(...) Toch voel ik geen oprecht berouw of spijt... Terwijl ik weet dat ik dat we...

Ds. P. Molenaar / geen reacties

17-04-2006, 00:00

Vraag

Pas geleden hoorde ik een preek over het doorgaan in de zonde. Nu heb ik dat doorgaan in de zonde opgevat als het zondigen tegen de Heilige Geest, namelijk de zonde die niet meer vergeven wordt. Ik weet van mezelf dat ik soms 'moedwillig' zondig. Ik wil dingen soms zo graag dat ik ze doe. Bewust probeer ik dan mijn geweten het zwijgen op te leggen. Maar hoe ver speelt hierin je opvoeding (met de bijbehorende ge- en verboden) mee? Ook heb ik zonden gedaan, waarvan ik weet dat ze verkeerd waren. Toch voel ik geen oprecht berouw of spijt... Terwijl ik weet dat ik dat wel zo moeten hebben. Kortom, is het voor mij te laat?

Antwoord

Om te beginnen, de zonde tegen de Heilige Geest is eigenlijk een heel apart hoofdstuk. Daarover bestaat veel misverstand. Het betekent een totale verharding Je vindt die zonde uitdrukkelijk genoemd in Mattheüs 12:20-32, Lukas 11:14-23 en Markus 3:22-30. De Farizeeën lasterden Jezus toen Hij grote tekenen deed van genezingen, dodenopwekkingen  en van duivelsuitbanning. Ze zeiden toen, dat Hij door Beëlzebul, de overste van de duivelen, de duivelen uitwierp. Het was dus duivels werk dat de Heere Jezus deed volgens deze lieden. En dan te weten dat de Farizeeën doorkneed waren in de Schriften. Ze konden weten, dat de tekenen die Hij deed vervulling waren van de profeten, waarin uitdrukkelijk staat, dat de Messias zieken zal genezen, ( bijvoorbeeld Jesaja 61). Ze zagen vervulling van de tekenen. In hun hart moesten ze wel toegeven, dat Hij de Messias was en nu probeerden zij de waarheid van Jezus te ondermijnen door spot en lastering. Die zonde gebeurt dus, terwijl ze in hun hart weten: “ Dit is de Messias” . Dat is dus een zich in godsdienstig opzicht verharden. Niemand onder het volk weet zoveel van de Schriften, dan deze rechtzinnige Farizeeën. Zij durven Jezus zo te lasteren, terwijl ze anders weten. Dat is nu de zonde tegen de Heilige Geest.

Die zonde gebeurt niet in de eerste plaats in de wereld, maar vooral in de kerk of in ieder geval door mensen, die godsdienstig zeer onderlegd zijn en heel goed de Schriften verstaan. Dus als we willens en wetens het werk van God lasteren of bespotten. Het gebeurt niet door mensen, die zorg hebben over het feit dat ze die zonden zouden kunnen gedaan hebben, maar door mensen die zich totaal verhardden en onder een godsdienstig mom de essentiële  waarheden van het Woord Gods verdraaien of lasteren. Deze mensen mogen wel vrezen voor het oordeel, daar zij de Schriften met hun verstand weten. Dat zal hen moeten aanklagen in de dag des oordeels.

Nu zijn er ook wel eens mensen, die psychisch helemaal overhoop raken, omdat zij denken, dat zij die zonden gedaan hebben en dat er daarom geen hoop of redding meer voor hen is. Van hen geldt: “Die vrezen,  hoeven niet te vrezen” . Mensen, die de zonde tegen de Heilige Geest plegen, vrezen niet en gaan door in een eindeloze verharding. Ze hebben geen zorg over die zonde en dat is juist een kenmerk van de lastering van de Heilige Geest.

Het doorgaan in de zonde is inderdaad wel een ernstige zaak, al noem ik dat niet direct de zonde tegen de Heilige Geest, omdat ik merk dat het je bezig houdt. De stem moet je maar niet proberen te smoren. Het is vaak een boezemzonde, die ook Gods kinderen aan de rand van een geestelijke afgrond brengt. De zonde van Simson, die wel tegen een leeuw op kon maar niet tegen de verleiding van vrouwen, heeft hem bijna geestelijk en lichamelijk geruïneerd. De zonde, die David deed met Bathseba, heeft hem bijna geruïneerd en heel zijn rijk kapot gemaakt. De zonde van Salomo aan het einde van zijn leven heeft Salomo een grote duisternis gegeven over zijn geestelijke leven en ook over zijn koningschap. De Heere wil, dat we juist die ene boezemzonde bestrijden en dat we het gevecht aangaan tegen de zonde in een geestelijke wapenrusting.

Vraag daarom de Heere veel om ontdekking, want de Heilige Geest leidt in de waarheid, d.w.z. die Geest legt alles open ( waarheid betekent “niet verborgen” ). Daarom dienen we wel op te passen voor een doorgaan in een boezemzonde. Wat is het gebed toch nodig. Luther zegt dat toen David in zonde viel met Bathseba hij zijn morgengebed was vergeten. Dat is wel heel speels opgemerkt, maar er zit een kern van waarheid in, dat we voortdurend nodig hebben de geestelijke wapenrusting. Lees daarom eens Efeze 6, waarin zoveel kostbare opmerkingen staan over die wapenrusting en ook Jakobus 1, waarin zo heel duidelijk over de verzoeking wordt gesproken. Bijbelstudie en gebed zijn daarom zeer noodzakelijk in onze tijd, waarin we zo snel door allerlei verleidingen worden meegesleurd.
 
Het voornaamste is natuurlijk onze zonde bij Jezus te brengen en te vragen of Hij ons maar wil laten zien, wat zonde is. De scherpste ontdekking leren we, wanneer we de wet in haar diepe ontdekking zien, daar Christus Zelf de vloek der wet gedragen heeft. In het licht van het evangelie van Christus, Die bedroefd is over onze zonden,  wordt juist gevoeld, hoeveel smart en pijn Christus de zonden gekost heeft om ons zalig te maken. Hij heeft de duivelse verzoeking van het begin tot het einde weerstaan.  Lees in dat verband eens Mattheüs 4, (Markus 1 of Lukas 3). Hij kan helpen en Hij zal Zijn kinderen nooit laten verzoeken boven wat ze vermogen ( vgl. 1 Korinthe 10).

Verder spreek je over de opvoeding. Natuurlijk is er een scala van gewoonten, die niet altijd direct met de wet Gods te samenhangen, maar wel als een bepaalde gewoonten ontstaan kunnen zijn. We moeten bedenken dat alles wat we doen,  we dit doen voor Gods Aangezicht. Er zijn natuurlijk geboden van mensen, die ons ook heel wettisch kunnen maken. Bijvoorbeeld kan dat in dingen van uitwendige vroomheid, die eerder een schijn van godzaligheid kunnen vertonen, dan dat het samenhangt met de kern van de wet Gods. Nodig is, dat we daarom alles wat we van huis uit hebben meegekregen ook toetsen aan het Woord Gods. Laten we daarbij wel bedenken, dat als je gaat vragen: “Zou dat wel mogen?“, we heel vaak al bezig zijn ons geweten op te rekken of bezig zijn met een slijtageslag, hoever we eigenlijk kunnen gaan om toch nog wat binnen de lijn van algemeen aanvaarde gewoonten in de kerk te blijven. We zijn vaak mensen, die graag grenzen willen verleggen. Bovendien zegt Paulus dat als ik de broeder zou ergeren door offervlees van de heidenen te eten, ik dat in der eeuwigheid niet zou doen ( 1 Korinthe 8).

Tenslotte als je zegt:  Is het te niet laat? Zolang  we in dit leven zijn,  is er nog heden van genade, maar wel geldt voor ons allen de vermaning: “Waakt en bidt dat ge niet in verzoeking komt!”

Ds. P. Molenaar

Ds. P. Molenaar

Ds. P. Molenaar

 • Geboortedatum:
  22-05-1945
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Lunteren
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:
  Emeritus
geen reacties

Terug in de tijd

In onze omgeving is een (christelijk) stel dat sinds enkele weken weet dat zij een baby verwachten. Ze waren heel blij, ...
21 reacties
17-04-2012
Ik heb een zoon van drie jaar. We zijn christelijk en ik probeer mijn zoon daar in mee te nemen. Nu probeer ik hem chris...
geen reacties
18-04-2019
Aanstaande zondag wordt in onze gemeente het Heilig Avondmaal gevierd. De eerste keren mocht ik met alle vrijmoedigheid ...
geen reacties
17-04-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering