Gitaar in kerk

Ds. E. Gouda / geen reacties

04-12-2006, 00:00

Vraag

Ik ben zelf gedoopt in de Ger. Gem. in Ned. Daarna ging ik naar de Ger. Gem. Ik ben gaan zoeken in de kerk en in de Bijbel, waardoor ik er achter kwam dat zoals ze in de reformatorische kerken de diensten houden, niet zijn zoals God dat gebiedt. De vraag: Waarom wordt er in de refokerken geen gitaar of zo gebruikt? Dat staat toch in Gods woord? Letterlijk zelfs. Lees maar eens psalm 150! Ik ben zelf dan ook overgestapt naar de evangelische gemeente in Tilburg. Ik kerk nu alleen tijdelijk bij mijn grootouders kerk, de Ger. Gem. in Ned.

Antwoord

Beste vragensteller,

Dank voor je openheid, waarin ik tegelijk een stukje reactie proef... Misschien zelfs een licht verzet. Dat verzet heeft te maken met de liturgie. Toen je zelf op onderzoek uitging kwam je er achter dat een aantal zaken niet strookten met de Bijbelse opvatting. Een aantal zaken zeg ik bewust. Want ik mis in je eerlijkheid en openheid vooral het meest belangrijke. Ik hoor namelijk helemaal niets over het Woord van God zoals dat verkondigd wordt in de kerken van de gereformeerde gezindte. Hoe staat het daar mee? In Gods Woord lees ik dat het God behaagt om door de dwaasheid van de prediking, zalig te maken, die geloven (vgl. 1 Kor. 1:21). Nu zeg ik het even wat plat... maar ik lees niet dat ik door een instrument, zoals een gitaar, zalig kan worden.

Over muziek is in de loop der eeuwen al heel wat te doen geweest. Heeft voor heel wat onheilig vuur en dito discussies gezorgd. Niet in het minst in de gereformeerde gezindte. Wist je overigens dat verschillende reformatoren het orgel helemaal uit de kerk gebannen hebben. De gemeente zong dan a capella; dus zonder begeleiding van enig muziekinstrument. De reden hiervoor? Het orgel leidt af van hetgeen waar het in de dienst des Heeren om gaat. En wat is dat dan? Het Woord. Dat moet centraal staan. God in Jezus Christus geopenbaard. Dat is de spil van de eredienst. Want door Hem behaagt het God mij als dwaze, eigengereide  zondaar zalig te maken en voor Hem in te lijven.

Het valt mij op dat je zo makkelijk overstapt naar een andere kerk/gemeente. Het valt me ook op dat ik je met geen woord hoor reppen over het theologisch gehalte omtrent de Woordverkondiging en de liturgie die in Tilburg gehanteerd wordt. Kan dat dan allemaal de toets van Gods Woord doorstaan? Heb je dat óók onderzocht? Ken je het gezegde: wie met één vinger wijst naar de ander (Ger. Gem. (in Ned.)), wijst met drie vingers naar zichzelf!? Is een gitaar/liturgie doorslaggevend om daarmee het Woord van God er op de koop op toe te nemen... Reken je jezelf niet (te) rijk? Je moet met het badwater het kind niet weggooien.

Moet je het altijd overal mee eens zijn? Neen. We mogen op punten van elkaar verschillen. We hoeven niet allemaal precies hetzelfde paadje te lopen. Jij bent een unieke persoon. Opgegroeid in een eigen kerkelijke traditie. Met liefde hebben je (groot)ouder(s) je meegegeven wat voor je ziel en zaligheid van belang is. Gooi dat niet zomaar overboord. Laat je leiden door eerlijke motieven en ga het gesprek met elkaar aan. Niet hakken met de botte bijl. En als je dan van elkaar van mening blijft verschillen? Dat mag. Daar geeft de Bijbel zelf ook ruimte voor. Er zijn middelmatige zaken waar een ieder in zijn geweten vrij is... als het in de Heere is. Maar dat zijn toch geen kerkscheidende zaken. Als het om het Woord gaat, dan dient het ene Woord in al Zijn kracht, veroordeling, verdoemenis, maar ook vrijspraak, genade en Evangelie verkondigd te worden. Hier is gehoorzaamheid aan God geboden.

En weet je dat de liturgie overigens uit het Woord op komt. En weet je ook dat onze liturgie in feite teruggaat op de joodse synagogale eredienst. Onze liturgie is geen uitvinding van mensen, maar is overgeleverd door God aan mensen. Wij staan met andere woorden in een heel lange traditie. Ook een veel langere dan allerlei (charismatische) evangelische groepen. IJken aan het Woord is goed, maar pas het Woord niet aan aan je eigen inzicht. De Heere Jezus zegt: “houd dat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.”

En dan nog eenmaal de kwestie van de gitaar. Een orgel is een veel- en meerzijdig instrument waarin allerlei instrumenten in opgenomen zijn. Maar dat ter zijde. Bij het zingen met een gitaar speelt ook het zingen van liederen een rol. Abraham Kuyper zei ooit: “Gods volk zingt geen gezangen”. En wat de opwekkingsliederen betreft, die ook in Tilburg wel gezongen zullen worden, zegt iemand “helaas moet ervan gezegd worden, dat vele (opwekkingsliederen) ervan zich kenmerken door een zekere vlakheid en éénzijdigheid en de integrale Bijbelse leer versluieren”. Calvijn heeft gezegd dat we het liefst direct de Schrift zelf zingen. Dat doen we dus met de Psalmen. Het orgel is maar een instrument, zoals ook de gitaar. Het gaat om de begeleiding van de gemeentezang. En daarin gaat het dat de gemeente zingt tot eer van God. Dat staat centraal. Gods eer. En al het andere, ja al het onze moet daaraan ondergeschikt gemaakt worden. Ook ikzelf. Want God wil mijn hart. Wedergeboorte en bekering door het geloof. Dat wens ik je toe, want daarmee kun je Thuiskomen.

Een hartelijke groet van een in hart en nieren authentieke Brabander,
Ds. E. Gouda, Oude Pekela (Gr.)

Ds. E. Gouda

Ds. E. Gouda

 • Geboortedatum:
  25-12-1968
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Nieuw-Lekkerland
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

kerkmuziekmuziekinstrumenten
geen reacties

Terug in de tijd

Kan een diaken die aftredend maar herkiesbaar is en door de gemeente stilzwijgend herkozen wordt (zoals dat vanaf de kan...
geen reacties
04-12-2017
Wat moet ik doen met één van mijn vriendinnen (16 jaar) die problemen heeft, vooral in haar relatie tot God, maar er met...
2 reacties
04-12-2012
Recent had ik een gesprek met een (onkerkelijke) vriend over het geloof. Op een gegeven moment vroeg hij met wat voor do...
geen reacties
04-12-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering