Gradaties in heerlijkheid en rampzaligheid

Ds. C.G. Vreugdenhil / 2 reacties

02-05-2017, 13:04

Vraag

Aan ds. Vreugdenhil. Ik ben onbekeerd. En ik worstel met de toe-eigening van het heil. Nu las ik in uw nieuwe boek “Zie, Ik kom haastig” dat er gradaties in heerlijkheid zijn en dat er verschillende gebouwen op het fundament van Christus zijn. Dit geloof ik ook. Maar dit geeft mij zulke verkeerde gedachten. In de zin van: “Dan maakt het toch niet uit hoe ik verder leef, want zalig is zalig. Die ene zonde meer of minder maakt ook niet uit.” U schrijft daar weliswaar tegenin dat het leven van de gelovige er wel terdege toe doet, maar toch blijf ik dit lastig vinden. Ik merk zo vaak in mezelf de zwakheid om aan zonden toe te geven en dat ik totaal geen kracht (en zin) heb om tegen de zonden te strijden. Dan kom ik snel tot bovenstaande redenering.

Ook is het in mijn leven de afgelopen tijd zo ontzettend dood op geestelijk gebied. Ik voel niets (terwijl ik juist een gevoelsmens ben...), ben inconsequent in mijn stille tijd en geef steeds weer toe aan mijn boezemzonde. Ik ervaar zo sterk dat ik totaal geen kracht heb om tegen de zonde te strijden. Ik weet het allemaal zelf zo goed: dan moet je daarmee naar Christus vluchten. Ja, maar hóé dan? Ik heb het in mijn gebed al zo vaak geprobeerd om me over te geven, maar er verandert niets. Wat moet ik doen?

Antwoord

Beste vriend/vriendin,

Zo mag ik je wel noemen, want iemand die deze vragen stelt is een soort vriend van mij. Je begint met te zeggen dat je onbekeerd bent. Je zult ook bedoelen dat je niet bent gered door het bloed van Christus en geen zekerheid hebt over je geestelijke staat. Het is je een zorg dat dit zo is en je verlangt oprecht naar het nieuwe leven uit Christus. Anders worstel je niet met de toe-eigening van het heil. Je spreekt over gradaties in de heerlijkheid. Dat is waar. Zoals de sterrenhemel pinkelt en schitterend is doordat de ene ster meer licht geeft dan de andere ster zo is het op de nieuwe aarde met Gods kinderen. De zaligheid is gelijk en de heerlijkheid is verschillend. Die mate waarin we de heerlijkheid van God en Christus zullen uitstralen hangt samen met ons leven hier en nu. De wijze waarop we met onze gaven en inzet bouwen aan de kerk op het fundament Christus. Edelstenen of hout. Het gaat niet om ‘verschillende gebouwen’ maar op de manier waarop je bouwt of niet bouwt. Maar ieder van Gods kinderen wordt zalig. Je snapt toch wel dat de Heere dit in Zijn Woord openbaart om ons aan te sporen tot een heilig leven voor Hem.

Je conclusie dat het niet zou uitmaken hoe je leeft als je maar gered wordt, is dus niet op de Bijbel gegrond. Je komt hiertoe omdat je in de strijd tegen de zonde steeds de nederlaag lijdt. Je moet jezelf dus op grond van de Bijbel op dit punt corrigeren, want het maakt wel uit hoe je leeft. Overigens zijn er in de rampzaligheid ook gradaties. Dat hangt samen met wie je bent geweest, hoe je hebt geleefd en of de kans gekregen hebt om Christus aan te nemen.

Je geeft steeds weer aan zonden toe, voelt je dor en doods en je emotionele leven loopt niet in de pas van het geloof – wellicht omdat je geen geloof hebt. Of toch wel? Waarom zit je hier dan over in en stel je er vragen over? Je wil een antwoord hoe je verder moet en wat je moet doen.

Verder kun je alleen met God en wat je moet doen is ‘geloven in Christus’. De Bijbel zegt: Dit is de wil van God dat je gelooft in de naam van de enig geboren Zoon van God.

Wie in Mij gelooft, zal leven, zegt Jezus. Geloven betekent vertrouwen op en je overgeven aan, Jezus geloven op Zijn woord en niet eerst een goed gevoel hebben of gevoelen dat de woorden van Jezus waar zijn. Alleen het geloof! Dat gaat voorop. Het gevoel gaat later wel in de pas lopen van het geloof. Zeker, het geloof is een werk van de  Heilige Geest die door het Woord werkt, maar geloven is ook een werkwoord. Je moet niet alleen proberen om je over te geven maar je moet dat doen.

Natuurlijk moet je daar om bidden, maar God bidt ook jou! Paulus zegt: "Alsof God door ons bade, laat u met God verzoenen". Christus is tot zonde gemaakt. Je moet niet vluchten tot Heere en dan zeggen: het lukt niet. Als iemand door een moordenaar bedreigd wordt, zegt hij niet: het lukt mij niet om te vluchten, maar hij rent voor zijn leven. Misschien bedenk je niet echt je zonden of geloof je niet echt dat je buiten Christus verloren bent. Als je echt gelooft dat je zonder Christus verloren bent en je gelooft ook dat je bij Hem alleen redding vindt en behouden bent, dan kan het niet anders of je klampt je aan Hem vast en je zegt met Jacob: "Ik laat U niet los, tenzij Gij mij zegent". Het is onmogelijk dat iemand beseft dat de hel voor hem open staat en dat Jezus  gewillig is om je te redden, dat je dan jezelf niet aan Hem overgeeft.

Beste vriend(in), zo kan ik nog wel een poosje doorgaan, maar ik kan jou niet over de streep trekken. Dat doet God. Maar Hij gebruikt vaak wel mensen die iets uitleggen en je onderwijzen. Vandaar dat je er goed aan gedaan hebt om je vraag te stellen en ik hoop dat ik je voldoende heb uitgelegd hoe het Evangelie in elkaar steekt. God is zo groot en genadig. Jezus is zo gewillig om jou zalig te maken en de Heilige Geest is bereid om in je hart uit te werken wat jij met al je pogingen niet voor elkaar krijgt.

Van harte sterkte en de zegen van de Heere.

Met vriendelijke groet, ds. C.G. Vreugdenhil

Ds. C.G. Vreugdenhil

Ds. C.G. Vreugdenhil

 • Geboortedatum:
  02-04-1946
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Houten
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

bekeringNieuwe hemel en aarde
2 reacties
CorsdeKort
02-05-2017 / 22:06
Dominee Vreugdenhil bedankt voor uw antwoord, erg opbouwend.
Op mijn beurt hoop ik ook gebruikt te kunnen worden om mensen en nu dan de vraagsteller te kunnen helpen.

Net zoals er gradaties in hardheid, temperatuur, kleuren, zuiverheid, stroomsterkte, licht enzovoort zijn zo zijn er ook gradaties in heiligheid / heerlijkheid en zo ook als het gaat om slechtheid / verdorvenheid, helaas.

Vreugdenhil haalt aan 1 Kor 15 vers 40 waarin staat: "Er zijn hemelse en aardse lichamen, maar de glans der hemelse is anders dan die der aardse. 41 De glans der zon is anders dan die der maan en der sterren, want de ene ster verschilt van de andere in glans. 42 Zo is het ook met de opstanding der doden".

Tot een groei en leven met Christus komen wij door met hem te sterven.
Als ook wij (met als die graankorrel in de aarde) sterven, brengen wij veel geestelijke vrucht voort.

Hiertoe zijn wij geroepen: (Rom 6 vers 6) “dit weten wij immers, dat onze oude mens medegekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn; 7 want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde”. Wij moeten dus dood zijn voor de zonde, ons daarvoor dood houden.

Paulus schrijft in Galaten 2 vers 20 : “Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij”.

Dit zeg ik ook dagelijks meerdere keren tegen mijzelf. In de auto, op mijn werk, in de supermarkt, met mijn gezien aan tafel, als ik achter de computer zit e.d. Niet meer zelf willen leven, naar het vlees willen genieten. Niet meer geërgerd zijn, mopperen, slechte beelden belijken, oneerlijk zijn, wat liegen, eer van mensen zoeken, je beter voordoen enz enz. Aan het kruis ermee.

Door je aan het Hoofd te houden en aan ware apostelen en profeten kun je groeien. Ef 4 vers 11 En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, 12 om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, 13 totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der VOLHEID van Christus. 14 Dan zijn wij niet meer onmondig, op en neder, heen en weder geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel der mensen, in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt, 15 maar dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem toe, die het hoofd is, Christus.

Jezus is onze voorloper, ons hoofd (als wij naar hem luisteren althans) Hij was de eerste. Wij zijn nu ook geroepen om eerstelingen te worden. Kol 1 vers 18 “en Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden, zodat Hij onder alles de eerste geworden is. 19 Want het heeft de ganse volheid behaagd in Hem woning te maken”. Denk eens in dat wij ook een deel van die volheid kunnen verwerven!

Hoe daar te komen, wat te doen?
Nou, ik elk geval niet de moed opgeven en niet in de zonde blijven zitten.
Als je valt opspringen als een stuiterbal. Een varken blijft liggen als hij in de modder (zonde) valt, een kat springt eruit, blijft er ver van weg en blijft zich schoon likken.

Je moet leren niet in de zonde(muizen)val te lopen als Satan ons een "stukje kaas" voor houdt in de vorm van een zonde. Dit tijdelijk genieten brengt immers altijd ellende en een slecht geweten.

Het is daarom nodig om jezelf dagelijks op te bouwen met Gods woord. Lees Romeinen 6 (leer het uit je hoofd) waarin o.a. staat: "Zo moet het ook voor u vaststaan, dat gij wèl dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. Laat dan de zonde niet langer als koning heersen in uw sterfelijk lichaam, zodat gij aan zijn begeerten zoudt gehoorzamen, en stelt uw leden niet langer als wapenen der ongerechtigheid ten dienste van de zonde, maar stelt u ten dienste van God, als mensen, die dood zijn geweest, maar thans leven, en stelt uw leden als wapenen der gerechtigheid ten dienste van God. Immers, de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade".

Staan in overwinning komt niet door een wonder. Wij moeten leren gehoorzaam te worden aan ons geweten en later aan de Heilige Geest en onze behoudenis bewerken met vreze en beven, volgens Fil 2 vers 12.

In Hebr 4 vers 15 staat dat ook Jezus verzocht is geweest in alle dingen OP GELIJKE WIJZE (!) doch zonder te zondigen en dat wij nu vrijmoedigheid hebben om naar de troon van genade te laan om hulp te verkrijgen te gelegener tijd. Wanneer is dat dan? Als je gevallen bent? NEE, IN de verzoeking, zodat je niet valt! Bid dan, bid als je opstaat, ga met Hem de hele dag. Blijf IN HEM en wijk van het kwade.

Ga alleen met goede godsvruchtige mensen om. Dring Gods woord binnen. Ga naar opbouwende diensten om te leren over overwinning en heiliging.

Bij geen één christen kwam de wederom geboorte zo maar daar gaat vaak een (hele) lange periode van afbraak aan vooraf. Je moet jezelf echt ZAT worden en begrijpen dat je het zelf echt niet kan. Dat je God nodig hebt en de kracht van de heilige geest, want dan lukt het wel!!

Lukas 14 vers 33 “Zo zal dus niemand van u, die niet afstand doet van al wat hij heeft, mijn discipel kunnen zijn”. Maar als je dus je eigen leven (naar het vlees) haat, DAN kun je dat wel!

Goud is zo kostbaar omdat het schaars is en niet vergaat. Dat vinden en delven gaat ook niet makkelijk. Een leven in overwinning en in geestelijke groei IDEM. Maar het is het waard om hier voor te strijden en naar het vlees te lijden. Geef niet op, ga door, blijf niet in de zonde liggen, geef nooit op. Ook voor jou is overwinning en geestelijke groei mogelijk!!
cors.dekort@anico.nl
3parels
03-05-2017 / 16:21
Beste vragensteller,

Je zegt: ik ben onbekeerd! Maar ik kan de zonde maar niet overwinnen. Ik geef steeds maar toe. En dat is niet zo verwonderlijk. Want iemand die niet gered is leeft onder de macht van de zonde. Pas wanneer je overgaat in het Licht, dus Hem aanneemt, wordt je Zijn kind en zal de macht over de zonde gebroken zijn in je leven. Dit betekent overigens niet dat het dan allemaal ineens weg is. Maar dan mag je biddend, pleitend, verlangend naar heiliging ervaren dat God de zonde ook daadwerkelijk wil wegnemen, je wil wordt veranderd doordat er zoveel liefde voor Hem komt. Hiervoor is een trouw bidden en lezen in het Woord nodig, ook als je niks voelt. Geloven is nl niet ervaren en voelen op de eerste plaats maar vertrouwen. Wanneer je jezelf aan Hem gaat toevertrouwen, blijft aan Zijn voeten, dan zal Hij in je leven werken en je ook zeker laten ervaren dat Hij van je afweet, je kent en in je werkt. Dan krijg je ook een echt verdriet over de zonde die je doet (dat komt pas na de wedergeboorte). Dan komt er een groot verlangen naar een zondeloos en heilig leven, omdat Hij heilig is en de zonde haat. Want ook in het leven van de gelovige is zonde altijd zonde en God haat het. Daarom moeten we ook altijd onze zonden concreet belijden en ons elke dag weer laten reinigen.

Maar zolang je niet gered bent, zul je nooit de zonde kunnen overwinnen. Misschien lukt t je de ene dag minder toe toegeven dan de andere, maar echt de zonde verlaten nee... dat zal je niet lukken. kortom: er is geloof nodig in het offer van Christus. En heb je dat? Nee... ook dat is een gave. Tja denk je dan en als ik dat dan niet krijg? ZO van... lot uit de loterij dat ik et krijg... nee.... de Heere wil het ook jou geven! GEloof je dat? Dat het ook voor jou is? Nee....

Johannes 3: 16
Want alzo lief had God de wereld (inclusief jou, vul je eigen naam in) dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft opdat een ieder (dus ook jij) die gelooft (of vertrouwt) niet verloren zal gaan, maar eeuwig zal leven.

En lees Jesaja 55 eens goed.... Hij is de Koopman, die zelf betaald aan Zijn eigen kraam. Hij roept: 'Komt Koopt, zonder prijs, zonder geld...' Hoor je Hem al roepen. Hij roept ook jou! Wat kun je daar 'kopen'? Geloof, eeuwig leven, heiliging, verlangen naar God, berouw over de zonde, overwinning op zonde en alles was een verloren mens nog meer nodig heeft. De Koopman roept geen gelovigen, Hij roept verloren mensen die geen geloof hebben, die zichzelf en hun zonden niet kennen... Hij roept jou! Val dan op je knieën en belijd dat jij die zondaar bent, die niet beseft wat zijn toestand eigenlijk echt is. En dat je bij Zijn kraam komt halen, want Hij betaald voor een ieder dat dat wil hebben!

Geef je daarna elke dag aan de Heere over. 'Heere ik kan het niet... weet niet hoe te strijden... ik wil U eren en dat kan niet als ik maar steeds die zonde doe.. verlos mij ervan... vul mij met Uw Geest... ik vertrouw erop dat U mij zult vervullen met Uw geest.'

En bekeer je! De Heere komt altijd met de oproep van geloof EN bekering... doe dus die popcd's de deur uit, die goddeloze boeken, beeldjes uit andere godsdiensten (boedha's bijv), belijd al de zonden uit je verleden... alles wat je je herinnert, vraag de Heilige Geest om licht... belijd alles wat er in je op komt... gewoon zo: "Heere dit en dat heb ik toen en toen gedaan, vergeef mij! Ik vertrouw op Uw offer, dat het nu weg is! Om Jezus wil! Amen!" Dan is het weg en je hoeft het daarna ook nooit meer te belijden. Ruim je verleden op!!! En offer je leven! Mag Hij Koning worden?? Want wie Hem volgt, moet zijn leven verliezen! Schrikt je dit af? Breng dat dan ook maar bij Hem! Laat Hem het maar werken in je hart. Dat wil Hij. Het is het heerlijkste wat je kunt ontvangen in je leven. Een leven uit genade!

Terug in de tijd

Wij als ouders zitten met een moeilijke situatie. Ons dochtertje van zes is erg bang voor de dood. Elke avond bij het na...
18 reacties
02-05-2018
Een vraag aan een (behoudende) predikant van de Ger. Gem. Ben ik op de verkeerde weg? Is dit de eerste stap naar afglijd...
geen reacties
01-05-2007
Ik heb een vraag over de HSV. De HSV-commissie heeft als insteek gehad om de HSV met enige regelmaat te corrigeren (wann...
geen reacties
01-05-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering