten van de deuren geeft Achaz aan er niet meer in te willen. Dit alles wordt  nog eens extra onderstreept door het feit, dat Achaz als vazal van de Assyrische koning Tiglath-Pileser in de tempel te Jeruzalem een altaar naar Assyrisch model opricht en dat hij er zelfs op heeft geofferd. Kortom, het leven van Achaz wordt getypeerd door eigenmachtige veranderingen op godsdienstig gebied.

Net als mijn geachte vraagsteller kan ik uit deze exposés niet meer halen, dan zoals ik het hiervoor heb omschreven. Ik lees alleen over het uitdoven van de gouden kandelaar en daar blijft het bij. Vuur dat uit de hemel neerdaalt is een eenmalige gebeurtenis in 2 Koningen 1 en daar moet het bij blijven. Zelfs de discipelen krijgen nul op het rekest als ze in Lukas 9 vragen om vuur uit de hemel op de inwoners van een Samaritaans dorp.

Daar moeten we het mee doen en er niet meer achterzoeken dan de Bijbel ons aangeeft.

Ds. H. van Oostende

Ds. H. van Oostende

 • Geboortedatum:
  29-11-1936
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:

  Ds. van Oostende is overleden op 18 mei 2014.

geen reacties

Terug in de tijd

Onze volwassen dochter heeft ruim een jaar twee dagen per week gewerkt voor een eenmanszaak als telefoniste. Zij heeft d...
geen reacties
18-02-2013
Kun je bekeerd WILLEN worden? De ene keer hoor ik dat dat niet kan, de andere keer dat het wel kan als God dat in je wer...
geen reacties
18-02-2009
Aan iemand die ervaring heeft met het stellen van de diagnose ADD/ADHD. Een paar dagen geleden kwam ik op het Refowebfor...
4 reacties
18-02-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering