Oud Geref. Gemeenten ❤️ Gereformeerde Kerk vrijgemaakt

Ds. K. van den Geest / geen reacties

01-09-2021, 12:55

Vraag

Ik kom uit de Oud Gereformeerde Gemeenten (OGG). Kan je dan een relatie aangaan met iemand uit de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt (GKv)? Wat voor verschil zit er in de leer en kleding? Ik zou hier graag wat meer over willen weten.

Antwoord

Om te beginnen weet ik te weinig van de OGG, behalve uit diverse contacten die ik in het verleden met mensen van de OGG had (en die ik als heel serieuze medegelovigen heb leren kennen). Maar als vrijgemaakt-gereformeerd predikant kan ik je alles (nou ja, veel) vertellen over de GKv.

Zo op het eerste oog verschillen beide kerkverbanden behoorlijk van elkaar. De GKv zijn zeer eigentijdse kerken als het gaat om de vertaling van het christelijk geloof naar de moderne tijd. Zelf vind ik dat beslist een sterk punt: de Bijbel staat centraal in het nadenken over hoe we deze moeten lezen met het oog op de actualiteit. Tegelijk zal ik niet verhullen dat dit de GKv ook kwetsbaar kan maken: we zijn gevoelig voor trends. In de kerkdiensten is dit zeker voelbaar: de aandacht voor goede en moderne communicatie en mediagebruik (werken met beamers etc.) kan wel eens doorslaan ten koste van eerbied en rust in de eredienst; liedkeus kan wel eens eenzijdig worden ten koste van een zorgvuldige liturgie met Bijbelse liederen zoals Psalmen en gezangen. En: er kan onder leden van de GKv soms een neiging tot relativisme zijn, wat voor mensen vanuit de gereformeerde gezindte (zoals vanuit de OGG) kan voelen als gebrek aan richting. Dat is niet niks allemaal, maar daarom wil ik juist ook wijzen op de goede kanten en ontwikkelingen. Ik zie heel veel mensen in de GKv verlangen naar een levende gemeente, waarin we ons richten op de kern: het Woord van God als leidraad voor ons hele leven en Jezus Christus als onze Redder en Heer. Die kern wordt in de GKv zeker gezocht en bewaard, en samen met dat zoeken naar kerkzijn in hedendaags Nederland is dat een zeer goede combinatie. In leer en prediking ervaar ik veelal dat het Woord van God geëerbiedigd wordt als richtsnoer voor ons geloof en leven.

Nu zul jij, geachte vragensteller, deze kanten zelf ook al wel ervaren hebben. Hopelijk is daarmee iets in je losgemaakt van een zoektocht naar wat jouw eigen geloof nu echt inhoudt. Dat is vaak het effect van het intensief bezoeken van elkaars kerkdiensten: dat je gaat nadenken over wat voor jou echt de kern is. Dat kan tot onzekerheid leiden en tot diepe vragen. Aan de andere kant leidt dit vaak tot een herleving en verdieping van je eigen geloof. Ga daarom samen aan de slag met die vraag: wat is dan voor mij en jou de kern? Waar draait het in geloven om? Hoe wil jij christen zijn in de wereld van nu? Hoe wil je daarin samen met een partner uit een andere kerk op zoek gaan? Is het misschien een kans om jullie eigen geloof te verdiepen en vernieuwen? Kan dat uiteindelijk uitmonden in een kerkkeus die niet vastzit in een of-of-schema (óf OGG óf GKv) maar die aansluit bij wat jullie zelf hebben gevonden als het hart van wat je gelooft?

Ik besef dat dit een meer individuele benadering is: je stelt dan immers niet de vraag wat jouw kerk of die van je geliefde leert of is, maar wat je zelf gelooft en waarvoor je zelf wilt leven. En zeker, dat geloof is gevormd door de kerk waarin je opgroeide of waar je het langst mee verbonden was. En dan kan het ook nog wel zo zijn, dat je in beide kerktradities iets ontdekt wat deze met elkaar gemeen hebben. Ik wijs maar op het woordje gereformeerd in de namen van beide kerken. Dat wijst op de wens en overtuiging om als gelovige én als kerkgemeenschap te groeien door je te laten vernieuwen (‘her-vormen’) door de Geest van Christus (zie Romeinen 12 vers 1-2!). Want dat is de kern van gereformeerd geloven: her-vormd (dus opnieuw gevormd) zijn door Gods Woord en tegelijk geloven dat die vernieuwing door de Geest van God nooit voltooid is in dit leven, dus dat we altijd verder her-vormd of vernieuwd moeten worden naar het beeld van onze Schepper. Je bént ge-re-formeerd, en je wilt steeds meer ge-re-formeerd wórden.

Verder: in deze zoektocht heb je hulp nodig. Die kun je op verschillende manieren zoeken. Je kunt een Bijbelcursus gaan volgen (er zijn diverse goede op internet te vinden: globalrize.nl; bijbelcursus.nl). De eerste is een introductie in de Bijbel en het christelijk geloof, de tweede een grondige kennismaking met de Bijbel en de voornaamste geloofsonderwerpen. Beide kan ik zeer aanbevelen, bij beide krijg je online begeleiding. Daarnaast zijn er tal van andere cursussen, vaak uit evangelische achtergrond. Ze zijn soms goed, maar ik weet daar te weinig van. De beide genoemde ken ik en ze komen uit een gereformeerde achtergrond.

Hulp kun je ook zoeken door naar een predikant te gaan met de vraag of hij jou/jullie kan begeleiden. De meeste predikanten zullen hier graag op ingaan. Een predikant is iemand met grondige kennis van de Bijbel en van het christelijk geloof, en zal zijn uitleg niet beperken tot eigen kerkelijke thema’s maar altijd met je op zoek gaan naar wat de Bijbel echt te zeggen heeft. Ik geloof echt dat je hier alleen maar van kunt groeien door Zijn Geest.

Ten slotte: ik realiseer me dat ik het niet heb gehad over wat je in de vraag zegt over kleding. Dat is omdat ik meer ben ingegaan op het punt ‘leer’. Kleding en leer zijn heel ongelijksoortige aspecten van geloven. De leer is wat we geloven, met ons hart, de binnenkant. Kleding is wat we dragen, dat is meer buitenkant. Ik zeg dat met alle respect, maar wel om het grote verschil in gewicht tussen beide aan te geven. En ja, daarin ben ik mogelijk ook weer ‘typisch vrijgemaakt’: wij zien kleding echt als een zaak van de buitenkant. Het gaat daar in het geloof gewoon niet om (al zullen velen in reformatorische kerken hier anders over denken). De Bijbel geeft geen absolute voorschriften over hoe we ons hebben te kleden, ook niet als we naar de kerk gaan. Wat wel belangrijk is, is wat de Prediker schrijft over het gaan naar Gods huis: “behoed uw voet wanneer gij naar Gods huis gaat” (Pred. 4:17). Dat wijst op de eerbied die ons past als we God ontmoeten in Zijn huis. Nu is de kerk van nu niet gelijk aan te tempel van toen, maar God ontmoeten vraagt om heilige eerbied. Dat kan zich ook uiten in de manier waarop je je kleedt. Maar daar zeg ik onmiddellijk bij: God ontmoeten doen we niet alléén in de kerkdienst. Als we bidden en Bijbellezen, ontmoeten we God evenzeer! In de huis- of slaapkamer gaan we ons dan ook niet omkleden en ‘zondagse’ kleren aantrekken. Alweer gaat het hier om dat zelfde: hoe is de gesteldheid van je hart als je Hem ontmoet?

Mijn antwoord is alweer veel te lang geworden. Toch hoop ik hiermee iets te hebben aangereikt wat verder helpt. Van harte Gods zegen gewenst.

Ds. K. van den Geest

Ds. K. van den Geest

Ds. K. van den Geest

 • Geboortedatum:
  12-10-1957
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerd Vrijgemaakt
 • Woon/standplaats:
  Deventer
 • Status:
  Actief
geen reacties

Terug in de tijd

Graag stel ik deze vraag aan een dominee van de Ger. Gem. of HHK. Ik ga met iemand om die regelmatig dromen in verband t...
4 reacties
01-09-2010
Toen ik tot geloof kwam heb ik me laten dopen. Een oudste uit de kerk heeft me na mijn bekering geestelijk begeleid, som...
geen reacties
01-09-2020
Ik heb een tweetal vragen die enigszins aan elkaar verwant zijn. Ruim anderhalf jaar geleden was ik iemand die op het pu...
geen reacties
01-09-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering