Genieten van elkaar

Ds. G.J. Noordermeer / 2 reacties

11-03-2020, 14:28

Vraag

Allereerst de vraag: moeten wij onszelf liefhebben? Het geloof leert ons toch de ander lief te hebben zoals jezelf?

Waar staat geschreven dat we elkaar op de intiemste plekken aan mogen raken en mogen ‘genieten’ van elkaar? Ik kan wel terugvinden dat man en vrouw gemeenschap hadden met elkaar en samen een werden. Méér niet. Dat genieten en elkaar op intieme plekken aanraken wordt in de Bijbel niet beschreven. Wáár hebben we het over als we het over seksualiteit hebben? Waar en hoe wordt de mens geleerd wat liefde is en wat dat wel of niet te maken heeft met seksualiteit?

Antwoord

Beste vraagsteller,

Hierbij een aantal antwoorden op je vragen.

1. Moeten wij onszelf liefhebben? Het geloof leert ons toch de ander lief te hebben zoals jezelf?

Ja! Mattheüs 22:36-40: “Meester! welk is het grote gebod in de wet? En Jezus zeide tot hem: Gij zult liefhebben den Heere, uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.”

2. Waar staat geschreven dat we a. elkaar op de intiemste plekken aan mogen raken en b.  mogen ‘genieten’ van elkaar.

a. Nergens.
b. Als je getrouwd bent, Prediker 9:9: “Geniet het leven met de vrouw, die gij liefhebt, al de dagen uws ijdelen levens, welke God u gegeven heeft onder de zon, al uw ijdele dagen; want dit is uw deel in dit leven, en van uw arbeid, dien gij arbeidt onder de zon.”

3. Ik kan wel terugvinden dat man en vrouw gemeenschap hadden met elkaar en samen een werden. Méér niet. Dat genieten en elkaar op intieme plekken aanraken wordt in de Bijbel niet beschreven. Wáár hebben we het over als we het over seksualiteit hebben?

“Seksualiteit bij de mens zijn bepaalde gevoelens en handelingen van lichamelijke aard die gepaard gaan met lust en opwinding” (Bron: Wikipedia).

4. Waar en hoe wordt de mens geleerd wat liefde is en wat dat wel of niet te maken heeft met seksualiteit?

Allereerst maar het antwoord hoe een mens ware liefde leert. 1 Johannes 4:10 en 11: “Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons lief heeft gehad, en Zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden. Geliefden, indien God ons alzo lief heeft gehad, zo zijn ook wij schuldig elkander lief te hebben.”

Waar wordt dit geleerd?

a. Aan de voet van het kruis. Johannes 13:1: “En voor het feest van het pascha, Jezus wetende, dat Zijn ure gekomen was, dat Hij uit deze wereld zou overgaan tot den Vader, alzo Hij de Zijnen, die in de wereld waren, liefgehad had, zo heeft Hij hen liefgehad tot het einde.”

b. Vanuit de overdenking van Gods Woord. 2 Timotheüs 3:16, 17: “Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is; opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust.”

c. In de opvoeding, doopformulier waarin de gelovige ouders beloofd hebben: “Ten andere, of gij de leer, die in het Oude en Nieuwe Testament, en in de Artikelen des Christelijken geloofs begrepen is, en in de Christelijke Kerk alhier geleerd wordt, niet bekent, de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen? Ten derde, of gij niet belooft en u voorneemt, deze kinderen, als zij tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan gij vader (moeder) of getuige zijt, in de voorzeide leer naar uw vermogen te onderwijzen, of te doen (en te helpen) onderwijzen?”

Hartelijke groet,
Ds. G. J. Noordermeer

Ds. G.J. Noordermeer

Ds. G.J. Noordermeer

 • Geboortedatum:
  08-06-1984
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus

2 reacties
Wildebrasje
11-03-2020 / 14:45
michien het boek Hooglied lezen?
drj
11-03-2020 / 16:17
De dominee geeft een solide antwoord. Misschien mag ik vanuit de bijbel nig een passend vers toeVoegen voor vraag 2b:

Spreuken 5:
Hier staat iets over de huisvrouw van uw jeugd en dat u aan haar borsten vreugdedronken dient te worden.
En u zodanig goed dient te vermaken, dat alle andere verzoekingen vergeten worden.

Veel plezier bij het omzetten van deze bijbelse woorden.

Uit de statenvertaling met kanttekeningen:

19 Een 40zeer lieflijke hinde en 41aangenaam steengeitje; laat u haar borsten te allen tijde 42dronken maken; 43dool steeds in haar liefde.

40 Hebr. hinde der liefde. Van deze wordt hier gewag gemaakt, omdat zij van het hert (zo enigen schrijven) zeer innig bemind wordt.
41 Hebr. ree der aangenaamheid.
42 Of: bevochtigen, drenken, laven, dat is, met vreugde en wellust vervullen. Vgl. Spr. 7:18. verwijsteksten
43 Dat is, vermaak u met haar gelijk iemand zich pleegt te vermaken in hetgeen dat geoorloofd is, en daarin zich zo te vergeten, dat hij naar het ongeoorloofde niet eens omziet.

Terug in de tijd

Onlangs is mijn relatie stukgelopen met de vrouw waar ik heel lang voor heb gevochten om haar liefde te kunnen winnen. D...
2 reacties
11-03-2011
Ik heb al enkele maanden last van irreële angsten en onrust, paniek en nervositeit na een doorgemaakt trauma. De huisart...
geen reacties
11-03-2019
Handelingen 21:20 spreekt in de diverse Nederlandse vertalingen van "vele duizenden Joden". Het Grieks heeft “murias.” D...
geen reacties
11-03-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering