D66 pest christenen

Ds. J.J. Tigchelaar / 4 reacties

05-05-2016, 11:04

Vraag

Ik lees veel christelijke nieuwspagina's en kom daar veel berichten over D66 tegen. Ze zouden christenen pesten en de islam steeds meer ruimte geven. Ze willen volgens veel mensen alles wat met God, kerk of het christendom te maken heeft, Nederland uit hebben. Klopt deze redenering?

Antwoord

1. Mijn antwoord zou kort en krachtig kunnen zijn: “ja, dat klopt.” En dat is dan niet mijn eigen mening, maar recentelijk is door verschillende mensen, ook niet-christelijke, hierop gewezen. Met zo’n antwoord komen we echter niet veel verder, het is beter de oorzaken proberen te vinden en dan daarmee rekening te houden.

2. D66 kan uit opportunisme een kruistocht houden tegen christelijke invloeden in de staat en de samenleving. Er zijn mensen die het wel mooi vinden dat christenen een toontje lager gaan zingen en door op D66 te stemmen kunnen ze daar uiting aan geven.

3. Er is op gewezen dat D66 toleranter is ten opzicht van de islam, dan tegenover christenen. Ook dat heeft electoraal gewin. Wie Wilders van de PVV te  polariserend vindt, kan terecht bij D66.

4. Een andere reden kan zijn dat de vraagstukken waar onze samenleving mee worstelt, te groot zijn voor eenvoudige antwoorden en dat D66 dan maar in bijzaken vlucht. Hoe moet het met de problemen in de zorg, de afbraak van onze defensie en veiligheid, de toestroom van asiel- en gelukzoekers uit andere culturen. Wat heeft D66 daar voor antwoorden op? Het is dan eenvoudig scoren om ergens discriminatie, bevoorrechting, etc. aan de kaak te stellen.

5. De leiding van D66 is ook slim. De meeste uitingen van secularisme worden niet door de leider, maar door anderen in de politieke arena naar voren gebracht. Het is dan niet de officiële partijpolitiek.

6. Verder blijft de vraag hoever deze partij wil gaan. Blijft er nog enige tolerantie over voor andersdenkenden? Of komt D66 in het rijtje van Lenin, Stalin, Hitler, Mao en de heersers in Noord-Korea, etc., die ook poogden en pogen het christendom te laten verdwijnen. Met alle gevolgen van dictatuur. Tolerantie is niet echt wanneer het alleen gelijk denkenden verdraagt.

7. Naast allerlei verschijnselen die volgens D66 moeten verdwijnen, zoals de wet op de zondagsrust, de smalende godslastering, de bescherming van het benoemingsbeleid in het christelijk onderwijs, verwijdering van trouwambtenaren met gewetensbezwaren. Wil ik nog wijzen op een van de laatste oprispingen van D66.

8. Er is een initiatiefwet ingediend waarbij de formulering “Bij de gratie Gods” uit de wetten moet worden geschrapt. Moeten alle bestaande wetten vanaf 1815 nu gewijzigd worden? Dat wordt een hele operatie voor de beide kamers van ons parlement. Maar de genoemde formulering staat niet in de wetten! De koning, die de door het parlement aangenomen wetten ondertekent, belijdt dat hij persoonlijk zijn koningschap ziet als door God, en niet door het volk of door de kerk gegeven. Mag hij dat nog geloven en belijden? Er zijn mensen die verklaren een bepaald geloof of systeem aan te hangen. Ze zijn socialist, of liberaal, of pacifist of christen of moslim, of atheïst. Sommigen  leggen in het openbaar de eed af, anderen beloven wat. 

9. Christenen moeten bekennen dat ze wel eens aanstoot hebben gegeven door kortzichtig en eenzijdig gedrag. Dat moeten we voorkomen. Anderen veroordelen past ons niet, wel moeten we het signaleren wanneer kinderachtig en onvruchtbaar gedram de aandacht afleidt van de echte vraagstukken van ons land en volk. Krijgen we straks ook een wetsvoorstel om de haan en het kruis van de kerktorens te verwijderen? Wat lossen we daarmee op?

10. De scheiding van kerk en staat houdt in dat de kerk niet over de staat heerst, maar dat ook de staat niet over de kerk en de levenswijze van de christenen wil heersen. Dat is wat anders dan dat het geloof alleen maar een privézaak is. Of wil D66 straks, met behulp van de homo-lobby, ook in de kerkelijke gemeente haar ideeën doordrukken?

Ds. J. J. Tigchelaar

Ds. J.J. Tigchelaar

Ds. J.J. Tigchelaar

 • Geboortedatum:
  05-12-1931
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Putten
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus predikant en adviseur predikantenopleiding Church of Central Africa

Tags in dit artikel:

christenvervolgingpolitiek
4 reacties
mortlach
05-05-2016 / 16:42
Ik weet niet hoe nuttig het is een christen te vragen of D66 aan het 'christen pesten' is; het antwoord is dan hoe dan ook behoorlijk gekleurd.

Doet D66 aan 'Christen pesten'? In mijn ogen niet. Wat D66 doet is proberen de invloed van religie op de OVERHEID te beperken. En omdat het christendom het meeste invloed heeft, merken zij daar het meeste van en kan het zelfs aanvoelen alsof ze speciaal worden tegengewerkt.

Het hindoeisme en Boeddhisme of welke andere religie dan ook hebben nu eenmaal niet zoveel invloed op de Nederlandse overheid. Als ze dat wel hadden, zou D66 daar vast de pijlen op richten.

Willen ze God en het christendom Nederland uit hebben? Daar geloof ik persoonlijk niets van. Wel de overheid uit, maar dat is heel wat anders. Wat een privépersoon in zijn privéleven gelooft, dat moet hij/zij helemaal zelf weten. Het is alleen wat anders als ze ermee proberen te regeren.

Er is nu eenmaal zoiets als scheiding van kerk en staat. Die scheiding is nuttig, ook voor christenen, want je moet er toch niet aan denken dat er een ministerie is dat elke vrijdagmiddag de preken die dienen te worden gegeven de volgende zondag rondmailt. De kerk is dus zeer gebaat bij die scheiding.

Maar dat betekent dus ook dat de overheid beschermd is tegen invloeden van de kerk, en in een steeds verder seculariserend land, wordt de ruimte voor de christelijke God dan inderdaad kleiner.

Er staat, geloof ik, nog steeds God zij met ons op de randen van euro-munten. Ik lig er niet wakker van, maar eigenlijk hoort het niet in een seculier land. Men zou het wel heel gek vinden als er Vishnu zij met ons zou staan. Maar als D66 een voorstel indient het te verwijderen, dan zijn ze ineens aan het pesten.

De uitzonderingspositie van christenen en het christendom wordt langzaam maar zeker teruggebracht tot het niveau van de rest. Wist je bijvoorbeeld dat een trouwambtenaar alleen wettelijk mag weigeren homostellen te trouwen als hij/zij christen is? Een moslim-trouwambtenaar met gewetensbezwaren mag het niet. Dat is toch raar?

En kerken toegang geven tot de GBA, dat vind ik tegenwoordig ook echt niet meer kunnen. Dan is de overheid ineens een administratief verlengstuk van de kerk en dat gaat in tegen die scheiding.
mluther
06-05-2016 / 00:36
@mortlach Los van de vraag of D66 christenen aan het pesten is, vind ik een veel belangrijkere vraag of je als christen vanuit je geloof politiek mag bedrijven. Geregeld wordt er vanuit de seculiere hoek geroepen, dat dit niet mag.

Kerk en staat moeten gescheiden zijn. Laat ik maar gelijk zeggen, dat ik het daar mee eens ben. De uitleg die men daar aanhangt, deel ik echter niet. Als ik politiek bedrijf, doe ik dat niet voor mijn kerkgenootschap. Nee, dat doe ik vanuit mijn overtuiging. Dat ik die overtuiging baseer op hetzelfde Boek, als wat de kerk gebruikt, is niet relevant. Net als dat Tweede Kamerleden van de seculiere vleugel hun overtuiging mogen uiten, mag ik dat.

Dan de verschillende voorbeelden die je noemt. Ik begin maar bij de laatste. De GBA, wordt wel door meer instellingen gebruikt. Het is helemaal niet vreemd dat hierdoor kerken gebruik van gemaakt mag worden. Dat het nu afgeschaft wordt, valt slecht te verdedigen door het argument, scheiding van Kerk en Staat. Die scheiding houdt in dat er geen invloed wordt uitgeoefend op het beleid wat de ander voert. Ik zie niet hoe een administratieve handeling als invloed kan worden gezien. Wat ik o.a. bij D66 zie, is een kinderachtige kleuter, die achter elke boom een beer ziet zitten. En als die er niet zit, dan praten we ´m er wel achter...

"Willen ze God en het christendom Nederland uit hebben? Daar geloof ik persoonlijk niets van. Wel de overheid uit, maar dat is heel wat anders. Wat een privépersoon in zijn privéleven gelooft, dat moet hij/zij helemaal zelf weten. Het is alleen wat anders als ze ermee proberen te regeren."

Hier gaat het dus totaal mis. Uiteindelijk is het seculiere gedachtegoed ook een soort geloof. In feite doet men niets anders, dan wat men de kerk verwijt. Het opleggen van regeltjes en proberen mij/ons voor te schrijven hoe we moeten denken. Enerzijds de mond vol over vrijheid van meningsuiting, maar als iemand zijn geloof praktiseert in het publieke domein is de wereld te klein. Dat men dit niet wil zien of misschien gewoon niet ziet, is veelzeggend, maar uiterst zorgelijk.

Dan het punt gewetensbezwaarde ambtenaar. Ik las recent daar iets over in het RD, wat ik graag citeer: "Woordvoerders van de christelijke partijen trokken bijvoorbeeld een parallel met gewetensbezwaren tegen militaire dienst. Waarom honoreert onze samenleving die bezwaren wel, terwijl zij over de moeite die mensen met het sluiten van een zogeheten homohuwelijk hebben, niet heen stapt, vroeg SGP-Kamerlid Bisschop zich af.

Maar nee, dat zag Bisschop beslist verkeerd, oordeelden woordvoerders van ondermeer D66 en GroenLinks. Het ging hier om volstrekt onvergelijkbare zaken, om appels en peren.

Even later was het weer raak. Want hoe zat het dan, vroeg CU-Kamerlid Segers, met de clementie die linkse partijen hadden met Kamerleden die weigerden om ten overstaan van onze nieuwe koning een eed op de Grondwet af te leggen? Waarom daar wel uitzonderingen op een algemene regel toestaan en bij gewetensbezwaarde trouwambtenaren niet? Maar ook Segers zat er in de ogen van progressieve fracties volledig naast. Hoe kon hij zo’n vreemde vergelijking maken? Niets hadden die beide zaken met elkaar uit te staan.

Het eigenaardige in dit debat was dat de parallel die de seculiere partijen trokken in hun ogen wél zeggingskracht had. „Stel dat er trouwambtenaren zouden zijn die weigerden om zwarte mensen of Joden te trouwen, dan zouden we dat als samenleving toch ook niet accepteren?”, wierpen zij de christelijke partijen bij herhaling voor de voeten.

Dat deze vergelijking veel zwakker was dan de eerder genoemde parallellen –omdat die tenminste hun oorsprong vonden in de praktijk, terwijl van ambtenaren die geen negers of Joden willen trouwen geen voorbeelden bekend zijn– deed er niet toe. Dit was een goede vergelijking, de andere niet." (Bron: http://www.rd.nl/1.988083)
Graag voer ik nog een argument aan, waarom het merkwaardig is dat de gewetensbezwaarde ambtenaar het veld heeft moeten ruimen. Er wordt dan wel geroepen dat de vrijheid van LHBT'ers wordt aangetast door de gewetensbezwaarde ambtenaar, maar dat wordt die van mij nu ook. In het verleden was er geen probleem, want er was in elke gemeente een ambtenaar te vinden die LHBT'ers, wilde trouwen. Echter, kan iemand die bijv. christelijk is, nu niet meer bewust kiezen voor een trouwambtenaar die zijn of haar gedachtegoed onderschrijft. De keuzevrijheid van het individu is door partijen die zich daarop beroemen, juist aangetast met het omver helpen.

Tot slot, ik wil hier absoluut niet gaan klagen over wat er gebeurd. Het is een logisch gevolg van een seculariserend land. En uiteindelijk is de kerk daarmede debet aan. Wat heeft de kerk de laatste decennia uitgestraald?
mortlach
06-05-2016 / 10:11
Natuurlijk begrijp ik best dat je als christelijke politicus die twee zaken niet kunt scheiden. En natuurlijk mag je je geloof uitoefenen, ook in het publieke domein. Het wordt alleen wat anders als je het anderen wilt opleggen dmv regelgeving en dergelijke.

De overheid is er voor iedereen. Ook voor degenen die niet in God geloven. En elke verwijzing naar God is voor hen een vervreemding, een teken dat de overheid er niet écht voor hen is. Niet dat het vaak zo dramatisch is, hoor, maar het gaat om het principe.

Je argument voor dienstweigeraars vind ik bijzonder. De dienstplicht is toch al 20 jaar geleden afgeschaft? En ik geloof niet direct dat je als je aangeeft gewetensbezwaard te zijn, dat je dan door gaat naar de volgende sollicitatieronde.

Verder is het bezwaar de uitzonderingspositie die christenen en het christendom hebben. Kijk, voor mij als atheist zijn alle geloven min of meer van gelijke waarde. Ze zouden in ieder geval gelijk moeten worden behandeld. Dus voortaan Vishnu zij met ons op de 2 euromunt, God zij met ons op de 1 euromunt en de Boeddha op de 50 cent? Wat Gods naam op het teken van de Mannon doet, is me trouwens ook een raadsel.

Ik gaf ook al aan dat alleen christelijke trouwambtenaren gewetensbezwaard mogen zijn en moslim trouwambtenaren niet. Dat vind ik gek.

Als seculariteit een 'soort van geloof' is, dan is kaal een soort van haarkleur. Maar goed, als christelijke politici mogen proberen hun God de overheid in te smokkelen (Ter meerdere glorie van Zijn Naam), mag D66 proberen de ongelijkheid tegen te gaan. Gek dat niemand ooit over de SGP praat alsof zij 'seculiertje pesten' doen. Dikkere huid/minder lange tenen, misschien?
Bloemkool
06-05-2016 / 12:07
Als voorstander van het homohuwelijk vind ik het alleszins verdedigbaar om gewetensbezwaarde trouwambtenaren de ruimte te geven. Natuurlijk is het principieel zo dat ambtenaren waardenvrij hun werk moeten uitvoeren. Maar in alle gemeenten kunnen paren van gelijk geslacht met elkaar trouwen, dus er is alle reden om coulance te betrachten. Het schijnt dan ook als een uiting van onverdraagzaamheid jegens andersdenkenden toe dat dit niet gebeurt.

De vergelijking met een trouwambtenaar die geen negers of joden wil trouwen gaat ook niet helemaal op. Niet alleen omdat dit in de praktijk niet of nauwelijks voorkomt, maar ook omdat in onze cultuur het huwelijk eeuwenlang een verbintenis is geweest tussen één man en één vrouw. Daarom is er alle reden om consideratie te betonen aan degenen die begeren aan deze opvatting vast te houden. Ook het COC en veel andere homorechtenactivisten waren aanvankelijk tegen het homohuwelijk. En PvdA en VVD waren tot in 1998 ook tegen.

Terug in de tijd

De laatste weken heb ik vaak ineens verschrikkelijk last van hoofdpijnaanvallen. Het is nog niet zo erg dat ik alleen ma...
5 reacties
04-05-2010
Ik zit met het volgende. Ik heb een lieve vriend en we hopen dit jaar te trouwen. Zoals bij iedereen het geval is, kom j...
4 reacties
04-05-2015
Beste Els van Dijk, u schreef: "Artikel geschreven over singles. Maar voor ieder geldt dat je de eenzaamheid moet kennen...
1 reactie
04-05-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering