Gods wil (van het besluit)

Ds. G.A. van den Brink / 9 reacties

10-01-2018, 14:05

Vraag

Is alles wat er gebeurt ook Gods wil? Romeinen 9:19: “Want wie heeft Zijn wil wederstaan?” En als God alles bestuurt, dan is het toch Zijn wil? Jezus spreekt echter zelf uit: “Hoe vaak heb ik u bijeen willen vergaderen, maar gij hebt niet gewild.” Een andere tekst waarin het gaat over twee musjes, geen van deze valt op de aarde zonder uw Vader. In de Catechismus  in zondag 1 wordt het vertaald met: Zonder de wil van uw Vader. Zit daar verschil in? Waar ik met name mee zit is dat er in de kerk wordt geleerd dat God niet wil dat alle mensen zalig worden, als Hij dat had gewild, dan had Hij het wel gedaan. Hoe zit dat precies? En kunnen wij zijn wil wel tegenstaan?

Antwoord

Beste vragensteller,

Zoals je terecht opmerkt, spreekt de Bijbel op verschillende manieren over de wil van God. Soms is “de wil van God” aanduiding voor wat er zal gebeuren: “Zijn wil gebiedt, en het wordt terstond” (Ps. 33:5 berijmd). Theologen noemen dat de wil van het besluit. Soms is “de wil van God” aanduiding voor wat Hij ons opdraagt en beveelt maar zonder dat wij altijd doen wat Hij zegt (Matth. 23:37). Theologen noemen dit de wil van het bevel. De context zal duidelijk maken wat er in een concrete bijbeltekst wordt bedoeld.

Jouw vragen gaan vooral over de wil van het besluit. Ik onderscheid de volgende vragen:

1. Wil God met de wil van het besluit dat alle mensen zalig worden?
2. Wil God met de wil van het besluit ook slechte, verkeerde dingen?
3. Hoe hangen de wil van het bevel en van het besluit met elkaar samen?

 1. Wil God met de wil van het besluit dat alle mensen zalig worden? Nee, want dat zouden ook alle mensen metterdaad zalig worden. En de Bijbel stelt duidelijk dat dit niet zo is. Er is geen alverzoening. Als er in 1 Tim. 2:4 staat dat God wil dat alle mensen zalig worden, dan gaat dat dus over de wil van het bevel. God nodigt, beveelt en roept iedereen die het Evangelie hoort om het te geloven. 
 2. Wil God met de wil van het besluit ook slechte, verkeerde dingen? Niet als doel in zichzelf, maar als middel tot een ander doel. Vergelijk het met een arts. De dokter kan je lichaam beschadigen, erin snijden, je pijn doen of zelfs ledematen amputeren. Wil hij dat? Ja, want hij wordt er niet toe gedwongen. Maar toch wil hij dat leed niet als doel in zichzelf. Zijn doel is jouw gezondheid en genezing en daarom voert hij operaties uit. Zo kan God ook dingen in ons leven willen en toelaten, omdat ze middel zijn tot een hoger doel. God wilde dat Jozef als slaaf naar Egypte werd verkocht, omdat hij zo de gehele familie zou kunnen redden (Gen. 50:20).
 3. Hoe hangen de wil van het bevel en van het besluit met elkaar samen? De wil van het besluit is, als je moet kiezen, Gods echte, definitieve wil. En de wil van het bevel is Gods middel en instrument om de wil van het besluit uit te voeren. God geeft, bijvoorbeeld, het bevel tot geloof en bekering. Bij degenen die aan dat bevel gehoorzaam zijn, is dat het middel om hen te brengen tot eeuwige zaligheid. Bij degenen die dat bevel niet gehoorzaam zijn, is dat het middel om hen terecht te veroordelen (2 Kor. 2:15-16; 1 Petr. 2:7-8). 

Wij mogen en moeten dus stellen dat God volgens de wil van het besluit inderdaad niet wil dat alle mensen zalig worden. Maar dat is beslist geen reden om te twijfelen aan Gods genade. Want in de prediking hoor jij Zijn wil van het bevel: Bekeer je en geloof het Evangelie! (Mark. 1:15). En het is de wil van Gods besluit om allen die in Christus geloven, het eeuwige leven te geven (Joh. 6:40).

Met hartelijke groet,
Ds. G. A. van den Brink

Ds. G.A. van den Brink

Ds. G.A. van den Brink

 • Geboortedatum:
  05-01-1974
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Kralingse Veer (Rotterdam)
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

Gods wil
9 reacties
Janb
10-01-2018 / 21:12
Geachte ds G.A van den Brink,

“Wij mogen en moeten dus stellen dat God volgens de wil van het besluit inderdaad niet wil dat alle mensen zalig worden”

Kunnen wij mensen ook in Chrisus wedergeboren Gods raadsbesluit doorgronden.
Het is een zeer gevaarlijke uitspraak dat God niet wil dat alle mensen zalig worden.
God heeft altijd geduld met mensen zie tijd Noach, Kanaänitische volken, Nineve.
God bied Zijn genade aan als dit word afgewezen dan volgt er het oordeel.

Daarom kunnen we nooit zeggen dat het Gods wil is dat mensen verloren gaan.
Mensen die de genade in Christus naast zich neer leggen.
Misschien met een harde spot of een vrome klank.
Deze mensen kiezen zelf bewust om verloren te gaan.
Romeinen 1:18-32
Er is niemand te verontschuldigen Gods Heil is bekent geworden aan alle mensen.

1johannes4 laat de diept en grote van Gods liefde zien.

Laten wij beseffen dat hoe geleerd wij denken te zijn.
En hoe wij alles kunnen beredeneren.
Gods wil en handelen hiermee kunnen doorgronden
Maar laten wij waken dat wij op de stoel van God gaan zitten
En laten wij als reformatorische gezindte ons bezig houden met de opdracht mensen tot Jezus brengen.

Slalom janb
Jeremiah
11-01-2018 / 07:07
Wat een ontzettend helder antwoord van de ds.
Omega
11-01-2018 / 08:48
@Janb Volgens mij legt ds. Van den Brink exegetisch helder en zuiver uit hoe het zit met de verschillende "willen" van God. Bovendien, om dit te begrijpen, kun je beter de grondtekst er bij pakken. Bijvoorbeeld 1 Tim. 2:4 (welke wil dat alle mensen zalig worden). Ik heb daar al eens eerder iets over geschreven.

In het Grieks staat er voor "wil": "thelo" of "ethelo" en dat brengt Gods verlangen tot uitdrukking. Het is dus niet Zijn uitdrukkelijke wil, maar Zijn uitdrukkelijke verlangen dat alle mensen zalig worden.

Kortom, de betekenis is dus ten diepste niet dat God wil dat alle soorten mensen tot bekering komen (zoals de kanttekenaars uitleggen) of alle mensen (zoals alverzoeners beweren), maar dat het Zijn verlangen (dus niet Zijn wil) is dat alle mensen tot bekering komen.
evantorisch
11-01-2018 / 13:02
Thelo of ethelo:
willen, in gedachten hebben, bedoelen.
1a) besloten zijn, voornemens zijn.
1b) verlangen, wensen.
1c) iets graag doen.
1d) behagen hebben in, welgevallig vinden.

Vertalers moeten nu eenmaal een keuze maken.
Voor mijn gevoel, wat natuurlijk subjectief is, gaat verlangen nog dieper dan willen. (verlangen zit meer in je hart, willen kan rationeel zijn maar je kunt ook iets met hart en ziel willen)
Maar dan pas je de vraag gewoon aan: "Waar ik met name mee zit is dat er in de kerk wordt geleerd dat God niet VERLANGT dat alle mensen zalig worden, als Hij dat had VERLANGD, dan had Hij het wel gedaan."
Kortom, je schiet er niet veel mee op om 'willen' door 'verlangen' te vervangen. (wat ook gewoon een keuze is)

Ik hou er niet van om in te zoomen op een een tekst of een woordje en daar een dogma van gaan maken.
Wie door die bril het evangelie gaat lezen ziet niet helder meer.
De grote rode lijn van de Bijbel is dat het Gods wil en verlangen is om de wereld te redden.
De Bijbel (en de praktijk) leert ook dat niet alle mensen willen.
Omega
11-01-2018 / 17:06
@evantorisch Ik denk dat je in de war bent met het Griekse "boulomai" (actief nastreven van een doel; in de SV eveneens vertaald met "wil"). Paulus gebruikt dat woord in zijn visie op het hoofddeksel voor vrouwen in dezelfde perikoop. En daarom moet je dus ook de context van het geheel bekijken. Dan zie je dat het "verlangen" in deze vorm niet een wilsuitvoering is, maar ten diepste (menselijk gesproken) een hunkeren. Zoals er ook een (menselijk gesproken) smekende Jezus is. God toont hiermee Zijn hart. Het verschil wordt dus helder als je woord en context naast elkaar legt. Voordeel van deze vertaling op deze plek is dat je je dan ook niet meer hoeft te verschuilen achter Gods verborgen en geopenbaarde wil ter rechterzijde en de alverzoening of onmachtige God ter linkerzijde.
evantorisch
11-01-2018 / 18:09
Ik heb 1 Timotheüs 2: 4 opgezocht, en daar staat achter het woord 'wil' precies wat ik hierboven heb opgeschreven. (Bijbelstudie met Strongs)
Janb
11-01-2018 / 21:05
Beste Omega,

Johannes 3:16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.
17 Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden.
18 Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God.

Er staat in heel de bijbel geen ene tekst dat God wil dat mensen verloren gaan.
wij kunnen en mogen deze uitspraak niet maken omdat het in conflict staat met de gehele schrift.
en met Gods handelen door de bijbel heen.

stel een kind van 18 jaar is door vader vele malen gewaarschuwd niet zomaar zonder te kijken de weg over te steken.
de jongen doet niets met de waarschuwingen van zijn vader.
en op een dag word hij geschept en komt te overlijden.
was dit de wil van de vader of toch niet?

Mattheus 22:2 Het Koninkrijk der hemelen is gelijk een zeker koning, die zijn zoon een bruiloft bereid had;
3 En zond zijn dienstknechten uit, om de genoden ter bruiloft te roepen; en zij wilden niet komen.
4 Wederom zond hij andere dienstknechten uit, zeggende: Zegt den genoden: Ziet, ik heb mijn middagmaal bereid; mijn ossen, en de gemeste beesten zijn geslacht, en alle dingen zijn gereed; komt tot de bruiloft.
5 Maar zij, zulks niet achtende, zijn heengegaan, deze tot zijn akker, gene tot zijn koopmanschap.
6 En de anderen grepen zijn dienstknechten, deden hun smaadheid aan, en doodden hen.
7 Als nu de koning dat hoorde, werd hij toornig, en zijn krijgsheiren zendende, heeft die doodslagers vernield, en hun stad in brand gestoken.

God doet Zijn uitnodiging maar velen verachten de uitnodiging voor de bruiloft van het Lam.
ja de verachters zullen vergaan dit is door heel de bijbel zichtbaar.
lijdelijke vroomheid of schermsport met de verkiezing zullen hierin teniet gedaan worden.
er zal een vraag overblijven wat heb jij met Mijn uitnodiging gedaan.
hier zal geen onderscheidt zijn tussen kerkganger of feestganger.

en daarom onteren wij de Heilige Naam van God als wij stellen dat God volgens de wil van het besluit inderdaad niet wil dat alle mensen zalig worden.

wat zou jij en ook alle andere lezers zeggen als je weer mag gaan evangeliseren in een winkelcentrum op werk school of bij dance party.

moeten wij maar voortaan gaan zeggen
Jezus is gekomen om zondaren zalig te maken
maar God de vader wil eigenlijk niet dat iedereen zalig word.

shalom janb
Eric
14-01-2018 / 16:30
Beste vragensteller,
Uit je vraag begrijp ik dat in jouw kerk wordt geleerd dat God niet wil dat alle mensen zalig worden. In de Bijbel kom ik dat echter niet tegen.
Kijk bijvoorbeeld naar 1 Timotheus 2: 4, een tekst die ook ds. van den Brink noemt. Daar staat:. God wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen. Alle mensen dus!. Dat is wat Hij wil.

Maar de Heer "overrulet" daarbij onze wil niet. Als mensen kunnen en moeten wij kiezen of wij Zijn wil willen doen of niet, dat is onze verantwoordelijkheid.

Dat kiezen heeft God gewild. Hij had ons zo kunnen scheppen dat wij alleen maar konden gehoorzamen. Dat wilde Hij niet.Hij wilde dat wij Hem uit vrije wil zouden dienen. Dat we Zijn liefde zouden zien. En daarop zouden reageren. Met "weerstaan van Zijn macht" heeft dit niks te maken. Zo heeft Hij dit bedacht, zo gaat Hij met jou en mij om.

Denk ook aan Kaїn, als God hem waarschuwt in Genesis 4. Daar zegt God oa."Doch indien gij niet goed handelt, ligt de zonde als een belager aan de deur, wiens begeerte naar u uitgaat, doch over wie gij moet heersen.(!)
Heersen over zonde? Dat is besluiten die zonde wel of niet te doen.

De Heer waarschuwt Kaїn te "heersen" over zijn zonde. Hij kon er voor kiezen Abel niets aan te doen. Hij had dus keus. Het was zijn verantwoordelijkheid goed te kiezen en dat is ook waar de Heer hem op aansprak. En kiezen kunnen wij ook.

De Heer wil dat iedereen gered wordt, houdt dat alsjeblieft vast. Hij schiep ons met een wil. De keus is nu aan ons: nemen wij Zijn redding aan, of niet.


Hartelijke groet,
Eric
Sammie2016
15-01-2018 / 09:01
Inderdaad, de ware God Jahweh heeft zijn zoon gegeven als zoenoffer voor ALLE mensen. Hij wil zich met iedereen verzoenen.
God wil dus dat IEDER mens wordt gered.
MAAR we moeten ook bekennen dat God niemand dwingt om Hem te aanbidden.
Iedereen heeft van Hem per slot van rekening een 'vrije wil ontvangen' en God zal daar niet tegenin gaan, de keuze is aan de mens zelf.
Aan de keuze die we maken heeft wel consequenties.
Als we God gehoorzamen, Hem vrijwillig en van harte aanbidden en leven volgens Zijn heilige wil dan beloont Hij ons met eeuwig leven.
Een andere keuze brengt Zijn eeuwige negatieve oordeel.

1Joh2:17 zegt "Bovendien gaat de wereld met haar begeerte voorbij, maar wie de wil van God doet, blijft voor eeuwig."
Je kunt op dit bericht reageren. Klik hier om in te loggen.

Terug in de tijd

Ik ben al een poosje op zoek naar een goede Engelse versie van de Bijbel. De King James version is geen optie want het m...
geen reacties
09-01-2004
Ik ben een man van 25 en sinds kort getrouwd. De seksuele omgang met mij vrouw is goed, op een ding na: ik heb last van ...
geen reacties
09-01-2006
Ik ben een 26-jarige vrouw uit de Gereformeerde Gemeente. Ik heb al lang het verlangen om de Heere te dienen en voor Hem...
8 reacties
09-01-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis