Paauwianen, HHK en Ger. Gem.

drs. I. A. Kole / geen reacties

08-12-2008, 00:00

Vraag

Kunt u mij het verschil tussen bijvoorbeeld HHK of Ger. Gem en de volgers van ds. Paauwe uitleggen? En op welk kerkgenootschap lijken zij het meest?

Antwoord

Je vraag is niet gemakkelijk te beantwoorden; we zijn namelijk in ons land meer dan tien keer gereformeerd, hoewel de Heere Jezus bidt in het hogepriesterlijk gebed, Joh.17: 21, opdat zij allen één zijn.
 
De Gereformeerde Gemeenten ontstaan in 1907, en de Gereformeerde Gemeenten in Nederland (en de afsplitsing daarvan GG in Nederland (buiten verband in 1980)) daaruit ontstaan in 1953 én de Oud Gereformeerden Gemeenten (nog wat uitgesplitst) komen qua leer goed met elkaar overeen: de schriftuurlijk-bevindelijke prediking, de nadruk op de persoonlijke toepassing van het heil door de Heilige Geest, de benadrukking van de rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof alleen en de noodzaak van de opwas -de geestelijke groei- en de kennis van de Heer Jezus. De cultuur in en tussen de gemeenten is verschillend, maar dan gaat het over bijzaken.
 
De Paauwianen zijn de volgelingen van wijlen ds. J. P. Paauwe (als Ned. Hervormd predikant in Bennekom begonnen)-(1872-1956). Nadat hij afgezet was als predikant, heeft hij in allerlei groepen van volgelingen gepreekt en uiteindelijk vanuit Den Haag zijn volgelingen begeleid; de Heilige Geest zou uit de kerk geweken zijn. Er zijn nog thuislezers, mensen die de opvattingen van Paauwe hebben en preken van hem lezen of bandjes met preken beluisteren. Ze komen niet in de kerk, de ambten zijn er niet, de sacramenten worden niet bediend. Het zijn ernstige mensen met een sobere levenswijze. Qua leer wat eenzijdigheden op het gebied van rechtvaardiging e.d.
 
De Hersteld Hervormde Kerk is in 2004 ontstaan na de fusie op 1 mei 2004 van de Ned. Hervormde Kerk, met de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Lutherse kerk tot de Protestantse Kerk in Nedrland (PKN). De HHK stelt dat zij de wettige voorzetting is van de Ned. Hervormde Kerk; er waren grote bezwaren tegen de nieuwe kerkorde, geen binding meer alleen aan de Drie Formulieren van Enigheid, maar er wordt ook instemming gevraagd met credo's die vrijzinnige tendenzen (zouden) vertonen. De HHK komt qua ligging overeen met de opvattingen van de rechterflank van de Gereformeerde Bond (nu in PKN), en Het Gekrookte Riet (met sterke nadruk op de toe-eigening van het heil door de Heilige Geest). De HHK leunt qua opvattingen aan tegen de rechterflank van de Christelijke Gereformeerde Kerken. T.z.t. zullen de predikanten over en weer voorgaan in elkaars gemeenten en zal er verdere toenadering gezocht worden.
 
Te midden van de breuken in en tussen de kerken (lijden we daar wel onder, of leggen we ons bij deze situatie neer?) gaat de Heere door om Zijn gemeente bijeen te brengen en zegt Hij ook nu nog: Mijn zoon, Mijn dochter geef Mij je hart.

Drs. I. A. Kole

drs. I. A. Kole

drs. I. A. Kole

 • Geboortedatum:
  05-07-1940
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Berkenwoude
 • Status:
  Actief
geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb maar één eierstok en maar één eileider en endometriose. Door de endometriose heb ik een verminderde kans om zwang...
geen reacties
08-12-2014
Mijn vraag is min of meer tweeledig. In de kerk waar ik naartoe ga zit een Godvrezende (jonge)man. Hij is erg aardig en ...
2 reacties
08-12-2009
Ik heb vorig jaar een jongen ontmoet op vakantie. Met deze jongen heb ik veel contact via de telefoon (sms’en, bellen) e...
geen reacties
08-12-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering