Almachtig en machtsmisbruik

Ds. B.M. Meuleman / geen reacties

31-03-2020, 16:32

Vraag

De Bijbel leert dat God almachtig is. Hoe sluit men uit dat God Zijn macht niet misbruikt? Doorgaans wordt hier op aarde macht door heersers niet rechtvaardig gebruikt en zijn er groepen waarbij hun bestaanszekerheid/-kwaliteit daardoor ernstig wordt verlaagd en we doen alsof het eigenlijk niet anders kan. Mensen kunnen enorm lijden, God bestuurt alles, hoezo is Gods wil belangrijker dan de meningen en ervaringen van ontelbaar veel mensen? Ik ben benieuwd hoe dit verklaard wordt door gelovigen. In de Bijbel staat verder dat God groot is en dat we Hem niet begrijpen. Het antwoord op mijn eerdere vraag kan ik daarom niet als algemene waarheid aanzien. De beantwoorder heeft evenmin inkijk in Gods precieze motieven als ik!

Antwoord

Beste vraagsteller,

Eigenlijk is het niet mogelijk om over God te spreken en Hem te kennen zonder het geloof in Hem door Zijn Zoon Jezus Christus, “want die tot God komt, moet geloven dat Hij is, en een Beloner is dergenen die Hem zoeken”, Hebreeen 6:11. Gods eigen Woord leert ons dat Hij een Vader is en Jezus Zelf zegt ons dat niemand tot de Vader komen kan dan door Hem, Johannes 14:6. Het is alleen in en door Christus dat wij God leren kennen en dat vraagt geloof van ons in Christus als de enige Zaligmaker van onze ziel. Alleen wie Christus door het geloof kent, leert God kennen zoals Hij is.

Dat betekent dat iemand die niet in Christus gelooft, niet op een juiste manier over God na kan denken en ook niet op een juiste manier over Hem kan spreken. Buiten de levende geloofskennis van Christus om maken we ons een god naar ons eigen beeld en naar onze gelijkenis. Wanneer een ongelovige -en daarmee bedoel ik iemand die geen kind van God is, gewassen door het bloed van Christus en wedergeboren tot een levende hoop- toch over God nadenkt en probeert te onderzoeken hoe God is, komt hij niet verder dan een eigengemaakte voorstelling van God. Niet zelden hebben ongelovigen zich vervolgens afgezet tegen een god die ze in hun eigen gedachten hadden gemaakt maar die niet de God en Vader van Jezus Christus is, zoals Hij Zichzelf in Zijn Woord bekend maakt. 

Daarom is het niet gemakkelijk om je vraag te beantwoorden, wanneer je ‘slechts’ wilt weten hoe God tegelijk almachtig en rechtvaardig zijn kan, want dat is in feite wat je vraagt. Het slechts verstandelijk nadenken over God zonder dat je Hem kent als je persoonlijke God en Vader door Zijn Zoon leidt al snel tot een verkeerd en vertekend beeld van God. Natuurlijk is het goed wanneer Gods kinderen nadenken over Wie hun hemelse Vader is. Ze mogen onder de leiding van Gods Heilige Geest en Zijn Woord nadenken over de Persoon en eigenschappen van God, opdat ze steeds meer gaan begrijpen van de hoogte en diepte die er in hun Heere is te vinden, voor zover dat begrijpen mogelijk is. Anselmus van Canterbury had als stelregel: “Ik probeer niet te begrijpen om te geloven, maar ik geloof om te begrijpen.” Dat is inderdaad wat God ons in Zijn eigen Woord leert, namelijk dat de levende kennis van Hem begint met het geloof in Hem. 

Ik wil je dan ook de vraag stellen of je God persoonlijk kent vanuit het hartelijke vertrouwen dat Hij om Christus’ wil jouw God en Vader is, Die je eeuwig leven schenkt, in de vergeving van al je zonden, alleen om het lijden en sterven van Christus. Als dat niet zo is, heeft het eigenlijk niet zoveel zin om je vraag te beantwoorden, want met alleen verstandelijke kennis ben je niet geholpen. Het helpt je hoogstens om een vertekend beeld van God verder in te kleuren waardoor je nog meer van Hem vervreemd raakt. 

Toch wil ik wel iets op je vraag zeggen en dat kan natuurlijk alleen vanuit de Bijbel als het Woord van God waarin Hij Zichzelf bekendmaakt. De Bijbel leert ons inderdaad dat God almachtig is, maar niet als een abstract begrip waarbinnen alles mogelijk is. Strikt genomen kan God niet alles. Zo kan Hij bijvoorbeeld niet liegen. Hij kan niet onwaarachtig zijn. Zie Nummeri 23:19 en vele andere teksten. Hij kan niet onbetrouwbaar zijn. Bij Hem is daarom geen verandering of schaduw van omkering, Jakobus 1:17. Gods almacht betekent dat Hij alles kan wat Hij wil. Het is de almacht van Zijn wil. Wat God wil, dat kan Hij ook. En het allerbelangrijkste dat Hij wil, is jou verlossen van de zonde en eeuwig leven schenken. Hij wil jouw God en Vader zijn om je eeuwig zalig te maken. Hij wil je Zijn eeuwige en vaderlijke liefde schenken. Dat alles wil Hij doen voor jou en iedere zondaar. En Hij kan het ook. 

De vraag is of jij dat ook wilt. Wil je dat de Schepper van hemel en aarde Zijn almacht aanwendt om je zalig te maken? Wil je dat Hij de almacht van Zijn liefde gebruikt om je van geestelijk dood geestelijk levend te maken voor Hem? Als je eerlijk moet zeggen: Nee, dat wil ik niet, belijd Hem dan je onwil en Hij kan en zal je onwil wegnemen. Hij wil je gewillig maken om Hem werkelijk te leren kennen zoals Hij is, een verzoend God en liefhebbend Vader door het geloof in Zijn Zoon. 

Wanneer Gods kinderen hun God leren kennen, leren ze vooral ook hoeveel ze nog te leren hebben. Uiteindelijk is er een eeuwigheid voor nodig om God te leren kennen en Hem te zien zoals Hij is, 1 Johannes 3:2. Toch leert ons de Bijbel ook dat God niet alleen almachtig is, maar ook rechtvaardig. Sterker nog, alleen God is rechtvaardig en alle mensen zijn van nature onrechtvaardig. God is zo rechtvaardig dat Hij Zijn eigen wetten en regels niet kan overtreden en dat Hij straffende gerechtigheid oefent over hen die dat wel doen.

Maar meer nog houdt Zijn rechtvaardigheid in dat Hij niet onrechtvaardig met mensen in nood kan en wil omgaan. Hij komt op voor de zwakke, de verdrukte, de ellendige. De Bijbel leert ons zelfs dat God liefde is. Zijn almacht overschrijdt nooit de grenzen van Zijn goddelijke liefde. En deze liefde is zo groot, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft aan deze wereld, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren zou gaan, maar behouden zou worden en eeuwig leven vinden, Johannes 3:16. Het is deze onvoorstelbare almacht van Gods liefde waardoor Jezus mens werd, Zich liet kruisigen en door God Zijn Vader verlaten werd om zo de straf op de zonde, die wij verdiend hebben, te dragen voor allen die zich aan Zijn liefde gewonnen geven. Om zondige mensen eeuwig leven te kunnen schenken, wilde Gods Zoon de hel binnengaan en Gods eeuwige straf tegen de zonde dragen. Dat zou geen mens kunnen, dan alleen de Zoon van God Die mens werd. Hij kon dat doen en wilde het ook, om zondaren te verlossen. 

Dat gezegd hebbende, besef ik heel goed dat er heel wat vragen over blijven wanneer het gaat om het lijden in deze wereld en waarom dat gebeurt. Bekend is de vraag: Als God dan liefde is, waarom laat Hij dit alles toe? Een sluitend antwoord op deze vraag heb ik niet, ook al hebben veel theologen zich de eeuwen door al over deze vraag gebogen. Voordat je het weet, loop je bij deze vraag weer vast in verstandelijke overwegingen over een God Die binnen de kaders van ons verstand moet passen, maar Die we niet kennen vanuit het geloof in Christus. Vanuit Gods Woord zijn een aantal zaken echter wel helder:

 1. Waren wij niet in Adam en Eva in de zonde gevallen, dan was er geen lijden in deze wereld geweest en ook geen dood.
 2. Wanneer ieder mens een hartelijk en oprecht geloof in God zou hebben en naar Zijn Woord en wetten zou leven, was er veel minder zonde en lijden in deze wereld.
 3. In en door Christus heeft God het mogelijk gemaakt dat er een nieuwe schepping komt met een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Voor allen die Gods kind zijn geworden breekt eens de eeuwige heerlijkheid aan waar geen zonde, lijden en dood meer zal zijn. Dat is iets dat God in de almacht van Zijn liefde tot stand zal brengen en waarom al Zijn kinderen Hem tot in eeuwigheid zullen prijzen. 

Gode bevolen,
Ds. B. M. Meuleman

Ds. B.M. Meuleman

Ds. B.M. Meuleman

 • Geboortedatum:
  20-05-1972
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Vledderveen
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

almachtig
geen reacties

Terug in de tijd

Bij ons (Ger. Gem.) wordt er geleerd dat de doop een teken is (zichtbaar). Je wordt er niet door 'bekeerd'. Klopt toch o...
geen reacties
30-03-2003
Ik heb een vraag over de smalle weg. Waarom is deze weg moeilijk te vinden? Hoe weet je nu dat je op de smalle weg bent?...
geen reacties
30-03-2005
Is er een bepaalde hormoonwerking die irritatie in je borst kan geven? Op bepaalde dagen is het heel irritant en dan lij...
geen reacties
30-03-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering