De vijf wondergaven

Ds. M. M. van Campen / geen reacties

15-01-2009, 00:00

Vraag

Ik heb een vraag over de laatste paar teksten in het laatste hoofdstuk van Marcus: "
15 En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle kreaturen.
16 Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden.
17 En degenen, die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij duivelen uitwerpen; met nieuwe tongen zullen zij spreken.
18 Slangen zullen zij opnemen; en al is het, dat zij iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden; op kranken zullen zij de handen leggen, en zij zullen gezond worden.
19 De Heere dan, nadat Hij tot hen gesproken had, is opgenomen in den hemel, en is gezeten aan de rechter hand Gods.
20 En zij, uitgegaan zijnde, predikten overal, en de Heere wrocht mede, en bevestigde het Woord door tekenen, die daarop volgden. Amen.”

Waarom gebeurt dit niet meer?

Antwoord

Er zijn grofweg  vier visies op Markus 16:15-20, en dat gaat het met name in de vraag over de vijf wondergaven hier genoemd: demonen uitdrijven - nieuwe talen - slangen opnemen - iets dodelijks drinken en handoplegging op zieken:

A. De liberale visie: De slotverzen van markus 16 vanaf vers 9 ontbreken in een aantal belangrijke handschriften. Het hoort dus niet thuis in de Bijbel. We zien dat de NBG deze verzen tussen haken zet en de NBV een aantekening met dergelijke strekking erbij maakt. Dit gedeelte wordt derhalve als niet echt en oorspronkelijk afgewezen.

B. De gereformeerde visie: Christus had zelf de waarheid van het evangelie met wonderen bevestigd toen Hij op aarde was, diezelfde kracht ontvangen ook de discipelen in de begintijd. Calvijn zegt: “Niet alle gelovigen zijn met deze gaven toegerust, het vermogen om wonderen te doen is slechts sommigen eigen geweest. Enkelen onder de gelovigen zijn met deze macht bekleed. Christus zegt niet of Hij de macht slechts tijdelijk dan wel voor altijd aan Zijn kerk verleent, maar het is waarschijnlijker dat hier slechts voor een tijd wondergaven toegezegd worden om het nieuwe evangelie en wat nog donker was te verklaren. Mogelijk is de wereld om haar ondankbaarheid van deze gaven beroofd, nochtans schijnt het mij toe dat de wonderen de strekking hadden om de bewijzen te leveren voor de waarheid van het evangelie in de eerste tijd van zijn verkondiging. Niet lang daarna zijn ze opgehouden. Of slechts kwamen ze zelden voor.” Calvijn waarschuwt zelfs voor goochelspel en bedrog door satan waardoor zielen om de tuin worden geleid met verwijzing naar 2Thes2:9: de wonderen door de satan verricht. DUS: niet aan allen en niet voor altijd de wondergaven gegeven. Na de apostolische periode zijn ze opgehouden. Ook J. C. Ryle is nogal stellig: “De eeuw van wonderen is ongetwijfeld allang voorbij.” Wonderen zijn niet bedoeld om na de vestiging van de kerk te blijven bestaan. Het is als een met een klein plantje, pas gepoot, dat heeft een stok tot steun nodig, maar later kun je het stokje weghalen. Wonderen zijn geen wonderen meer als ze te vaak gebeuren... De eeuw van de geestelijke wonderen gaat gewoon door: de vernieuwing van het hart is net zo’n groot wonder als het uitwerpen van duivelen, en het van dood levend worden en van blind ziende worden is net zo’n groot wonder als het beter maken van een ziek mens. M. Henry zegt n.a.v. vers 20 dat de feitelijke en blijvende tekenen, waarmee de Heere het Woord bevestigt, zijn: de vernieuwing van de wereld, de vernietiging van de afgoderij, de bekering van zondaren en de vertroosting van de heiligen. Déze tekenen volgen nog altijd op het Woord tot eer van God en welzijn van de mensheid.

C. de missionaire visie: verzen 17-18 zijn de garantiebewijzen die Jezus verbindt aan het evangelie (15-16). Het heeft met zending toen en nu te maken. Deze tekenen zullen ook de overwinnende gang van het evangelie in de wereld begeleiden. Demonen moeten vluchten, taalgrenzen wijken, de natuur verliest zijn dreiging (slangenbeet doet geen kwaad) en vijandschap wordt machteloos (gifdrank werkt niet) en het leven geneest. Het zijn geen tekenen van de gelovigen, maar bij het goede nieuws. Ze bewijzen niet dat iemand gelooft, maar dat het woord over Jezus waar is. Gelovigen die aan de opdracht van evangelieverkondiging (:15) gehoor geven en uit gaan in de wereld. Op de wereldreis van het evangelie zullen de tekenen met de gelovigen meereizen, dr. J. van Bruggen. DUS: tijdens de opmars van het evangelie naar de hele wereld tot in onze tijd toe.

D. de evangelische visie: De zendingsopdracht van vers 15 geldt nog steeds (ja juist nu in de 21e eeuw dankzij moderne media en vele Bijbelvertalingen nog nooit zozeer vervuld als juist vandaag) en daarom geldt ook vers 17 nog steeds, ja juist vandaag meer dan ooit! De vijf hier genoemde wondergaven gelden in principe voor alle gelovigen in alle eeuwen en daarom mogen we de wondergaven niet beperken tot de beginperiode van het christendom. In heel de geschiedenis van zowel Israël in het OT en in de hele kerkgeschiedenis sinds het NT komen de wonderen voor (bijv. Augustinus heeft zieken de handen opgelegd en op zijn sterfbed nog een zieke genezen die bij hem gebracht was). De geestelijke toestand van het volk stond niet in de weg, zie de donkere tijd van Elia en Elisa in Israel en de donkere Middeleeuwen. Ook toen kwamen wonderen voor, waarom niet nu? Vergeving is wel het belangrijkste maar niet het enige. Bij Jezus is herstel van geest en ziel én lichaam. Er staat overigens niet dat elke zieke zal genezen. De wonderen zijn de wereld niet uit omdat de verhoogde Christus de wereld niet uit is. Zolang het Woord gepredikt wordt en mensen tot geloof komen en gedoopt worden, bevestigt Hij het Woord door de tekenen die er op volgen. Van de pakweg honderdduizend mensen die elke dag - wereldwijd gezien- tot bekering komen, staat meer dan 75 procent open voor de wonderen en tekenen van Markus 16 en kent die uit persoonlijke ervaring!

Welke van deze vier is nu de meest Bijbelse? Meestal houd je twee antwoorden over bij multiple choice vragen: zo ook in dit geval. Ik ben geneigd nummer 3 of 4 als de meest Bijbelse te zien. Maar onderzoekt uzelf de Schriften biddend om het licht van de Geest der Waarheid over het Woord der waarheid. Met als waarschuwing: kijk uit voor slechts een sensationeel wondergeloof! Dat is nog geen waar en zaligmakend geloof. Het is in onze tijd een hype om in wonderen te geloven en wonderen te willen zien als doel op zich. Ook de duivel kan wonderen doen en zal dat doen vooral in de eindtijd, zie Matt. 24:24.

Heeft Judas ook geen wonderen gedaan en zieken genezen en duivelen uitgeworpen? Zijn niet alle tien melaatsen gereinigd en dus aan alle tien is een genezingswonder gebeurd, maar slechts één kwam terug om de Weldoener te bedanken! Lees maar eens hoe fel de Heere Jezus antwoordt aan hen die Hem kwamen vragen om een teken te doen, Matt12:38v: Gij boos en overspelig geslacht! Gij verlangt een teken, maar het zal geen teken gegeven worden dan dat van Jona de profeet.

Veel respect heb ik voor die man die zijn nek brak, in een rolstoel terechtkwam en tijdens de revalidatie  twee christenen ontmoette die hem vertelden over Jezus. Daarna werd hij christen en zelfs, in een rolstoel, voorganger van een gemeente. Hij trouwde, kreeg twee kinderen, en was vol van Jezus ondanks het feit dat hij niet genas!

Johannes de Doper heeft niet één wonder verricht, maar was wel de grootste van hen die uit vrouwen geboren zijn. Jezus’  naam is Zaligmaker en dat is veel méér dan Wonderdoener. Vergeving ontvangen is veel meer dan genezing krijgen. En de ‘beste’ gelovige is niet degene die de meeste wonderen kan doen, maar degenen die de meeste zielen bij Jezus mag brengen!

Ds. M. M. van Campen

Ds. M. M. van Campen

Ds. M. M. van Campen

 • Geboortedatum:
  02-03-1965
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Rotterdam-Zuid
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

gaven van de Geestgebedsgenezing
geen reacties

Terug in de tijd

Wat is het officiële standpunt van de Gereformeerde Gemeente ten aanzien van de algemene genade? Wat is het officiële st...
geen reacties
15-01-2007
Ik ben 17-jarig meisje. Ik ben al een hele tijd erg depressief, nu ongeveer een dikke drie jaar, maar het wordt alleen m...
geen reacties
15-01-2007
Wegens omstandigheden moet ik de pil gaan gebruiken of een spiraaltje (Mirena) laten plaatsen. Eigenlijk wil ik helemaal...
geen reacties
16-01-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering