Orde der Transformanten

Ds. H. Veldhuizen / 23 reacties

09-01-2017, 11:47

Vraag

Twee vragen: 1. Hoe denkt u over nieuwe geloofsbewegingen zoal de Orde der Transformanten? 2. Mag iemand die niet is gepromoveerd zich doctore noemen, slechts omdat de persoon in kwestie voorganger van een geloofsbeweging is?

Antwoord

Beste vriend of vriendin,

Je hebt een vraag gesteld over de nieuwe geloofsbeweging de Orde der Transformanten en vraagt wat ik daarvan vind. Nu, je zult op internet wel wat van deze orde gelezen hebben: de Orde der Transformanten is, zoals men het zelf zegt, een christelijke leefgemeenschap in Hoeven (N-Brabant) die zich in haar leer baseert op de Bijbel en vroeg-christelijke geschriften. Een van de basisbeginselen is dat ieder mens een vrije wil heeft waarmee hij of zij kan kiezen wat hij/zij wil: God reikt ieder mens de hand en het is aan hem of haar of hij/zij die hand aanneemt en welke richting hij/zij wil inslaan. Die richting moet natuurlijk zijn zoals God hem of haar bedoeld geeft. Centraal daarbij is een hechte relatie met God. Dat geldt voor ieder mens, ongeacht zijn/haar ras, afkomst, seksuele geaardheid of wat dan ook. Het streven is om te leven naar het voorbeeld van Jezus Christus. Vandaar de naam: Transformanten, wat duidt op veranderen en omzetten (transformatie), bijbels gezien zou je kunnen spreken van bekeren.
  
Nu vraag je hoe ik over deze leefgemeenschap denk. Nu, zo ver ik kan beoordelen bestaat de leefgemeenschap uit oprecht zoekende mensen die ook oprecht proberen te leven. Misschien heb je gelezen dat de orde een aantal jaren geleden in opspraak kwam vanwege een schietpartij in Rotterdam waarbij twee leden van de orde werden aangehouden. Deze werden echter door gebrek aan bewijs vrijgesproken. En een jaar of twee geleden was er een steekpartij in Laren (NH) waarbij een lid van de orde betrokken was: hij kreeg zes jaar gevangenisstraf, maar daar is hoger beroep tegen aangetekend.

Zulke berichten doen de leefgemeenschap natuurlijk geen goed. Ook wordt de orde ervan beschuldigd dat mensen gehersenspoeld worden: er zouden mensen overgehaald worden om in de leefgemeenschap te wonen en relaties met familieleden (echtgenoten ouders, kinderen) buiten de leefgemeenschap te verbreken. Dat is natuurlijk heel verdrietig als het bijvoorbeeld een man of vrouw betreft die zijn of haar echtgeno(o)t(e) en/of kinderen of de ouders niet meer mag zien maar, laten we eerlijk zijn, dat heeft in de regel te maken met relatieproblemen die er al tevoren waren. De leefgemeenschap is in kranten ook wel eens een seks-sekte genoemd, wat er onder andere mee te maken heeft dat de meeste leden van de leefgemeenschap naturist zijn en als het hun uitkomt naakt lopen. Maar of dat direct met seks te maken heeft...?

Toch vind ik dat niet het meest wezenlijke. Niet dat ik het met de opvattingen van de orde eens ben, integendeel. Als de leefgemeenschap zich werkelijk de relatieproblemen van een of meer van haar leden zou aantrekken lijkt het me door haar de meest bijbelse weg om te proberen die relatieproblemen uit de weg te ruimen en als dat mogelijk is de relatie te herstellen, en ieder geval er stevig aan te werken dat een lid zijn/haar kinderen of ouders kan zien. En wat het naturisme/naaktlopen betreft: de leefgemeenschap beroept zich daarbij op een tekst uit het vroeg-christelijke geschrift Evangelie van Thomas, waarin onder andere staat: “Zijn (Jezus’) leerlingen vroegen Hem: Wanneer zult U zichtbaar zijn en wanneer zullen wij U zien? Hij zei: Wanneer jullie zonder schaamte je kleren afleggen en ze op de grond leggen en met de voeten betreden zoals kleine kinderen, dan zullen jullie de Zoon van de Levende zien en zullen jullie niet bang zijn.” Het Evangelie van Thomas is echter een buiten-bijbels geschrift dat waarschijnlijk is ontstaan in de tweede eeuw na Christus en op naam van de discipel Thomas is gezet, zoals in die tijd wel meer gebeurde dat een geschrift op naam van een van de discipelen werd gezet. Ook beroept de leefgemeenschap zich wel op Adam en Eva die in het paradijs naakt waren en geen schaamte kenden.

Maar het is duidelijk dat de Bijbel heel anders over naaktheid spreekt: Adam en Eva kenden na de zondeval en als gevolg daarvan wel schaamte (Genesis 3:7 en 10), de Heere God maakte voor hen kleren en kleedde hen daarmee (vers 21). Als Noach dronken en naakt op de grond ligt leggen zijn twee zonen op respectvolle wijze een kleed over hem heen en als Noach uit zijn dronkenschap ontwaakt zegent hij hen daar om (Gen. 9:21-17). Naaktheid is, in tegenstelling tot wat de orde zegt, in de Bijbel dikwijls juist het beeld van zondig leven (2 Korinthe 5:3; Openbaring 3:17 en 16:15) of gevolg van Gods straffen (Ezechiël 16:37-39).

De leefgemeenschap is om haar opvattingen over naakt wel eens een seks-sekte genoemd, maar nog eens, ik denk dat dat niet direct waar is. Naaktzijn heeft bij hen een symbolische betekenis: als je naakt bent haal je de barrières tussen jezelf en anderen weg, je staat eerlijk en oprecht, zoals je bent, tegenover elkaar en legt vuile kleren van jaloezie, trots, hoogmoed of bezitsdrang e.d. af, zegt de orde. Anders gezegd: je bent en leeft onbevangen als een kind, wat in overeenstemming is met Jezus’ woorden dat we moeten worden als een kind (Matth. 18:3). Maar dat neemt niet weg dat naakt lopen zoals de orde voorstaat heel beslist niet de bijbelse weg is. 

Wat veel wezenlijker is: de leefgemeenschap zegt in een oprechte relatie met God en naar het voorbeeld van Jezus te willen leven. Is dat werkelijk de bijbelse weg? Niet alleen dat er bij Jezus geen sprake van is dat Hij heeft aangedrongen op leven in een leefgemeenschap evenmin als bij de eerste christenen, ondanks dat er in Handelingen 2 en 4 gesproken wordt van vrijwillige gemeenschap van goederen (2:44-45 en 4:32 en 34). In 2:46 en ook verder in het boek Handelingen lezen we van het wonen van christenen in eigen huizen. Het betekent alleen dat er grote zorg voor en eenheid onder elkaar was. 

Maar het meest wezenlijke is dat er bij de Orde der Transformanten geen bijbels zicht is op het werk van Christus. Christus is namelijk niet in de eerste plaats een voorbeeld om na te volgen, hoe belangrijk dat facet ook is. Maar Hij is de Middelaar Die onze zonden op zich nam en voor onze zonden naar het kruis. We worden niet zalig door in een oprechte relatie met God te leven. Dat zou wel zo moeten zijn, maar wie zou dat werkelijk kunnen? Maar we worden zalig door het geloof in de gekruisigde en opgestane Christus. Gaat het bij de Orde der Transformanten niet om zalig worden door de werken van de wet en heeft met name de apostel Paulus er niet op gewezen dat dat een doodlopende weg is? (Romeinen 3). Slaat de leefgemeenschap van de Transformanten de zondeval niet over, en dat wij allen zondaren zijn (Romeinen 3:9-20)? We kunnen uit onszelf niet terug naar het paradijs en ‘onze zondige kleren uitdoen’. We staan als zondaren naakt voor God en het is alleen de genade van God en van Jezus Christus die ons van onze ‘zondige naaktheid’ kan verlossen. 

Beste vriend(in), er zou nog wel meer te zeggen zijn. Maar ik denk dat het laatste het meest wezenlijke is: hoe staan de tegenover het Middelaarswerk van Christus? Vrede in ons leven krijgen we alleen door het geloof in Christus. Zoals, na alles wat Paulus in Romeinen 3 en 4 geschreven heeft, hij in Romeinen 5: 1 schrijft: “Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus.” Ik hoop dat je daar zelf uit hebt leren leven en steeds meer uit mag leven.

Je had ook nog een tweede vraag, namelijk of iemand die niet is gepromoveerd zich doctore mag noemen omdat hij/zij alleen maar voorganger van een geloofsbeweging is. Nu, de titel doctor, dominee of voorganger e.d. is zover mij bekend, niet ‘beschermd’. Iedereen kan zich doctor noemen, zelfs als hij/zij nauwelijks een universitaire opleiding heeft gehad. Als hij/zij zich maar niet op het terrein van de wetenschap gaat begeven, want dan valt hij/zij door de mand. Net zoals iedereen zich ook, als hij dat wil, dominee kan noemen, zolang hij/zij zich maar niet officieel als dominee uitgeeft en zich bijvoorbeeld in een kerk beroepbaar wil stellen. Zo zal het ook wel zijn met een voorganger die zich doctore noemt. In een vrije groep of leefgemeenschap is dat, zolang de groep of leefgemeenschap het accepteert, mogelijk, maar in de wetenschap of in de kerk niet. Ik denk echter dat het beter zich maar aan de officiële en werkelijke titulatuur te houden en zich niet anders voor te doen dan het in werkelijkheid is. 

Beste vriend(in), ik hoop dat ik duidelijk geweest ben. Voor meer informatie over de Orde der Tansformanten of de titel doctor(e) verwijs ik nogmaals naar internet.

Ds. H. Veldhuizen

Ds. H. Veldhuizen

Ds. H. Veldhuizen

 • Geboortedatum:
  02-01-1938
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Wapenveld
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  Emeritus

Tags in dit artikel:

sekte
23 reacties
Lincoln
09-01-2017 / 12:36
De titel 'dr.' (doctor) is wel een beschermde titel (art 7.22 WHW). Je kunt aangifte doen tegen personen die deze titel voeren terwijl ze daar geen recht op hebben. Wellicht noemt de bewuste persoon zich daarom 'doctore', dus met een extra e aan het eind, om problemen te voorkomen - al weet ik niet hoe de politie daarmee omgaat. Overigens heeft de beantwoorder wel gelijk als hij zegt dat de titels dominee en voorganger niet beschermd zijn.
Marisa
09-01-2017 / 13:48
Beste vraagsteller,
Als je meer wilt weten over de Orde der Transformaten, lees dan het hoofdstuk daarover in het boek van Carine Damen. In de Orde gebeur(d)en de meest afschuwelijke dingen: zo werden, om een voorbeeld te noemen, vrouwen gedwongen om met vrouwen seks te hebben. Blijkbaar weet de ds daar niet van.

Hierbij een artikel met de schrijfster:
http://www.rd.nl/kerk-religie/carine-damen-schrijft-boek-over-sekten-en-hun-slachtoffers-1.353555
Karianne
11-01-2017 / 21:51
Mijn naam is Karianne Esser en ik ben lid van het kerkgenootschap van de Orde der Transformanten. Als reactie op Marisa kan ik u verzekeren dat de onzin die mevrouw Damen heeft uitgekraamd in haar boek rechtstreeks afkomstig is van mijn ex, waarover in dit artikel verhaald wordt. Die met dat relatieprobleem :-). Hij is met de noorderzon vertrokken zonder uitleg, en plaatste gemene leugens op het internet. Die hij er overigens onmiddellijk af moest halen van de rechter! Zie ook www.karianneonderweg.nl/goed-nieuws-orde-der-transformanten/.
Als iemand meer wil lezen over mijn huidige leven in een leefgemeenschap en hoe gelukkig en vrij ik ben met God in mijn leven, kijk dan op www.karianneonderweg.nl. Dat is een stukje van hoe mijn leven echt is!

Karianne Esser
Marisa
12-01-2017 / 20:43
Hallo Karianne,
In het hoofdstuk van Carine Damen komen meerdere ex-leden van de Orde der Transformanten aan het woord, niet alleen jouw ex-echtgenoot.
De indruk die ik van haar boek heb is dat zij gedegen onderzoek heeft gedaan.
Jij hebt blijkbaar weer andere ervaringen - het een kan toch naast het ander bestaan?

Je site heb ik bekeken. Naar aanleiding daarvan wil ik je graag het volgende vragen:
Ken je Jezus Christus als jouw persoonlijke Redder en Verlosser?
Karianne
13-01-2017 / 14:18
Marisa,

Het zou fijn zijn als je me iets meer over je jezelf kan vertellen, dan kan ik misschien beter begrijpen vanuit welke hoek jouw vragen komen. Dan weet ik met wie ik praat, zoals jij weet met wie jij nu praat!

Mijn ervaring, en die van vele met mij, lopen ver uiteen met de leugens van mevrouw Damen. Zij heeft geen enkel objectief onderzoek gedaan en dingen die zij als feiten poneert zijn pure speculatie. Haar boek is overigens niet voor niets al heel snel uit de handel gehaald!

Zij haalt in haar eigen boek zélf al haar hele -subjectieve- 'onderzoek' onderuit zoals je kan lezen. Ze begon met een negatieve zoekopdracht door een oproep op internet naar mensen 'die negatieve verhalen over sektes hebben'. Zeg nou zelf: dat kan toch nooit als een objectief onderzoek worden betiteld?!

En dan schrijft ze zélf dat uittreders per definitie onbetrouwbaar zijn, wat ook de échte wetenschappers onderbouwen (zie hiervoor ook www.ordedertransformanten.nl/ophef/, daar staat dit mechanisme goed in beschreven).

Het zijn in het geval van de Orde allemaal anonieme bronnen, wat natuurlijk ook al iets zegt over betrouwbaarheid. Anonieme mensen hebben doorgaans iets te verbergen, en dat is de waarheid! Ik kan bewijzen dat deze anonieme bronnen (die voor mij niet anoniem zijn natuurlijk maar makkelijk herleidbaar) niet los van elkaar staan, maar direct met elkaar in contact staan al vele jaren, en zich al vele jaren met leugens negatief uiten over de Orde! Tot slot diskwalificeert zij openlijk op de radio de Orde als bron, waarbij ze eigenlijk zegt dat ze helemaal geen onderzoek heeft gedaan maar gewoon een zoetsappig sensatieverhaal wilde schrijven. En dat gebaseerd op de bagger van een aantal rancuneuze ex-leden met persoonlijke wrok. Bah.

En zo kan ik nog wel even doorgaan.

Ik vind het echt walgelijk dat deze leugens mij, mijn gezin en mijn vrienden door het slijk halen. Mijn prachtige kinderen, waarover lagere school, middelbare school en alle mensen van zowel binnen als buiten mijn geloof ook zeggen hoe sociaal, positief, zelfstandig en vol zelfvertrouwen zij omgaan met alles en iedereen die zij tegenkomen. Die zich ontwikkelen tot buitengewoon mooie persoonlijkheden en die zo gezien worden. Zij worden door het slijk gehaald door de leugens van deze mevrouw Damen, door de leugens van mijn ex.

Als je verder nog vragen hebt hierover of over mijn geloofsbeleving zou ik graag op een andere manier met je willen communiceren. Kun je een reactie achterlaten op mijn website www.karianneonderweg.nl? Dank alvast!

Karianne
Marisa
13-01-2017 / 16:01
Hallo Karianne,

De vraag die ik je stelde is misschien wel wat persoonlijk. Je had er helemaal niet op hoeven reageren hoor. Een antwoord aan mij, idd iemand die je helemaal niet kent, verwacht ik niet - ik hoop alleen dat je voor jezelf een antwoord hebt, want het is voor elke christen de belangrijkste vraag die er te stellen is.

Wil jij graag met mij verder praten over Jezus Christus, over Zijn leven en Persoon? Zo ja, dan vraag ik je om dat hier nog even aan te geven en dan zal ik een reactie achterlaten op je site.
Karianne
13-01-2017 / 22:49
Marisa,

Ik heb veel respect voor mensen die zuiver met hun Geloof omgaan, en daar onvoorwaardelijk voor gaan. Dat staat in schril contrast met het boek van mevrouw Damen. Dank je wel voor je aanbod verder te praten, ik waardeer dat echt! Ik zou het fijn vinden als je je vragen aan mij zou willen stellen via de reactiepagina van mijn website. Dan is het een iets persoonlijker gesprek.

Karianne
Karianne
13-01-2017 / 22:54
Geachte heer Veldhuizen,

Ik ben niet theologisch onderlegd en kan niet ingaan op wat u allemaal geschreven heeft. Maar wil wel graag een reactie geven op uw uitleg over naaktlopen. Ja, ik loop naakt als ik bijvoorbeeld onder de douche sta. Of als ik naar de sauna ga. Kortom, als dat functioneel is. Maar allerlei waanzinverhalen dat ik en anderen met wie ik leef continu bloot zouden rondlopen, zijn echt verzinsels uit de zieke geest van mijn ex!

Je in mentaal en emotioneel opzicht blootgeven aan elkaar, in plaats van stiekem gedrag en verborgen agenda's.... ja, op die wijze jezelf blootgeven is wel zoals ik graag leef. En in mijn beleving en gevoel is dat ook zeker zoals God het bedoeld heeft!

Met vriendelijke groet,
Karianne Esser
KirstenSmeets
14-01-2017 / 14:53
Geachte heer Veldhuizen,

Met interesse heb ik uw reactie op de vraag aangaande de Orde der Transformanten gelezen. Ik stel me graag voor: ik ben Kirsten Smeets, theoloog en religiewetenschapper én Doctore bij de Orde der Transformanten. Ik wil mijn waardering uitspreken voor uw poging om uw mening over de Orde op weloverwogen wijze en op adequate gronden neer te zetten. Ondanks dat ik uitga van uw oprechte intentie om dit als zodanig te hebben gedaan, wil ik toch graag een aantal zaken enigszins toelichten.

Allereerst wil ik graag het onderscheid onderstrepen tussen de Orde der Transformanten als geloofsbeweging en de bestaande leefgemeenschap. In de eerste alinea van uw stuk worden beide als zijnde hetzelfde beschreven, wat niet het geval is. Het kerkgenootschap Orde der Transformanten organiseert, zoals op haar website www.ordedertransformanten.nl is te lezen, erediensten en gespreksgroepen. De leefgemeenschap is een particulier initiatief van een aantal transformanten die ervoor gekozen hebben om bij elkaar te wonen en te leven. In uw artikel lijkt dit onderscheid niet naar voren te komen.

Ten tweede valt me op dat slechts één zin die u citeert in de eerste alinea afkomstig is van de website van de Orde der Transformanten; de rest komt vermoedelijk uit andere bronnen die u op het internet heeft gevonden. Helaas is de informatie die op deze sites wordt gepresenteerd doorgaans niet representatief voor waar de Orde voor staat en merendeels feitelijk onjuist . Wanneer deze informatie vervolgens aan elkaar gekoppeld wordt, schetst dit een vertekend beeld. Dit maakt het geven van een welgegronde mening in feite onmogelijk. Ik verwijs u daarom voor betrouwbare informatie over de Orde wederom naar de website van de Orde.

Tot slot wil ik graag nog toelichten dat de term ‘Doctore’ afkomstig is uit het Latijn als afgeleide van ‘doctor’ hetgeen primair de betekenis kent van ‘leraar’. Deze term is voor de Orde niets anders dan een andere aanduiding voor de functie van voorganger.

Ik vertrouw erop dat ik u en uw lezers enige opheldering heb gegeven.

Met vriendelijke groet,

Doctore drs. Kirsten Smeets
Gewijd voorganger Orde der Transformanten
Marisa
14-01-2017 / 20:55
Ik was nog even geïntrigeerd door dat Doctore en vond het volgende:

Wikipedia:
Doctor (afkorting: dr.) is in de meeste landen de hoogste academische graad of titel die een persoon kan verwerven aan een universiteit.

Wiktionary:
Latin
Noun
doctōre
ablative singular of doctor

Wikipedia:
De ablatief (of zesde naamval) is een van de acht oorspronkelijke naamvallen van de Proto-Indo-Europese taal waarmee oorspronkelijk de persoon van wie iets uitgaat of de plaats waarvandaan men vertrekt werd aangegeven. Dit in tegenstelling tot de plaats waar men naartoe gaat, die uitgedrukt wordt in de accusatief, en de plaats waar men zich bevindt, die door de locatief uitgedrukt wordt.
Omega
15-01-2017 / 13:48
De vragen aan de Orde over wie Jezus (voor hen) is, lijken ze angstvallig te vermijden. Aangezien ze hier op Refoweb reageren, ben ik wel erg benieuwd naar dat antwoord. Dat is namelijk het wezen en bestaansrecht van iedere christelijke geloofsgemeenschap.
Samanthi
15-01-2017 / 15:17
Ik heb een aantal filmpjes op YouTube gekeken over de orde en krijg er wel degelijk onderbuik gevoelens bij alles is goed en leuk. Vragen over seksualiteit worden omzeilt en er wordt op de vrijheid gehamerd. En de aanslagen op exleden? Daar is ook nog iets over te zeggen.
Johan100
15-01-2017 / 17:09
Ik herinner me ooit weleens van een geweldsdelict te hebben vernomen waar 'de orde der transformanten' mee in verband werd gebracht. Dat ging dus om een zaak uit 2008. Daarvoor had ik nog nooit ervan gehoord. Nu ik hier deze naam weer zie opduiken en de reacties alhier van leden van deze 'orde' en wat filmpjes gezien te hebben kom ik tot de volgende conclusie.

Van Kirsten Smeets begrijp ik dus dat er onderscheid tussen de Orde der Transformanten als geloofsbeweging en de bestaande leefgemeenschap is. Het is volgens Kirsten niet het geval dat de geloofsbeweging hetzelfde is als de bestaande leefgemeenschap in Hoeven. Dat zijn mensen uit die orde die ervoor hebben gekozen om bij elkaar te wonen.

Het kerkgenootschap Orde der Transformanten organiseert, zoals op haar website www.ordedertransformanten.nl is te lezen, erediensten en gespreksgroepen.

De leefgemeenschap is een particulier initiatief van een aantal transformanten die ervoor gekozen hebben om bij elkaar te wonen en te leven. In uw artikel lijkt dit onderscheid niet naar voren te komen.

De twee gewelddelicten worden in verband gebracht met de leefgemeenschap in Hoeven. In 2008 is een Rotterdamse zakenman beschoten en in datzelfde jaar is Jeroen van Hasselt neergestoken in Laren. Beide slachtoffers zijn ex-partners van vrouwen die lid werden van de Orde der Transformanten.
Jeroen van Hasselt is de ex-partner van Karianne Esser en samen hebben zij kinderen en deze man heeft ook in die leefgemeenschap gewoond en Karianne Esser en haar kinderen wonen er nog steeds.

De jongeman die Jeroen heeft neergestoken woonde ook in die gemeenschap en is veroordeelt voor dat misdrijf. De verdachten van de schietpartij van de Rotterdamse zakenman, wiens ex-vrouw ook in die gemeenschap woont, zijn vrijgelaten wegens 'gebrek aan bewijs'. Het spoor leidde destijds wel naar Hoeven en er is toen dan ook huiszoeking gedaan in de leefgemeenschap door 80 politiemensen.

Beide slachtoffers lijken hun vrouw (en kinderen) te zijn kwijtgeraakt aan de leefgemeenschap in Hoeven.

Kirsten Smeets woont als ik het goed begrijp niet in die leefgemeenschap en lijkt zich in haar bericht enigszins te distantiëren hiervan.

Karianne Esser woont hier wel en vind dat de onzin die mevrouw Damen heeft uitgekraamd in haar boek rechtstreeks afkomstig is van haar ex. (11-1-2017, 21:51)

In een latere reactie (13-01-2017 / 14:18), na een bericht van Marisa,
zegt Karianne dat de inhoud van het boek van mevrouw Damen gebaseerd is op de bagger van een aantal rancuneuze ex-leden met persoonlijke wrok. Dus niet alleen van haar ex.

Nu denk ik dat het mogelijk is dat het verhaal over de leefgemeenschap (wat) aangedikt kan zijn, maar dat er ook een kern van waarheid in zit.
En de geweldsdelicten hebben echt plaatsgevonden.
Johan100
15-01-2017 / 17:22
Rectificatie: dhr van Hasselt is in 2007 vertrokken bij deze leefgemeenschap en in februari 2014 neergestoken in zijn eigen huis (en niet in 2008).
henkie
16-01-2017 / 09:23
"Ik verwijs u daarom voor betrouwbare informatie over de Orde wederom naar de website van de Orde."

'Wij van Wc-eend, adviseren... Wc-eend' ;-)
Karianne
17-01-2017 / 00:08
Beste Johan100,

Ik begrijp niet goed waarom u op deze plek deze dingen allemaal opsomt. Gedeeltelijk feiten, maar voor een groot deel doorspekt met aannames en suggestieve verbanden die niet kloppen.

Ik wil even een paar foute zogenaamde 'feiten' rechtzetten. Mijn ex-partner heeft nooit in de leefgemeenschap gewoond en is nooit lid van de Orde geweest, hij is er enkel wel eens op bezoek geweest en heeft weleens een kerkdienst bijgewoond. Ook is het belachelijk dat 'beide slachtoffers hun vrouw en kinderen zijn kwijtgeraakt aan de leefgemeenschap in Hoeven'. Alsof we bezit waren van die 'slachtoffers', want je kunt pas iets kwijt raken als je het bezit. En een relatie is geen bezit. Hoe anders is de waarheid. Beide vrouwen hun relaties waren beëindigd. En beide vrouwen hebben er zélf voor gekozen in deze leefgemeenschap te gaan wonen! Dat is wat er is gebeurd!

Ook vind ik het belangrijk te zeggen dat de vermeende bewegingen van een individu los staan van de leefgemeenschap of van het kerkgenootschap van de Orde der Transformanten. Onze leefgemeenschap bestaat uit veel mensen, met vele opleidingen en beroepen, zoals in iedere geloofsgemeenschap. Dat zijn individuen. En de bewegingen van individuen kun je niet onder de noemer 'leefgemeenschap' of zelfs 'geloof' scharen. Dit is in alle gevallen ook meermaals door de rechter bevestigd, de leefgemeenschap en de Orde der Transformanten staan los van die incidenten en hebben er niets mee te maken. Wat de media daar verder ook van hebben gemaakt. En overigens zijn de verdachten in de eerste zaak meermaals vrij gesproken en is de tweede zaak nog onder de rechter.

En voor mij het belangrijkste: wie is de mens om te oordelen? Ik ben niet in staat om te oordelen over een ander mens, dat laat ik aan God over. Ik weet dat God voor een ieder die zich tot Hem richt een plek heeft gereserveerd. Het is Hij die zal oordelen. Is het aan de mens om als ballotage te fungeren om tot God te komen? Voor mij persoonlijk niet. Ik ben dankbaar voor eenieder die tot God komt, ongeacht de weg daarnaar toe.

Karianne Esser
KirstenSmeets
17-01-2017 / 11:16
Beste Marisa,

Allereerst wil ik mijn waardering uitspreken voor je poging om de titel ‘Doctore’ zoals wij deze binnen de Orde hanteren te herleiden. Toch wil ik daar graag op reageren. Ik lees dat je de internetbronnen Wikipedia en Wiktionary hanteert. Zoals ik reeds had opgemerkt in mijn reactie op de heer Veldhuizen, is het verstandig waakzaam te zijn tegen het als vanzelfsprekend betrouwbaar beschouwen van internetbronnen. Wikipedia en Wiktionary kunnen handig zijn, maar worden door derden bewerkt en zijn als zodanig niet volledig betrouwbaar, zeker niet op academisch niveau. Zo merk ik dat er ook in jouw geval verwarring ontstaat over de herkomst van het Latijnse woord doctor. Zoals te lezen is in het woordenboek Latijn/Nederlands, (H. Pinkster (red.), Het Woordenboek Latijn-Nederlands, Amsterdam University Press 2014.) betekent doctor in de eerste plaats leraar, en werd van oudsher met name gebruikt in de betekenis van kerkleraar. Zo werd de apostel Paulus bijvoorbeeld ook wel aangeduid met doctor gentium, leermeester van de heidenen. Onze titel Doctore is dus afgeleid van het Latijnse woord doctor als ‘leraar’ in de religieuze betekenis, en heeft dus niets te maken met de academische graad zoals deze tegenwoordig wordt gehanteerd. De hoofdletter én extra ‘e’, die aangeven dat het een aansprekingsvorm betreft, maakt dit onderscheid ook nog eens zichtbaar.

Ik vertrouw erop dat ik enige verwarring die bij je is ontstaan hiermee heb kunnen wegnemen.

Met vriendelijke groet,

Doctore drs. Kirsten Smeets
Theoloog en religiewetenschapper
Gewijd voorganger Orde der Transformanten
Marisa
17-01-2017 / 17:49
Tjonge, Kirsten, die toon. Geweldig! Een echte 'Doctore' waardig!
Marisa
17-01-2017 / 17:59
PS
Omdat je met 'Doctore' ondertekend hebt, neem ik aan dat je je brief als 'leraar' (cf Paulus) geschreven hebt? Ach ja, al die domme mensen ook, die je steeds maar moet corrigeren.... Daar heb je zeker wel haast een dagtaak aan?

Sterkte ermee hoor.
Marisa
17-01-2017 / 19:26
Beste Kirsten,
Het spijt me dat ik mij even in cynisme liet gaan. Excuus.
Marisa

Terug in de tijd

 Mag je ook met je tweelingbroer trouwen of verkering nemen?
geen reacties
09-01-2006
Aan ds Vergunst. Kunt u mij misschien meer uitleg geven over het volgende: Bekeert u! Dit staat ontzettend veel in de Bi...
geen reacties
09-01-2009
Ik ben 13 jaar en heb het op school naar mijn zin. Er is één ding waar ik echt tegen aan loop: het taalgebruik. Af en to...
geen reacties
10-01-2020
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering