Bidden gericht op een onzichtbare God

Ds. D.W. Tuinier / 5 reacties

25-01-2017, 08:03

Vraag

Aan ds. Tuinier. Wij kunnen God niet zien. We weten niet hoe Hij eruit ziet. Hij is in de hemel en tegelijk is Hij overaltegenwoordig. Hoe voorkom je dat je gebed gaat ‘zweven’ en kun je bidden, gericht op een onzichtbare God?

Antwoord

Dank voor je vraag. Klopt wat je schrijft: Jezus zegt tegen de Samaritaanse vrouw: “God is een Geest, en die Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid” (Joh. 4:24). Juist daarom is het zo groot dat jij en ik, wij, kleine, nietige mensjes, tot Hem, de grote, heilige God mogen komen, biddend, in afhankelijkheid, zoals we zijn. Om te voorkomen dat je gaat zweven (zoals je dat noemt) moet je praktisch gezien zorgen voor regelmaat en rust. Gods Woord is daarin duidelijk: Daniel knielde drie keer per dag zijn knieën voor de geopende vensters naar Jeruzalem.  Jezus Zelf zegt daarvan: “Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, en uw deur gesloten hebbende, bid Uw Vader, Die in het verborgen is; en uw Vader, Die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden...” Matth. 6:6). Ga in de binnenkamer en de deur gesloten hebbende...

Wat de inhoud betreft: de Heere Jezus heeft Zijn discipelen en ons een gebed gegeven, dat wij moeten leren bidden: het Onze Vader. Er wordt wel eens de vraag gesteld of we dat gebed als een modelgebed mogen zien. In zekere zin wel. We zien namelijk dat het Onze Vader een opbouw heeft: de aanspraak, het gebed om de geestelijke nooddruft, gevolgd door het gebed om de tijdelijk noden, om af te sluiten met een machtige pleitgrond: ”want Uw is het Koninkrijk...” om te sluiten met een gelovig amen op het gebed. Het Onze Vader geeft richting aan de inhoud van onze gebeden.  Je gebed hoeft niet lang te zijn. En als gij bidt, zegt de Heere Jezus in Zijn bergrede, zo gebruikt geen ijdel verhaal van woorden, gelijk de heidenen; want zij menen dat zij door hun veelheid van woorden zullen verhoord worden... Wordt dan hun niet gelijk... want uw Vader weet wat gij van node hebt, eer gij Hem bidt...

Besef dat het echte gebed geen zaak is van kennisvermeerdering, een kwestie van het beschikken over een rijke woordenschat of het vermogen onze gedachten goed te ordenen. Het echte bidden komt van Gods Geest. Je leert het niet van je ouders of uit een boek. Het wordt niet geleerd op een aardse school... De Geest van Gods genade en van de gebeden horen bij elkaar, onlosmakelijk (Zach. 12:10).
Puntsgewijs nog het volgende:

1. Wat is jouw Godsbeeld?  Laat dat Bijbels evenwichtig zijn.
2. Laat je gebed een smeekgebed zijn. Naast de dingen van elke dag vooral gericht op bekering en vergeving van de zonden, heiliging van je leven door het bloed en de Geest van Jezus Christus.
3. Bidt eenvoudig.
4. Bidt eerbiedig. De engelen bedekken hun aangezichten voor de heilige God (Jes. 6).

Het is mijn gebed of Gods Geest het jou en mij leert, voor elke dag nodig!

Ds. D. W. Tuinier

Ds. D.W. Tuinier

Ds. D.W. Tuinier

 • Geboortedatum:
  28-04-1964
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Kampen
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

bidden
5 reacties
Samanthi
25-01-2017 / 11:41
Nog een kleine aanvulling op de tips van ds Tuinier: Bidt hardop!
Dan gaan je gedachten minder snel aan de haal.
WillemB
25-01-2017 / 11:43
Mooi antwoord van ds. Tuinier. Volgens mij heeft hij ook eens een boekje voor de jeugd over het gebed geschreven, al weet ik de titel even niet.
Ik lees echter een klein stukje in de vraag, waar niet helemaal duidelijkheid in komt.
Waar moet je je, als jongere, maar ook als oudere, die ons God niet voor kunnen stellen in gedachten, dan op richten?
Natuurlijk, bidden in Geest en Waarheid. Maar wat moet men zich daarbij dan voorstellen? Een God die eindeloos ver weg is, waarvan we niet weten of Hij ons hoort?
Zou het praktisch verkeerd zijn om te bidden, zoals de mensen tot de Heere Jezus baden, toen Hij er Zelf bij was?
In de Catechismus antwoord 47 staat:
Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Naar zijn menselijke natuur is Hij niet meer op aarde ; maar naar zijn Godheid, majesteit, genade en Geest wijkt Hij nimmermeer van ons.
Hij wil in Zijn Godheid ons nabij zijn. Nabij, dat wil zeggen, dichtbij. Daarom heeft God in Zijn grote genade ons gegeven dat je mag bidden, (meer eerbied) alsof hij voor of naast je zit. Niet afstandelijk, niet onbereikbaar. Maar op je knieën, eerbiedig, vóór Hem, bij Hem!
Nieuwverbond
25-01-2017 / 12:23
En wat zo belangrijk is is de lofprijzing en dank. Begin en eindig ermee naar het voorbeeld van het onze vader, bidden is nl geen verlanglijstje alleen bij God brengen maar je verwonderen en verblijden in Zijn Grootheid, Almacht en Liefde. Soms is alles zo moeilijk en donker en verdrietig in het leven. Maar dan heb ik persoonlijk er veel aan dat ik niet eerst met mezelf en mijn noden begin maar ik begin met het loven en danken en prijzen van God. Er is altijd nog zoveel onverdiende genade over, al zien we het soms niet. En dan kan er zo'n vrede in je hart komen. Een vrede en rust bij God vandaan. Wat U doet is goed.
11_10
25-01-2017 / 21:58
Ik dacht bij de vraag aan 1 Petrus 1 t/m 12 en dan met name vers 8.

Bijbel lezen maakt bidden makkelijker. Bidt om inzicht in Gods woord en God zal je leren waarvoor en hoe je kan bidden.
Sammie2016
26-01-2017 / 11:43
Het modelgebed is een leidraad omdat het de 3 belangrijkste elementen van een gebed vertegenwoordigt.
Mat 6:9-10 ... 9 Gij dan bidt aldus: Onze Vader, Die in de hemelen zijt! Uw Naam worde geheiligd.
10 Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzo ook op de aarde.
De 3 verzoeken aan de Almachtige in dit gebed zijn ..
1. de heiliging van Gids naam, Jahweh
2. de komst van Gods Koninkrijk
3. het doen van Gods wil in de hemel en op aarde.

Dus voordat je iets vraagt voor jezelf of anderen moet uit je gebed duidelijk blijken dat je je allereerst focust op Gods belangen.

Volg Jezus hierin na in het hoogpriesterlijk gebed, Johannes hoofdstuk 17, zegt Jezus duidelijk in zijn gebed tot Zijn hemelse Vader dat hij Gods naam heeft bekendgemaakt en zal bekendmaken (verzen 6, 26), verder zei Jezus dat hij het werk heeft voleindigd dat Jahweh hem gegeven heeft (het Koninkrijk Gods bekendgemaakt en Gods wil gedaan).

In Navolging van onze heer Jezus moeten we dat ook doen....
Gods naam bekendmaken (en dus ook gebruiken), Gods Wil doen en het Koninkrijk prediken.
Dan zullen onze gebeden aanvaardbaar zijn.

succes

Terug in de tijd

We zijn al een tijdje getrouwd. Als mijn man in me komt doet het geen pijn. Maar steeds als mijn man ver in me komt heb ...
geen reacties
24-01-2007
Ik heb tijdens een vakantie (maand geleden) iemand ontmoet. Nu weet ik niet goed of ik echt verliefd op hem ben, maar ik...
geen reacties
24-01-2019
Aan een dominee van de Ger. Gem. Mag een kerkenraad zich bemoeien met jouw doordeweekse activiteiten? Als je op zondag i...
6 reacties
24-01-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering