Om genezing bidden bij autisme

Ds. G.A. van den Brink / 3 reacties

08-12-2016, 16:03

Vraag

Mag je om genezing vragen van ziekte? Ik heb die vrijmoedigheid nooit durven nemen bij de ziekte autisme omdat ik dat eng vond. Immers, de Heere heeft iemand gemaakt en wat geeft ons het recht om hieraan te twijfelen dat er genezing nodig zou zijn? Nu werd mij voorgesteld om naar Jan Zijlstra te gaan omdat hij gebedsgenezingsdiensten geeft en dit daarom wel zou mogen. Ik verlang ernaar om te gaan. Is dit tegen de wil van de Heere, of mag je als christen hier wel naar toe gaan?

Antwoord

Beste vragensteller,

Dank voor je eerlijke en kwetsbare vraag. Een paar jaar geleden stelde een man met autisme mij deze zelfde vraag, en ik weet nog hoe lastig ik dat toen vond. Door zijn vraag heb ik er sindsdien dieper over doorgedacht en inmiddels is dit mijn eigen opvatting:

1. Wij mogen God vragen om alles wat wij naar lichaam, ziel en geest nodig hebben. Dus ook om genezing van een ziekte mogen wij bidden.

2. In de Bijbel worden veel gebreken onder het koepelbegrip “ziekte” begrepen. Ook zaken die wij meer als een persoonseigenschap dan als een ziekte beschouwen. Denk aan onvruchtbaarheid, blindheid, kreupelheid, bezetenheid (Matth. 8:16-17; 12:22; Mark. 9:17-27, enz.). Uit de wonderen van Jezus wordt duidelijk dat dergelijke aanduidingen als in principe ongeneeslijk werden gezien.

3. Wij kunnen autisme (denk ik) beter als een persoonseigenschap aanduiden dan als een ziekte. Het is heel iets anders dan ontsteking, of een darmaandoening. Als je bidt om van autisme bevrijd te worden, mag dat beslist. Maar bedenk dan wel dat je vraagt om een wonder. En een wonder is altijd iets waarvan wij weten dat God het zelden doet. Ook voor de tijd dat Jezus op aarde leefde, gold dat; hoeveel te meer dan voor nu.

4. Daarbij komt dat je feitelijk bidt om een radicale ingreep in je persoonlijkheid. Na het gesprek dat ik enkele jaren geleden met die man had, kwam hij er na verloop van tijd zelf op terug. Hij zei dat zijn autisme zozeer bij zijn persoonlijkheid behoorde, dat hij ook niet zou weten hoe hij zou zijn en hoe hij zijn leven vorm zou moeten geven zonder autisme. Dat vond ik een opmerkelijke en belangrijke reactie.

Bij deze overwegingen meld ik graag dat ik aarzelingen heb bij wat er in de diensten van Jan Zijlstra gebeurt. Ik zeg beslist niet dat daar geen wonderen kunnen gebeuren of niet zijn gebeurd. Ik heb er wel moeite mee dat hij suggereert dat iedereen die er komt, genezing ontvangt. Alsof er uiteraard een wonder op ons gebed zal plaatsvinden. Dat belooft Christus nergens. 

Hopelijk kunnen deze gedachten en overwegingen je helpen. Van harte Gods hulp en wijsheid toegewenst in je afweging!

Met vriendelijke groet,
Ds. G. A. van den Brink

Ds. G.A. van den Brink

Ds. G.A. van den Brink

 • Geboortedatum:
  05-01-1974
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Kralingse Veer (Rotterdam)
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

autismegebedsgenezingwonder
3 reacties
Lecram
09-12-2016 / 00:07
Autisme heeft, naast nadelen, zeker ook voordelen! Probeer die eens te ontdekken en zie dan dat God jou gaven heeft gegeven die andere mensen niet hebben. Ik weet dat bepaalde bedrijven voor bepaalde functies graag mensen met autisme, of ADHD of iets dergelijks willen hebben.
Ontdek je gaven, God heeft je zo gemaakt dat je een licht kan zijn in deze wereld.
Sammie2016
09-12-2016 / 08:22
Kijk even op Wikipedia onder 'autisme', ik vind dat een accurate beschrijving van wat het (wetenschappelijk) is.
Autisme is een aangeboren (pervasieve of diep doordringend) ontwikkelingsstoornis in die zich uit in sociale-interactie en (non)verbale communicatie.

Ik heb een dochter die zoals dat heet klassieke autisme heeft.
Toevallig vandaag begint een 13 weken durende Psycho-educatie training voor mijn dochter en ik (als vader) mag er bij zijn (plus 5 andere autisten met familielid).

Ziekte en dood zijn het gevolg van de Adamitische zonde!
God heeft het niet bedacht en de Almachtige God maakt niemand ziek.

Hij heeft alles volmaakt gemaakt dat bewijst Genesis 1:31 ..
..Daarna zag God alles wat hij gemaakt had en zie! [het was] zeer goed (of volmaakt). En het werd avond en het werd morgen: een zesde dag.

God waarschuwde Adam wel voor de dood als gevolg van ongehoorzaamheid..
Gen 2:16-17 .. En Jahweh legde de mens ook het volgende gebod op: „Van elke boom van de tuin moogt gij tot verzadiging eten.+ 17 Maar wat de boom der kennis van goed en kwaad betreft, gij moogt daarvan niet eten, want op de dag dat gij daarvan eet, zult gij beslist sterven.”

Wij maken de Waarheid van deze 2 verzen elke dag ons heen mee, vaak ook in onze persoonlijke kring.

We mogen om heel veel dingen bidden maar de ware God zal wonderbare genezingen niet inwilligen.
We mogen altijd om kracht vragen om te kunnen dragen wat hij toelaat.
Autisme zal hij niet genezen.

Bovendien heeft Jezus in zijn modelgebed niet onderwezen dat wij om wonderbare genezingen kunnen vragen ..
..Mat 6:9-13 ..9
Gij dan bidt aldus: Onze Vader, Die in de hemelen zijt! Uw Naam worde geheiligd.
10 Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzo ook op de aarde.
11 Geef ons heden ons dagelijks brood.
12 En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren.
13 En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want Uw is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid, amen.

Ondertussen wachten actief (Koninkrijk van God prediken) op de het aardse Paradijs waarin geen ziekte en dood meer zak zijn ..
Openb 21:3-4 ..
4 En God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en de dood zal niet meer zijn; noch rouw, noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn; want de eerste dingen zijn weggegaan.
5 En Die op den troon zat, zeide: Ziet, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide tot mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw.

Gods zegen.
bouwmanjr
18-01-2017 / 15:22
Geen ding is bij God onmogelijk.
Hij is gelukkig nog dezelfde.
Maar het belangrijkste is echter, dat we onze arme ziel als een buit mogen wegdragen!!

Terug in de tijd

Laatst werd het Heilig Avondmaal gehouden en ik ben aangegaan. Bij de voorbereidingspreek waren mijn man en ik niet aanw...
geen reacties
08-12-2010
Ik heb vorig jaar een jongen ontmoet op vakantie. Met deze jongen heb ik veel contact via de telefoon (sms’en, bellen) e...
geen reacties
08-12-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering