Drinken van het Levende water

J.W.N. van Dooijeweert / 4 reacties

03-04-2017, 14:08

Vraag

Aan dhr. Van Dooijeweert. Hoe kan ik drinken van het Levende water? Zodat ik niet steeds weer het ‘water’ van de wereld drink om de ‘dorst’ naar vervulling te lessen.

Antwoord

Beste vraagsteller, eigenlijk is er maar een heel  kort antwoord nodig: “Door te lezen in Gods Woord.” Maar dan vind ik mezelf niet helemaal eerlijk. Ik denk dat we een ander antwoord krijgen als we het aan Jezus Zelf vragen. Hij zou in de eerste plaats wijzen op de kwaal die we allemaal (bijna vrijwel allemaal) hebben: drink je toch niet vol aan alle goed, genot en feestvreugde van de wereld. Dat is allemaal tijdelijk en allemaal schijn. De één heeft zijn of haar werk, de ander zijn of haar hobby, weer een ander zijn of haar geld, zijn auto, zijn of haar mooie kleren, zijn pornosites, zijn of haar positie in het maatschappelijk of kerkelijk gebeuren, zijn... nou ja, noem het maar op. Helaas hebben we allemaal de neiging om ons vol te drinken aan die tijdelijke en vaak zelfs zondige bronnen. Eigenlijk zijn dat helemaal geen bronnen. Het is dood water dat geen kracht heeft of geeft. Je voelt het terwijl je het drinkt en er van geniet: het is maar een poosje, dan is het weer voorbij. Het brengt geen verlossing van de dorst die zo branden kan in je hart. Het stilt ons verlangen naar geluk en veilige geborgenheid niet! Hoe meer we drinken van dit water, hoe meer dorst we krijgen... Wat ingewikkeld allemaal hé?

We gaan even kijken wat de Heiland Zelf met je vraag doet.  Johannes 4:4-15 (je mag natuurlijk het hele hoofdstuk ook lezen). De Heere Jezus was op weg van Judea naar Galilea. In vers 4 staat dan: “Hij moest door Samaria gaan.” Dat was niet omdat die weg korter was of zo. Nee, een Jood reisde niet door Samaria. Vijandig gebied. Maar het had een bedoeling, een Goddelijke bedoeling. Dingen gebeuren niet zomaar, toevallig. Jezus moest van God door Samaria, daar was werk voor Hem. Heel speciaal werk. 

Ons leven wordt zoveel rijker als we echt leren zien dat de dingen die gebeuren geleid worden door God Zelf. Misschien wil Hij ook wel door deze vraag uw leven binnenkomen.

Het wordt al snel duidelijk waarom Jezus door Samaria moest gaan. Hij ontmoet daar, bij een waterput bij de stad Sichar, een Samaritaanse vrouw, een dorstige vrouw. Dorst naar water uit de Jacobsbron, maar ook dorst naar tijdelijk genot. Ze had al een hele rij mannen ‘versleten’ en nog was ze niet verzadigd. De Heere Jezus vraagt aan haar om water. 

De vrouw weet niet wat ze hoort. “U vraagt als Jood aan mij, een Samaritaanse om water?” Dat gebeurde nooit. Joden keken immers neer op de Samaritanen, die heidenen! Het antwoord van de Heere Jezus is verrassend. “Als u de gave van God kende, en wist Wie Hij is Die tegen u zegt: Geef Mij te drinken, u zou het Hem hebben gevraagd en Hij zou u levend water hebben gegeven.” De Heiland wist van haar drinken uit de wereldse put. Jezus keert alles om. Hij gaat over op beeldspraak: van het natuurlijke water stapt Hij over op geestelijk water.
 
De vrouw begrijpt er niets van: “U hebt niet eens een emmer en de put is heel diep. Hoe kunt u dan water geven? Bent U soms meer dan onze vader Jakob, die ons de put gegeven heeft en zelf daaruit gedronken heeft, en zijn kinderen en zijn kudden?”

Dan antwoordt Jezus haar: “Als je van dit water drinkt, hier uit deze put, dan zul je weer dorst krijgen, maar als je het water drinkt dat Ik zal geven, dan zul je in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Het water dat Ik geef, zal een bron worden die nooit meer ophoudt maar die water geeft om voor eeuwig je dorst te lessen.” Dat wil de Samaritaanse vrouw wel. Dan hoeft ze nooit meer naar deze bron te komen om water te halen...

Maar dan gaat Jezus haar verder onderwijzen. Lees dat in het vervolg in Johannes 4. Een heel boeiend verhaal. Daar lees je hoe Hij stapje voor stapje binnendringt in het leven van deze vrouw en haar dorst gaat lessen, haar laat drinken van het levende water. Hij geeft haar te drinken van het heil dat van Hem Zelf afstroomt. Hij is voor haar de Put vol levend water.

Drinken van het levende water, dat doe je niet met je verstand en ook niet met je mond, maar met je hart. Daarom is het ook niet goed te maken met lezen van een Bijbelrooster of Bijbelschema. Je moet het gewone verstandelijke Bijbellezen loslaten en durven te lezen als een kind. Een kind dat zich laaft aan de woorden van de Heere God, een kind dat drinkt met volle teugen. Zet die denkmachine in je hoofd eens even stil, stop met analyseren en vragen stellen. Drink gewoon van de Geest van God. En dat kun je doen door je over te geven aan het Woord van God. Dat zal je ziel versterken, genezen en... vervullen met God Zelf.

Iemand schreef: “We spreken veel teveel over God en we drinken veel te weinig van het Levende water.” Leren drinken is heel belangrijk. Anders blijft God altijd ver van ons. Hij is Geest, Hij is leven, Hij is het levende water, Hij is de rivier, Hij is de bron, drink van Hem. Hij wil dat je dit levende water drinkt. Zonder bedenkingen.

Ontspan,  lees, bidt, geniet van Zijn Woord, geniet van Hem Zelf en aanbid Hem. Wordt sterk in Zijn kracht door Zijn kracht te ontvangen.

Spreek niet altijd maar tegen Hem: “Lieve Heere God, ik wil dit, ik wil dat. Geef mij dit, geef mij dat.” Maar durf eens stil te zijn met de Bijbel in je hand. En durf dan te luisteren. Neem er rustig de tijd voor. Luister wat Hij tot je wil zeggen. En dat is veel hoor. En dat is eten en drinken tegelijk. Dat is dorst lessen, geestelijke dorst.

Dat zal je tot zingen, tot loven en prijzen aanzetten. Loven en prijzen van Hem die je te drinken gaf. Kijk maar in vers 29 van Johannes 4. Zij jubelt het uit in de stad “Is deze niet de Christus!” Het lijkt een vraag, maar het vraagteken is vervangen door een uitroepteken. Ze weet het zeker: dit is haar Zaligmaker. Zo gaf Jezus haar te drinken van het geestelijk water. De troost en de blijdschap, de vrede en het geluk dat Hij alleen kan schenken.

Ontdek die rivier van Gods liefde die je diepste innerlijk wil vervullen. En geniet met heel je hart. En als je het dan nog lastig vindt om te leren drinken, ontspan je dan gewoon en laat God je hart bewerken. Drinken is ontspannen, je met je hele hart over geven aan de Heiland. De Bijbel noemt dat ook wel “Je hart openen voor Jezus en alles ontvangen van Hem. Levend water drinken bij Hem.

Bidt maar: “Heilige Geest van God, wilt U komen en me vervullen. Kom Heere Jezus, kom hemelse Vader, kom heilige Geest en vervul mij.” En laat het maar ontspannen stromen. Als je wilt beginnen te danken, aanbidden, juichen, huilen, lachen of wat dan ook... laat het maar gewoon stromen.

En als er niets gebeurt, blijf je vragen: “Vader in de hemel kom met uw heilige Geest en vul mijn hart.” Dan is je dorst gelest. Dan weet je echt wat drinken uit de Bron van Levend water is.

Gods zegen,
Evangelist Jan van Dooijeweert

J.W.N. van Dooijeweert

J.W.N. van Dooijeweert

 • Geboortedatum:
  23-01-1938
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Waddinxveen
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Bekijk ook:

4 reacties
inChristus
03-04-2017 / 19:52
Amen!
Het woord = water.
Jezus is het Levende Woord, het Levende water.
Het begint allemaal bij Jezus, het eindigt bij Jezus en daar tussen in...
... is het ook Jezus :)
CorsdeKort
03-04-2017 / 23:47
Beste vraagsteller

Je doelt op Johannes 7 waar vanaf vers 37 staat:

“En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke! 38 Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, STOMEN VAN LEVEND WATER zullen uit zijn binnenste vloeien. 39 Dit zeide Hij van de Geest, welke zij, die tot geloof in Hem kwamen, ontvangen zouden; want de Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was”.

Als je vervult wordt door de heilige geest DAN heb je zelf die bron in je, DAT STAAT HIER. Dit is als een soort super verliefdheid in God en Jezus en Zijn Woord. Je hebt dan hun geest in je wonen! Je bent dan gelukkig en wil niet anders dan Hem behagen.

Het is dan geen moeten om Zijn geboden te doen, nee, je wilt niet anders en je verlustigd je dan in zijn geboden d.w.z. je leeft dan door de geest. Dan is het zaak die geest niet uit te doven door ongehoorzaamheid want dan wijkt die geest weer en wordt je christen-leven weer een woestijn (en onder de wet).

Hoe die te krijgen?

Alles opgeven, niet meer willen genieten naar het vlees (van de zonde) alles willen inzetten. Geofferd zijn en dan:

Lees Lucas 11 vers 1-13 dat stuk gaat daar over en dat je ONBESCHAAMD bij God moet AANHOUDEN (dus niet voorzichtig / verlegen vragen) maar bidden, zoeken, vragen, kloppen (nee, hard bonken) bidden en dan ……… krijg je die geest, lees maar!

“En Hij zeide tot hen: Wie van u zal een vriend hebben, die midden in de nacht bij hem komt en tot hem zegt: Vriend, leen mij drie broden, 6 want een vriend van mij is op zijn reis bij mij aangekomen en ik heb niets om hem voor te zetten; 7 en dat dan hij, die binnen is, zou antwoorden en zeggen: Val mij niet lastig, de deur is reeds gesloten en mijn kinderen en ik zijn naar bed; ik kan niet opstaan om ze u te geven. 8 Ik zeg u, zelfs al zou hij niet opstaan en ze geven, omdat hij zijn vriend was, om zijn onbeschaamdheid zou hij opstaan en hem geven, zoveel hij nodig heeft.

9 En Ik zeg u: Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. 10 Want een ieder, die bidt, ontvangt en wie zoekt, vindt en wie klopt, hem zal opengedaan worden. 11 Is er soms een vader onder u, die, als zijn zoon hem om een vis vraagt, hem voor een vis een slang zal geven? 12 Of als hij om een ei vraagt, hem een schorpioen zal geven? 13 Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom bidden?”

Succes!
cors.dekort@anico.nl
EsDee
05-04-2017 / 14:12
@Cors Wie zou er harder roepen, schreeuwen kloppen of bonken? Jij, wij ik, de vraagsteller om de Geest? Of Jezus om jouw/mijn hart voor hem te openen?
CorsdeKort
06-04-2017 / 00:03
Ik ken jou en vraagsteller niet en ken daarom jullie manier van "kloppen" niet.
Ik hoop wel dat die klopt :-)

Er staat :"zie ik sta aan uw deur en klop". (ze hadden toe nog geen elektrische bel). Jezus dringt zich niet op.

In Lukas zegt Jezus zelf, over ons, dat wanneer de Heilige Geest willen krijgen, wij moeten kloppen, bidden, zoeken. En om dit toe te lichten verteld hij dit verhaal, van die man die midden in de macht een vriend lastig viel met onbeschaamd bonzen en om brood vragen. Blijkbaar vond hij veel mensen te bescheiden.

Van Jezus zelf staat geschreven in Hebreeën 5 vers 7 : "Tijdens zijn dagen in het vlees heeft Hij gebeden en smekingen onder sterk geroep en tranen geofferd aan Hem, die Hem uit de dood kon redden, en Hij is verhoord uit zijn angst"(in andere vertalingen staat daar ipv angst: Godsvucht)

Terug in de tijd

Om gelovig te zijn moet je eerst je zonden kennen. Maar als ik kijk waardoor ik zondig ben, vind ik niet dat de schuld b...
geen reacties
03-04-2004
Aan ds. A. Simons uit Vinkeveen. Geachte dominee, op deze site zag ik een video-opname van een bijeenkomst waarin u de s...
geen reacties
03-04-2007
Ik heb een vraag over de bijbel. Daar staat in dat je niet mag zweren. Maar de Heere Jezus heeft ook gezworen. Hoe zit d...
geen reacties
03-04-2004
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering