Weging van kerkgang op oordeelsdag

J.P. van den Brink / geen reacties

25-01-2021, 13:06

Vraag

Een predikant heeft een keer in onze gemeente gezegd dat je geoordeeld zult worden over de keren dat je kerkdienst hebt bezocht en niets met het Woord gedaan hebt. En voor de keren dat je kon, maar niet naar de kerk bent geweest. Wat zal er zwaarder wegen in het gericht?

ADVERTORIAL

Impact maken met een studie aan de CHE?

Kom op 29 maart sfeer proeven op de Open Avond Voltijd! 

Ontdek onze hooggewaardeerde opleidingen én stel al jouw vragen. Onze docenten en studenten beantwoorden ze graag.

Benieuwd? Claim snel je plekje!

Impact maken met een studie aan de CHE?

Antwoord

Beste vraagsteller,

Ik ben voorzichtig om te spreken over Gods oordelen en straffen alsof deze op zichzelf staan. Onlangs heb ik op catechisatie lesgegeven over Wie God is. In de voorbereiding daarvan en bij het lesgeven heb ik mij enorm klein gevoeld. Wie ben ik, een nietig mensenkind die iets over de grote en Almachtige God zou kunnen zeggen in beperkte mensen woorden? Ik moest iets uitleggen over Gods eigenschappen. Een van die eigenschappen is Gods eenvoudigheid. Wat houdt dat in dat God een Eenvoudig Wezen is? Wel, dat betekent dat er in God geen eigenschappen zijn die met elkaar strijden. God is barmhartig en genadig, maar tegelijkertijd is hij ook streng en rechtvaardig. God is liefde, maar tegelijkertijd is God toornig en een wreker over de zonde. Dat lijken voor ons mensen tegengestelde eigenschappen die strijdig met elkaar zijn en niet tegelijkertijd aanwezig kunnen zijn. Bij God is dat wel een eenheid. 

Hoe kunnen wij dat toch begrijpen? Dan moeten we kijken naar de Heere Jezus. In Hem komen Gods liefde en Zijn toorn samen. Hij was de Zoon van Zijn welbehagen en op Hem heeft Hij Zijn grote toorn over de zonde uitgestort op Golgotha. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. (Johannes 3:16) Voor ons mensen onbegrijpelijk, maar voor een ieder die de Heere heeft leren kennen en vrezen een oneindinge bron van vreugde en verwondering.

Als de Heere Jezus zijn oordeel uitspreekt, bijvoorbeeld over Kapernaüm in Mattheüs 11:23: "En gij, Kapernaüm! die tot den hemel toe zijt verhoogd, gij zult tot de hel toe nedergestoten worden. Want zo in Sodom die krachten waren geschied, die in u geschied zijn, zij zouden tot op den huidigen dag gebleven zijn." Dan proef je ondanks het harde oordeel toch ook iets van Zijn liefde in de vermaning, die we ook al vinden bij de Heere toen hij Kain toesprak na zijn moord op zijn broer Abel (Genesis 4:7): "Is er niet, indien gij weldoet, verhoging? en zo gij niet weldoet, de zonde ligt aan de deur." Nog een voorbeeld, terug naar de Heere Jezus (Mattheüs 23:37): "Jeruzalem, Jeruzalem! gij, die de profeten doodt, en stenigt, die tot u gezonden zijn! hoe menigmaal heb Ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens bijeenvergadert onder de vleugels; en gijlieden hebt niet gewild."

Kortom (de aanzegging van) Gods oordelen hebben ons behoud op het oog. Houd dit altijd voor ogen!

Nu je vraag: wat weegt zwaarder: in de kerk zitten, maar niets met het Woord doen, of: een kerkdienst bewust overslaan. Lieve vriend(in), ik zou het er maar niet op aan laten komen. Hoe zullen wij ontvlieden, als we op zo’n grote zaligheid geen acht geven? Het is allebei even erg. Het maakt wel uit of je bewust zondigt, of zondigt in onwetendheid, want de Heere Jezus zegt in  Lukas 12:47-48: "En die dienstknecht, welke geweten heeft den wil zijns heeren, en zich niet bereid, noch naar zijn wil gedaan heeft, die zal met vele slagen geslagen worden. Maar die denzelven niet geweten heeft, en gedaan heeft dingen, die slagen waardig zijn, die zal met weinige slagen geslagen worden. En een iegelijk, wien veel gegeven is, van dien zal veel geëist worden; en wien men veel vertrouwd heeft, van dien zal men overvloediger eisen."

Maar zoek je toch niet te verschuilen achter je onwetendheid, want als het puntje bij het paaltje komt (by the end of the day, zeggen de Engelsen, dat is een veel meer gepaste uitdrukking, vrij vertaald: in het einde der dagen), zijn we niet te verontschuldigen. Zoekt de Heere en leef!

J. P. van den Brink

Lees ook de andere deelvragen: 'Zondig begeren' en 'Bang om kinderen op te voeden'

J.P. van den Brink

J.P. van den Brink

 • Geboortedatum:
  10-06-1960
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Eindhoven
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Al ruim 30 jaar ouderling in de Gereformeerde Gemeenten.

  Beluister ook:

Tags in dit artikel:

oordeelsdag
geen reacties

Terug in de tijd

Ik weet van mezelf dat ik zelf niks aan mijn bekering kan toedoen. Soms voel ik dat echt, maar bid ik of de HEERE JEZUS ...
geen reacties
23-01-2006
Waarom wordt het niet afleggen van belijdenis gezien als een belijdenis? Immers als je je als dooplid bij de kerk ingesc...
geen reacties
23-01-2005
Ik ben belijdend christen en ben overtuigd lid van mijn huidige gemeente. Zondags zie ik vele mensen de 'zwaardere' kerk...
geen reacties
23-01-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering