Vragen over de oordeelsdag

N.J. Teerds / geen reacties

24-03-2020, 08:01

Vraag

Graag wil ik twee vragen stellen aan een dominee of ouderling van de Ger. Gem.

1. Zul je elkaar nog kennen op de oordeelsdag?

2. Zul je dan nog denken aan het oordeel van je naasten, of ben je op dat moment alléén bezig met jezelf en verdwijnt dat eerste naar de achtergrond? Het is voor mij van groot belang om dat te weten. 

Een vrouw van 27.

Antwoord

Beste vragensteller.

Graag zou ik er wat door willen vragen waarom dit voor u  van zo’n groot belang is, zoals u in de laatste zinnen schrijft. Dat gaat echter niet via deze vorm van vragen beantwoorden. Mijn antwoord kan daarom mogelijk geen antwoord op je specifieke bedoeling van je vraag zijn.  Het zal niet anders dan een meer algemeen antwoord zijn.

Je vraagt gaat over de oordeelsdag. De dag  waarop  Christus zal zitten op de troon van zijn heerlijkheid en waarbij alle volken verzameld zullen worden om geoordeeld te worden.  Daarover is in verschillende Bijbelboeken  iets geschreven. Het is bijvoorbeeld te  lezen in Mattheus 25. Daar staat beschreven dat de schapen aan Zijn rechterhand gezet worden en de bokken aan Zijn linkerhand.  

Uitvoerig staat er daar hoe Christus zal oordelen en wat Hij daarbij zal zeggen. In het hoofdstuk staat dat het gaat om wat er in het leven is gedaan. Hoe en voor wie we hebben geleefd. Daarbij zal Christus zich tonen de hartenkenner te zijn. Dat lezen we eveneens in Johannes 5:29: “En zullen uitgaan, die het goede gedaan hebben tot de opstanding des levens en die het kwade gedaan hebben tot de opstanding der verdoemenis.”

Kunnen wij ons wel een voorstelling van de oordeelsdag  maken? Ik denk van niet. Zeker niet als we letten op bijvoorbeeld de velen die geoordeeld moeten worden. En toch zal het gebeuren, omdat het  ons gezegd wordt. Hoe lang dat zal duren? In een punt des tijds! En hoe? Dat is alleen bij de Heere bekend. Hij is immers de Almachtig en de Alwetende!

Zal daar herkenning zijn? Vóór het moment van oordelen wel. Op het moment van het oordelen gaat het volgens mij toch om een ieder persoonlijk? Dan denk ik dat de ander op de achtergrond verdwijnt. Dan gaat het om onszelf!

Het is bekend dat verschillende oudvaders en theologen aangeven dat er in de hemel herkenning zal zijn. Al is dat wel allemaal bijzaak, want het gaat dan om God eeuwig te loven en te prijzen! Dat zal God alles zijn en in allen.

Of er verwijten zullen klinken? Een ding is zeker: het oordeel zal klinken!  Zullen we samen eens luisteren naar het laatste gedeelte van Artikel 37 van onze Nederlandse Geloofsbelijdenis het laatste gedeelte:

“En daarom is de gedachtenis van dit oordeel met recht schrikkelijk en vervaarlijk voor de bozen en goddelozen, en zeer wenselijk en troostelijk voor de vromen en uitverkorenen; dewijl alsdan hun volle verlossing volbracht zal worden, en zij aldaar zullen ontvangen de vruchten des arbeids en der moeite, die zij zullen gedragen hebben; hun onnozelheid (lees onschuld) zal van allen bekend worden, en zij zullen de schrikkelijke wraak zien, die God tegen de goddelozen doen zal, die hen getiranniseerd, verdrukt en gekneld zullen hebben in deze wereld. Dewelke overwonnen zullen worden door het getuigenis van hun eigen consciëntiën, en zullen onsterfelijk worden, doch in zulker voege, om gepijnigd te worden, in het eeuwige vuur, hetwelk den duivel en zijn engelen bereid is. En daarentegen de gelovigen en uitverkorenen zullen gekroond worden met heerlijkheid en eer. De Zone Gods zal hun naam belijden voor God zijn Vader en zijn uitverkoren engelen; alle tranen zullen van hun ogen afgewist worden; hun zaak, die nu tegenwoordiglijk van vele rechteren en overheden als ketters en goddeloos verdoemd wordt, zal bekend worden de zaak des Zoons Gods te zijn. En tot een genadige vergelding zal hun de Heere zulk een heerlijkheid doen bezitten, als het hart eens mensen nimmermeer zoude kunnen bedenken. Daarom verwachten wij die grote dag met een groot verlangen, om ten volle te genieten de beloften Gods, in Jezus Christus  onzen Heere.”  

Volgens Guido de Bres zal het oordeel klinken en gehoord worden. Ieder wordt persoonlijk geoordeeld. Er is wel iets waar te nemen:  de wraak tegen degenen die Gods Kerk hier hebben verdrukt en  vervolgd. 

Het is niet het belangrijkste! Het is een wonder, dat zondaren, die er in dit leven niets van hebben terecht gebracht, maar Christus als hun Zaligmaker hebben mogen leren kennen en al hun zonden vergeven zijn aan de rechterhand geplaatst zullen worden!

Samenvattend zou ik willen stellen, dat het op de oordeelsdag om  Christus oordeel  gaat. Hij brengt dan de Zijnen voor eeuwig Thuis. 

Het van levensbelang  waar onze plaats zal zijn? Mag u Guido de Bres nazeggen: “Daarom verwachten wij de grote dag met een groot verlangen, om ten vollen te genieten de beloften Gods, in Jezus Christus  onzen Heere.” Dat wens ik u van harte toe!

N. J. Teerds

N.J. Teerds

N.J. Teerds

 • Geboortedatum:
  24-09-1944
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Hendrik Ido Ambacht
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  ouderling; docent

Tags in dit artikel:

herkenning in hemeloordeelsdag
geen reacties

Terug in de tijd

Dag mevrouw Rots. Een vriend van mij loopt met een meisje en hij wil daar weinig over kwijt tegen mij. Ik vind dat erg v...
geen reacties
23-03-2017
Hoeveel waarde kun je hechten aan het boek “De jongen die in de hemel was”? Het is geschreven door Todd Burpo. Hij is ee...
4 reacties
24-03-2015
Ik heb een vraag die bij mij al tot grote frustratie heeft geleid. Familie van mij zit namelijk in een uitzonderlijk str...
geen reacties
23-03-2003
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering