Schuld kennen

Ds. N. den Ouden / 7 reacties

02-09-2009, 17:42

Vraag

Aan ds. N. den Ouden. Hoe leer ik mijn schuld kennen zoals God mij ziet? Ik blijf een vroom mens, maar God kan niets met mijn werken. Hij wil dat ik mij schuldig ken voor Hem, maar ik ken mijzelf niet. Hij moet mij dierbaar worden, de zonden drukken mij niet, zoals David uitroept: “Mijn schuld is zwaar, ik heb Uw wet geschonden.” Ik besef niets van Gods toorn. Zijn bloed heeft geen waarde, maar het is zo nodig. O, ik verlang zo naar eerlijk onderwijs; bijbels onderwijs; onderwijs wat alles van mij afsnijdt. Een jongere!

Antwoord

Thomas Boston schrijft in zijn “De Viervoudige Staat” (in de uitgave van 1996 pag 126): “Om een goed beeld te krijgen van uw natuur, zo zou ik u de volgende drie dingen willen aanraden:

1. Beijver u om de geestelijkheid en de omvang van Gods wet te leren kennen, want dat is de spiegel waarin u uzelf kunt zien. (Wat worden de geboden in hun geestelijke zin terdege uitgelegd in het derde deel van de catechismus. Lees en overdenk dat aandachtig, NdO.)
 
2. Sla uw hart te allen tijde gade, maar vooral tijdens verzoekingen. Verzoeking is een vuur dat het schuim opwerkt van het boze hart. U moet nauwkeurig letten op de eerste opwellingen van verdorvenheid.

3. Ga tot God door Jezus Christus, om verlichting door Zijn Geest te verkrijgen. Leg uw ziel open voor het aangezicht des Heeren, en toon u bereid de boosheid van uw natuur te leren kennen. Zeg tot Hem: Wat ik niet weet, leer Gij mij dat. Wees gewillig om licht te ontvangen uit het Woord. Geloof en u zult zien. De Geest onderwijst door het Woord, maar zonder het onderwijs van de Geest zal al het andere onderwijs tevergeefs zijn. Al scheen het evangelie om u heen als de zon op de middag en al werd deze grote Waarheid nog zo duidelijk gepredikt, toch zult u nooit tot ware zelfkennis komen, voordat Gods Geest Zijn kaars in u ontsteekt. De volheid en heerlijkheid van Christus, de verdorvenheid en boosheid van onze natuur, worden alleen maar goed geleerd wanneer de Geest van Christus de Leraar is.

(…..)

En u die nog in uw natuurstaat verkeert, neem dit ter harte: geloof dat uw natuurstaat verdorven is en laat Christus en Zijn genade dierbaar zijn in uw ogen. O, dat u eindelijk de staat van uw ziel eens ernstig zou opvatten! Wat bent u van plan te doen? U moet sterven. U moet voor de rechterstoel van God verschijnen! Wilt u zich in deze toestand neerleggen om weer een nacht zorgeloos te slapen? Doe dat niet, want voordat er een andere dag aanbreekt, kan het zijn dat u gedagvaard wordt om voor de rechtbank van God te verschijnen in de grafkleren van uw verdorven staat. Uw verdorven ziel zal dan als een bedorven klomp geworpen worden in de put des verderfs om voor eeuwig verborgen te zijn voor Gods aangezicht. Ik verklaar u allen dat er in deze staat geen vrede met God is, geen vergeving. Geen hemel. Er is slechts één schrede tussen u en het eeuwig verderf, buiten de tegenwoordigheid van de Heere. Als uw broze levensdraad –die door een lichte aanraking verbroken kan worden voordat u er erg in hebt– eens werkelijk verbroken wordt terwijl u in deze staat verkeert, dan bent u voor eeuwig verloren en is er geen genezen meer aan. Maar kom haastig tot Jezus Christus. Hij heeft zielen gereinigd die even vuil waren als die van u.”

Hier heb ik niets aan toe te voegen. Van harte Gods leiding en het onmisbare licht van Zijn Geest toegewenst.

Ds. N. den Ouden

Ds. N. den Ouden

Ds. N. den Ouden

 • Geboortedatum:
  25-10-1969
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Leerbroek
 • Status:
  Inactief
7 reacties
Race406
03-09-2009 / 08:51
Vraagsteller: Je zegt dat je je schuld niet kent, zoals David die kende en verwoordde in Psalm 51. Maar toen David dit lied schreef was hij AL LANG BEKEERD! Hij was in zware zonde gevallen, maar was en bleef een kind van God! Mensen halen vaak deze psalm aan als het gaat om het feit dat je eerst je ellende moet kennen voordat je bekeerd wordt. Maar dat is het uit zijn verband rukken van Bijbelteksten: NIET DOEN!
Vraag God of Hij je een nieuw hart wil geven, en laat Hem dan maar Zijn zaligmakende werk in je leven doen! Ga er geen meetlat langsleggen die door mensen is uitgevonden! Misschien leert God je vooraf je ellende kennen, maar misschien leert Hij je dat ook wel in de loop van het leven met Hem, zoals bij Paulus.
Laat God maar Zijn gang gaan, dan komt het altijd goed!
eduard1
03-09-2009 / 11:49
Lieve mensen, wat zegt de Heere Jezus ZELF:
"Voorwaar zeg Ik u: indien gij u niet verandert, en wordt gelijk de kinderkens, zo zult gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins ingaan." Matth. 18:3

Mag ik een wat vrije vertaling geven? (ik bedoel het eerbiedig)

Jezus zei: "Luisteren jullie nou eens héél goed naar Mij: jullie moeten stoppen met redeneren en denken zoals je tot nu toe deed. Niet redeneren en discussiëren en afwegen en wat jullie ook allemaal denken te moeten doen. Jullie moeten zó eenvoudig worden als een kind. Luisteren naar wat Ik zeg, Mijn Woord aannemen en dat voor waar houden, en hierop vertrouwen.
Doen jullie dat niet, dan is er géén sprake van dat je in het Koninkrijk der hemelen zult kunnen ingaan."
Race406
03-09-2009 / 12:34
AMEN!
Bergen
03-09-2009 / 16:34
Eduard:

Heb jij van de Heere ook geleerd in beleving dat het onmogelijk
voor je was om Hem aan te nemen? Dan zijn dat echt dooddoeners als je van
mensen hoort neem Hem aan, je hebt liever eerlijk onderwijs over hoe
verloren je bent buiten Christus en een getuigenis van het wonder Gods in een mensenleven, dat maakt jaloers. Als je de Heere je werkelijk leert door Zijn Geest ga je leren dat je vanuit jezelf Hem nooit zal aannemen, dat houd je niet
van Christus af, dat is geen zwaar gepraat, maar het drijft je des te meer naar Hem uit en doet je roepen zoals de bruid uit het hooglied: Heere trek mij, trek mij,

Race: schuld kennen is geen voorwaarde, en inderdaad de Heere gaat met ieder een andere weg, maar Gods kinderen zullen allemaal dezelfde dingen leren.,de een in meerdere de andere in mindere mate, maar ze spreken uit beleving. Juist als je gaat ervaren hoe hoogmoedig en onbuigzaam en onwillig je hart is, verlang je niets anders dan dat de Heere je leert wie je bent, dat de Heere je je schuld laat zien om dat je dan werkelijk gaat geloven: ja Heere ik heb U nooit gezocht. Goddelozen worden met God verzoend!!! We willen geen goddeloze worden, maar een ieder die wedergeboren wordt gaat leren in wat voor weg het gaat dat hij een goddeloze is!!!Dat is Bijbels ellende, verlossing en dankbaarheid. Ik weet dat je niet bij de ellende hoeft te blijven steken, maar toch ervaar je steeds weer in jezelf hoe ellendig je bent, maar dat geeft niets want dat is nodig anders wordt je hoogmoedig! Maar het drijft wel uit, begrijp je, dit zeg ik niet om even te laten horen dat ik het allemaal weet,maar wel dat ik dit zo leer
Bergen
03-09-2009 / 16:47
Eduard:

Ik las je antwoord nog eens, daar lees ik dat je zegt: als je Hem niet aanneemnt je het Koninkrijk niet binnen zal gaan. Vreselijk om te horen, want dat zou er voor niemand zaligheid mogelijk zijn, als we uit onszelf Hem moesten aannemen.
Maar weet je wat nu zo'n groot wonder is, dat er een ANDER in onze plaats neerdaalde om ons tot God te brengen, dat geeft mij ware troost en blijdschap,
niet als ik hoor dat ik Jezus moet aannemen, want dan zou het nooit meer kunnen want ik neem Hem niet aan, dat kun je zeggen, omdat je niet wilt, neem je Hem niet aan, ook dat ga je leren, dat je niet wilt vreselijk, maar wat doet de Heere, Hij maakt de wil die niet wil, metterdaad wil, dat is het werk van Gods Geest, dat wil HIJ schenken, geloof ik dat, vanuit mezelf nooit en in der eeuwigheid niet, maar Hij schenkt geloof zodat je niet meer anders kunt dan geloven, dan wordt geloven zo eenvoudig dat je niet meer, niet kunt geloven. Dan neem je Hem aan en al Zijn weldaden. Geloof is nog steeds een gave van God en niet een vrije wil van de mens!!! En juist dan ga je leren dat je onwil geen verontschuldiging is maar SCHULD!!!
Bergen
03-09-2009 / 16:48
Als we hetzelf moeten doen zou Christus tervergeeft gestorven zijn.
We hebben verzoening nodig!!!!!!
eduard1
03-09-2009 / 18:56
@ Bergen:
waar zeg ik dat wij Hem uit eigen kracht (moeten) aannemen??????
Dat kunnen wij niet in eigen kracht en dat willen wij ook niet. Maar als Gods opzoekende zondaarsliefde in ons leven komt, dan komen we in een klem, te moeten en niet te kunnen. Ja, ik weet daar persoonlijk van. Ook voor mij is het onmogelijk geworden. Ik dacht dat ik wel wilde en ik nam Hem aan, maar er veranderde niets. Totdat God mij liet zien dat ik helemaal niet wilde. En dan ga je bidden of Hij je wil wil breken. Toen openbaarde Hij Zichzelf en gaf door Zijn Geest, kracht om Hem aan te nemen. En toen veranderde er wel wat, want toen was het Zijn werk.

En toch blijft staan dat 'Hem aannemen', 'in Hem geloven' een opdracht is (die als je het serieus neemt, gaat klemmen). Zonder dat blijft het Koninkrijk der hemelen voor ons gesloten.
Joh, 1:12 en 13 is daar heel helder in, sorry, ik moet zeggen: Jezus is daar heel helder in: Zovelen Hem aangenomen hebben (Engels: recieved, ontvangen), die heeft Hij (vol)macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven. DIe niet uit bloed, noch uit de wil van het vlees, noch uit de wil van de man, maar (en dan komt het) uit God geboren zijn.

Terug in de tijd

Hoe denkt u over de website allaboutGOD.com?
geen reacties
03-09-2019
Er staan veel beloften in de Bijbel. Sommige lijken "algemeen", maar veel zijn geadresseerd: de laatste zijn gesproken t...
1 reactie
02-09-2011
Mevrouw Hoek-van Kooten, ik heb gelezen wat u zei over het mirenaspiraaltje. Ook wat uw eventuele bezwaren zijn. Maar ge...
geen reacties
02-09-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering