Onderaan het Kruis gekomen

H. A. Neervoort / 2 reacties

12-02-2021, 10:00

Vraag

Wanneer kun je zeker weten dat je nieuw leven ontvangen hebt? Ik ben als zondaar onder aan het kruis gekomen. En dan zegt Jezus in de Bijbel: “Wie tot Mij komt zal Ik geenszins uitwerpen.” Als je nou die belofte gelooft nadat je onderaan het Kruis gekomen bent, ben je dan direct gerechtvaardigd voor God? 

Een hartelijke groet, een worstelende vrouw.

Antwoord

Beste vragensteller, 

U bent als zondaar onder aan de voet van het kruis gekomen. Wat een heerlijke belijdenis! Zelf geeft u al een voorzet voor het antwoord op uw vraag. U zoekt uw antwoord in de schrift, immers u schrijft al: “Wie tot Mij komt zal ik geenszins uitwerpen.” In dit soort ‘tere’ vragen is de enige plek waar u antwoorden kunt vinden de Schrift. Het is zélfs de enige plaats waar u te rade mág gaan. 

Mensen als u en ik hebben de neiging opzoek te gaan naar antwoorden buiten de Schrift, in onszelf bijvoorbeeld. Dan ga wij peuren en speuren naar ‘bewijs’, ten diepste zoeken wij dan naar gronden in onszelf. Gevoel speelt hierin een grote rol. Dat is ook logisch. Wij mensen zijn mensen die veel handelen op ons gevoel, ten diepste zijn alle mensen gevoelsmensen. Ook de rechtvaardigmaking (rechtvaardigverklaring) door het geloof gaat niet buiten ons gevoel om. Als een zondaar verlost wordt van zijn zware zondelast dan gaat dit niet ongemerkt voorbij. 

Het punt alleen is: ons gevoel is sinds de zondeval niet meer betrouwbaar. Onze emoties en religieuze gevoelens zijn ook sinds het oordeel van de zondeval aangetast. Kortom: ze zijn onbetrouwbaar. Wat blijft er dan over? “Het Woord onzes Gods bestaat in der eeuwigheid” (Jes. 40:8 b). Dit blijft er over: het eeuwige en onfeilbare Woord van God. Er komt een aantal teksten uit de Heilige Schrift in mijn gedachten. 

Johannes 3:36: “Die in den Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven; maar die den Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.” Geeft deze tekst een antwoord op uw vraag? Als u in geloof onderaan het kruis van Christus bent beland dan verkondigt Johannes 3:36: U bént zalig. In de grondtaal staat hier een preasens indicatief. Dat is een aantonende wijs. Gelooft u in Jezus Christus als u Redder en Zaligmaker, dan heeft u eeuwig leven. Op het moment wanneer u in geloof -om het Oudtestamentisch te zeggen- uw handen op de kop van het offerlam hebt gelegd, dan bent u zalig. 

De tweede tekst is Romeinen 5:1: “WIJ dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onzen Heere Jezus Christus.” In deze tekst proef je het opnieuw. Alléén door het geloof wordt een zondaar zalig. Niet door gevoel. Niet enkel door een gedoopt voorhoofd. Niet door een geestelijke ervaring. Alleen door het geloof. Niets anders. 

In de Heidelbergse Catechismus  vraag en antwoord 60 vindt u een samenvatting van hetgeen ik hierboven kort hebben willen beschrijven. Zodra je als zondaar in een waar geloof onder aan het kruis van Golgotha bent gekomen, dan ben je direct gerechtvaardigd voor God. Wat is dat onder aan het kruis komen? Dat is: dat je Jezus Christus hebt leren kennen als je Redder en Zaligmaker. Dat je met Hem hebt geruild. Uw zonden voor Zijn gerechtigheid. Uw dood voor Zijn eeuwig leven. 

Waarom? Omdat Zijn Woord het zegt. Het geloof werpt zijn anker in de beloften van het evangelie. “HEERE, als ik tot u kom zult U mij toch geenszins uitwerpen? HEERE, U heeft tóch belooft dat eenieder die in U gelooft niet zal verderven, maar eeuwig leven zal hebben?” Dat is geloofstaal. Ik kan het niet geloven, nochtans mág ik het geloven, want ik heb het zelf uit Zijnen mond gehoord.

Ik hoop dat u iets heeft aan dit antwoord. 

Hartelijke groet,
Prop. H. A. Neervoort

H. A. Neervoort

H. A. Neervoort

 • Geboortedatum:
  18-12-1992
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  IJsselmuiden
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Proponent

Tags in dit artikel:

bekering
2 reacties
walhoutca
13-02-2021 / 11:55
Beste mevrouw
De Heere werkt door Woord en Geest
Vaak geeft de Heere een belofte
Dat was in mijn leven Ulieden daarentegen die Mijn Naam vreest
zal de Zon der gerechtigheid opgaan
dat is het Woord daarnaast past de Geest dat Woord toe aan je hart zodat je gelooft dit is voor mij
De rechtvaardigheid door het geloof gaat ook niet ongemerkt voorbij
Dat past de Heere ook toe door Woor d en Geest
Bij mij paste de Heere dat toe door
het Woord Ik ben niet gekomen te roepen rechtvaardigen maar zondaars tot bekering en Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit t geloof hebben vrede bij God
door onze Heere Jezus Christus
De schuldvergeving
Ook openbaarde de Heere zich aan mij
vanuit t Woord Ik ben de Vorst van het heir des Heeren Ik ben nu gekomen
En dat werd bevestigd in de kerk
Dus de Heere werkt door Woord en past t toe aan je hart dat je mag geloven dat is voor mij en vaak wordt dat bevestigd vanaf de preekstoel
de bijbel of een goed boek
Als het niet bevestigd wordt zou ik t me
persoonlijk niet toe durven eigenen
omdat bij mij alles werd bevestigd
Ik sprak tot iemand dat de Heere zegt ik
heb niet geroepen rechtvaardigen maar zondaars tot bekering en zondags was dit de tekst van de preek en dan bevestigd de Heere t
Een losse belofte zonder bevestiging vin ik gevaarlijk om toe te eigenen
Vraag daarom steeds aan de Heere als een tekst tot je komt wilt U t bevestigen
De Heere werkt bij iedereen anders
maar Woord en Geest en bevestiging zijn bij iedereen t zelde
Gods zegen toegewenst
Sma
23-02-2021 / 22:27
Lieve worstelaarster,

Ik wens je toe dat je stopt met worstelen. God staat met open armen voor je klaar. Je hoeft geen lange weg af te leggen om bij het kruis te komen. Je mag simpelweg je leven voor Jezus neerleggen en zijn vergeving aanvaarden. Met je mond belijden dat Hij Heer is. De bijbel is zo helder en duidelijk, mensen maken de boodschap zo ingewikkeld.

Jezus is niet meer bij het kruis te vinden, Hij zit op de troon! En wil joue Heer zijn!

Staar jezelf niet blind op jezelf. Jezus' offer is genoeg. Het is niet 80% Jezus' offer en 20% jouw worstelen, jouw zondekennis enz. Het is 100% Jezus. Je mag komen met lege handen. Dat is zó simpel dat mensen het graag wat moeilijker maken. Dat is niet heilig of vroom, dat is de boodschap verdraaien.

Gods zegen!

Terug in de tijd

Sinds ongeveer een jaar heb ik last van tussentijds bloedverlies. Ik denk zelf aan een ovulatiebloeding. Nu is mijn vraa...
geen reacties
11-02-2008
Waarom gaan we elke zondag twee keer naar de kerk en niet een keer? Is dit om meer onderwijs vanuit Gods Woord te ontvan...
5 reacties
11-02-2014
Ik ben drie jaar geleden door de Heere zoekend gemaakt en heb soms momenten waarop ik mag weten dat God mij genadig is e...
1 reactie
11-02-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering