Gebed om vergeving

Ds. D. van der Wal / 3 reacties

18-06-2018, 11:20

Vraag

Ik ben sinds een paar weken de Bijbel aan het lezen, aan het bidden en mijn leven aan het aanpassen op een manier zoals God het wil. Ik heb in het verleden bepaalde zonden begaan. Met één van deze zonden, de grootste fout uit mijn leven, zit ik nog heel erg. Ik heb in mijn puberteit veel geëxperimenteerd op seksueel gebied zoals alle jongeren doen (denk ik). Ik heb porno gekeken, deed aan zelfbevrediging enz. Ook via een webcam met een man. Ik heb er spijt van gekregen en ben erover gaan piekeren. Uiteindelijk heb ik het achter me gelaten. Maar nu ik christen ben geworden (ik ben weliswaar nog niet gedoopt, maar ik bid, lees de Bijbel en ga sinds kort naar de kerk), denk ik hier weer veel aan.

Mijn vraag aan jullie is wat God ervan vindt als je zoiets doet zonder een intentie om seks te hebben met andere mannen, maar het doet omdat je aan het experimenteren bent en hoe ik vergeven kan worden. Ik heb God gebeden om mij te vergeven. Is deze zonde mij vergeven en hoe lang en hoe vaak moet ik bidden, oprecht berouw tonen om vergeven te worden? Dat vind ik een lastige kwestie. Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.

Antwoord

Voordat ik op je vragen ingaan, wil ik beginnen met uit te spreken hoe mooi het is om te lezen dat je zo bezig bent met het geloof. Ik gun je van harte dat je de Heere Jezus persoonlijk mag leren kennen als jouw Heiland! Daarnaast waardeer ik de openheid waarmee jouw vragen hier neerlegt. 

Je stelt meerdere vragen die met elkaar verweven zijn. Je vraagt eerst wat God ervan vindt als je zo aan het experimenteren bent en daarop aansluitend de vraag hoe je vergeven kan worden. Als ik het goed lees voel je zelf een bepaalde schuld als je die eerste vraag stelt. Ik denk dat je misschien zelf al wel het antwoord op je eerste vraag voelt aankomen: God laat ons in de Bijbel zien hoe geweldig kostbaar de gave van seksuele handelingen zijn. Kostbaar omdat het zo intiem is. Die kostbaarheid wil God beschermen met de band van het huwelijk. Binnen het huwelijk is er de ruimte om die intieme gemeenschap met elkaar te beleven. Daarbuiten dus niet. Er is over dit antwoord nog veel meer te zeggen, maar als ik jouw vragen goed lees zit daar niet de angel.

Het grote punt is, volgens mij, het punt van vergeving. Je hebt het gevoel dat jouw verleden tussen jou en God in staat en dat er iets moet gebeuren? Wat je beschrijft zal voor veel lezers hier herkenbaar zijn. Er zijn in het verleden dingen gebeurt waarvan je nu, achteraf gezien, spijt hebt. Je weet dat het niet goed was en dat God het niet wil maar toch heb je het gedaan. En we zeggen dan gemakkelijk: gedane zaken nemen geen keer, maar je voelt sterk de schuld tegenover God. En wat moet je dan? 
 
Wat ik nu ga zeggen is aan de ene kant heel eenvoudig en tegelijkertijd ontzettend moeilijk. En dat is: Luisteren naar wat God er Zelf over zegt. Dat kunnen we lezen in de Bijbel. In de Bijbel laat God zien Wie Hij is en hoe Hij met ons omgaat. Ik wil je twee voorbeelden meegeven, meer er zouden er nog veel meer genoemd kunnen worden. 
 
Aan de ene kant zien we in de Bijbel wat de zonde met ons doet. Een voorbeeld daarvan vinden we in Psalm 51. Dat is een Psalm van koning David nadat hij overspel had gepleegd met zijn getrouwde buurvrouw Bathseba. Ik citeer een paar verzen, maar je zou de hele Psalm erbij kunnen lezen. Op een gegeven moment wordt David door de profeet Nathan gewezen op de zonde in zijn leven. David gaat merken dat die zonde met die getrouwde vrouw tussen hem en God in staat. Kijk maar naar vers 5 en 6: “Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen. Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen.” David voelt hoe zwaar de zonde op hem drukt. Want dat doet de zonde ment een mens. Die zonde hangt als een molensteen aan onze nek. David merkt dat hij niet zo door kan gaan met leven, er moet iets gebeuren. En dan komt in de Psalm een omslag. David gaat met die loodzware last en schaamte naar God toe. We lezen dat o.a. in vers 11 en 12: “Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.” David wijst ons de weg die wij moeten gaan als wij onze zonde en de last ervan voelen. We moeten ermee naar God toe! En we mógen ermee naar God toe.
 
Dat brengt mij bij het tweede Bijbelgedeelte. Dat is te vinden in Psalm 103. Daar laat God zien hoe Hij is en hoe Hij met ons omgaat als wij met onze zonden naar Hem toegaan. Ik citeer de verzen 8 tot en met 13: “Barmhartig en genadig is de HEERE, geduldig en rijk aan goedertierenheid. Hij zal niet voor altijd ter verantwoording roepen, niet voor eeuwig handhaaft Hij Zijn toorn. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is Zijn goedertierenheid machtig over wie Hem vrezen. Zo ver het oosten is van het westen, zo ver heeft Hij onze overtredingen van ons gedaan. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de HEERE Zich over wie Hem vrezen.”
  
Nu zou ik nog veel meer kunnen schrijven over Gods genade die ons mensen opzoekt en dat God ons wil redden van onze, zelfgekozen, eeuwige ondergang. Maar ik hoop dat het bovenstaande al iets daarvan laat zien. Ik wil afsluitend met een stukje uit de Heidelbergse Catechismus. Zondag 23 om precies te zijn. In dit belijdenisgeschrift uit de 16e eeuw wordt de kern van het Christelijk geloof behandeld. In zondag 23 wordt er gesproken over jouw vraag: Waardoor zijt gij rechtvaardig voor God? Het antwoord dat de Catechismus dan geeft is zo ontzettend rijk: “Alleen door een echt geloof in Jezus Christus: al klaagt mijn geweten mij aan dat ik tegen al de geboden van God zwaar gezondigd en geen daarvan gehouden heb en nog steeds tot alle kwaad geneigd ben, toch schenkt God mij, zonder enige verdienste van mijn kant, louter uit genade, de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus; Hij rekent mij die toe alsof ik nooit zonde gehad of bedreven had, ja alsof ik zelf al de gehoorzaamheid had volbracht, die Christus voor mij volbracht heeft. Alleen door deze weldaad met een gelovig hart aan te nemen ben ik rechtvaardig voor God.”
 
De kern? Ga met de last en schuld van de zonde naar God toe. Zoek vergeving in Jezus Christus en Hij zal en wil het je willen geven, uit genade. 

Met vriendelijke groet,
Ds. D. van der Wal

Ds. D. van der Wal

Ds. D. van der Wal

 • Geboortedatum:
  06-05-1987
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Aalten
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

zonde
3 reacties
CorsdeKort
20-06-2018 / 23:58
In 1 Cor 6 staat vanaf vers 10: Dwaalt niet! Hoereerders, afgodendienaars, overspelers, schandjongens, knapenschenders, dieven, geldgierigen, dronkaards, lasteraars of oplichters, zullen het Koninkrijk Gods niet beërven. 11 En sommigen uwer zijn dat geweest. Maar gij hebt u laten afwassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd door de naam van de Here Jezus Christus en door de Geest van onze God.

Zo dol als deze die hier beschreven staan heb je het wel niet gemaakt toch? En zij kregen vergeving.

Die krijg je als je spijt hebt van je daden en de intentie hebt die niet weer te doen, als je andere mensen vergeeft én als je gelooft in het offer van Jezus en dat aanneemt. Bedenk daarbij dat de Satan de aanklager (van de broeders) is. Jezus heeft je vrijgekocht (en betaald), die aanklager heb je niets mee te maken, wijs hem maar de deur.
AHHK76
21-06-2018 / 07:09
Beste vraagsteller,
Koning David pleegde overspel met Bathseba, loog en liet vervolgens Bathseba's man doden. David was bang dat zijn zonde aan het licht kwam. Er was een bezoek van een profeet aan hem nodig, voordat hij zijn schuld ging belijden. Toch was er voor hem vergeving. In de Bijbel wordt hij zelfs genoemd, de man naar Gods hart.... Zo goed en genadig is God! Bid maar mee met zijn Psalmen (Psalm 51 bijvoorbeeld). Deze geschiedenis kun je nalezen in 2 Samuël 11 en 12.
Over Manasse, koning van Juda lezen we ook in de Bijbel. Manasse was een goddeloze koning die veel grove zonden deed en het volk (stimu)leerde dit ook te doen. Hij kwam in de gevangenis tot bezinning en bekering en God vergaf hem zijn zonden. Deze geschiedenis kun je nalezen in 2 Kronieken 21 en 2 Kronieken 33.
Als wij onze zonden belijden, vergeeft God, dat kunnen we lezen in 1 Johannes 1 : 9. Je mag tot God bidden om vergeving, maar je mag ook danken dat Jezus is gestorven aan het kruis voor de zonde. Je mag danken dat in de Bijbel staat dat Hij vergeeft... Hij zal je zegenen met Zijn genade, vrede en vergeving... Dat heeft Hij beloofd en dat wens ik je toe dat dit ervaart...!
CorsdeKort
21-06-2018 / 22:50
Nog een toevoeging op wat ik eerder schreef.

Als je iemand schade hebt benadeeld dan moet je dat natuurlijk wel goed maken.

In Hebreeën 10 vers 22 staat: ”laten wij tot Hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water”.

Gewassen met rein water betekend dat je er schoon uit ziet. Dus als anderen je zien dan moeten ze niet meer herinnerd worden aan je vroegere levenswandel. Die moet je in orde gemaakt hebben én ze moeten weten dat je afstand hebt gedaan van zo’n slecht leven. Dat doen; dat hun vertellen, helpt dan meteen om afscheid te nemen van eventuele vrienden die slechte zeden hebben / werelds zijn.
Immers, wie een vriend van de wereld wil zijn is metterdaad een vijand van God.

Terug in de tijd

Ik vraag me af of ik homo ben. Ik vind meiden altijd al mooi en aantrekkelijk, ik had ook eens een relatie met een meid,...
geen reacties
22-06-2015
Vraag aan een dominee van de Hersteld Hervormde Kerk. Zoals iedereen weet krijgt een aanstaande predikant een advies wat...
2 reacties
20-06-2015
Er is hier wel al het een en ander over geschreven, maar toch vind ik het nog steeds moeilijk. Hoe moet je omgaan met ge...
geen reacties
18-06-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering