Niet nalaten van de onderlinge bijeenkomsten tijdens coronacrisis

Ds. G.J. Noordermeer / geen reacties

07-01-2021, 11:58

Vraag

Onze kerkelijke gemeente wijkt af van het advies van de overheid. Die adviseert op dit moment vooral online diensten te houden. Onze kerkenraad beroept zich erop dat men God meer gehoorzaam moet zijn dan de mensen. Daarbij doet men een beroep op Hebreeën 10 waar over het “niet nalaten van de onderlinge bijeenkomsten” wordt gesproken. Is een beroep in deze op Hebreeën 10:25 wel terecht? Er staan namelijk geen punt achter maar een komma: “Gelijk sommigen de gewoonte hebben.” Is het uit gewoonte dat de overheid adviseert om geen fysieke samenkomsten te houden? Wie moet ik nu meer gehoorzaam zijn: mijn kerk of de overheid?

Antwoord

Beste vraagsteller,

Hartelijk dank voor je gestelde vragen. Deze vragen typeren de actualiteit waarin we momenteel in leven én hoe verschillend mensen in de huidige situatie staan. Ik ga bij de beantwoording van de vragen van de situatie zoals die beschreven is.

In verband met het coronavirus heeft de overheid de kerken dringend geadviseerd om kerkdiensten online te houden. Dit dringend advies is niet gedaan omdat de overheid de kerken wil tegenwerken, maar om het aantal besmettingen terug te dringen. Hoe meer mensen bij elkaar komen, hoe groter de kans dat het virus verspreid wordt. Nu heeft o.a. een kerk een bepaalde grondwettelijke vrijheid om wel samen te blijven komen. De overheid mag een kerkdienst niet zomaar verbieden. En daarom hebben kerkelijke gemeentes een keuze om dit advies van de overheid wel of niet op te volgen.

De gemeente waartoe jij behoort volgt dit advies niet of in mindere mate op. Ik weet namelijk niet of de gehele gemeente per kerkdienst aanwezig is of dat er slechts een gedeelte aanwezig is. In ieder geval gaan de fysieke kerkdiensten nog door en grondwettelijk is dat toegestaan. De uitspraak om God meer gehoorzaam te zijn dan de mensen, is mijns inziens onnodig. Het is een dringend advies van de overheid en geen wet. Daarbij: de overheid legt geen preekverbod op zoals bij Petrus en de apostelen in Handelingen 5:28! De overheid vraagt wél om fysiek zo min mogelijk bij elkaar te komen en daarom online kerkdiensten te houden.

Vervolgens komt Hebreeën 10:25 aan bod waarin duidelijk staat dat de onderlinge bijeenkomsten niet nagelaten mogen worden. Het Griekse woord voor nalaten kan hier ook met verzuimen vertaald worden. Blijkbaar was dat een zorg bij de Hebreeërs: zij verzuimden hun eigen, christelijke samenkomst. Wellicht gingen deze christenen naar een synagoge of een dienst in een tempel. In ieder geval waren zij niet op de plaats binnen de eigen geloofsgemeenschap om vermaand en bemoedigd te worden. Een ernstige situatie omdat het verzuimen van de samenkomst een teken van geloofszwakte is.

Als je de context van Hebreeën 10 beseft, is een beroep op Hebreeën 10 dan terecht? Ik denk het niet, want de kerkdiensten gaan -de Heere zij dank- nog steeds door. De gemeenten worden nog steeds vermaand en bemoedigd vanuit Gods Woord. Alleen, het is wel anders dan we gewend zijn en wat we zouden willen! Het verdient de voorkeur om fysiek samen te komen, elkaar te ontmoeten en te begroeten, samen zingen, napraten over de dienst etc. Dat geldt niet alleen voor de kerk, maar ook voor werk, familie en vrije tijd. Helaas is het momenteel niet anders en is het zoeken naar mogelijkheden in de vele onmogelijkheden.

Je laatste vraag: wie moet je meer gehoorzaam zijn: je kerk of de overheid? Ik zou zelf de keuze maken: Het Woord van God of de overheid? Iemand kan zich beroepen op de Bijbel, maar klopt dat wel? De Bereërs namen het Woord van Paulus graag aan, maar onderzochten dagelijks de Schriften om te zien of die dingen alzo waren (Hand. 17:11). Dat zou ik jou ook graag willen meegeven met een gebed uit de 119de Psalm:  

Maak in Uw woord mijn gang en treden vast,
Opdat ik mij niet van Uw paân moog' keren;
En wordt mijn vlees door 't kwade licht verrast,
Ai, laat het mij toch nimmer overheren.
Verlos mij, HEER, van 's mensen overlast,
Dan zal ik U, naar Uw bevelen, eren.

Met vriendelijke groet,
Ds. G. J. Noordermeer

Ds. G.J. Noordermeer

Ds. G.J. Noordermeer

 • Geboortedatum:
  08-06-1984
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus

Tags in dit artikel:

coronavirus
geen reacties

Terug in de tijd

Voor ds. L. Krooneman. Onlangs heeft ds. L. Krooneman een aantal keer bij ons gepreekt. Wat me opviel was de samenvattin...
geen reacties
07-01-2014
Over het thema 'Verschillen tussen kerken' zijn al diverse vragen beantwoord. In dit dossier vind je deze terug. Staat j...
geen reacties
07-01-2013
Ik ben een vrouw van 60 jaar, gescheiden en sinds acht jaar alleenwonend. Ruim vijf jaar ken ik een man, waar het heel g...
geen reacties
07-01-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering