Theologie toegepast op vrouwen bij het graf

J.W.N. van Dooijeweert / 18 reacties

26-04-2018, 12:27

Vraag

Ik was pas in een dienst van de Ger. Gem. Ik hoorde dat de vrouwen op de paasmorgen wel al kennis hadden aan een geboren Jezus en een lijdende betalende Borg, maar ze kenden nog niet de verzekering. Pas toen Jezus hen ontmoette op de weg werd het echt vrede in hun hart.

Ik vraag me ten eerste af: zagen de vrouwen dit zelf ook zo of is dit een bepaalde theologie toepassen op die vrouwen? Ten tweede: maken Gods kinderen dit ook zo mee? Want de vraag werd aan de gemeente gesteld: in hoeverre kunt u mee met de vrouwen? Een en ander vond ik wat vreemd klinken en zou er graag wat meer uitleg over willen hebben.

ADVERTORIAL

Impact maken met een studie aan de CHE?

Kom op 29 maart sfeer proeven op de Open Avond Voltijd! 

Ontdek onze hooggewaardeerde opleidingen én stel al jouw vragen. Onze docenten en studenten beantwoorden ze graag.

Benieuwd? Claim snel je plekje!

Impact maken met een studie aan de CHE?

Antwoord

Beste vraagsteller,

1. Het gaat er niet om in welke kerk je dit gehoord hebt, het punt is altijd weer: is het waar wat gezegd is of wat bedoelt de voorganger er mee. Het is wat minder correct om op deze manier de gemeente tegemoet te treden. Wat de opmerking betreft: zij wisten heel veel. Misschien zeg ik beter: “Ze hadden al heel veel kunnen weten.” Waarom? Wel het Oude Testament spreekt veel over de betalende Verlosser en Zijn lijden en sterven. De Heiland Zelf heeft hen nog een heleboel meer geleerd. Hij heeft er op gewezen: De Zoon des mensen moet veel lijden, gedood worden, sterven... en op de derde dag opstaan uit de dood. Zie Lukas 9:21,22, Markus 8:31, Mattheüs 16:21. Wat zie ik evenwel? Ze hebben slecht op de lessen gelet. Ze gaan op de derde dag met specerijen op pad om de dode Jezus te verzorgen. Ze hebben niet geloofd dat Hij vandaag op zou staan. Ik vind het vergezocht om het zo te zeggen: “Ze kenden al wel een lijdende betalende Borg. Maar ze kenden nog niet de verzekering.” Hmmmm... een beetje in de lijn van op een rijtje zetten. Het waren geestelijke sukkelaars! Ze hadden duidelijk kunnen weten hoe het was. Hun geloof was op de Paasmorgen tot het nulpunt gedaald. Trouwens de hele opmerking van “NOG geen verzekering” vind ik niet zo geslaagd. Voor Zijn sterven zijn ze er zeker van geweest dat Jezus hun Verlosser was. Zeker Maria Magdalena. Maar nu zijn ze het kwijt door hun ongeloof. Ze hebben niet op Zijn woorden gelet en nu zijn ongeloof terecht gekomen.

Vraag 2. Is dit een bepaalde theologie toepassen op die vrouwen? Ik vind van wel. Maar misschien kun je het iets anders zeggen: de prediker probeerde het leven van de vrouwen te projecteren op de mensen van nu. Dat kan inderdaad bemoediging voor mensen opleveren. Maar door deze opzet worden mensen heel snel op een verkeerd been gezet. Eerst is dit, dan is er dat, terwijl de Bijbel dat in veel gevallen helemaal niet zo bedoelt.

Vraag 3. Maken Gods kinderen dit zo mee? De Bijbel leert ons niet om alles op een rij te zetten en dan te zeggen: zo moet je dat beleven. Ik begrijp de vraagstelling heel goed: het is gewoon de bedoeling geweest om de tekst een plekje te geven in het leven van de luisteraars. Dat kan heel zinvol zijn. Heel veel christenen geven een preek nooit een plekje in eigen leven. Ik denk dat het heel goed kan zijn om die vraag aan iemand voor te leggen. Zeker om in een preek te gebruiken om de mensen aan het denken te zetten: “Je zit nu wel naar een verhaal (geschiedenis) te luisteren, maar hoe is het in jouw leven?”
 
Je wilde wat meer uitleg, bij deze aan je vraag voldaan. Maar ik zou er een raad aan toe willen voegen: Luister zo weinig mogelijk kritisch naar een preek. Probeer te horen wat God voor boodschap op dat moment heeft aan jou zelf. Als we al te kritisch luisteren is er vaak geen zegen voor ons zelf.

Aan de andere kant zou het heel goed zijn als predikers zich altijd weer goed zouden realiseren wat een bepaalde manier van spreken uitwerkt in de oren en het denken van hun hoorders. Een vraag op zijn plaats: “Bereik ik mijn hoorders? Komt het over wat ik zeg? Verstaan ze wat ik bedoel?” Dan wordt een preek veel meer persoonlijk. Maar dat is de kant van de prediker en niet van de luisteraar.

Je mag ook gerust met je dominee praten over zijn preek. Niet afbrekend, maar gewoon omdat je iets niet goed begrijpt. Elke prediker zal er blij mee zijn als je met je vragen naar hem toe komt.

Ik hoop dat je een beetje verder komt met dit antwoord. Verder wens ik je Gods zegen toe in je persoonlijk leven.

Hartelijke groeten,
Jan van Dooijeweert

J.W.N. van Dooijeweert

J.W.N. van Dooijeweert

 • Geboortedatum:
  23-01-1938
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Waddinxveen
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Bekijk ook:

Tags in dit artikel:

vergeestelijken
18 reacties
Van_Berea
26-04-2018 / 16:50
Deze uitleg riekt wel erg naar de subjectivering van de heilsfeiten. Zulk een benadering doet af aan de vaste waarheid van de heilsfeiten. Alsof de heilsfeiten alleen betekenis hebben als ze onderwerpelijk beleefd worden. In de heilsfeiten laat God Zijn liefde zien tot een wereld verloren in zonde en schuld. Door de heilsfeiten weten we dat het alles door Christus is volbracht. De heilsfeiten zijn de bron waaruit de genade vloeit. Door de heilsfeiten kan de Heilige Geest wedergeboorte werken, geloof en bekering. Door de heilsfeiten kan ook de geloofszekerheid bloeien omdat die buiten onszelf in het werk van Jezus Christus ligt.
Omega
26-04-2018 / 19:42
@Van_Berea Heilsfeiten hebben natuurlijk wel een onderwerpelijke cq bevindelijke toepassing nodig. Dan kan Christus wel geschonken zijn aan een wereld vol zonde en schuld, maar zonder die geboorte in mijn eigen hart heb ik er niets aan. Dan blijven het voorwerpelijke zaken, waardoor ik hooguit met een historisch geloof mezelf wat vreugde probeer te verschaffen. Maar ik vermoed dat je het daar wel mee eens kunt zijn ;-)
Van_Berea
27-04-2018 / 00:58
@Omega. De heilsfeiten zijn éénmalige gebeurtenissen. Christus hoeft niet opnieuw geboren te worden in jouw hart. Tegen die uitdrukking, vanuit het piëtisme, heb ik bezwaren. Christus is geboren, dat is een feit. Christus hoeft ook niet in jouw hart opnieuw gekruisigd te worden, “Het is volbracht”, is een feit. Deze uitdrukkingen, als Christus moet in ons hart geboren worden, werpen ons terug op onszelf. Het oog van het geloof moet buiten ons geslagen worden op het geen Christus volbracht heeft. Overigens helemaal met je eens dat de Heilige Geest ons persoonlijk moet toe-eigenen hetgeen we in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven (doopsformulier). Maar dat wil Hij ook doen naar Zijn belofte.
Lecram
27-04-2018 / 01:00
Zozo, Omega, wat een sjieke woorden. Waar lees jij in de bijbel zoiets als onderwerpelijk en voorwerpelijk? Jaren geleden verscheen er al een boekje met de titel: "Het is ingewikkeld geworden". Nou, het lijkt soms nog steeds ingewikkeld.

Jezus volgen is niets anders dan doen wat hij van ons vraagt. Niks onderwerpelijk of voorwerpelijk. Die kolder heeft Jezus in ieder geval niet bedacht.
Yada
27-04-2018 / 11:51
Hier is het Bijbelse bewijs:
Mèt Hem sterven en mèt Hem opstaan.

Romeinen 6:3 / STV
3 ‭‭Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn,‭⁷‭ wij in Zijn dood gedoopt zijn?‭⁸‭‭

Titus 3:5 / STV
5 ‭‭Heeft Hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken‭⁹‭ der rechtvaardigheid,‭¹⁰‭ die wij gedaan hadden,‭¹¹‭ maar naar Zijn barmhartigheid, door het bad‭¹²‭ der wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen Geestes;‭

Colossenzen 2:11-14 / STV
11 ‭‭In Welken‭³⁶‭ gij ook besneden zijt‭³⁷‭ met een besnijdenis, die zonder handen‭³⁸‭ geschiedt, in de uittrekking van het lichaam‭³⁹‭ der zonden des vleses,‭⁴⁰‭ door de besnijdenis‭⁴¹‭ van Christus;‭ 12 ‭‭Zijnde ‭met‭ ‭Hem‭ begraven in‭⁴²‭ den doop, in welken gij‭⁴³‭ ook ‭met‭ ‭‭Hem‭‭ opgewekt zijt door het geloof‭⁴⁴‭ der werking Gods,‭⁴⁵‭ Die Hem uit de doden opgewekt heeft.‭ 13 ‭‭En Hij heeft u, als gij‭⁴⁶‭ dood waart‭⁴⁷‭ in de misdaden, en ‭in‭ de voorhuid‭⁴⁸‭ uws vleses, mede levend gemaakt‭⁴⁹‭ ‭met‭ ‭Hem‭, al ‭uw‭ misdaden u vergevende;‭⁵⁰‭‭ 14 ‭‭Uitgewist hebbende‭⁵¹‭ het handschrift,‭⁵²‭ dat tegen ons was, in inzettingen‭⁵³‭ ‭bestaande‭, hetwelk, ‭zeg‭ ‭ik‭, enigerwijze‭⁵⁴‭ ons tegen was, en heeft datzelve uit het midden weggenomen, hetzelve aan het kruis genageld hebbende;‭

Romeinen 2:29 / STV
29 ‭‭Maar die is een Jood(Godlover),‭⁶⁷‭ die het in het verborgen is, en de besnijdenis des harten,‭⁶⁸‭ in den geest,‭⁶⁹‭ niet ‭in‭ ‭de‭ letter,‭⁷⁰‭ ‭is‭ ‭de‭ ‭besnijdenis‭; wiens lof‭⁷¹‭ niet is uit de mensen,‭⁷²‭ maar uit God.‭⁷³‭‭
Omega
27-04-2018 / 20:34
@Van_Berea Proef ik nu een vleugje veronderstelde wedergeboorte of op z'n minst verbondsautomatisme? ;-) Miljarden mensen op deze aardbol hebben helemaal niets aan de heilsfeiten, omdat die niet gepaard gaan met (persoonlijk) geloof en bekering. "Christus in ons hart geboren worden"(=geopenbaard; je moet zo'n uitdrukking wel begrijpen), is juist geen terugwerpen op onszelf, maar van onszelf af. Immers de zaligheid, noch enige inbreng daarbij, ligt niet in onszelf maar daar buiten: in Christus Jezus. Zoals @Yada met schriftbewijs aangeeft, moeten ook wij allereerst sterven, begraven worden en opstaan met Christus (dat is dus wat anders dan "Christus in je hart gekruisigd worden"). Dus eerst toegepast. En dan hebben we het pas. Voor die tijd hebben we helemaal niets (behoudens de belofte), maar ligt ieder mens verloren in zonde en schuld (Rom. 3).

@Lecram "Zijt (was) gij een leraar van Israël en weet gij deze dingen niet?"
Lecram
27-04-2018 / 21:01
@Omega, uiteraard weet ik dat wel, maar ben blij dat ik die nutteloze en verwarrende ballast net van mij af heb weten te schudden. Daarom lees ik geen boeken meer die schrijven over de bijbel (tenzij het boeken zijn die bijv. over het ontstaan er van schrijven), maar lees de bijbel nu zonder gekleurde bril. Althans, ik doe mijn best. En hoe bevrijdend is dat!
Van_Berea
28-04-2018 / 15:34
@Omega: mijn bedoeling met mijn reacties is om nog wat meer duidelijkheid te geven over de vraag die gesteld wordt, niet om een theologische discussie met anderen te voeren. Daarvoor is een forum. Hoe je er aan komt om in mijn reactie iets te proeven van de veronderstelde wedergeboorte of verbondsautomatisme is me werkelijk onduidelijk. Ik citeerde letterlijk het doopsformulier. Daarin verwoordde Olevianus de rijke verbondsgedachte van de Schrift. Noem het maar niets als je de beloften hebt! Wel moeten ze geloofd worden.
Als je zegt dat de heilsfeiten niets betekenen voor de wereld, doe je tekort aan Gods liefde tot de hele wereld (Joh. 3:16), ook al begrijpen wij niet waarom Hij sommigen met het geloof begiftigt en anderen niet. Wat de teksten van Yada betreft: die geven juist aan: wij in Hem. In Christus zijn we gestorven, in Christus zijn we opgewekt, etc. Staan juist haaks op de door mij gewraakte subjectivering. Dit is mijn laatste reactie (zijn er al twee teveel).
Johan100
28-04-2018 / 18:11
'Ten tweede: maken Gods kinderen dit ook zo mee?'

Beste,

Het Evangelie is voor zondaren en niet voor 'Gods kinderen'.
Als God met Zijn Geest het Evangelie in je hart brengt en je komt tot geloof, komt Christus in je hart.

'Zie ik sta aan de deur en ik klop en als iemand open doet, Ik kom tot hem in....'
Dan is Christus zeg maar 'geboren in je hart'.
Johan100
28-04-2018 / 18:14
De Geest leidt niet iedereen precies hetzelfde.

We gaan Jezus dan wel als het goed is meer en meer leren kennen.

Waarom Hij geboren werd, waarom Hij leed en stierf, de kracht van Zijn opstanding, enz.
Jeremiah
28-04-2018 / 18:19
@Van_Berea

Ons doopformulier is van Petrus Datheen, Caspar Olevianus heeft ook een doopformulier opgesteld, maar dat werd alleen in de Paltz gebruikt.
Johan100
28-04-2018 / 23:17
Is dit eigenlijk hetzelfde als in de trant van 'Ben je weleens in Pniel geweest?'
Ik denk dan altijd 'Nee, ik ben daar nooit geweest!'
Ben nooit in Israël geweest ;)
Johan100
28-04-2018 / 23:17
Is dit eigenlijk hetzelfde als in de trant van 'Ben je weleens in Pniel geweest?'
Ik denk dan altijd 'Nee, ik ben daar nooit geweest!'
Ben nooit in Israël geweest ;)
Lecram
29-04-2018 / 08:42
@Johan100: Pniël ligt in het huidige Jordanië ;)
Ik ben er ook nog nooit geweest. Maar heb de heilsfeiten ook nog nooit meegemaakt, ik was toen nog niet geboren.
Ik heb ze weleens gelezen in de bijbel, telt dat ook mee?
Johan100
29-04-2018 / 11:14
Ja, je hebt gelijk. Het ligt in het overjordaanse. In de tijd van Jakob lag de Jabbok tussen de stamgebieden van Gad en Manasse, zo lees ik.

Het lezen van de heilsfeiten in de Bijbel en ze geloven.
Maar niet alleen geloven als historisch besef, maar een persoonlijk geloof in de Zaligmaker voor jou persoonlijk.
Lecram
30-04-2018 / 04:38
@johan100, juist, dat geloven, daar gaat het om, en toepassen op je eigen leven, er mee aan de slag gaan.
Dat houdt in dat je leeft in het geloof en besef dat je met Christus de dood bent in gegaan (Rom 6:4), de oude mens is niet meer (Rom 6:6), je bent ook met Christus opgestaan in een nieuw leven (Rom 6:4). Door Pinksteren hebben wij ook de Helige Geest ontvangen (1 Kor 2:12), Die in ons woont (Rom 8, 1 Kor 6:19). Daardoor mogen we leven vanuit de Geest (Rom 8), waardoor de zonde niet meer over ons kan heersen (Rom 6:14), en we de vrucht van de Geest kunnen dragen (Gal 5), zodat we de Wet van Christus kunnen vervullen (Gal 6:2). Heerlijke genade!
Omega
30-04-2018 / 18:59
@Van_Berea Vandaar dus ook een vraagteken en knipoog achter mijn opmerking. Ik had niets anders verwacht ;-)

Toch blijf ik bij mijn visie dat heilsfeiten -zowel objectief als subjectief- geen betekenis hebben voor degenen die er geen gebruik van maken. Ik kan een hongerige zwerver de smakelijkste gerechten voorschotelen, maar als hij ze persoonlijk niet 'toepast' aan zijn maag gaat hij dood van de honger, ondanks mijn liefde voor hem.

@Lecram Die "nutteloze en verwarrende ballast" staat anders wel gewoon in de Bijbel die jij zegt te lezen zonder gekleurde bril (wat overigens onmogelijk is). Paulus preekt/evangeliseert gewoon de voorwerpen van het geloof en in zijn brieven worden ze onderwerpelijk toegepast (vermanen, vertroosten, bestraffen). Probleem is als je je bril afzet, je overal overheen leest.
Lecram
30-04-2018 / 19:06
@Omega, lezen is niet je sterkste kant, maar alles is te leren. Komt vast wel goed.

Kijk, nu kom je iets dichterbij de bijbel. Termen als 'onderwerpelijk' en 'voorwerpelijk' komen in de bijbel niet voor. Ze worden te pas en te onpas gebruikt, vaak als een soort van 'kijk-mij-nu-eens-rechtzinnig-zijn', en zonder het uit te leggen. Zeg dan gewoon wat je bedoelt, zonder vage termen.

Terug in de tijd

Ik ben een meisje van 18 en heb een probleem. Ik kan hele rare gedachten hebben bij mannen, jongens, vooral op seksueel ...
geen reacties
25-04-2009
Ik heb twee relaties achter de rug en beide keren kreeg ik na en bij het uitgaan de 'volle laag' en lagen alle communica...
6 reacties
25-04-2012
Wij zijn een jong gezin met een paar kleine kinderen, man werkt volledig en vrouw twee dagen per week. Elke maand gaat o...
37 reacties
25-04-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering