Vraag aan Salomo ook voor mij?

C.A. Hoekman / 3 reacties

10-07-2020, 11:20

Vraag

Mijn ouders zitten in een scheidingproces. Mijn vader is al een aantal jaar uit huis. Van hem krijg ik dus eigenlijk geen hulp en als we daar zijn worden we ook niet echt opgevoed of zoiets. Ik worstel erg met zelfbevrediging en kijk af en toe porno. Dat porno kijken een zonde is weet ik, maar ik kom er niet vanaf. Wat moet ik doen? En is zelfbevrediging ook zonde?

Ik probeer God te zoeken, maar ik doe mezelf zo tekort. Kan u mij raad geven? En al zou mij de vraag aan Salomo ook gesteld worden, zou ik zeggen: ik wil een kind van God zijn en voor al mijn zonden vergeving ontvangen. Waarom ik dat zou zeggen? Nou, aan de ene kant wil ik het niet want de wereld trekt zo, maar aan de andere kant zie en merk ik dat het leven met God het beste leven is. Maar die vraag wordt mij niet gesteld. Kunt u mij raad geven? 

Een wanhopige Ger. Gemmer.

Antwoord

Beste jongere,

Wat een zorg en verdriet. Je ouders in een scheidingsproces, je vader al een aantal jaren uit huis. Geen hulp van hem te verwachten en daar bovenop geen echte opvoeding van je vader. En met jezelf ook in de knoop. Worstelen met zelfbevrediging en af en toe porno kijken. Wat moet ik doen?  Je probeert  God te zoeken, maar je doet jezelf zo tekort. Kunt u mij raad geven? Ik ga het proberen.

“Als mij de vraag aan Salomo ook gesteld zou worden, zou ik zeggen: ik wil een kind van God zijn en voor al mijn zonden vergeving ontvangen.” Ik denk dat je de vraag bedoeld, die de HEERE aan Salomo stelt, ’s nachts in een droom: Begeer wat Ik u geven zal (1 Kon. 3:5). Salomo vraagt dan een verstandig hart. Wijsheid en verstand om recht te kunnen spreken en onderscheid te kunnen maken tussen goed en kwaad. Hij krijgt zelfs meer dan waarom hij vraagt (1 Kon. 3:10 tot 13). “Maar ja, die vraag wordt aan mij niet gesteld. God vraagt dat niet aan mij!”

Ik denk dat je hier een denkfout maakt, meer nog, een leesfout. Lees je Gods Woord dan wel gericht op je zelf? Heeft God jou niks te zeggen of te vragen? Eigenlijk geef je zelf al het antwoord. Aan de ene kant wil je het niet, want de wereld trekt zo, aan de andere kant zie je en merk je dat het leven met God het beste leven is. Wees heel eerlijk naar je eigen hart en leven. Ligt het probleem bij jou of bij God? Zeg ik teveel dat je je zondeprobleem nu bij God legt? Maar die vraag wordt aan mij niet gesteld. Je bedoelt dan volgens mij, als God die vraag aan jou zou stellen dan kwam het goed, dan zou je zeggen: ik wil Uw kind zijn, neem al mijn zonden en lusten maar van mij af. Maar die vraag wordt mij niet gesteld. Dus? 

Zullen we samen Gods Woord lezen? “Mijn zoon! Indien de zondaars je aanlokken, bewillig niet (Spr. 1:10). Als ze je willen verleiden, ga niet met hen mee, luister niet naar hen.” Wat vraagt God hier heel persoonlijk aan jou?

Hoor je de oproep van de opperste Wijsheid (Spr. 1:22 en 23)? Gij slechten! Hoelang zul je de slechtigheid beminnen? O, onverstandigen, hoelang zul je je zonde en onverstand vasthouden en beminnen?  Hoelang ga je door? Keer je tot Gods bestraffing, keer terug tot God! En dan de heerlijke belofte: Zie, Ik zal Mijn Geest u overvloedig uitstorten (als een stroom van genade); Ik zal Mijn woorden u bekend maken.

Jij wil je zonden beteugelen, binnen de perken houden, maar de Geest wil ons vernieuwen. Jezus kwam niet om zondaren op te knappen, maar om ze te vernieuwen, een nieuwe geboorte te geven. Jij en ik hebben de (onze) zonden zo lief, terwijl we goed weten dat het loon van de zonde de dood is. Weet je hoe de Heilige Geest ons heiligt? Niet in de eerste plaats om je van de ene op de andere dag te verlossen van je (boezem)zonde, maar  om de smaak en de lust tot je (boezem)zonde te veranderen. En er is geen beter geneesmiddel tegen de zonde, dan een innerlijke afkeer. Omdat je goed door hebt, God en mijn zonde vasthouden kan niet samengaan. Naar Jezus’ vergeving verlangen en mijn zonde koesteren is een onbijbelse en onbegaanbare weg. Ik geef je een citaat door van M’Cheyne over deze tekst:  “Zie dus toe, u slechten, die de slechtigheid bemint,  wat voor drangreden je aanspoort tot een onmiddellijke bekering, tot een onmiddellijke omhelzing van Jezus! Wanneer je jezelf aan Christus overgeeft, biedt Hij je heden aan de nieuwe schepping in je te beginnen. Niet om je smart of moeite aan te doen, noch je lasten op teleggen, die je niet kunt dragen. Maar om je een lust en smaak te geven in dingen, die alle engelen, alle heiligen  en gezaligden in verrukking brengen. Keer je tot Mijn bestraffing.”

Durf je nog zeggen dat God geen vragen aan jou stelt? Geloof je dat God het echt meent, dat je je zonden moet belijden en loslaten en Zijn belofte zal vervullen aan zondaren, aan slechten? Aan jou? 

En wat denk je van Spr. 2 :1 tot 8? Lees het. Zou God aan jou niets vragen? Mijn zoon! Ben jij dat? Of die andere jongere, die het natuurlijk veel beter doet dan jij. Dat is geen zondaar, geen slechte, die valt niet in zulke zonden zoals jij. Die kan het zelf wel.

Als laatste haal ik Spr. 3:1 tot 7 aan. Weer begint het met: Mijn zoon! Vergeet toch Gods wet niet, maar bewaart Zijn geboden en vers 6: Ken Hem in al je wegen, en Hij zal je paden recht maken. Je worstelt erg met zelfbevrediging en je kijkt af en toe porno. En porno is zonde, dat weet je. Maar hoe kom je er vanaf. “En is zelfbevrediging ook zonde? Kunt u mij raad geven?”

Mijn zoon! Ken Hem in al je wegen en Hij zal je paden recht maken. Ik denk dat zich hier juist een groot probleem laat zien voor jou en voor heel veel andere jongeren en ouderen. Heel je leven voor God openleggen, je voornemens, wat je begint, je spreken, je doen en laten, heel je handel en wandel. Meestal willen we de Heere wel kennen in onze wegen, wanneer het moeilijk is, zodat God de zorgen en lasten weg wil nemen en onze paden recht maakt. Gelukkig, God heeft deze zorg weggenomen, zeggen we dan en dat is goed. Maar kennen we Hem ook in onze wegen om ons onze lusten af te nemen? Je hart hunkert naar porno, er is een begeerlijke dwang om jezelf te bevredigen. Wat doe je dan?  Ga je dan in discussie met je zonde, is zelfbevrediging eigenlijk wel zonde. Of ga je dan op je knieën? Worstel je dan of God deze lust van je af wil nemen. Ken je Hem dan in deze weg?  Denk niet dat ik niet besef wat  voor zondemachten er in ons hart wonen, bij jongeren en ouderen. Onze God weet het heel goed, lees Gen. 6:5 tot 7. Dat is Gods diagnose over jou en mij. Snap jij het dat God het met ons volhoudt? O, God, hoe kan dat?

Maar Noach vond genade in de ogen van de HEERE (Gen. 6:8). De HEERE, de God van het Verbond. Noach mag een ark gaan bouwen, in de ark is er behoud.

Welke raad kan ik je geven? Vlucht met al je zonden tot de Heere Jezus, de enige Ark van ons behoud. Jij redt het niet, misschien een paar dagen, een week, en dan ga je weer. Een bezoedeld hart, een schuldig geweten en je gebed zo onmogelijk. Zo durf je niet onder Gods oog te komen. En toch, ken Hem in al je wegen. Besef dat onze God een heilig God is en ga daarom niet het compromis aan met je zonde. Schep mij een rein hart, o God! en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest (Ps. 51:12). Belijdt het dat je niet opgewassen bent tegen al de verzoekingen in je hart en al de verleidingen die van buitenaf tot je komen. Alleen biddend en in de kracht van de Heere Jezus kun je strijden en overwinnen. Dan zegt Jozef: Hoe zou ik dan zo’n groot kwaad doen en zondigen tegen God (Gen. 39:9). Waken en bidden, opdat je niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak (Mark. 14:38). Jezus zegt dat zelfs tegen zijn discipelen, die Hem kenden en volgden.

Hulp en verlossing is er alleen bij Hem. Tot Wie zul je anders gaan. Om je zonde te kruisigen heb je genade nodig, zelf kun je het nooit. Wanhoop aan jezelf, maar nooit aan de Heere Jezus. Hij kwam om zondaren zalig te maken. De Heilige Geest heeft maar één verlangen om zondaren, hulpeloos in zichzelf, bij Jezus te brengen. Hij ontvangt zondaren en wil met hen eten (Luk. 15:2). Een verloren schaap komt thuis, onbegrijpelijk. En dan zegt Jezus van die herder: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden, dat verloren was. Blijdschap in de hemel over een gevonden schaap.

En jij? O, Heere Jezus, zoek en vind ook mij. Ik ben zo’n verloren schaap, maar ik weet uit Uw Woord dat U mij redden kunt en wilt, want U ontvangt zondaren en eet met hen. Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp.

Vaste rots van mijn behoud,
als de zonde mij benauwt,
laat mij steunen op uw trouw,
laat mij rusten in uw schauw,
waar het bloed door U gestort,
mij de bron des levens wordt.

Jezus, niet mijn eigen kracht,
niet het werk door mij volbracht,
niet het offer, dat ik breng,
niet de tranen, die ik pleng,
schoon ik ganse nachten ween,
kunnen redden, Gij alleen.

Zie, ik breng voor mijn behoud
U geen wierook, mirre of goud;
moede kom ik, arm en naakt,
tot de God, die zalig maakt,
die de arme kleedt en voedt,
die de zondaar leven doet.

Hartelijke groet,
C. A. Hoekman, Kapelle

Ps.: wanneer je meer wilt weten over je vraag over zelfbevrediging verwijs ik je naar de bijbelse en pastorale antwoorden over dit onderwerp op Refoweb van ds. A. T. Vergunst, mevr. Rots, mevr. Hoek-van Kooten en Wilberd Weerd.

C.A. Hoekman

C.A. Hoekman

 • Geboortedatum:
  23-09-1943
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Kapelle
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:
  Ouderling Ger. Gem. Kapelle-Biezelinge
3 reacties
sydneylover
10-07-2020 / 12:15
Beste vraagsteler,

Mooi pastoraal antwoord! Maar ik mis de overweging wat de aanleiding is dat je hier mee worstelt.

En dat kan maar zo te maken hebben met het feit dat je ouders in scheiding liggen. Ik proef uit de vraag eigenlijk vooral een schreeuw om aandacht, om gezien te worden.. klopt dat?
Want doordat je bepaalde zaken van je ouders mist (aandacht, warmte, gezelligheid, immers de scheiding ligt als een klamme deken over het hele gezin stel ik me zo voor). En daardoor ga je vluchten in zaken die je bevrediging geven. En dan ligt een pornosite natuurlijk zo maar voor het oprapen, zo nuchter is het nu eenmaal.

De oplossing? Volgens mij moet je dit in ieder geval bespreekbaar maken. Mocht je een vertrouweling hebben (dominee, pastoraal werker) dan zou dat kunnen, anders gewoon naar de huisarts. Want de psychische gevolgen van echtscheiding van je ouders hebben ook gevolgen voor jou!
Dat is in ieder geval niet jouw schuld. Hopelijk is die constatering wel een begin van herstel voor je.

Sterkte gewenst!
Wil1984
10-07-2020 / 13:58
Wat een verdriet en zorgen in je jonge leven. Ik wens je heel veel sterkte in deze zo moeilijke situatie voor jou. Zie maar veel naar boven. Blijven bidden. Ook al denk je dat het niet helpt. Zeker op momenten als de kracht van de zonde zo sterk blijkt. Blijf maar liggen aan Gods genadetroon. Die het van Hem verwachten zullen niet beschaamd worden.
refoweb
14-07-2020 / 18:51
Er heeft zich via mail (zijn gegevens zijn bekend bij de redactie) iemand gemeld die zich herkent in de vraagsteller en zijn hulp aanbiedt. Als je dat op prijs stelt, kun je mailen naar info@refoweb.nl.
Je kunt op dit bericht reageren. Klik hier om in te loggen.

Terug in de tijd

Ik zit al best een tijdje met de volgende vraag: Is het Bijbels verantwoord om je van top tot teen te scheren? Ik merk d...
geen reacties
10-07-2007
Wij moeten een beslissing gaan nemen omdat we absoluut niet meer zwanger mogen worden. Hormonen zijn, vanwege een kwaada...
4 reacties
10-07-2012
Elke nacht droom ik weer over dezelfde jongen waar ik zo heel erg verliefd op ben. Ik weet bijna zeker dat het toch nooi...
geen reacties
10-07-2004
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering