Kinderen aan het avondmaal deelnemen

Ds. E. Gouda / geen reacties

13-05-2004, 00:00

Vraag

In onze kerk is er een mogelijkheid dat doopleden (dus ook kinderen) aan het avondmaal deel mogen nemen. Omdat ik 15 ben kan ik dan ook voor die keuze staan. Heeft u argumenten voor en tegen?


Antwoord

Beste vragensteller,
 
In bepaalde kerkelijke gemeenten bestaat de mogelijkheid dat je als kind deel kunt nemen aan het Heilig Avondmaal. In de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland staat letterlijk: "De kerkenraad bepaalt na beraad in de gemeente op welke wijze de leden op de deelname aan het heilig avondmaal worden voorbereid en tevens of de leden alleen na openbare geloofsbelijdenis aan de maaltijd kunnen deelnemen" (IX-3). En in Ordinantie 7-2: "De kerkenraad bepaalt of alleen belijdende leden of ook doopleden aan het avondmaal kunnen deelnemen". Doopleden kunnen op grond van deze regel toegelaten worden tot het Heilig Avondmaal, maar alléén na  beraad in de gemeente èn als de kerkenraad hiermee instemt. Het is dus geen automatisme! Het kan, maar het is geen regel.
 
Argumenten voor of tegen is het tweede deel van je vraag. De vraag die je stelt is goed, omdat het niet maar een kwestie is van fout of goed. Het gaat hier om een Bijbels spreken. Waarom kinderen wel/niet aan het Heilig Avondmaal? Ik citeer nu uit de Dordtse Kerkorde (DKO) over de toelating tot het Heilig Avondmaal: "Men zal niemand ten Avondmaal des Heeren toelaten, dan die naar de gewoonheid der kerken, tot dewelke hij zich voegt, belijdenis der gereformeerde religie gedaan heeft, mitsgaders hebbende getuigenis eens vrome wandels, zonder welke ook degenen, die uit andere kerken komen, niet zullen toegelaten worden" (artikel 61).

Eenvoudig gezegd gaat het om: 1) het doen van belijdenis van het geloof en 2) om een leven dat spoort met Gods Woord. De kerk der Reformatie heeft er met Calvijn voor gewaakt dat niet ieder gedoopte zondaar tot het Avondmaal zou toegelaten worden. Waarom niet? Belangrijk was dat men op leeftijd gekomen was, opdat het gewicht en het belang, de aard en het wezen onderscheiden zouden kunnen worden. Het Klassieke Avondmaalsformulier waarschuwt in navolging van Paulus daarom ook: “Niet onderscheidende het lichaam des Heeren!” Dit klinkt allemaal wat moeilijk, maar kort zeg ik dit ervan: 1) je overvraagt in het algemeen een jongere als het gaat om de juiste zelfbeproeving en 2) het gaat om het onderscheiden van het lichaam des Heeren. Het gaat om een stukje bewustwording die eigen is aan de volwassenheid. Hierbij hoort een voorbereiding in de vorm van onderwijs (belijdeniscatechisatie). Geloofsbelijdenis is dus noodzakelijk om deel te kunnen nemen aan het Avondmaal.
 
Ik zeg niet dat een kind geen waar geloof kan hebben. Gelukkig zijn er ook kinderen die al vroeg mogen weten dat de Heere hen op het oog heeft. Maar in het Heilig Avondmaal gaat het om ernstige zaken, die om doordenking vragen. Het onderwijs dient hierbij vormend te zijn, waarbij voor de juiste Avondmaalsgang kennis van Christus moet zijn, een begeerte naar Hem. Bidt als jongere maar om die begeerte, opdat het verlangen om Zijn dood te gedenken in je leven mag rijpen. Ik geef hierbij tot slot een citaat door van prof. Wisse: "Ook herinner ik mij hoe bijzonder het Heilig Avondmaal tot mij sprak reeds als kind. O ouders, houdt uw zaad toch niet thuis als het Avondmaal wordt gevierd. Zij behoren erbij. Wat zag ik met jaloersheid op tot dat volk dat daar aanging. Het werd op mijn twaalfjarige leeftijd zo sterk dat ik, reeds begrijpende wat het Avondmaal was, soms zielbegerig was om mede te mogen aanzitten. In die jaren waren er meermalen zulke zalige liefdebedieningen uit de Heere Jezus in mijn ziel, dat ik soms smachtte om mede aan te mogen zitten" (F. van Holten, De tale Kanaäns, 81).
 
Ds. E. Gouda

Ds. E. Gouda

Ds. E. Gouda

 • Geboortedatum:
  25-12-1968
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Nieuw-Lekkerland
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

Heilig Avondmaal
geen reacties

Terug in de tijd

Ds. Molenaar, ik las uw antwoord over huwelijkstrouw. Kunt u ook iets zeggen over trouw tijdens verkering? Pas las ik op...
geen reacties
13-05-2008
Ik heb een vraag over de verschillende meteorietinslagen hier op aarde. Er zijn in totaal 57 kraters te vinden, waarbij ...
geen reacties
15-05-2020
Deze vraag stel ik n.a.v. een preek over Spreuken 17:2. De dominee verklaarde de zoon die beschaamd maakt met de eerste ...
3 reacties
15-05-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering