Rozenkruis

Ds. H. Veldhuizen / geen reacties

04-06-2009, 13:00

Vraag

Kunt u enige uitleg geven rond de groepering/sekte van het Lectorium Rosicrucianum/Rozenkruis? Hoe moeten we hierover denken?

Antwoord

Beste vriend(in),

Je vraag die je gesteld hebt is niet zo gemakkelijk te beantwoorden. De Rozekruisers vormen zgn. esoterische genootschappen, wat zoveel zeggen wil als: voor ingewijden en daarom min of meer geheim. Ook is veel van hun geschiedenis onzeker. Bovendien zijn er verschillende groeperingen, soms met uiteenlopende opvattingen. In grote lijnen kunnen we drie groeperingen noemen:

1. Een die teruggaat tot een zekere Christian Rosenkreutz (Christiaan Rosenkruis; hij leefde rond 1400), die met een kloosterbroeder op bedevaart naar het Heilige graf in Jeruzalem onderweg zgn. geheime kennis vergaarde. Daaruit is de AMORC voortgekomen, afkorting van, in ons land: Aloude Mystieke Orde Rosae Crucis. Zij gaat ervan uit dat de Orde van de Rozekruisers rond 1300 voor Christus gesticht is door farao Amenhotep IV, beter bekend als Echnaton (of Ichnaton of Achnaton). Het hoofdcentrum van AMORC bevindt zich in de Verenigde Staten (San José). Afdelingen zijn er in vele landen. In ons land bevindt de grootloge zich in Den Haag met afdelingen in verschillende grote en middelgrote steden. Het aantal leden is, voor zover ik weet, geheim.

2. Het Lectorium Rosicrucianum of Internationale School van het Gouden Rozenkruis. Dat is de groepering die jij waarschijnlijk bedoelt. Ook zij hebben afdelingen in vele landen. Het internationale centrum is in Haarlem. Ook van deze groepering zijn in ons land  afdelingen in een aantal grote en middelgrote steden.


3. Het Rozekruisersgenootschap, dat in ons land minder bekend is. Het hoofdcentrum is in Amerika. Het landelijk centrum in ons land was in Den Haag, maar als ik goed heb, werd dat een paar jaar geleden gesloten. Deze groepering houdt zich o.a. sterk bezig met astrologie en chronologische gegevens die teruggevonden zijn in de piramide van Gizeh. Allemaal erg interessant, maar het hangt er maar vanaf welke conclusies eruit getrokken worden. Zo zegt dit genootschap o.a. dat ziekte een gevolg is van ongehoorzaamheid aan de natuurwetten in dit of in een vorig (!) leven.

De gegevens die ik van deze drie groeperingen heb zijn van een aantal jaren geleden, dus misschien wil je me er niet helemaal op vastpinnen. Als je wilt kun je nadere gegevens, voor zover bekend, eventueel vinden op Google en Wikipedia. Wat veel belangrijker is: wat de Rozekruisers geloven en leren. Ik trek een paar grote lijnen, die voor alle drie groeperingen en eventueel ook andere groeperingen gelden.

-Het geloof dat alles doortrokken is van het goddelijke of van een goddelijke vonk. Ik lees ergens: alle boom of plant is bezield met een gevoel dat afgeleid is van de Meester Denker. Het gaat erom dat wij ons overeenkomstig dat gevoel gedragen. Anders gezegd: in ieder mens is een ’godsvonk’ en ieder mens moet leren overeenkomstig die godsvonk te leven. Iets wat we o.a. ook in het boeddhisme tegenkomen. Let maar eens op hoeveel mensen in onze tijd voor het boeddhisme veel belangstelling hebben.

-De mensheid is het gevoel en weten van die godsvonk in heel veel opzichten kwijtgeraakt (er wordt wel gesproken van de ‘zondeval’ van de mensheid; maar dan anders dan we lezen in Genesis 3). De grote opdracht voor de mensheid is om dat gevoel en die mystieke kennis weer te hervinden en daarin wordt je bij de Rozekruisers geoefend. Hoe meer dat bij je verwerkelijking vindt, hoe hoger je komt op de trap naar de vervolmaking. Om die vervolmaking gaat het uiteindelijk.

-De mens heeft een fysiek (stoffelijk) lichaam en een psychisch (onzichtbaar) lichaam, laat ik voor het gemak zeggen: een lichaam en een geest. Het fysieke, stoffelijke lichaam sterft een keer en vergaat. Het psychische lichaam, de geest, leeft door en keert terug in een ander lichaam en kan zo van geboorte tot geboorte zijn reis naar de uiteindelijke vervolmaking voortzetten.

-Ieder mens heeft wat zijn psychisch lichaam (zijn geest) betreft al eerder in vorige levens geleefd en zal ook in volgende levens leven, tot voor hem de volmaaktheid aanbreekt. Dus: de leer van de reïncarnatie. Iets wat we ook bij het boeddhisme tegenkomen. Let maar eens op hoeveel mensen in onze tijd, ook christenen, in reïncarnatie geloven. Vaak verwijst men dan naar Johannes de Doper, die een reïncarnatie van Elia zou zijn, of naar de geschiedenis van de verheerlijking op de berg (Mattheüs 17), waar Mozes en Elia aan Jezus verschijnen, volgens hun opvattingen in een gereïncarneerd lichaam. Ik hoef je, denk ik, niet te zeggen, dat het in die geschiedenis om een heel uitzonderlijke verschijning gaat en we op bijbelse gronden niet in reïncarnatie geloven. In de reïncarnatiegedachte gaat het erom in een volgend leven steeds beter te leven, tot de uiteindelijke vervolmaking. Afgezien van het feit dat dat in strijd is met het christelijk geloof, is het een vorm van zelfverlossing: wij moeten ‘van geboorte tot geboorte’ leren steeds beter te leven, tot we tot de volmaaktheid geraken.

-De opvatting van een fysiek, stoffelijk lichaam en een psychisch, geestelijk lichaam is terug te vinden in het symbool van het rozekruis. Sommigen zeggen dat dat symbool afkomstig is van Christiaan Rosenkruis, die ik in het begin van mijn antwoord noemde. Anderen wijzen op het symbool zelf: een gouden kruis, dat de mens met gespreide armen voorstelt, met daarop een rode roos, dat de geest van de mens symboliseert: die geest wordt gedurende de levens van de mens op aarde in het lichaam gelouterd, totdat de volmaaktheid is bereikt.

-De opvattingen van de Rozekruisers zijn een mengsel van oude gnostiek die er in de eerste christentijd als een oude ketterij al was), theosofie en antroposofie. Vaak gaan ze gepaard met verwijzingen naar woorden in de Bijbel, zoals: Hij moet wassen en ik minder worden Joh.1:30), Ik ben niet waardig om Hem Zijn schoenen na te dragen Matth.3:11) en de riem van Zijn schoenen te ontbinden (Lukas 3:16), Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld, Het Koninkrijk is binnen u (Lukas 17:21). Ook kun je het woord wedergeboorte tegenkomen, maar dat heeft dan een heel andere inhoud dan Jezus in Johannes 3 bedoelt, namelijk: steeds meer sterven aan je aardse ‘ik’ en steeds meer de godsvonk in je doen ontwaken.

-Jezus wordt gezien als Degene in Wie de godsvonk op een heel bijzondere wijze openbaar kwam en werkte. Vandaar dat Hij naar de hemel terugkeerde. Hij is het Die ons wil helpen op een goede wijze te leven en, via een reeks van opvolgende levens, tot de uiteindelijke vervolmaking te komen.

Beste vriend(in), ik begrijp dat bovenstaande niet gemakkelijk voor je is. Toch is het goed dat je ziet waar het om gaat. Houd als hoofdlijn vast dat er bij de Rozekruisers sprake is van reïncarnatie, zelfverlossing, een goddelijke vonk in de mens die tot ontwikkeling en vervolmaking moet komen, en dat er geen sprake is van wat het wezenlijke van ons geloof is: het geloof in de gekruisigde en opgestane Heere Jezus Christus, gekruisigd is om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking (Rom.5:25).

Ik heb je wat uitvoerig geschreven mede omdat veel gedachten die bij de Rozekruisers leven, mensen in onze tijd weer aanspreekt. Let maar eens op hoeveel boeken over esoterie er bij een boekhandel of in een openbare bibliotheek op de plank staan. Een flink aantal van de opvattingen van de Rozekruisers loopt ook parallel met allerlei New-Age-gedachten, waar veel mensen in onze tijd door geraakt zijn. Maar ook van New-Age (wat betekent: nieuw tijdperk) geldt dat het oude ketterij is, die er in de eerste christentijd al was. Werkelijk nieuw is niet New-Age en zijn niet de opvattingen van de Rozekruisers. Maar wat tweeduizend jaar geleden gebeurde in Bethlehem, op Golgotha, in de Hof van Jozef van Arimathea, op de Olijfberg en op het Pinksterfeest in Jeruzalem.

Ds. H. Veldhuizen

Ds. H. Veldhuizen

Ds. H. Veldhuizen

 • Geboortedatum:
  02-01-1938
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Wapenveld
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  Emeritus

Tags in dit artikel:

kerken en godsdiensten
geen reacties

Terug in de tijd

Volgens christenen in de evangelische wereld moet je jezelf bekeren omdat God door het offer van Jezus al de eerste stap...
geen reacties
05-06-2020
Mijn man heeft een aantal maanden geleden toegegeven gevoelens te hebben gehad voor een vrouwelijke collega waarmee hij ...
8 reacties
04-06-2013
Ik ben een getrouwde vrouw en moeder en heb een kleine part-time baan. In mijn werk kom ik soms met heftige zaken in aan...
6 reacties
04-06-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering