Ronald Plat

Ds. H. Veldhuizen / 3 reacties

11-05-2015, 13:42

Vraag

Ik heb een vraag over evangelist Ronald Plat. Deze man profileert zich op Facebook en ook verder op internet als gebedsgenezer en christen op een manier die mij als jongere erg bang maakt. Als ik zijn uitspraken hoor en lees dan durft hij heel wat te zeggen. Vooral de bestaande kerken moeten het ontgelden. Een voorbeeld van enkele van zijn uitspraken: 'God wil dat alle mensen genezen, niemand hoeft dus ziek te zijn,  ziekte is altijd van de duivel'. 'Doden kun je opwekken in Zijn naam, ook heden ten dage nog'.

Ook valt het mij op dat genezingen die hij verricht in Jezus naam altijd een bepaald soort ziektes betreft. Er worden bijvoorbeeld geen mensen met kanker of orgaanziektes genezen.

Kortom, kunt u mij wat handvaten geven om op een Bijbelse manier hiermee om te gaan als je met hem of 1 van zijn volgelingen spreekt? 

Ik bedoel, deze man baseert al zijn uitspraken en handelingen op Gods woord maar voor mijn idee wel op een heel eenzijdige en ook op een afwijkende manier van Gods Woord.

Op dit moment zijn er verschillende jongeren uit onze gemeente(n) die door zijn ideën worden beinvloed en de kerk verlaten. Dit doet mij veel verdriet. Niet omdat ik beter ben of er boven wil staan maar ik maak me oprecht bezorgd om het zielenheil van deze jongeren. Ik zou iedereen willen opwekken die dit leest om gezamenlijk vurig tot de Heere te bidden of Hij ons allemaal in de waarheid van Zijn Woord wil leiden. Zodat Jezus Christus alles voor ons is of zal worden en wij door Zijn Heilige Geest geleid Zijn Woord recht mogen snijden zoals de Bijbel zo mooi zegt.

Een bezorgde jongere

Antwoord

Beste vriend of vriendin,

Je hebt een vraag over de zgn. gebedsgenezingspraktijken van evangelist Ronald Plat. Je hebt daar heel veel moeite mee, en ik denk, laat ik dat meteen maar zeggen, terecht. Ronald Plat verkondigt namelijk, schrijf je, dat ziekte altijd van de duivel is, dat niemand ziek hoeft te zijn maar God alle mensen wil genezen en dat zelfs doden kunnen worden opgewekt. Dat zijn forse uitspraken. Maar zijn ze werkelijk bijbels? Natuurlijk zal niemand die werkelijk in God gelooft ontkennen dat God machtig is om grote dingen te doen en zieken kan genezen. Er zijn heel wat christenen die kunnen getuigen van wondere genezing, ook al ging dat gepaard met medische hulp. Ook de medische hulp is namelijk een gave van God, waarbij de resultaten (operatie, medicatie enz.) afhankelijk zijn van Gods zegen. En: wat wordt er zondags in de kerken dikwijls gebeden voor zieken, juist omdat we geloven in de machtige hand van God. Een gemeente die voor zieken weet te bidden heeft wat dat betreft ‘genezingspraktijken’ van een evangelist niet nodig. En daar kunnen we het persoonlijk gebed van vele gemeenteleden thuis ook nog bij voegen.

Je schrijft echter dat er naar jouw idee bij evangelist Ronald Plat sprake is van een heel eenzijdige manier van omgaan met Gods Woord. Daar heb je gelijk in. En nu zou je wat handvatten willen hebben om voor mensen die door hem beïnvloed kunnen worden een bijbels antwoord te hebben.

Nu, laten we eens een aantal Bijbelteksten nagaan:

Matth. 10:8 (Ik citeer de Herziene Statenvertaling): ‘Genees zieken, reinig melaatsen, wek doden op en drijf demonen uit’. Gelden die woorden elke gelovige? Ik lees dat anders. In vers 5 lezen we namelijk: ‘Déze (!) twaalf zond Jezus uit en Hij gebood hún’ (dus niet ieder).

Markus 16:17-18, vrijwel dezelfde woorden. Maar daar zegt Jezus het tot ‘hen die geloofd hebben’, dus heel ruim. Maar gaat het daar niet om een bijzondere situatie: van gevaar waarin gelovigen in de tijd van vervolgingen kunnen terechtkomen (slangen opnemen, iets dodelijks (gifbeker) drinken)? Geldt wat Jezus daar zegt voor alle tijden en in iedere situatie? Denk aan de vervolgde kerk in een extreem moslimland of in Nigeria of Noord Korea. Bovendien staat er in het Grieks voor de woorden ‘gezond worden’ (vers 18) twee woorden (kaloos echein) die letterlijk betekenen: ‘het mooi of goed hebben’. Heb je het alleen maar mooi of goed als je gezond bent? Of kan dat ook het geval zijn als God de kracht geeft om je ziekte of handicap moedig en gelovig te dragen?

Jakobus 5:14-16: Daar is in de eerste plaats sprake van de ouderlingen/oudsten van de gemeente, dus van ambtsdragers en niet zomaar van een evangelist of een individuele gelovige. En de woorden ‘de gemeente’ doen eerder denken aan de gemeente die zondags bijeenkomt dan een aantal gelovigen. En in de tweede plaats is het de vraag of we bij het woord ‘behouden’ (het gelovige gebed zal de zieke behouden, vers 15) moeten denken aan genezen. In het Grieks staat hetzelfde woord (sooidzoo) dat in vers 20 met ‘redden’ vertaald is (in de Statenvertaling staat ook het woord ‘behouden’), en dat meer wijst op eeuwig behoud. Ook het woord ‘oprichten’ is een woord dat niet direct op genezen hoeft te slaan, maar dat kan betekenen: moedig en gelovig dragen wat God te dragen geeft.

Hebben de apostelen trouwens alle zieken genezen? Paulus schrijft aan zijn jonge helper Timotheus: ‘Drink niet langer water, maar gebruik een kleine hoeveelheid wijn, voor uw maag en uw veelvuldige kwalen’ (1Tim. 5:23). Waarom schrijft hij niet: ‘Timotheus, je hoeft helemaal geen kwalen te hebben, bid en laat anderen voor je bidden en laten ze je eventueel de handen opleggen, enz; dan kun je zonder maagkwaal en andere kwalen je werk weer doen’, of iets dergelijks?

Of denk aan een andere medewerker van Paulus, Trofimus, (Hand.20:4; 21:29), die Paulus ziek in Milete moest achterlaten (2Tim.4:20). Waarom heeft Paulus hem niet de handen opgelegd en genezen, zodat hij met hem mee kon? 

Wat ik met dat alles wil zeggen? God is machtig en we mogen Hem bij ziekte zéker om genezing bidden. We doen dat ook, thuis en zondags in de kerk. Maar God kan ook andere wegen gaan. Ik denk aan Petrus die op het gebed van de gemeente uit de gevangenis verlost werd. ‘Door de gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden’ (Hand.12:5). Maar in vers 2 van hetzelfde hoofdstuk lezen we dat de andere discipel, Jakobus, met het zwaard gedood werd. Zou de gemeente ook voor hem niet voortdurend gebeden hebben?

En: als Roland Plat meent dat ook nu doden kunnen worden opgewekt, blijf ik zitten met de vraag waarom Stefanus werd gestenigd, Jakobus werd gedood, en vele anderen in de eerste christentijd, voor wie gebeden zal zijn. Ik denk ook aan 1Korinthe 15:26, waar Paulus schrijft dat de dood de laatste vijand is, die de tenietgedaan wordt. Wat zouden we graag willen dat de dood als een van de eerste teniet werd gedaan. Maar de dood blijft in deze wereld, ook voor de grootst gelovige. Zelfs kan de Heere iemand al op jonge leeftijd wegnemen. Ik denk ook aan wat Jezus in de gelijkenis van de rijke man en Lazarus Abraham laat zeggen tegen de rijke man: ‘Als zij niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen zij zich ook niet laten overtuigen als iemand uit de doden zou opstaan’. Het feit dat Jezus dat zo zegt, betekent dat het heel uitzonderlijk is dat iemand uit de dood opgewekt wordt. Van Jezus zelf weten we ‘maar’ van drie dodenopwekkingen.  

Ronald Plat meent dat, als God iemand wonderlijk geneest of als iemand uit de dood wordt opgewekt, dat een geweldig getuigenis zou zijn voor het Evangelie en mensen kan brengen tot het geloof. Dat zal waar zijn! Hoewel ik dat lang niet altijd in de Bijbel lees na bijvoorbeeld een genezing door Jezus. Maar: zou er niet een minstens zo’n groot getuigenis van mensen uitgaan als ze hun lijden moedig in het geloof weten te dragen? Ik ben daar heel wat voorbeelden van tegengekomen in gemeenten die ik diende.

Ik noem twee voorbeelden die je misschien zelf ook wel kent: In de eerste plaats: De schilderes Christa Rosier, wier enige zoon op, als ik het goed heb, 14 of 15-jarige leeftijd, na een langdurige en moeilijke lijdensweg, overleed. Wat is er door haar en vele anderen gebeden! Na zijn overlijden kreeg ze zelf kanker. Ze stierf een paar jaar geleden. Maar wat heeft ze dat alles, bij alle aanvechtingen, gelovig weten te dragen en wat is daar een getuigenis van uitgegaan! Lees haar prachtige boek ‘Lijden in Gods hand’ (ondertitel: ‘God wil meer dan ons geluk’), dat veel mensen bemoedigd en getroost heeft! Een prachtig boek om te lezen en iemand cadeau te geven. In de tweede plaats denk ik aan Joni, die op 17-jarige leeftijd in een zwembad, waarin ondiep water was, dook en daarbij een dwarslaesie opliep en voor heel haar leven verlamd was. Ze heeft vele malen getuigd van haar groot geloof in de Heere, juist met haar handicap. Ze zegt onder andere: ‘Genezing die bij God te vinden is reikt verder en gaat dieper dan lichamelijke genezing’. Wat heeft ook zij door haar getuigenissen voor veel mensen veel betekend! Ook van haar zijn verschillende boeken te vinden. Aan zulke mensen denk ik, als ik lees: de Heere zal hem of haar oprichten (Jak.5:15): opgericht tot gelovig dragen.  

Het is jou opgevallen, schrijf je, dat de genezingen die Ronald Plat verricht altijd een bepaald soort ziekten betreft en er geen mensen met kanker of orgaanziekten worden genezen. Ik denk dat je daar gelijk in hebt. Denk ook aan verstandelijk gehandicapten en mensen met een verstandelijke beperking? Of aan mensen die bijvoorbeeld een arm of been moeten missen? Worden die ook genezen?            

Ronald Plat heeft veel kritiek op de kerk. Dat siert hem niet. Het is een trek die je bij veel sekten en sektariërs tegenkomt. Onder andere zegt hij dat slechts een klein gedeelte (ergens spreekt hij van ongeveer 10%) van mensen die in de kerk zitten maar een actieve christen. En dat de mensen maar ‘in de kerk zitten en luisteren’, veel meer niet. Hij vergeet echter dat er meer is dan ‘zitten in de kerk en naar een preek luisteren’: er zijn ook doordeweekse activiteiten: verenigingen, kringen, gebedskringen, het persoonlijk gebed van christenen thuis, vrijwilligerswerk, gaven voor goede doelen enz. Algemeen wordt zelfs erkend (zonder dat we onszelf op de borst moeten gaan kloppen) dat christenen meer aan goede doelen geven dan niet-christenen en in veel opzichten voorop lopen in vrijwilligerswerk. Een mooi getuigenis.

Er is trouwens op de praktijken van Ronald Plat ook het nodige aan te merken: de gloriestoel waarin zieken kunnen gaan zitten. Waar lees ik zoiets in het Evangelie? Zijn financiële ’adviezen’: verkoop je huis aan hem (ik veronderstel: voor een niet te hoge prijs) en huur het van hem (ik veronderstel: tegen een flinke huur) terug. En de media-aandacht die hij zoekt. Ik denk dat zulke praktijken het christen-zijn eerder naar beneden halen en bij velen spot oproepen dan dat ze bevorderlijk zouden zijn om mensen tot geloof te brengen.

Is ziekte altijd van de duivel? Nee toch? Is er ook niet de beproevende, louterende of bestraffende hand van God? En is Gods hand voor de gelovige geen Vaderlijke hand, ook al kan God wegen gaan die we niet begrijpen? Ik denk nog eens aan de titel van het boek van Christa Rosier: ‘Lijden in Gods hand’. Wat een verschrikkelijke gedachte dat ziekte (denk aan een gehandicapte of chronisch zieke) altijd van de duivel zou zijn. Dan had de titel van het boek van Christa Rosier moeten zijn: ‘Lijden in de hand van de duivel’. Soms lijkt het erop, want de duivel heeft veel macht. Denk onder andere aan het geweld van I.S. Maar denk daarnaast ook aan christenen die verschrikkelijk van I.S. te lijden hadden of hebben, maar getuigen dat God mèt hen is. Ik houd het daarom liever op zondag 10 van de Heidelbergse catechismus, waar veel mensen weinig van willen weten (toegegeven: er zijn ook andere formuleringen dan zondag 10 noemt denkbaar): dat Gods voorzienigheid ‘Zijn almachtige en alomtegenwoordige kracht is, waardoor Hij (…..) ons zo regeert dat  (….) gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede en alle dingen (….) van Zijn Vaderlijke hand ons toekomen’. De gelovige leert een streep te zetten onder de woorden ‘Gods Vaderlijke hand’ en op zijn ‘driemaal smeken’ met Paulus (2 Korinthe 12:7-10) te zeggen dat Gods genade hem genoeg is en Zijn kracht in zwakheid volbracht wordt, ja, zelfs een welbehagen in zwakheden en smadelijke behandelingen e.d. te hebben (vers 10).    

Beste vriend(in), het is een lang antwoord geworden, maar dat kon moeilijk anders. Ik hoop dat je er wat mee kunt. Mooi van je dat je mensen, vooral jongeren, wilt toerusten om op een bijbelse manier te denken over datgene wat zich in onze tijd aandient en, zoals je schrijft, oprecht bezorgd bent om hun zieleheil. God zegene je daarbij. 

Ds. H. Veldhuizen

Ds. H. Veldhuizen

 • Geboortedatum:
  02-01-1938
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Wapenveld
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  Emeritus

Tags in dit artikel:

gebedsgenezingwonder
3 reacties
mortlach
11-05-2015 / 20:56
Was die Plat niet die kwiebus diena het ski-ongeluk van Friso hem ook weer levend wilde bidden? Schokkend was dat, om te proberen over de ruggen van mensen die net een familielid zijn kwijtgeraakt te evangeliseren.

Dat soort lui vormen een schandvlek voor het christendom, als je het mij vraagt.
christen1234
12-05-2015 / 12:07
Je hebt nu een antwoord gekregen op je vraag wat dhr. Platt niet goed doet. Maar we mogen aannemen dat het niet de bedoeling is dat je nu vanuit dit antwoord alle evangelische gemeenten over dezelfde kam scheert. Net zoals gereformeerden het niet prettig zouden vinden om op één lijn met Jehova-getuigen te worden gezet. Veel zegen in je gebeden voor alle jongeren.
coby
12-05-2015 / 17:28
de Heere Jezus zegt ook in Zijn waarschuwend in Zijn woord dat er mensen zullen zijn die tegen Hem zullen zeggen.
hebben wij niet in uw naam wonderen en tekenen gedaan en duivelen uitgeworpen.
en dan zegt de Heere ook ik heb u nooit gekend
wel een waarschuwing voor ons om niet met alle wind van leer mee te gaan.

Terug in de tijd

Ik heb een vraag over mijn twee kinderen van 9 en 10 jaar. Ze zijn zo totaal verschillend dat het me soms in verwarring ...
1 reactie
11-05-2010
Ze zeggen dat er in het Oude Testament ergens staat dat incest niet gestraft hoeft te worden. Klopt dat?
4 reacties
11-05-2013
Ik ben al heel lang met het geloof bezig, soms wat minder en soms lijkt het net alsof God van mij weg is. Hoe komt dat? ...
geen reacties
11-05-2003
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering