God laat niet los

Ds. B.M. Meuleman / 1 reactie

04-12-2020, 12:14

Vraag

Ik ben afgelopen maanden in zonden gevallen: God negeren, haastig en vluchtig Bijbellezen, onreinheid, liegen, schietgebedjes in plaats van aanbidding, dankzegging en het luchten van mijn hart. Het voelt zo leeg. Ik vind het verschrikkelijk dat ik mijn zonden in die maanden niet wilde belijden. Ik was onverschillig ten opzichte van God. Ik baal dat ik geen vruchten draag voor God. Ik wil voorkomen dat dit wéér gebeurt. Het is afgelopen drie jaar al vaak gebeurd dat ik slordig leefde (en God zocht me altijd weer op). Ik wanhoop en dit geeft onrust. Als het aan mij zou liggen komt het nooit goed namelijk. Ik ben er vandaag achter gekomen dat God mij niet loslaat, maar ik weet niet hoe ik vérder moet. Wat als God mij straks wél loslaat? Het zou mijn eigen schuld zijn. Ik val steeds opnieuw in dezelfde zonden.

Op zo’n moment weet ik dan niet goed hoe het verlossingswerk in elkaar zit. Ik wil God niet wantrouwen en weet verstandelijk dat Zijn rechtvaardigende werk voor mij volbracht is. Toch ben ik in verwarring: ik ken teksten over het vreselijke lot van ongehoorzamen. Ik bén ongehoorzaam! De heerlijke tegenstelling met de rechtvaardigen voelt dan té groot voor mij. Hoe kan ik óók trouw zijn in de liefde? Kunt u mij inzicht geven om hardnekkige zonden af te leren? 

Met vriendelijke groet, een uit genade gerechtvaardigde zondaar.

Antwoord

Beste vraagsteller,

Wat een prachtige belijdenis om te mogen zeggen dat je een uit genade gerechtvaardigde zondaar bent! Dat betekent niets minder dan dat al je zonden vergeven zijn en je voor eeuwig Gods kind bent. Je bent een geliefde van de hemel, verlost van het verderf en in Christus’ handen gegraveerd. En dat houdt ook in dat niets of niemand je daar ooit uit kan branden. Je bent van eeuwigheid af verkozen om een eeuwige zaligheid te genieten. Daartoe heeft de Heere je geloof geschonken en bekering gegeven. Hij heeft Christus aan je ziel geopenbaard en Hij is je dierbaar geworden. Dat alles zit besloten in die bijzondere en mooie afsluiting van je vraag. Dat zijn de grote voorrechten die de Heere je om Christus’ wil schenkt. Uit genade. Omdat de Heere je door het geloof rechtvaardigt. En dat voor een groot zondaar zoals je van nature bent. 

In feite bevinden de antwoorden van je vragen zich in deze woorden, die je zelf mag opschrijven: “een uit genade gerechtvaardigde zondaar.” En ik begrijp dat juist het feit dat je zondaar bent, je zoveel vragen geeft. Je bent wel gerechtvaardigd, maar... Daar zijn je hardnekkige zonden. Daar is je ongehoorzaamheid. Daar is je ontrouw in de liefde jegens God. Ach broeder of zuster in Christus, wat je merkt is dat je inderdaad zondaar bent en blijft tot je laatste snik. Je mag dan wel een gerechtvaardigde zondaar zijn, maar je bent nog geen verheerlijkte zondaar. Je zonden zijn dan wel vergeven en je ongerechtigheid is verzoend, maar de volkomen verlossing van je zonden, van je oude natuur, de volkomen verlossing van je inwendig bederf, van je aangeboren zonden en van je dadelijke zonden, die is nog niet aangebroken. Het zal pas in Gods eeuwige heerlijkheid zijn dat je mag juichen als een kind Gods dat uit genade niet alleen vergeving heeft ontvangen van al zijn zonden, maar dat ook daadwerkelijk bevrijd is, zelfs van de aanwezigheid van de zonde. Pas dan zul je volledig vernieuwd zijn naar het beeld van Christus en Hem zó gelijkvormig wezen, dat geen enkele zonde in je wordt gevonden. Dan zul je volkomen heilig en rein in Gods heerlijkheid de lof bezingen van het Lam, in Wiens bloed je bent gewassen en door Wiens Geest je bent geheiligd en door Wiens goddelijke kracht je volkomen bent vernieuwd. 

Dit is het heerlijke vooruitzicht dat de Heere aan allen geeft die door het geloof op Christus zien tot hun zaligheid. Laat dit heerlijke vooruitzicht je bemoedigen en aanvuren om met des te meer liefde en toewijding je ziel over te geven aan Hem, Die je ziel liefheeft. Niets kan je van Zijn liefde scheiden, ook niet al die zonden en tekortkomingen die je opnoemt. De zaligheid van je ziel hangt namelijk niet af van al jouw ijver en liefde en aanbidding. Je zaligheid ligt vast in de doorboorde handen van Hem, Die je voor stierf. Hij Die je rechtvaardigt, zal je ook zonder enige twijfel een volkomen heiligmaking schenken. Geen zondaar kan uit genade gerechtvaardigd zijn, zonder dat Christus hem ook heiligt en vernieuwt.

Bovenstaande is wel het eerste dat ik je daarom mee wil geven om je hardnekkige zonden af te leren. Niets is zo’n krachtig medicijn voor een aangevochten ziel die in zorgeloosheid en vele zonden is gevallen als het zien op de grote liefde van Christus Die je uit genade alleen volkomen zalig maakt en een heerlijke eeuwigheid in Zijn aanwezigheid schenkt. Zie niet alleen voor je rechtvaardigmaking op Christus maar ook voor je heiligmaking. Ontvang niet alleen Christus’ gerechtigheid om daarmee je zwarte ziel te bekleden maar ook Zijn volkomen heiligheid om daarin te wandelen. Het laatste wat je moet doen is wel in eigen kracht proberen je zonden af te leren, of ze nu hardnekkig zijn of voor je eigen gevoel gemakkelijk te overwinnen. Geen enkele zonde kan in eigen kracht overwonnen worden. Het is Christus en Christus alleen die door Zijn Heilige Geest je leven vernieuwt, heiligt, je aan Zijn beeld gelijk maakt. Het geloof ontvangt niet alleen Christus’ gerechtigheid maar ook Zijn heiligheid. 

Het volgende dat ik je mee wil geven, ligt al besloten in het voorgaande. God houdt je vast en zal niet toelaten dat de zonde je overwint. O ja, je kunt duizend keer in zonde vallen. Je kunt een tijdlang onverschillig zijn tegenover God. Je ongehoorzaamheid kan groot zijn. Maar als je werkelijk gelooft dat je uit genade gerechtvaardigd bent, geloof dan ook dat de Heere Zijn werk in jou tot het einde toe zal volbrengen. Hij laat niet varen het werk van zaligheid dat Hij in je begon. Het is door het geloof dat je bergen kunt verzetten: bergen van zorgeloosheid, onverschilligheid en vele andere zonden. Dat is niet omdat je geloof zo groot zou zijn. Je merkt zelf al hoe klein je geloof kan wezen, hoe groot de tegenstelling kan voelen met de heerlijke zaligheid van Christus’ gerechtvaardigden. Het gaat niet om een groot geloof maar om geloof in een grote Zaligmaker. “Waarom Hij ook volkomen kan zalig maken degenen die door Hem tot God gaan, alzo Hij altijd leeft om voor hen te bidden”, Hebr. 7:25. Het is door het geloof in Christus dat je telkens opstaat uit je zonden en in Hem de kracht vindt om je oude natuur met zijn begeerlijkheden te doden. 

Het is waar dat je oude mens je leven lang zich tegen het nieuwe leven in Christus zal verzetten. Je zult je leven lang te maken hebben met de strijd tussen Gods Geest en je zondige vlees. Je zult het vaak met Paulus moeten uitroepen: “Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods?”, Rom. 7:24. Maar zeg dan door het geloof ook met Paulus wat er in het daarop volgende vers staat: “Ik dank God door Jezus Christus, onzen Heere.” Immers, ook al ervaar je dat niet en lijkt je zondige natuur je alleen maar verder bij God vandaan te trekken, je hebt toch de volkomen verlossing door Jezus Christus. Die verlossing is vast en zeker en daar kan geen duivel, wereld of je eigen boze hart wat aan veranderen. 

Ondertussen ben ik wel blij dat je zo bezorgd bent over je zorgeloosheid, je oppervlakkige godsdienst en je gebrek aan ijver. Het is een teken dat de Heere je inderdaad niet loslaat maar je laat zien wie je zelf van nature bent: een groot zondaar, tot hinken en zinken ieder moment gereed. Hij laat je zien dat zonder de genade van Zijn Heilige Geest je niets kunt en niets wilt en niets doet dat tot Zijn eer is en je zaligheid dient. Je bent voor de heiligmaking van je leven net zo volledig afhankelijk van Gods genade als voor je rechtvaardiging. Het is alles enkel genade en Zijn werk. En het kan zelfs zijn dat de Heere je lange tijd voor een groot deel overlaat aan jezelf, hoewel Hij je nooit volledig zal verlaten om te laten zien hoe hulpeloos je zonder Zijn kracht en genade bent. En als Hij je dan weer terugleidt naar Hem toe, dan zie je in wat voor diepten van zonden en zwakheid je bent gevallen. Hoe hardnekkig je zonden zijn, hoe weinig vruchten je voortbrengt tot Gods eer. Maar dan is het altijd Gods bedoeling om je daardoor te leren om dichter bij Hem te leven, om niets van jezelf te verwachten, om des te meer uit te zien naar een leven in heiligmaking, zonder welke niemand de Heere zien zal, Hebr. 12:14.

Het laatste dat ik je mee wil geven is dat de Heere in Zijn genade je ook middelen geeft om je leven te vernieuwen tot Zijn eer. Ik ben daar mijn antwoord bewust niet mee begonnen omdat het gevaar groot is dat je op die middelen gaat vertrouwen in plaats van op de Heere Die de middelen geeft. Loop niet stuk op de middelen die als een wegwijzer naar Christus wijzen, maar volg de weg die je aangewezen wordt en rij je niet stuk op zo’n wegwijzer.

Die middelen die ik je wil noemen zijn die van Gods Woord, het gebed en het Heilig Avondmaal. Gebruik deze middelen niet alsof het enkele gebruik ervan je zalig zou maken en heiligheid zou geven. Je kunt zeer regelmatig Gods Woord lezen, maar enkel uit gewoonte terwijl Zijn Woord een gesloten boek voor je blijft. Je kunt driemaal daags tot God bidden, terwijl het enkel woorden zijn als vorm zonder inhoud. Je kunt een avondmaalsganger zijn, terwijl je hart gesloten blijft voor Christus’ lijden en sterven.

Wat je wel mag doen en moet doen is deze middelen gebruiken als middelen die God je gegeven heeft om je daardoor dichterbij Hem Zelf te brengen. Biddend om de Heilige Geest mag je in afhankelijkheid van diezelfde Geest de middelen gebruiken die ik zojuist noemde als wegwijzers naar Christus en de volheid van Zijn genade en de volkomenheid van de zaligheid die Hij schenken wil. 

Lees dan Gods Woord en lees het ernstig. Lees het regelmatig, liefst op vaste tijden, elke dag. De duivel heeft een hekel aan regelmaat. Het liefst schopt hij het leven van Gods kinderen zo in de war dat hun godsdienst onregelmatig wordt en ze in verwarring raken. Ook al heb je geen zin, ook al voel je geen behoefte, ook al zegt het je op het moment zelf niets, lees toch Gods Woord. Het is een kracht Gods tot zaligheid, Rom. 1:16. Het is het zaad der wedergeboorte, 1 Petr. 1:23. Het heeft goddelijke kracht en is een spiegel van Gods heerlijkheid in Christus, 2 Kor. 4:6. Het kan niet anders of wie biddend om de Heilige Geest Gods Woord leest, er werkzaam mee is en zich tot Christus laat uitdrijven, die komt zó onder de kracht en het beslag van Gods Woord dat het zijn leven op Christus en de hemel richt. 

Daar hoort dan onlosmakelijk het gebed bij. Bid veel, bid vaak, bid regelmatig. Hef je ziel op tot God. Smeek om de verlichting met Zijn Heilige Geest en de opening van je hart voor Zijn Woord. Kom biddend tot de Zaligmaker van je ziel en leg je ziel in Zijn handen. Zorg voor vaste gebedstijden, juist als de onverschilligheid groot is en je leven vruchteloos. Op het gebed doet God wonderen, niet óm je gebed maar wel óp je gebed. Kom tot Hem als een arme zondaar, leeg in jezelf en de Heere zal je hart vervullen met ongedachte zegeningen. De Heere ziet graag dat je met Hem spreekt op de momenten dat je je klein voelt, zondig en zwak. Dan kan Hij Zijn grote genade aan je kwijt die overvloeiende is voor de grootste der zondaren.

Het derde middel is dat van het Heilig Avondmaal. Als je openbare geloofsbelijdenis hebt afgelegd, verwaarloos dan niet de Tafel des Heeren. Die staat aangericht om je zwakke geloof te sterken en je te doen zien: Hij voor mij, daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Aan Zijn Tafel wil Christus je doen zien en proeven dat Hij waarachtig Zijn lichaam tot in de dood voor jou heeft gegeven. Wanneer je dan in de tekenen van brood en wijn Zijn grote liefde ziet, kan het niet anders dan dat je hart in wederliefde ontbrandt en je verlevendigd wordt. Je ontvangt nieuwe kracht en moed en troost door het zichtbare onderwijs van Jezus’ lijden en sterven om zelfs jou voor eeuwig zalig te maken. Dan blijft de avondmaalsgang niet zonder vrucht maar wekt in je het heilige verlangen op om heilig te leven, dichtbij Christus, tot Zijn eer. Je wilt de geloofsgemeenschap met Hem niet verliezen maar altijd wandelen in Zijn heilige tegenwoordigheid. Dat is een krachtig middel om te strijden tegen je zonden, vanuit de liefde voor je Zaligmaker, vanuit het geloof dat Hij je zalig maakt, vanuit de dankbaarheid dat aan zo’n grote zondaar genade is bewezen. 

Moge de Heere Jezus Christus Zelf je vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat je overvloedig mag zijn in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest, Rom. 15:13.

Ds. B. M. Meuleman

enlightened Heb je ook een vraag voor onze 120 panelleden?
Mail (vragen@refoweb.nl), whatsapp (0630277889) of gebruik het anonieme formulier  yes

Ds. B.M. Meuleman

Ds. B.M. Meuleman

 • Geboortedatum:
  20-05-1972
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Vledderveen
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

geloofsleven
1 reactie
CorsdeKort
04-12-2020 / 23:47
Zonder de kracht van de Heilige Geest kun je niet overwinnen, maar mét wel. Je moet daartoe wedergeboren worden!
Strijdt om in te gaan door de enge poort; want velen, zeg ik u, zullen zoeken om in te gaan, en zullen niet kunnen. (Lukas 13 : 24).

Terug in de tijd

Geachte dominee Heijkamp. Ik stel deze vraag aan u, omdat u catechisaties in onze gemeente geeft. Ik had pas een gesprek...
geen reacties
04-12-2006
Ik ben een jonge vrouw en heb een prima seksleven met mijn man. Tijdens de seks verlies ik heel veel vocht. Het spuit er...
geen reacties
04-12-2017
Komt de manier van leven van Jezus sterk overeen met het communisme of is dat weer een geheel andere leer dan het christ...
geen reacties
04-12-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering