Preken van leken

Refoweb / 16 reacties

19-12-2016, 11:13

‘De preek van de leek’. Misschien hoorde u ooit van dit moderne fenomeen. Prof. dr. A. van de Beek schreef in een column het volgende erover: “Vandaag preekt niet de dominee, maar zomaar iemand...”

Ik heb het nu niet over wat die leek zegt. Dat kan best zinnig zijn, maar het gaat om het verschijnsel als zodanig. Een leek doet de preek, die normaal alleen is voorbehouden aan hen aan wie de kerkorde dat heeft toevertrouwd. Daarvoor zijn in de kerk mensen aangesteld. Zij zijn bevoegd om te preken. Maar nu mag ineens een leek dit doen. Een onbevoegde. Het is hetzelfde alsof ineens een tuinman gevraagd wordt binnen te treden als de deur opengaat en plechtig geroepen wordt: “De rechtbank!” en deze tuinman het vonnis gaat uitspreken. In de kerk neemt men een loopje met de preek. Men neemt die niet serieus. Anders laat je die niet uitspreken door een onbevoegde. Straks nodigen we ook nog oma’s uit om hun kleinkinderen te dopen...

Te gek voor woorden? Gezien de huidige kerkelijke praxis zou het zomaar kunnen. Dan heb ik het nog niet eens over deskundigheid.

We hebben een aardig experiment in het ziekenhuis. Volgende week wordt een operatie gedaan door een houtbewerker. Die weet zo goed met het mes om te gaan en zulke mooie dingen te maken. Leuk om die ook eens in de operatiekamer te hebben. Hij zal best het mes kunnen hanteren, maar dan niet aan mijn lijf! Geen ziekenhuis die eraan denkt.

Hoelang is de opleiding van een chirurg wel niet? En die van een predikant?

Ds. E. Gouda

Refoweb op 19-12-2016, 11:13
16 reacties
Honesty
21-12-2016 / 18:49
Worden we niet opgeroepen allemaal tijdens de bijeenkomsten de sprekers te beoordelen op hun bijbelvastheid , op een orderlijke manier (in de brief aan de Corinthiers)
De dames moeten tot thuis wachten, maar de heren hoor ik eigenlijk ook nooit tijdens de samenkomsten iets terugzeggen.
Is het absolute preekgezag wellicht net iets te ver doorgeschoten? Waarom zou alleen de dominee alles weten en geopenbaard worden?
Een beetje discussie komt een levend geloof vast ten goede.
Passief alles maar aan moeten horen werkt misschien lauwheid en luiheid in de hand.
hvdijk66
22-12-2016 / 10:45
Dominee Gouda heeft gelijk. Als je het houden van een preek vergelijkt met een complexe medische ingreep dan is dit beslist geen werk voor een leek. Maar ja, kun je die vergelijking zomaar maken? Een preek is toch niet hetzelfde als een open hart operatie. Of..?

Het christelijk geloof belijdt dat er behoorlijk aan harten ¨gesleuteld¨ moet worden. Een hart dat van nature egoïstisch van aard is moet op God gericht worden. Dat is nogal een ingreep. Vanuit die gedachte zou je deze klus alleen aan de dominee met de beste papieren toevertrouwen. En dus zeker niet aan een leek...

Toch ligt het net iets anders. Het is niet de dominee die harten verandert. Deze heftige ingreep is gelukkig niet in mensenhanden. God zelf geneest. Hij is de chirurg. De dominee mag, ondanks de vele jaren studie en ervaring, slechts doorverwijzen. Een taak die hij in alle bescheidenheid en dankbaarheid mag uitvoeren. Wat is het geweldig om van dichtbij mee te maken hoe mensen veranderen wanneer God in hun leven werkt.

En zo ontstaat er een bijzondere situatie. Dominee en leek kunnen mensen bij Jezus brengen. Het resultaat is gelijk: bekeerde mensen. Je blijft je verbazen in het koninkrijk.
Prisma23
23-12-2016 / 13:48
Is de dominee bang voor zijn baantje? De Heilige Geest werkt toch niet alleen via dominees?
Sambalbij
23-12-2016 / 14:02
@Prisma: Die kennis van het Hebreeuws en Grieks, krijg je die ook van de Heilige Geest?
Bloemkool
24-12-2016 / 08:29
@Dat zou kunnen, maar is waarschijnlijk bij de meesten van one niet het geval. Maar waarom zou een predikant het Hebreeuws en Grieks moeten beheersen? We zijn bevoorrecht met een overvloed aan betrouwbare Nederlandse vertalingen.

Het is m.i. wat onkies om te suggereren dat het ds. Gouda erom gaat zijn baantje te beschermen ( zoals hierboven werd gedaan), maar dat men alleen met een domineestitel of theologieopleiding zou mogen preken komt mij ook ongerijmd voor.
MUS
25-12-2016 / 10:52
Petrus was een visser, wat een geweldige preek op Pinksteren.
Amos was een boer, schreef onder inspiratie een boek dat profetisch reikt tot onze tijd.
Mattheus was een tollenaar, wat een rijk evangelie.
Hoezo universitaire studie om het Woord door te geven?
Omega
25-12-2016 / 13:46
Het Woord doorgeven is nog wat anders dan het Woord verklaren. En er zijn nu eenmaal mensen die daar door genade behoefte aan hebben. Diepgang, noemen we dat, vast voedsel. Paulus maakt in 1 Kor. 3 duidelijk waarom er mensen zijn die met melk tevreden zijn. Hij had dan ook gestudeerd ;-) Petrus en Mattheus trouwens ook. Ze hadden de beste Hoogleraar aller tijden.

In het artikel van de dominee gaat het overigens over leken, Pietje en Rietje. Praatjes voor de vaak. Veelal oppervlakkig geneuzel, zonder inhoud en zonder diepgang om de goegemeente even van de straat te houden. Met dit soort oplossingen denkt de PKN z'n leden vast te kunnen houden. Het gevolg is echter dat de kerk niet leegloopt, maar leegstroomt. Iedere week worden er twee kerkgebouwen gesloten.
hvdijk66
25-12-2016 / 21:25
Bedankt voor je diepgaand onderzoek, Omega. Hopelijk neemt de PKN je conclusies serieus.
Omega
26-12-2016 / 11:59
@hvdijk66 Daar zullen we maar niet op rekenen. De PKN is net een rodelbaan. Maar met een variant op 1 Kon. 19:18: "Ook heb Ik in de PKN doen overblijven zeven duizend, alle knieen, die zich niet gebogen hebben voor Baal, en allen mond, die hem niet gekust heeft."
Gerard
29-12-2016 / 11:44
Om het van een andere kant te bekijken:
Een zaak die hier gaande is in Finland speelt zich af binnen een deel van de behoudende tak van de Lutherse kerk. De zaak is dat met de voortgaande liberalisering in de Lutherse staatskerk er steeds minder predikanten zijn die nog Bijbelgetrouw zijn. Immers ook de opleidingen onderwijzen het liberale gedachtengoed. Een deel maakt zich hier zorgen over en heeft liever geen lesbische vrouw die de God van de Bijbel ontkent op de preekstoel staan, of iemand die daar op zijn minst geen enkel bezwaar tegen heeft.

Omdat het zo'n groot probleem aan het worden is, heeft een deel van hen besloten zgn. 'lekenpredikers' toe te staan, mensen die een goed getuigenis hebben, welliswaar geen officiele theologisch opleiding hebben, maar mogelijk meer geestelijk inzicht hebben dan de gemiddelde theologisch afgestudeerde kandidaat en zeker niet zonder theologische scholing, zij het niet volgens officiele kanalen.

Een ander deel echter is hierop tegen en wil alleen bevoegde predikanten, dat wil zeggen bevoegd door de staatskerk. Dus een praktiserend lesbische vrouw die het bestaan van de God van de Bijbel ontkent is prima, zolang ze maar kerkelijk bevoegd is. Een man als Spurgeon is echter ondenkbaar omdat deze geen theologische opleiding had en daarom ook nooit een kerkelijke bevoegdheid zal krijgen.

Spurgeon echter was geenzins ongeschoold. En misschien zit daar wel het mankement van de column. Door scholing en bevoegdheid impliciet te binden aan een 6-jarige opleiding, raken de werkelijke vereisten voor een dienaar van de gemeente van Christus uit het zicht, en worden vervangen door een veronderstelde deskundigheid als gevolg van deze opleiding, waarvan ironisch gezien in het bijzonder binnen de PKN, ook de kerk van ds. Gouda, veelvuldig het tegendeel blijkt.

Dus om voort te borduren op de woorden van de column: zou ik de gezondheid van mijn ziel toevertrouwen aan willekeurig welke predikant van de PKN, alleen omdat deze een kerkelijke bevoegdheid heeft ontvangen? Geen haar op mijn hoofd die daar aan denkt! Dan liever een vaardig houtbewerker die begrijpt wat hij doen moet.

Overigens, wie net als mij het gevoel kreeg dat de verkondigde gedachte roomse trekjes heeft, dr. van de Beek pleit er inderdaad voor dat de protestanten terugkeren naar de 'moederkerk' in Rome, met bijbehorende gezagstructuren.
Sammie2016
30-12-2016 / 12:33
De heer Jezus heeft nederige mensen tot zich getrokken en zijn apostelen, waren nederige vissers, ongeletterde mensen (ze konden wel lezen en schrijven maar hadden niet gestudeerd aan de universiteiten), een belastinginner, een arts etc.

Het was niet nodig dat je op de universiteit had gestudeerd, Jezus leidde mensen op als bekwame predikers van Gods Koninkrijk en guess what ...... Jezus doet het nog steeds!

Voor Paulus, apostel de natiën, was zijn studie “aan de voeten van Gamaliël” eerder een nadeel. Als Saulus, gevolmachtigde van de Hogepriester, vervolgde hij de volgelingen van de Messias, Jezus Christus.
Saulus was een Farizeeër, een religieuze sekte binnen het Judaïsme die grote invloed had (en heeft) op het volk Israël. Paulus was dus een Theoloog.

Zoals terecht is gezegd op het forum moet iedere christen het evangelie aan andere mensen (kunnen) overbrengen, het goede nieuws van Gods Koninkrijk in navolging van hun leider Jezus Christus, een opleiding die Christus geeft uit authoriteit van Jahweh is voldoende, je hoeft daar geen theologische opleiding voor te volgen.
Jezus heeft ons getoond hoe wij het werk moesten doen, toch zie je dat christenen over de hele wereld hun eigen vorm daarin kiezen.

Jezus predikte van deur tot deur, op openbare plaatsen, in de synagoge, in dorpen en steden, bij mensen thuis etc.
Paulus (die Saulus was) en andere 1ste eeuwse christenen volgde Jezus hierin na …….
Lees maar: ..
Handelingen 20:29 .. terwijl ik mij er niet van heb weerhouden U al wat nuttig was te vertellen en U in het openbaar en van huis tot huis te onderwijzen.

Paulus maakte ook vele reizen en onderwees mensen in de wet van Christus.
Hij richtte christelijke gemeenten op en stelde bekwame mannen aan als ouderling als opzichters en leraren (zonder theologische opleiding).

graag jullie reactie.
pauluddel
01-01-2017 / 10:43
Ik ben net begonnen aan het luisterboek van Bunyan op you tube van: "oude paden". Daar hoorde ik dat Bunyan ontslagen was uit de gevangenis en ook in Londen preekte. Quote: Zelfs de koning hoorde van hem, maar hij was niet zo positief over hem. Want hoe kon een ketellapper nu preken? De bekende theoloog John Owen hoorde hem dat zeggen, maar antwoordde de koning, dat hij graag zijn geleerdheid wilde inruilen voor iets van de gave van deze ketellapper... einde quote

Spurgeon is tot bekering gekomen door de preek van een arme man een schoenmaker of kleermaker of zoiets omdat de voorganger niet op kwam dagen door de sneeuw...
Janb
01-01-2017 / 20:09
Geachte ds Gouda en lezers

Wat is bevoegdheid?
Komt deze niet van God alleen.
Een universitaire opleiding is op zich niet verkeerd.
Maar dit mag nooit de maatstaf zijn binnen de kerk.
Het is een groot gevaar dat wij mensen de maat nemen.
En dat wij bepalen wie tot het predikanten ambt word toegelaten.
En er zijn predikanten die de opleiding met gemak volgen maar Niet wedergeboren zijn.
Deze gaan in de gemeente voor.
Het criterium moet niet een opleiding zijn of leer niveau van een student.
Het criterium zou weer moeten zijn mannen vol van de Geest en kennis van het woord.
Want er is maar een mannier om de bijbel uit te leggen en dat is niet door menselijke kennis of kunnen.
Maar zoals Christus zij de Heilige Geest zal het woord in herinnering brengen en ons onderwijzen joh 14:26
Wij moeten God niet onze maatstaf opleggen.
Maar wij moeten sterven aan ons eigen ik en Christus volgen.
Sammie2016
02-01-2017 / 08:33
Terechte commentaren Paul en Jan.

Daarmee hebben we wel een groot probleem aangekaart.
Wijzen de 'geestelijke' ons de weg naar God, onderwijzen ze de kerklidmaten Gods wegen naar Waarheid, zijn zij werkelijk de liefdevolle onder-herders onder Christus die Gods schapen teder behandelen, eren ze onze Vader Jahweh zoals Christus dat deed en doet!

De Bijbel moedigt aan tot liefde en voortreffelijke werken (Hebr. 10:24-25).
Christus heeft ons getoond hoe te leven naar de wil van God, wij moeten hem navolgen dan weten we zeker dat we Gods goedkeuring krijgen "dit is mijn geliefde zoon/dochter die ik heb goedgekeurd".

"LIEFDE" zou het kenmerk zijn van de ware religie, van Jezus ware volgelingen, ... Joh 13:35 Hieraan zullen allen weten dat GIJ mijn discipelen zijt, indien GIJ liefde onder elkaar hebt.”

Is die liefde duidelijk merkbaar in je geloofsgemeenschap wereldwijd?
pauluddel
03-01-2017 / 09:27
Een van de aanname eisen voor de predikanten opleiding van Spurgeon was dat je 2 jaar op straat gepreekt moest hebben. Er is zelfs een keer iemand aangenomen die (nog) niet lezen en schrijven kon.

Waar gaat het om? Hebt u liever dat uw zoon of dochter onder het gehoor zit van:

1 iemand die VWO gedaan heeft en cum laude geslaagd is voor z'n theologieopleiding en prachtig kan preken, alles klopt........alleen hij heeft geen bewogenheid voor verloren zielen.

2 de leken prediker zonder theologieopleiding maar met een brandend hart om de verloren zielen te bereiken.

enkele voorbeelden van lekenpredikers: Wulfert Floor, Spurgeon, Bunyan, Hudson Taylor, George Müller, Moody, Petrus etc.

Kies heden wie gij horen wilt!
Sammie2016
06-01-2017 / 07:54
Precies, iedereen die zichzelf een volgeling van Jezus beschouwt heeft de morele plicht ook te prediken even als Jezus dat deed.
Sterker noch Jezus heeft iedere discipel die opdracht gegeven ...
(lees Mat 28:19-20) 18 En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. 19 Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.
20 En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.

Maar Laten we geen mensenbehagers zijn maar laten we God behagen door Jezus Christus ... in de 1ste eeuw hadden ze dat probleem ook al ....
1Kor 1:12-13 ... „Ik behoor bij Pa̱u̱lus”, „Maar ik bij Apo̱llos”, „Maar ik bij Ce̱fas”, „Maar ik bij Christus.” 13 De Christus bestaat verdeeld.

Degene die prediken moeten door Christus zij onderwezen en uitgezonden en de Waarheid over Jahweh en Zijn voornemen vertellen en het 'goede nieuws van Gods Koninkrijk' prediken.

Gods Woord zegt: "Ik gelast u plechtig voor het aangezicht van God en Christus Jezus, die de levenden en de doden zal oordelen,.. 2 predik het woord, houd u er als met een dringende zaak mee bezig, in gunstige tijd, in moeilijke tijd, ..

fijne dag allen.

Lees ook deze columns

Vandaag opent het eerste reformatorische fitnesscentrum haar deuren in hartje Bible Belt Barneveld. Pompende beats en op...
11 reacties
10-12-2016
"Overeenkomstig mijn reikhalzend verlangen en hoop dat Christus grootgemaakt zal worden in mijn lichaam, of het nu door ...
2 reacties
05-12-2016
Er is een Deense dichter, Jacobsen, die een schokkende novelle heeft geschreven: 'De pest in Bergamo'. Bergamo is een It...
1 reactie
17-11-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering