Onware beschuldigingen op Hetgekrookteriet.com

Ds. G.A. van den Brink / 19 reacties

19-05-2016, 15:53

Vraag

Beste ds. G. A. van den Brink. Twee jaar geleden kwam ik, door het bijwonen van het doopdebat, in aanraking met een andere visie op de kinderdoop dan ik in mijn eigen opvoeding (in een Gereformeerde Gemeente) heb meegekregen. De waarde van de doop (ook van mijn eigen doop) is voor mij daardoor veel duidelijker geworden.

Nu ik zelf hoogzwanger ben en mijn man en ik als gelovige ouders ons kindje, als alles goed mag gaan, op korte termijn willen laten dopen, kwamen er toch weer vragen over naar boven en ben ik e.e.a. terug gaan lezen en luisteren. Dat werkte verhelderend, tot ik dit artikel tegenkwam. Ik ben benieuwd naar uw reactie, met name op de beschuldiging over de onbewuste levendmaking, de veronderstelde wedergeboorte en het zondigen van een kind van anderhalf jaar.

Ook zou ik me graag nog meer willen verdiepen in de doop zoals de betekenis ervan door u wordt uitgelegd. Zijn er bijvoorbeeld online preken van u beschikbaar waarin ik hierover meer kan horen?

Antwoord

Beste moeder,

Hartelijk bedankt voor je vraag. Het stemt me dankbaar dat je de waarde van de doop bent gaan zien, voor jezelf en voor je kind! Hopelijk mag jullie kindje straks gezond en wel worden geboren, en het zegel van het bloed en de Geest van Christus ontvangen.

Je noemt de website van dhr. Van der Hoeven. Deze man was ouderling in de HHK. De Generale Commissie van het Opzicht (GCO), de hoogste kerkelijke instantie van de Hersteld Hervormde Kerk, heeft hem dringend vermaand zijn onware beschuldigingen over mij en mijn opvattingen van zijn website te verwijderen. Dat weigerde hij echter. Uiteindelijk heeft de GCO hem voor een jaar geschorst uit het ambt. Als hij blijft volharden in zijn onwaarheden, zullen nog verdergaande maatregelen volgen. 

Uiteraard is het een treurig verhaal: hij weet heel goed dat zijn beschuldigingen van arminianisme, onbewuste levendmaking en veronderstelde wedergeboorte niet juist zijn, en toch blijft hij ze uiten. Vandaar dat de GCO de tuchtmaatregel heeft toegepast op grond van overtreding van het negende gebod. In dit licht is het niet nodig al te veel waarde aan de uitlatingen van dhr. Van der Hoeven te geven.

Elke keer dat er kinderen worden gedoopt in onze gemeente, stem ik de preek af op dit sacrament. Als je preken wilt naluisteren, kun je kiezen uit deze preken. Als het gaat om het belang van gelovige ouders, raad ik je de preek van 2 november 2014 aan. 

Met hartelijke groet,
Ds. G. A. van den Brink

Ds. G.A. van den Brink

Ds. G.A. van den Brink

 • Geboortedatum:
  05-01-1974
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Kralingse Veer (Rotterdam)
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

christenenkinderdoop
19 reacties
Jeremiah
19-05-2016 / 16:45
Betekend gelovige ouders dat zowel de vader als de moeder van het te dopen kindje bekeerd is? En als 1 ouder bekeerd is?
Jaleco
19-05-2016 / 19:12
@ Jeremiah
Als het goed is, gaan geloof en bekering altijd samen op ;-).
In het geval van één ouder, is het kind geheiligd, zie 1 Kor 7
14 Want de ongelovige man is geheiligd door de vrouw, en de ongelovige vrouw is geheiligd door den man; want anders waren uw kinderen onrein, maar nu zijn zij heilig.
michelsinke
19-05-2016 / 20:57
Er valt wel wat af te dingen op veel artikelen op deze website. Interessant om te zien dat de auteur precies lijkt te weten waar het bij anderen fout gaat (op exclusieve wijze) en zelf weet hoe het allemaal zit. Kijk eens wat breder denk ik dan, er leven in deze wereld 7 miljard mensen, daarvan is een handjevol zo (extreem) orthodox. Niet erg voor de hand liggend dat dát de waarheid is en de rest er allemaal naast zit.

Geheiligd betekent m.i. gewoon dat iemand is afgezonderd van de wereld, als je getrouwd bent met, dan wel een kind bent van een gelovige. Kerken die de kinderdoop hanteren zien dit als in de plaats (of naast) de besnijdenis. Kinderen in het O.T. werden besneden, ongeacht of hun ouders 'besneden van hart' waren, maar omdat zij bij het volk Israël hoorden. Kinderen behoren als 'kinderen van de gemeente' gedoopt te wezen. Het geloof van de ouders is niet bepalend voor de betekenis van de doop (teken van het verbond).
michelsinke
19-05-2016 / 21:01
Aanvulling: met 'deze website' bedoel ik de website waarnaar de vraagsteller verwijst en niet refoweb.
Omega
19-05-2016 / 21:24
Het doet me deugd dat de HHK als kerkgenootschap afstand neemt van dit nare artikel en daarmee, impliciet, ook van Het Gekrookte Riet. Een kerkpolitieke ontwikkeling die de evangelieverkondiging binnnen HHK m.i. zeer ten goede komt. Laten we hopen dat deze zwaluw de voorbode is van een uitbundige lente.
hans0166
19-05-2016 / 21:56
ik heb even op het linkje geklikt maar ben al snel afgehaakt.
Bij het lezen van zoveel onzin in de eerste alinea's kan het vervolg deze echt niet meer rechtzetten.
Deze meneer zou eens een keertje een boek moeten lezen.

Zoek het maar gewoon bij je eigen predikant of het antwoord hier op de site. Ik denk dat je dan een beter fundament hebt.
Molly
19-05-2016 / 22:03
Eens met @Omega. Je kunt beter iets lezen over de doop (teken van Gods liefde en trouw in het leven van jongs af aan, dus onmisbaar!) dan over het zogenaamd wel of niet deugen van dominees, vooral als ook echt blijkt dat er onwaarheid wordt verkondigd, erg krenkend! Laten we dicht bij de Weg, de Waarheid en het Leven blijven, dan kun je je kind met een gerust hart en in afhankelijkheid aan Hem laten dopen en kom je nooit beschaamd uit!
JohannesHermanus
19-05-2016 / 22:39
Rancuneus en sektarisch, agressief zelfs. Velen vergissen zich en zien agressie aan als een eigenschap die een leider eigen behoort te zijn, op de voorgrond aanwezig. Een zaak om juist aan te sterven m.i.
JohannesHermanus
19-05-2016 / 23:48
Aan de andere kant getuigt het passieve agressieve karakter van de tegenpartij ook van weinig doortastend vermogen.
mortlach
20-05-2016 / 09:53
Het gekrookte riet is toch gewoon een soort rokende vlaswiek? Eén losse, boze meneer die iedereen van zich heeft vervreemd en nu probeert via een website ontworpen in 1995 zijn woede de ether in te schreeuwen?
Jaleco
20-05-2016 / 19:43
@Koekoek
Een lastige vraag. Zelf ben ik als kind ook niet gedoopt. Je moet niet denken dat je er dan buiten staat, dat is niet zo.
Als je als kind wel gedoopt bent, kun je daar troost uit putten. 'God wil mij er ook bij hebben'. Als ouders dit na willen laten (soms vanuit een weloverwogen beslissing waar ik respect voor heb), is dit een verarming.

Zelf heb ik in de Bijbel mogen ontdekken dat God niet individualistisch denkt: hier één en daar één, maar God denkt in gemeenschappen.
Het gezin van Noach mocht ontkomen aan het water door de ark, niet alleen de gelovige Noach, maar ook zijn ongelovige zoon Cham. Toen Lot uit Sodom gehaald werd, werden zijn vrouw, dochters en zelfs aanstaande schoonzoons hierbij betrokken (maar zij ontrokken zich door ongeloof). Niet alleen Izaäk als zoon van de belofte werd besneden, maar Ismaël ook. Niet alleen de gelovige Joden werden uit Egypte geleid, maar ook al die opstandige Joden die zo ongelovig waren.
Wanneer een vader overging naar een ander (Joods) geloof, ging zijn hele gezin automatisch mee. Dit zie je ook terug in het NT, als de stokbewaarder, Lydia, etc overgaan tot het christendom, worden zij gedoopt en hun huis (er staat niet altijd concreet of alle slaven en familieleden tot geloof kwamen). Bij de proselietendoop (waarbij een heiden liet zien dat hij Jood werd) was het gebruikelijk dat ook zijn kinderen gedoopt werden (Talmoed).
Een vrouw staat in het NT onder haar vader, en later onder haar man, in de zin dat zij eerst tot de gemeenschap van haar vader en later tot de gemeenschap van haar man staat.

Zelf heb ik de rijkdom hiervan in mogen zien dat God heel ruim denkt, en er ieder bij wil betrekken. Persoonlijk vind ik het jammer als ouders ervoor kiezen hun kinderen niet te dopen, omdat zij wel geheiligd zijn. God sluit hen niet uit, waarom zouden wij als volwassenen (onder invloed van de westerse individualisme) ervoor kiezen hen wel uit te sluiten en in zekere zin de weg terug tot God moeilijker te laten lijken?
Duuk
21-05-2016 / 00:40
@Jaleco: heel mooi verwoord. Je slaat de spijker op zijn kop. Het lijkt soms weleens een vergeten eigenschap van God, nl. dat God collectief werkt. Zowel in het zegenen als in het straffen.

Dat wil uiteraard niet zeggen dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen daden. Maar wel dat we er bij mogen horen.
Zo is ook geheel Israël Gods uitverkoren volk. En zo mogen wij in Christus uitverkoren zijn als we geloven in Hem en Jezus volgen.

Wat ik daarom ook vreemd vind, is dat wij in de kerk het heel normaal zijn gaan vinden dat je als ongelovige heel je leven in de kerk kunt zitten en zonder geloof kunt sterven. Waarom ga je dan naar de kerk? Maak dan een keuze voor God of voor jezelf. In de apostolische brieven worden de mensen ook als gelovigen aangesproken. En niet als bekeerden en onbekeerden.
Duuk
21-05-2016 / 00:41
Helaas kan ik mijn reactie niet wijzigen. Ik bedoel uiteraard: Dat wil uiteraard niet zeggen dat niet iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen daden.
refoweb
23-05-2016 / 10:26
Zie ook eerder antwoorden van ds. van den Brink over dit onderwerp:

http://www.refoweb.nl/vragenrubriek/22061/gedoopte-kinderen-Gods-kinderen/

http://www.refoweb.nl/vragenrubriek/21920/opmerkingen-over-kinderdoop/

http://www.refoweb.nl/vragenrubriek/21759/vraag-na-doopdebat/
refoweb
23-05-2016 / 11:03
Voor een discussie over de doop kun je in diverse topics terecht op het forum.
CrA
23-05-2016 / 16:13
Beste vraagsteller,

In de preek die ds. u aanbeveelt gaat over het nut/noodzaak van de christelijke opvoeding.
Dit is voluit bijbels. Neem het voorbeeld van Abraham, in Gen.18 :18 en 19.

Abraham had een belofte nl. dat hij tot een groot en machtig volk zou worden en dat alle volken van de aarde in hem gezegend zouden worden(vs 18). Hoe gaat God nu deze belofte vervullen? Door een middel: het gezag. Abraham gaf nl. bevel(om de weg van de HEERE in acht te nemen, door gerechtigheid en recht te doen vs 19) aan zijn kinderen en zijn huis. Hij gebruikte zijn van God gekregen gezag. Met welk doel?: "opdat de HEERE over Abraham zal brengen wat Hij over hem gesproken heeft."

God heeft mensen aan middelen gebonden. Indien wij als ouders ons gezag niet gebruiken voor de christelijke opvoeding van onze kinderen, dan staan wij God in de weg. De belofte kan eigenlijk niet vervuld worden! Als wij getrouw zijn in de opvoeding mogen we zegen verwachten. En als we daar soms aan twijfelen en we zien dan op het teken en zegel van de doop, dan wordt het geloof weer versterkt.

Het sacrament van de doop geeft de genade(wedergeboorte) niet. We zijn niet rooms. Het is een teken en zegel. Waarom is het geloof van ouders nodig? Zonder geloof doet het sacrament niets. Dus het geloof van ouders is niet nodig als grond voor de doop, want dat is Gods Verbond, maar is het is nodig tot onze troost.

Als ds. ergens zegt: "Ik stel niet dat het kind op het moment van de doop wedergeboren is of wordt. Ik vind wel dat een kind pas mag worden gedoopt als er de gegronde verwachting is dat ergens in het leven van dit kind de wedergeboorte zal plaatsvinden. De wedergeboorte is immers een vrucht die voortkomt uit de inlijving in het lichaam van Christus. Als een boom een appelboom is, zullen er te zijner tijd appels aan groeien. Wie dat niet gelooft en niet verwacht, moet zijn kind niet laten dopen."

En die gegronde verwachting is er. In het Woord zie Gen. 18 vers 18-19, maar daar is wel geloof voor nodig!

In genoemde uitspraak stelt hij m.i het geloof van ouders dan ook niet als grond voor de doop, maar dat het nodig is voor onze troost. En het is m.i de grote fout die dhr van der Hoeven maakt, door te zeggen, dat ds. het geloof van de ouders als grond i.p.v als troost voor de doop stelt.

Jammer deze spraakverwarring. Ik hoop dat hij tot het juiste inzicht komt.
Jaleco
23-05-2016 / 19:10
@Duuk
Voor ons die geloven is geloof een eenvoudige zaak, maar voor hen die erbuiten staan, is het moeilijk en ingewikkeld (citaat Spurgeon).
Als ik iemand klip en klaar het Evangelie vertel, denk ik bij mezelf: Dit móet je wel aannemen. Maar heel vaak gebeurt het niet. Waarom niet? Mensen denken dat God het toch niet meent of dat Hij een dubbele bedoeling heeft. Of ze vinden het gek dat God hen wil redden, zij moeten toch zelf hun zonden goed maken? Daarin zie je dat de Heilige Geest de ogen moet openen, om te zien dat God het waarachtig meent. En dan neemt zo iemand het Evangelie aan als een kind. Een puritein zei eens dat de inwendige roeping is dat iemand gaat zien dat God de uitwendige roeping meent. Vind ik wel treffend.
Duuk
24-05-2016 / 21:58
@Jaleco: Paulus zegt er dit over:
2 Korinthe 4:4 Van hen, de ongelovigen, geldt dat de god van deze eeuw hun gedachten heeft verblind, opdat de verlichting met het Evangelie van de heerlijkheid van Christus, Die het beeld van God is, hen niet zou bestralen.

De god van deze eeuw is de duivel, het geld, onze welvaart enz. Die geven we niet zomaar op voor iets waar men blind voor is.

Hier moet dus inderdaad Gods Geest aan te pas komen. En we weten dát Hij de ogen van mensen opent. Daarom mogen we doorgaan met het vertellen van de blijde boodschap. Want in vers 5 en 6 staat dit: Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Heere, en onszelf als uw dienstknechten om Jezus' wil. Want God, Die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook Degene Die in onze harten geschenen heeft tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus.
Jaleco
25-05-2016 / 19:10
@Duuk
Bedankt voor deze bemoediging. Het kan wel eens teleurstellend zijn als de beste boodschap van de hand gewezen wordt.

Terug in de tijd

Hoe kun je weten dat je een roeping hebt tot het predikantschap? Ik worstel soms met deze vraag. Ik ben iemand die graag...
2 reacties
19-05-2014
Hoe ontstaat onzekerheid? En hoe krijg je meer zelfvertrouwen?
geen reacties
19-05-2007
Is het zondig als je iets helemaal zat bent? Bijvoorbeeld de huidige coronacrisis. Is dit zondigen tegen God? Ik worstel...
geen reacties
20-05-2020
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering