Gebed van Hizkia

Ds. M.A. Kuyt / geen reacties

28-09-2009, 21:00

Vraag

Ik las onlangs het verhaal van koning Hizkia die de brief van Sanherib in de tempel aan de Heere laat zien. Hij deed dit speciaal in de tempel. Had het toen meer te betekenen dat hij deze brief naar de tempel bracht dan dat hij hem in zijn eigen paleis aan God liet zien? Zou het ook nu meer betekenen als we onze problemen in de kerk brachten, dan dat ze we thuis aan God voorleggen? Ik vroeg het me zo af...

Antwoord

Het gebed van Hizkia is indrukwekkend. Hizkia wordt gehoond vanwege zijn vertrouwen op God. Ja, de God van Hizkia wordt gehoond en gesmaad. Hizkia had de brieven waarin God gehoond wordt ook in zijn eigen paleis kunnen lezen maar we lezen dat hij naar de tempel gaat. Dat zal wel te maken hebben met het feit dat hij al eerder daar geweest is (zie vers 1 van Jesaja 37). Als Hizkia de woorden van Rabsake hoort, dan scheurt hij zijn klederen en bedekt hij zich met een zak en gaat hij het huis des HEEREN binnen. Als na enige tijd opnieuw dreigementen klinken (nu in de vorm van brieven, 'haatmail') gaat Hizkia opnieuw naar het huis des HEEREN. Daar is de plek waar hij al eerder zijn nood heeft geklaagd en zijn droefheid heeft kenbaar gemaakt door zich te bekleden met een zak. Op deze plek wil hij opnieuw zijn nood aan de HEERE bekend maken.
 
Daar komt nog iets bij: we lezen van Hizkia dat hij zijn gebed begint door de HEERE als volgt aan te spreken: “O HEERE der heirscharen, Gij, God van Israël, Die tussen de cherubim woont! enz...” (vs.16). Die cherubim verwijzen naar de engelen die op ark staan. Die ark staat in het heiligdom, in de tempel. Of de koning in het heilige der heiligen is geweest (waar alleen de hogepriester mocht komen) is niet duidelijk, maar de koning staat wel heel dicht bij de troonzetel van God: de ark waarop de HEERE troont tussen de cherubim. Zo komt Hizkia heel dicht bij God. Hij verkeert nu niet in zijn eigen binnenkamer maar in de binnenkamer van God...
 
De aanklachten en dreigementen van de kant van Rabsake zijn wel zo fel en gemeen, dat ze niet alleen de Naam van God raken en de koning maar ook het hele volk. Dit is een openlijke aanval. Al eerder heeft het hele volk de beschuldigingen gehoord. Er is op dit moment geen betere plek dan om de tempel binnen te gaan, waar in het openbaar de HEERE wordt aangeroepen. Waar allen het gebed van Hikia kunnen horen. Het gebed van Hizkia overstijgt het persoonlijke. Het is een openbaar gebed voor land en volk dat in een diepe crisis verkeert. En waar kun je dan als koning beter zijn dan op de plek waar in het openbaar de HEERE wordt aangeroepen? Hier in de tempel is Hizkia heel dicht bij de ark, hier verzamelt zich het volk, hier woont de HEERE Zelf.
 
Als het goed is, hebben we een binnenkamer, waar we onze noden uitspreken en voor Gods Aangezicht neerleggen. Meestal zijn die noden van persoonlijke aard. In de kerkdiensten verwoorden we niet zozeer onze persoonlijke noden maar de noden van de ganse christenheid en de noden van de hele wereld. We bidden om de komst van Gods koninkrijk temidden van alle dreigementen en aanvallen op het Woord. We naderen in de kerk voor Gods troon. Gezamenlijk. In diepe verootmoediging.We bidden in het openbaar voor land en volk. En naderen tot Zijn genadetroon. Dit gebeurt ook in de binnenkamer maar soms is de nood zo hoog dat de hemel bestormd wordt. En verenigen we ons samen in gemeenschappelijk gebed. Denk aan de bede- en boetedagen die vroeger door de overheden werden uitgeschreven in dagen van oorlog en rampspoed.
 
Laten we dus de binnenkamer niet vergeten en onze persoonlijke noden aan Hem bekend maken, maar laten we ook gezamenlijk optrekken en bidden om de komst van Gods koninkrijk dat door alle barensweeën heen, zich aandient. Laten we Hem Die op de troon zit aanroepen met de bede of Hij zal opstaan tot de strijd en zal tonen dat Hij de enige ware God is Die Zich over Zijn ellendigen ontfermt.
 
Ds. M. A. Kuijt, Huizen

Ds. M.A. Kuyt

Ds. M.A. Kuyt

 • Geboortedatum:
  17-04-1957
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Genemuiden
 • Status:
  Inactief
geen reacties

Terug in de tijd

Is een te langzaam werkende schildklier een chronische ziekte? Eerst was het bij mij de ziekte Graves en na gebruik van ...
geen reacties
28-09-2016
Hoe kan je gemeenschap hebben met de Heilige Geest?
3 reacties
29-09-2016
Sinds enige tijd werk ik bij een klein bedrijf in Rotterdam waar ik het prima naar mijn zin heb. De gewoonte onder mijn ...
36 reacties
28-09-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering