God lief hebben boven alles

Ds. K. van den Geest / 6 reacties

07-02-2017, 15:03

Vraag

Regelmatig wordt er door mensen gezegd dat het grote gebod, gegeven door Jezus, luidt: “Heb de Heere uw God lief boven alles.” Nu vraag ik me af op welke tekst(en) dit gebaseerd is. De twee gedeelten waar meestal naar wordt verwezen zijn Matheus 22:37: “En Jezus zeide tot hem: Gij zult liefhebben den Heere, uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand” en Marcus 12:30: “En gij zult den Heere, uw God, liefhebben uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod.” Hier staat dat je God lief moet hebben met alles wat in je zit, maar niet boven alles. De tekst na deze teksten lijkt de naastenliefde daar zelfs aan gelijk te stellen. In Marcus 12:31 wordt zelfs gezegd: “En het tweede aan dit gelijk, is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven. Er is geen ander gebod, groter dan deze.”

Zoals ik het lees is de liefde voor God net zo belangrijk als de liefde voor je naaste en zijn deze geboden samen het grote gebod, omdat er gezegd wordt dat het eerste niet groter is dan het tweede gebod. Echter gaat dit tegen mijn gevoel in van een almachtig God. Anderzijds als ik het logisch probeer te beredeneren kan je je de vraag stellen of je wel echt van God kan houden als je je naaste, Gods schepsel, haat. Hoe zit het nou precies met de uitspraak dat je God lief moet hebben boven alles en waar staat het zodanig beschreven in het Woord van God?

Antwoord

“Heb de Heere uw God lief boven alles.” Je vraagt op welke tekst(en) dit gebaseerd is. Mijn antwoord: deze formulering is niet wat er letterlijk in de Bijbel staat. Het is wel van het liefdegebod afgeleid en wordt zo als uitdrukking door mensen gebezigd. Terecht verwijs je voor de exacte formulering van het liefdegebod naar Matth. 22 en Marc. 12.

Toch zou ik zeggen, dat God liefhebben met of uit je hele hart etc. ook wel degelijk betekent: God ‘boven alles (en iedereen)’ liefhebben. God wil de enige in je leven zijn. Dat is de betekenis van het eerste gebod van de Tien Woorden, Ex. 20 en Deut. 5. Ook de uitleg van dit gebod in de Heidelbergse Catechismus zondag 34 (vraag/antwoord 94 en 95) sluit hier bij aan en zegt het zelfde: God boven alles en iedereen. Er is niets of niemand belangrijker en groter dan Hij!

Inderdaad wordt de liefde tot de naaste in de Bijbel (bijna) gelijk gesteld met de liefde tot God. Dat is niet zo vreemd als je bedenkt, dat God de mensen “bijna Goddelijk” heeft gemaakt (Psalm 8), naar Zijn beeld en gelijkenis (Gen. 1:26). Wie aan de mens komt, komt aan de Schepper! Ook in Gen. 9:6 wordt dit herhaald: wie het bloed van een mens vergiet, diens bloed zal door mensen vergoten worden, want naar het beeld van God heeft Hij de mens gemaakt. Naastenliefde staat in de Bijbel dus inderdaad heel dicht aan tegen liefde tot God. Daarom kun je het inderdaad ook omkeren: wie zijn naaste niet liefheeft, heeft ook God niet lief (1 Joh. 4:20!).

Gaat dit in tegen het feit dat God almachtig is? Alsof mensen gelijk gesteld worden aan Hem? Nee, mensen zijn niet gelijk aan God, maar wel belangrijk voor God. Daarom ziet Hij de liefde voor mensen in het verlengde van de liefde van mensen tot God. Nogmaals, wie aan mensen komt, raakt de eer van de Schepper! In een tijd van aanslagen en zinloos moorden in de wereld een belangrijke overtuiging: God haat geweld tegen weerloze mensen. Omdat Hij de Enige is die mag en kan beslissen over leven en dood.

Zeker, liefde tot God is altijd iets anders dan liefde voor mensen. God liefhebben is: Hem eren met je hart en met je daden (een leven naar Zijn geboden). Mensen liefhebben is zo met hen omgaan als Jezus ons heeft laten zien. Hij had God lief en God Hem (Matt. 3:17!). Die liefde was voor Hem de bron om ook mensen lief te hebben, door ze te respecteren en zelfs voor zijn vijanden te bidden om vergeving (Luc. 23:34!). Liefhebben moet je dus altijd invullen, anders worden liefhebben of liefde lege woorden. Het gaat er dus altijd om: hoe deed Hij dat? Zo kunnen wij ook weten wat dat voor ons betekent: hoe moeten wij dat doen? Het is in ieder geval grensverleggend: altijd meer dan ik zelf zou doen of willen. Daarvoor moet je altijd naar Jezus kijken: hoe Hij liefhad. Hij had lief doordat Hij zelfs zijn leven gaf voor ons toen wij nog zondaars, ja zelfs “vijanden” waren (Rom. 5:8 resp. 10!).

Ds. K. van den Geest

Ds. K. van den Geest

Ds. K. van den Geest

 • Geboortedatum:
  12-10-1957
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerd Vrijgemaakt
 • Woon/standplaats:
  Deventer
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

naastenliefdetien geboden
6 reacties
Mona
07-02-2017 / 17:25
De werkelijke, dienende liefde komt uit God.
Ook echte naastenliefde komt uit God. In een door Christus gereinigd hart, is er een groot verlangen naar zowel liefde tot God als tot de naaste.
Je kan niet God liefhebben en je naaste niet. De minste willen zijn, nederigheid, reine lippen, zelfverloochening, zachtmoedigheid, hebben allemaal betrekking op God én op je naaste.
Het is gewoonweg niet te scheiden.
Daarom hoeft het niet tegen je gevoel van een almachtig God in te gaan.
Want het dienen van je naaste is even belangrijk als het dienen van Hem Zelf!
De Heere Jezus gaf Zelf dit voorbeeld in de voetwassing. Daarmee diende Hij de discipelen, maar evengoed ook Zijn Vader. Want het was de wil van Zijn Vader dat Hij de mensen diende: " Ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen."
En Hij diende uit liefde!
Zie Johannes 3 vers 16
CrA
08-02-2017 / 10:09
"Nu vraag ik me af op welke tekst(en) dit gebaseerd is"
Op Mattheüs 10:37 "Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waard; en wie zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waard''
Sammie2016
11-02-2017 / 09:16
Je zou kunnen zeggen dat "liefde" de grootste eigenschap is van met verstand begiftigde personen in heel het universum.
'Liefde' is ook de grootste kracht in het universum, want de Allerhoogste God Jahweh is liefde (1Joh 4:8).
Van al Zijn eigenschappen (wijsheid, rechtvaardigheid, macht, liefde) is liefde het grootste.

De vragensteller stelt het zeer juist, je kan niet terecht beweren van God te houden als je niet van je medemens houdt of hem zelfs haat!
De Schrift zegt er dit over ..
"Wie niet liefheeft, heeft God niet leren kennen, want God is liefde."

Wie niet liefheeft vindt zijn weg niet in deze duistere wereld waar Satan de duivel de heerser is, hij/zij is niet verbonden met God maar is in de handen van de duivel: ....
1Joh 2:9-11 .. Als je zegt dat je in het licht leeft, maar een hekel hebt aan een broeder of zuster, dan leef je nog steeds in het donker. 10 Maar als je van je broeders en zusters houdt, leef je in het licht. Dan zul je nergens over struikelen en niet vallen. 11 Maar als je een hekel hebt aan een broeder of zuster, leef je in het donker. Dan weet je niet waar je heengaat, want in het donker kun je niets zien. Daardoor zul je struikelen en vallen.

Heb je medemens (zelfs je vijanden) lief dan toon je dat je een zoon/dochter van de Allerhoogste God bent.
3parels
13-02-2017 / 14:21
Het ware liefhebben van God en de naaste komt tot uiting in het afleggen van alle zelfzucht. Niks meer zelf willen, maar willen wat God wil en gericht op het opbouwen van de naaste. Als Jezus worden dus. Dus alle zelfhandhaving, alle eigenliefde, alle ik-gerichtheid afleggen en je richten op wat God wil. Hoe kun je dat? Door een leven te leiden dichtbij Hem, gereinigd en gewassen door et bloed van Jezus, door Woord en gebed te leven, alles te toetsen (wat zou Jezus doen) en jezelf op de laatste plaats te zetten.

Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Leg af de oude mens en trek aan de nieuwe mens.
CorsdeKort
13-02-2017 / 23:08
Je kunt een heel boek lezen over ( bijvoorbeeld) schaatsen en dan proberen een ander het uit te leggen hoe een goede schaatser te worden maar dat gaat hem waarschijnlijk niet worden. Door het woord te LEVEN wordt alles duidelijk.

Wat was er het bewijs van, dat Jezus tijdens zijn leven, één was met zijn vader? Dat was dat hij zei en leefde zoals de Vader wilde. Hebreeën 10:7 staat: “Toen zeide ik: zie, hier ben ik - in de boekrol staat van mij geschreven – om uw wil, o God, te doen.

Dit kunnen wij nu ook doen: ons overgeven, een discipel worden (gaat veel verder dan een gelovige te zijn) door alleen maar Gods wil te gaan doen. Hoe te beginnen? Nou “ gewoon”, dat nalaten wat slecht is en doen wat goed is, en daarin verder gaan, volharden. Dit is de SMALLE weg, waartoe we uitgenodigd worden, die velen niet gaan of vinden.

Ik houd geweldig veel van mijn hemelse Vader en van Jezus en van de geest die ik kreeg. DAAROM ben ik er bang van hun ongehoorzaam te zijn door bewust te zondigen. DAAROM wil ik niets anders dan doen wat louter goed is. Dat uit zich dan met name in de verhouding naar andere mensen.

Als mijn dochter mij na het avondeten vraagt haar te helpen met haar huiswerk dan leg ik mijn eigen bezigheid (dus eigen plannen, eigen wil e.d.) aan de kant en ga ik haar goed, geduldig en vol liefde helpen (zoals Jezus dat zou doen). Als men mij afsnijd in het verkeer ben ik vriendelijk terug, als Jezus zou doen, en ik zegen betreffende. In de rij en in de file ben ik geduldig en vriendelijk (al kan ik wel verzocht worden tot onrust en ongeduld – ik geef er niet aan toe). Zo gaat door Gods genade ook alle onreinheid op het altaar, de geldzucht met oneerlijkheid, eerzucht – iets willen zijn, weg ermee!

En als dat (per ongeluk!) een keer mislukt, even onoplettend geweest waardoor mijn IK naar voren kwam, dan laat ik mij niet aanklagen maar veroordeel ik de inwonende zonde alsnog en wordt ik gereinigd door het bloed van Jezus.

Zo zijn wij geroepen om altijd en overal een licht te zijn en passen we bij Jezus in het licht. De deugden kunnen van ons afstralen, wij kunnen de heerlijkheid van God weerspiegelen (2 cor 3 vers 18). Dus onze liefde tot God komt openbaar door leven en onze verhouding tot de mensen om ons heen in de verschillende situaties.
cors.dekort@anico.nl
CorsdeKort
13-02-2017 / 23:09
@CrA
Je vroeg je af wat betekend: Mattheüs 10:37 waarin staat: "Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waard; en wie zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waard''

Welnu, wij moeten ons EERST aan God geven, wat de familie dat ook van denkt en vind. Wellicht vinden ze je te radicaal, te vrijgevig of gek geworden.
Je moet je dus niet door familie van God laten afhouden. Voor het geval die je willen vasthouden of binden: BREEK er door heen, verscheur hun netten!

Maar nadat je je aan God hebt gegeven kun je door God en Gods liefde gedreven hun goed doen en dienen. Maar dan is het niet doordat je door je familie bent geknecht maar doordat je een knecht van God bent.

Terug in de tijd

Als ik hoor dat Jezus voor mijn zonden gestorven is dan denk ik: 1. Ja, voor tot nu toe gedane zonden wel, maar voor ...
6 reacties
07-02-2020
Aan dominee Simons. Hoe kun je voor jezelf onderscheid maken tussen: "het inwendige getuigenis van de Heilige Geest die ...
2 reacties
07-02-2012
Ik ken iemand die niet gedoopt mocht worden als baby/peuter omdat de persoon in kwestie geadopteerd zou zijn uit een voo...
geen reacties
07-02-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering