Het jaar van het welbehagen van de Heere

Ds. W. Pieters / geen reacties

27-02-2018, 13:33

Vraag

Wat wordt er bedoeld met “het jaar van het welbehagen van de Heere” in Lukas 4:19?

Antwoord

De kanttekening op de uitdrukking “het jaar van het welbehagen van de Heere” luidt: “Zo wordt de tijd van de komst van de Messias en van de prediking van het Evangelie genoemd, omdat het aangename jubeljaar daarvan een voorbeeld is geweest, waarin alle goederen die vervreemd waren, tot hun eerste eigenaar kwamen, en alle dienstknechten uit de Israëlieten in vrijheid gesteld werden.” De statenvertalers verwijzen dan naar Leviticus 25:8-10: “Gij zult zeven jaarweken tellen, zevenmaal zeven jaren; zodat de dagen der zeven jaarweken u negen en veertig jaren zullen zijn. Daarna zult gij in de zevende maand, op de tiende der maand, de bazuin van het geklank doen doorgaan; op de verzoendag zult gij de bazuin doen doorgaan in uw ganse land. En gij zult dat vijftigste jaar heiligen, en vrijheid uitroepen in het land, voor al zijn inwoners; het zal voor u een jubeljaar zijn; en gij zult wederkeren een ieder tot zijn bezittingen, en zult wederkeren een ieder tot zijn geslacht.”

In het jubeljaar ziet Jesaja 61 vers 1-2 een afbeelding/type van het komende heilsrijk. De kanttekeningen op deze twee verzen zijn instructief: Jesaja 61:1-2: “De 1) Geest des Heeren HEEREN is op Mij, omdat de HEERE Mij 2) gezalfd heeft, 3) om een blijde boodschap te brengen 4) aan de zachtmoedigen; Hij heeft Mij gezonden om te 5) verbinden de 6) gebrokenen van harte, om 7) voor de gevangenen vrijheid 8) uit te roepen, en 9) voor de gebondenen opening der gevangenis, om 10) uit te roepen het 11) jaar van het welbehagen des HEEREN, en 12) de dag der wraak van onze God; om alle 13) treurigen te troosten.”

1) Geest: Dit spreekt Christus, gelijk af te nemen is Luk. 4:17, enz. Zie Joh. 1:33.

2) gezalfd heeft: Door deze zalving wordt verstaan dat Christus naar Zijn menselijke natuur met de gaven van de Heilige Geest zonder mate begaafd en versierd is geworden; en naar de ganse persoon tot onze Koning, Priester en Profeet door de Vader is verordineerd geworden; zie Heb. 1:9.

3) om een blijde boodschap: Of, om een goede boodschap te verkondigen of te prediken. Welke tijding of boodschap is dat? Van de vergeving der zonden, zie Ps. 40:9,10, en Ps. 96:2.

4) voor de zachtmoedigen: Of, nederigen, Luk. 4:18, waar deze woorden van de profeet aangehaald worden, staat aan de armen, te weten aan de armen van geest, Mt 5:3; want aan zodanigen wordt het Evangelie gepredikt, Mt. 11:5.

5) om te verbinden: Versta dit geestelijkerwijs, namelijk van de vertroosting der ziel, die door de prediking van het heilig Evangelie geschiedt.

6) de gebrokenen: Dit zijn degenen die bedroefd en verslagen van hart zijn vanwege hun menigvuldige zonden en overtredingen; zie Ps. 34:18,19, en Ps. 51:17-19, Jes. 57:15.

7) voor de gevangenen: Dat is, voor degenen die onder de heerschappij van de duivel of van zijn aanhangers gevangen liggen, vanwege hun begane zonden, Rom. 7:23, 2 Tim. 2:26, en 2 Tim. 3:6; zie Jes. 42:7.

8) uit te roepen: Of, te prediken, te verkondigen.

9) voor de gebondenen: Dit is hetzelfde, dat straks gezegd is, met andere woorden.

10) Om uit te roepen: Of, om te prediken.

11) het jaar: Dat is, de tijd, of het jaar waarin het de Heere behagen of believen zal Zijn genade aan de bedroefde gewetens te openbaren en te bewijzen, namelijk door de prediking van het heilig Evangelie, zie Jes. 40:8, 2 Kor. 6:2, Tit. 3:4.

12) den dag: Dat is, die dag, die God bestemd heeft, waarop Hij alle ongelovigen, onboetvaardigen en vijanden van Zijn kerk, en de duivel, in de eeuwige verdoemenis werpen zal. Zie Jes. 34:8, en Jes. 63:4, Luk. 18:7, en 2 Kor. 10:6.

13) treurigen: Namelijk die treuren over hun zonden, waarmede zij God vertoornd hebben, 2 Kor 7:10,11, Jak 4:9. Of degenen, die treurig zijn vanwege de ellenden der kerk, Jes 66:10. Want aan zodanigen belooft Christus vertroosting, Mt. 5:4.

Ds. W. Pieters

Ds. W. Pieters

Ds. W. Pieters

 • Geboortedatum:
  27-06-1957
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Elspeet
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

Tags in dit artikel:

behagen
geen reacties

Terug in de tijd

Ik ben een jonge vrouw van 17 jaar. Laatst bespraken we Gods liefde voor jou in onze vriendengroep en toen kwamen we bij...
2 reacties
27-02-2013
Wij hebben een peuter van bijna twee jaar die ons echt een beetje tot wanhoop begint te brengen. Overdag is hij het lief...
6 reacties
27-02-2014
Mijn vraag is betreft een lichamelijk probleem waar ik het psychisch ook moeilijk mee heb. Ik heb veel last van witte vl...
geen reacties
28-02-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering