Is God de Vader van alle gedoopten?

Ds. W. Pieters / geen reacties

12-01-2017, 11:22

Vraag

Mag ik als gedoopte zeggen: “Heere, doe zoals U beloofd hebt”? Mijn vraag is eigenlijk: is God de Vader van alle gedoopten?

Antwoord

Wat zei God in de doop? Wat ontving u daar?

U moet niet veronderstellen dat u een wedergeboren kind van God bent en dat er geen wonder meer aan uw ziel hoeft te gebeuren. U moet niet veronderstellen, dat verstandsgeloof, historisch geloof en tijdgeloof waar zaligmakend geloof is. Zo zou u zich bedriegen en met een ingebeelde hemel naar de hel reizen. Dan vertrouwt u op het verbond, zonder ooit de God van het verbond te hebben leren kennen. Dan vertrouwt u op de belofte, zonder ooit de kracht ervan te hebben gevoeld. Dan vertrouwt u op Gods goedheid, zonder ooit Zijn toorn te hebben aanvaard. Dan lijkt het allemaal heel Bijbels wat u zegt, en is er geen spelt tussen te krijgen, maar het is oppervlakkig praatgeloof.

Wat weet u in uw ziel, bevindelijk, van uw rampzaligheid en verdorvenheid? Misschien denkt u: dat is toch niet nodig! Ik ben een kind van het verbond, ik heb Gods waarachtige belofte aan mijn voorhoofd staan. Dit geloof ik en dus komt het met mij goed. Natuurlijk moet ik er wel naar leven…Maar pas op!

Een ouderling zei mij eens: op mijn voorhoofd staat geschreven, dat God mijn Vader is! Dat was naar aanleiding van een opmerking van mij in de prediking, dat niet iedereen zomaar ‘Vader’ tegen God kan zeggen, omdat wij Hem als onze Vader hebben gehaat en verlaten en een andere vader hebben gekozen, namelijk de duivel. Beiden spraken wij de waarheid: ik in mijn preek en die ouderling in de consistoriekamer. Want door de doop deelt u op sacramentele wijze in al de weldaden van het genadeverbond. De doop verzegelde aan u en mij Gods beloften. En toch blijft voor u (en mij niet minder!) onmisbaar wat 1 Johannes 1 vers 9 zegt: “Als wij onze zonden belijden, dan is God getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeeft, en ons reinigt van alle ongerechtigheid.”

Paulus liet zich dopen en zijn zonden afwassen, lezen we in Handelingen 22 vers 16. Daarom kan de Heidelbergse Catechismus in antwoord 69 zeggen:

Christus zegt tegen mij: net zo zeker als je gedoopt bent, ben je van al je zonden gewassen.

En in antwoord 74:

Kleine kinderen moeten gedoopt worden, omdat zij bij Gods verbond en bij Zijn gemeente horen en omdat hun de verlossing van de zonde wordt beloofd en ook wordt hun de Heilige Geest beloofd, Die het geloof werkt.

Ds. Wilhelmus à Brakel schrijft in zijn Redelijke Godsdienst, deel I, hoofdstuk 39, paragraaf 25:

Alle kinderen van bondgenoten die in hun jeugd sterven, moeten gehouden worden zalig te zijn, uit kracht van Gods verbond waarin zij geboren zijn. Ook heeft men ze voor ware bondgenoten en kinderen te houden als ze opgroeien, totdat ze met de daad vertonen dat ze trouweloos in het verbond zijn en aan de belofte geen deel hebben.

Ook ds. Theodorus van der Groe zegt in zijn catechismusverklaring van zondag 27, over de kinderdoop, dezelfde dingen.

Dus:

-U bent (in zekere zin) in Christus geheiligd.
-God is (in zekere zin) uw Vader.
-U hebt (in zekere zin) deel aan al de beloften van het genadeverbond.

Toch moet u wel wedergeboren worden – en zo Gods kind worden.
Toch moet u wel waarachtig bekeerd worden – en zo werkelijk heilig worden.
Toch moet er wel een almachtig en eenzijdig Godswonder aan uw ziel plaatsvinden – want zo leert u zich de beloften van het genadeverbond toe te eigenen.
En anders bent u voor eeuwig verloren.
Het luistert dus nauw hoe u het tussen haakjes geplaatste ‘in zekere zin’ uitlegt!

Val aan Gods voeten neer met de bede: “Geef Gij mij de inhoud van mijn doop te verstaan en vervul al wat U daarin aan mij hebt beloofd.” Zo, als een rechteloze, hel-waardige en God-hatende zondaar daar te liggen … Geen andere verdienste te hebben dan voor eeuwig verdoemd te worden! Buigen en bukken onder die hoge God en Zijn verdoemend vonnis te aanvaarden! En u zo geheel en al over te geven aan Hem Die in Zijn Zoon de wereld met Zichzelf verzoend heeft, zoals Paulus nadrukkelijk zegt in 2 Korinthiërs 5 vers 19.

De doop zegt: God meent het, nu Hij tegen u zegt:

Bij Mij is vergeving!
Vertrouw Mij in Mijn vergevingsgezindheid!
En als u tot Mij komt, zal Ik u geenszins uitwerpen

Ds. W. Pieters

Ds. W. Pieters

 • Geboortedatum:
  27-06-1957
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Elspeet
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

Tags in dit artikel:

kinderdoop
geen reacties

Terug in de tijd

Is clearasil een goed middel? Er wordt vaak gezegd dat het je huid uitdroogt en juist daardoor voor meer puisten zorgt?
2 reacties
11-01-2011
Ik zit in het examenjaar van vmbo-4. Ik wil hierna de opleiding OA gaan doen. Het is alleen nog niet duidelijk op welke ...
6 reacties
11-01-2012
Aan ds. Van Campen. Toen ik laatst een preek van u naluisterde, haalde u een tekst aan en zei toen het volgende: "Als er...
2 reacties
11-01-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering