Kerkscheuringen uit de hemel of uit de mens?

Ds. T. Cammeraat / 11 reacties

16-07-2018, 12:15

In het Reformatorisch Dagblad stond een lezenswaardig artikel van prof. dr. W. van Vlastuin met als titel “Kerkelijke verdeeldheid hindert zicht op volle waarheid”. Daarin wordt duidelijk gemaakt dat de belijdenis: “Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen” en de grote verdeeldheid van de verschillende reformatorische kerken, met elkaar in strijd zijn.

De kerk wordt genoemd het lichaam van Christus waarvan Hij het hoofd is (Col. 1:18). Maar hoe kan het lichaam goed (gezond) functioneren als de leden van dat lichaam onderling verdeeld zijn, of elkaar zelfs bestrijden. Het betreffende artikel eindigt met deze zin: “Hoe we ooit weer katholiek [algemeen] moeten zijn, ik weet het niet”.

Ik sluit mij daarbij aan, want ik weet het ook niet en zo zullen er meerderen zijn die het ook niet weten. Maar God de Heere weet het wel. En Hij onderwijst ons ook in Zijn Woord wat de weg is naar eenheid en eensgezindheid.

In Johannes 3 noemt Nicodemus, een leraar van Israël, de Heere Jezus een leraar van God gekomen. Dat is Jezus ook. Die leraar onderwees in de tempel in Jeruzalem het volk en verkondigde het Evangelie. Tijdens Zijn onderwijs kwamen de leraren van Israël, de overpriesters en Schriftgeleerden met de oudsten erbij staan. Zij zeggen tegen Jezus: „Zeg ons met welke bevoegdheid U deze dingen doet, of wie het is die U deze bevoegdheid heeft gegeven?” Op die vraag antwoordde Jezus en zei tegen hen: “Ik zal u ook één vraag stellen. Zeg Mij eens: De doop van Johannes was die uit de hemel of uit de mensen?” Dat zou voor hen geen moeilijke vraag moeten zijn, want eerder hadden zij aan Johannes de Doper al gevraagd wie hij was. En op die vraag had hij het antwoord gegeven uit de profetie van Jesaja: „Ik ben de stem van één die roept in de woestijn” (zie Jes. 40). Maar het schijnt voor hen als leraars toch een wat moeilijke vraag te zijn. We lezen dat zij over die vraag van Jezus met elkaar overleggen. En bij hun overleg wordt het Woord van God niet geraadpleegd, maar in dat overleg gaat het over ‘wij’. Want als zij zeggen: “Uit de hemel”, dan is dat een erkenning van hun dwalingen. Maar als ze zeggen: “Uit de mensen”, dan zal heel het volk hen stenigen, want het is er van overtuigd dat Johannes een profeet was. Na dat overleg geven zij Jezus het antwoord: “Wij weten het niet”. Ook zij weten het niet.

Het lijkt mij Schriftuurlijk en zeer wijs als de kerkelijk leidinggevende en wijzelf ons ook de vraag van Jezus stellen met betrekking tot de helaas vele afscheidingen en kerkscheuringen door ons af te vragen: Waren die afscheidingen en kerkscheuringen uit de hemel of uit de mensen? Wellicht een moeilijke vraag. Daar is wel wijsheid voor nodig om die vraag te beantwoorden. Toch behoeven wij bij deze vraag niet met de handen in ons haar te zitten. Wij leven immers bij het Woord van God en daarin onderwijst de Heere Jezus dat de Vader in de hemelen goede gaven zal geven aan hen die tot Hem bidden (Matth. 7:7–12).

In Jakobus 1:2–8 worden de twaalf stammen in de verstrooiing onderwezen wat zij moeten doen als zij wijsheid nodig hebben. „En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt en ze zal hem gegeven worden.” Er staat wel bij dat het gevraagd moet worden in geloof, zonder te twijfelen.

In het Nieuwe Testament worden de gemeenten opgeroepen en aangespoord tot eensgezindheid. (Zie bijvoorbeeld Rom. 12:16 en 15:5; 2 Kor. 13:11; Fil. 2:2 en 4:2; en 1 Petrus 3:8.) De Heere Jezus heeft ook de belofte gegeven dat de Heilige Geest in heel de waarheid zal leiden, en dat Hij met Zijn discipelen zal zijn al de dagen tot de voleinding van de wereld. Vervolgens lezen wij in 1 Korinthe 1:30 dat de Leraar van God gekomen, voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing. Hieruit kunnen we leren dat de Heere wel weet en wil onderwijzen wat de weg tot eenheid en eensgezindheid is.

Ten slotte is het goed om na te denken over wat de Heere Jezus zegt in de bekende gelijkenis van de Goede Herder in Johannes 10. In die gelijkenis zegt Jezus in vers 4 en 5 dat de eigen schapen van de herder hem volgen omdat zij zijn stem kennen. Maar een vreemde (herder) zullen zij beslist niet volgen, maar zij zullen van hem wegvluchten, omdat zij de stem van vreemden niet kennen. Moeten wij daaruit niet leren dat er geen enkele reden is voor afscheiding of scheuring zolang het niet verboden is om de stem van de Goede Herder te laten horen in de verkondiging van Gods Woord?

Voor zover mij bekend is dat door de kerkelijk leidinggevenden (zoals Sanhedrin, synode of classis) maar één keer gebeurd en dat was al vrij spoedig na Pinksteren. In Handelingen 4 lezen wij dat de kerkelijke leiders van het volk en de oudsten van Israël de apostelen onder bedreiging het bevel geven helemaal niet meer te spreken of te onderwijzen in de Naam van Jezus. Maar ondanks die bedreiging gingen zij in gebed en zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het Woord van God met vrijmoedigheid. En, zo lees je verder, de menigte van hen die geloofden was  één van hart en één van ziel. En wat betreft de Reformatie, daarin ging het niet om afscheiding maar om afzetting.

De Heere Jezus zei tegen Zijn discipelen: “Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent, als u liefde onder elkaar hebt.” En dit gebod van dé Leraar van God gekomen is toch niet verouderd? Zou er op de vergaderingen van de kerkelijke leiding niet bij voortduur het agendapunt moeten staan, in overeenstemming met de geloofsbelijdenis van Nicea: “Wij geloven één heilige, algemene en apostolische Kerk?”

Ds. T. Cammeraat,

De auteur is hervormd emerituspredikant in de Protestantse Kerk in Nederland

Ds. T. Cammeraat op 16-07-2018, 12:15
11 reacties
huibertus
16-07-2018 / 13:52
Ook de R.K belijdt de geloofs belijdenis van Nicea, dan zullen wij daar
toch moeten beginnen lijkt mij,zij is toch de moederkerk?
hans0166
16-07-2018 / 18:58
@Huibertus

ook die is al een afsplitsing, het grote Schisma tussen Oost en Westerse kerk is de eerste echt grote splitsing.
Daarnaast heb je ook nog andere.. koptisch, ethiopisch, grieks, russisch... enz enz...
Het is een echt groot probleem van de gehele Christelijke wereld.
Race406
16-07-2018 / 21:37
Lezenswaardig artikel. Echter is broeder Van Vlastuin in 2004 mee uit de kerk gegaan naar de HHK. Dus de vraag hoe we ooit weer katholiek moeten worden kan door hem worden beantwoord: terug naar de PKN. Zolang Jezus voluit mag worden aangeprezen als Verlosser en Zaligmaker heb je geen reden om weg te gaan merkt onze broeder op. Broeder Van Vlastuin: weet je welkom in de PKN!
huibertus
16-07-2018 / 23:21
Race 406
U kunt ook stellen,br Vlastuin is gewoon gebleven waar hij is begonnen.
RSTHG21
16-07-2018 / 23:51
@Race406
Lees eens wat oude hervormde dominees, dan lees je denk wel wat verschil tussen hun en de huidige pkn.
Hidden
16-07-2018 / 23:53
Het beeld van God is goed en volledig door zowel het mannelijk als het vrouwelijk element van de schepping. (Genesis1:27). We kunnen de verschillende kerken (van reformatorisch tot evangelisch, koptisch etc.) zien als onderdelen van het totaalbeeld van de volledige Kerk. We hoeven elkaar niet af te wijzen of te overtuigen of te minachten etc. als we het accent anders leggen. Zolang we maar belijden dat Christus Gods zoon is en voor onze zonden is gestorven.
Race406
16-07-2018 / 23:59
@RSTHG21: lees eens wat oude hervormde dominees, dan lees je denk wel wat verschil tussen hen en de huidige HHK.
Als je hem omdraait zie je het verschil. Niets...
Sammie2016
20-07-2018 / 08:13
Denk aan de waarschuwende woorden van onze heer Jezus Christus in Mattheüs 12:25 „Ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, komt tot verwoesting, en iedere stad of ieder huis dat tegen zichzelf verdeeld is, zal geen stand houden.

Paulus laat de vraag duidelijk uitkomen "zijn wij mensen volgers/behagers geworden?", lees maar eens in 1Kor 1:12-13 .........
sommige zeggen ‘ik hoor bij Paulus’, ‘maar ik bij Apollos’, ‘maar ik bij Ce̱fas’, ‘maar ik bij Christus’.
13 Is de Christus verdeeld? Paulus werd toch niet voor jullie aan een paal gehangen? Of zijn jullie in de naam van Paulus gedoopt?

Verdeeldheid in de christelijke gemeente is zeker niet uit de hemel omdat de God van orde, Jahweh, wil dat Zijn aanbidders 1 zijn in de aanbidding jegens Hem.
3parels
03-08-2018 / 15:30
Wie zijn het lichaam van Christus? Dat is niet de kerk/de gemeente, maar de KERK met hoofdletters. Een onbekeerde of ongelovige die wel in de kerk komt, is nog geen lid van het Lichaam van Christus. Wel lid van de kerk.

1 Korinthe 12
13. Want ook wij allen zijn door een Geest tot een lichaam gedoopt; hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen tot een Geest gedrenkt.

Wie niet door de Geest wedergeboren is hoort niet tot het Lichaam en heeft in principe ook helemaal niks in te brengen. Want hoe moet iemand die Christus niet kent en leeft uit het vlees, de kerk leiden? Onmogelijk. Nu is het zo dat de kerk een instituut is geworden waar we lid van zijn, dooplid, belijdend lid (betekent niet dat je ook kind van God bent). Net als we allerlei verschillende voetbalclubs hebben. We voetballen allemaal maar overal zijn er andere regels.
Tegenwoordig is het mogelijk om als onbekeerde mee te kunnen bepalen in de kerk. Wanneer we onze kerkelijke bijdrage netjes betalen, tellen we mee en hebben we net zoveel te zeggen als een gelovige. Door onbekeerden te laten regeren in de kerk, dwalen we per definitie al af. Maar als gelovigen de kerk regeren en zij hoogmoedig worden kunnen we ook scheuringen verwachten: zich niet willen onderwerpen aan het Woord, zelf willen heersen, de baas willen spelen. Wanneer dat laatste aan de orde is zal de kerk ook uiteen vallen. De mens heeft een hekel aan de gezonde leer. Die snijdt nl af. De gezonde leer is ook niet leuk om te horen: Wij moeten aan dat kruis en Christus moet in ons alles voor het zeggen hebben. Dit willen de meeste mensen niet meer horen. Om deze reden wemelt het van de mensen die met de Bijbel in de hand van alles verkondigen behalve de gezonde leer.
Christus moet alles te zeggen hebben in de kerk, het Woord het laatste woord. En in veel gemeentes staat het Woord op nr één. Daarom kan je in een bondsgemeente van de PKN soms dezelfde preek hebben als in de HHK. Toch gaan we verschillend op, want kerk is een instituut geworden. En soms wordt er zelfs nog neer gekeken op mensen die normaal bij de HHK kerken en dan een keer bij de PKN omdat ze dan in de ogen van mensen in een dwalende kerk zitten. Maar dit is eigenlijk verschrikkelijk. Waar t Woord goed is daar moet eenheid kunnen zijn en daar moeten kerkmuren wegvallen. Helaas zijn er mensen de baas geworden in de kerk, een heersende groep. Door onder een paraplu te leven en je te moeten onderwerpen aan kerkordes, formulieren en menselijke afspraken, gaan we gescheiden op! Wanneer elke kerk zelfstandig zou zijn, en we allemaal plaatselijk de gemeente van Christus zouden zijn, zijn we af van die regels en opgelegde afspraken. Het is schandalig dat er een clausule ingebouwd moest worden voor de bondsgemeentes omdat zij met bepaalde regels uit de kerkorde niet mee konden, waar ze bijbels gezien groot gelijk in hadden. Wie heerst er dan in de kerk? De mens die Gods Woord heeft gedegradeerd en ff een clausule inbouwt voor degenen die zich nog aan het Woord willen houden. Wanneer we water bij de wijn gaan doen, is het einde al in zicht. In plaats dat ze bij het SOW proces het Woord als enig richtsnoer hebben gebruikt, is er weer allerlei menselijke gedachtegoed de leidraad geworden.

2 Tim 4: 3 Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelven leraars opgaderen, naar hun eigen begeerlijkheden;

Helaas ben ik bang dat dit zo blijft tot Jezus' wederkomst. Toch verlang ik naar eenheid en ik zou t geweldig vinden als gelovigen uit verschillende kerken zich weer herenigen. Maar alleen onder deze ene voorwaarde: dat alleen de Bijbel het voor het zeggen heeft. Wie zelf wil heersen in de kerk, moet maar thuis blijven. Ja dan moet je wel los komen van gewoontes, tradities, geschriften ed. Daar stonden ze in de reformatie ook voor: sola scriptura. Helaas is dit niet zo gebleven. Hierdoor is er alleen maar meer verdeeldheid gekomen.

Maar ik blijf optimistisch. Ik vind het heerlijk om interkerkelijk conferenties, bidstonden bij te wonen. Dan merk je dat er onder de kinderen van God, die allemaal het verlangen hebben naar het Woord te leven niet zoveel verschil is. Wie zich onderwerpt aan het Woord kan één zijn met ieder kind van God, die zich ook onderwerpt.
kip
11-08-2018 / 17:05
elke kerk heeft verdeeldheid van uiterst links naar uiterst rechts en als t erger wordt is er weer een scheiding.
en.overal,,hier is de christus''

kerken scheiden ,al jaren!,en zeggen hier is de christus''daar is de Christus
maar mensen mogen niet scheiden,dan worden ze veracht.


kheb alles al gehad,geprobeerd.Nergens is er eenheid

k voel mij bij philpot en warburon t meeste thuis,maar misschien was ook daar veel verdeeldheid??

prettig dit niet te weten
dan voelt t wat veiliger,wat zekerder,die eenheid van t geloof
Mona
15-08-2018 / 14:01
"Waren die afscheidingen en kerkscheuringen uit de hemel of uit de mensen? Wellicht een moeilijke vraag. Daar is wel wijsheid voor nodig om die vraag te beantwoorden".

De vraag is niet moeilijk te beantwoorden met de woorden van de Heere Jezus Zelf, in Johannes 17:
21 opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.
22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn.

De oplossing is moeilijker.
De dwalingen en de scheuringen werden in Paulus zijn tijd gelijk al zichtbaar daar, waar de Geest door de zonde van hoogmoed ging wijken.
Wij weten het beter, alleen onze mening is juist.
Waar geen oprechte ootmoed en nederigheid is, is geen eenheid te verwachten, ook al zingen we er over, en bidden we er voor.
Het is de enkeling die met een oprecht verlangen naar eenheid, zich voor de Heere verootmoedigd, en schuld hierover belijdt.
Verder blijven de denominatie-muren van ons kerkelijk instituut hoog opgetrokken, en zo nodig ook met "goede argumenten' verdedigd.
"De bede van de Heere Jezus om eenheid is echt heel belangrijk hoor, maar in de tijd praktisch bijna niet uitvoerbaar....."

Alleen de Heilige Geest kan de harten verbreken. Als harten breken, breken de kerkmuren ook. Laten we dringender bidden om een opwekking!

Lees ook deze columns

Aan de ontelbare obscure vaagchristelijke groepjes en clubjes mogen we een nieuwe loot aan de kromme distel toevoegen: W...
156 reacties
21-06-2018
De Christelijke Gereformeerde ds. D. J. Klein Onstenk was een aantal jaren gevangenispredikant. In die hoedanigheid kwam...
9 reacties
11-06-2018
Het verslag van de lezing over het genadeverbond die ds. A. Schot voor de Kontaktvereniging van Leerkrachten en Studente...
geen reacties
28-05-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering