Mediteren

Ds. B. de Romph / 1 reactie

26-01-2015, 09:29

Vraag

Graag zou ik willen leren om Gods Woord beter te mediteren/overpeinzen. De Bijbel roept er toe op en ik ben er daarom van overtuigd dat het daarom een belangrijk middel is, om (onder leiding van de Heilige Geest) de Heere Jezus beter te leren kennen. Toch weet ik niet zo goed hoe ik moet mediteren. Ik merk dat mijn gedachten alle kanten op gaan en ik weet niet hoe ik daar structuur aan moet geven. Zijn er handvatten voor?

Antwoord

Beste vraagsteller,
 
Het is een belangrijke vraag,die je aan de orde stelt. “Ik zou beter het Woord van God willen bemediteren/overpeinzen.” Je vraagt, of daar richtlijnen voor zijn te geven. Als het jouw begeerte is om de Heere Jezus meer en meer leren kennen, ben je bij de juiste bron. De Heere Jezus zegt het immers Zelf: “deze (de Schriften) zijn het die van Mij getuigen.” Als je de Heere Jezus wilt leren kennen, dan moet bij de bron zijn en dat is het Woord van God. Maar hoe doe je dat? Je geeft zelf al aan, dat je zo vaak afgeleid wordt; dat je gedachten overal en nergens heen geleid worden. Je kunt er zo moeilijk je aandacht bij houden. Je hebt er geen zin in om met het Woord van God bezig te zijn. We zijn van onszelf niet begerig naar de woorden van God. De duivel houdt ons liever bij het Woord vandaan, want hij weet, dat het een van de middelen is, die God gebruikt bij de bekering van zondaren. Hij zal al het mogelijke doen om je gedachten te verstoren, zodat het Woord niet tot je doordringt.
 
Daarom is de eerste vraag: heb je er belang bij? Is het je begeerte om door het Woord geleid te worden? Is er die honger en dorst naar het Brood en het water des levens? Wie eten er van het Brood des levens? Dat zijn hongerigen; wie drinken van het water des levens? De dorstigen. De Heere Jezus sprak tot de Samaritaanse vrouw over het levende water. Hij maakte haar door Zijn Woord begerig naar dat levende water. “Indien gij de gave Gods kende en Wie Hij is, Die tot u zegt: Geef Mij te drinken , zo zoudt gij van Hem begeerd hebben, en Hij zou u levend water gegeven hebben.” Het antwoord van de vrouw is: "Geef mij dat water” (Joh.4:10,15). Het Woord wekt de dorst en de honger naar het Woord op en het laaft en voedt ons met het water en het Brood des levens.
 
Als je het Woord van God ter hand neemt, zoek allereerst een stil plekje op. Overpeinzen doe je niet, waar anderen bij zijn. Dat bewaart voor afleidende gedachten. Het is net als met het gebed: “Als ge bidt, gaat in uw binnenkamer en de deur gesloten hebbende, bidt uw Vader die in het verborgene is” (Matth. 6:6). Je kunt het ook samen doen met je vriend of vriendin.

Vraag om de leiding van de Heilige Geest bij de overdenking van Zijn Woord en of de Heere je wil bewaren voor afleidende gedachten. Bidt om de opening van Gods woord voor je hart en de opening van je hart voor Zijn Woord, zodat het ingang mag vinden in je leven. Bedenk dat de Heere door Zijn Woord en Geest wil werken in je hart. Hij spreekt gewis tot elk die voor Hem leeft. Het gaat om geloof. “Wie tot Hem komt, moet geloven dat Hij is en een Beloner van wie hem zoeken.” Hij schenkt dat geloof bij het onderzoek van Zijn Woord. Verwacht veel van de Heere. We hebben geloof nodig om het Woord van God te verstaan. Kijk in de spiegel van Gods wet, zodat je jezelf leert kennen in je ware gedaante. Door het Woord moet plaats gemaakt worden voor Christus in ons leven.
 
Lees niet te grote gedeelten in een keer. Beperk je tot een paar verzen. Als je een Bijbel met de kanttekeningen hebt, lees ze erbij en laat het alles op je inwerken. Zoek de teksten op, waarnaar de kanttekeningen verwijzen. Het zijn vaak parallelteksten, waar eenzelfde woord gebruikt wordt. Noteer op een notitieblokje enkele trefwoorden. Kijk in de loop van de dag nog eens naar die woorden die je opgeschreven hebt. Vraag om de inwerking van de Heilige Geest, want Hij heeft het ons beloofd, dat Hij ons in al de waarheid zal leiden. Doe het geregeld. Sla geen dag over. Houd voor jezelf de stille tijd om met de de Heere en zijn Woord bezig te zijn.
 
Na alles gedaan te hebben, wacht op de inwerking van de Heilige Geest. Want de Heilige Geest hebben we nodig, die het toepast en heiligt aan ons hart. We kunnen alles gedaan hebben, maar als de Heilige Geest eraan ontbreekt, dan zal het niets uitwerken. Maar de Heere heeft Zijn zegen aan het biddend onderzoeken van Zijn Woord verbonden. Als je in afhankelijkheid en in biddend opzien tot de Heere met Zijn Woord bezig bent, dan zal de Heere Zich niet onbetuigd laten. Hij werkt immers door Zijn Woord en Geest in mensenharten tot zaligheid. Het Woord hebben we in ons bezit, maar over de Heilige Geest kunnen we niet beschikken. De Heere is niets aan ons verplicht, maar Hij belooft het:  “Wie zijn weg wel aanstelt, zal Ik Mijn heil doen zien.” Smeek de Heere om de dauw van de Heilige Geest. De Heere is een Waarmaker van Zijn Woord en op Zijn tijd en wijze zal Hij het doen. Hij kan het niet doen om ons lezen en om ons bidden, maar Hij doet het om Zijns groten naams wil. Dat ontslaat ons niet van onze verantwoordelijkheid om met Het Woord bezig te zijn. Hij belooft het en Hij doet het: “Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal open gedaan worden” (Matth. 7:8). In die weg wil Hij ons gebed verhoren.
 
Ds. B. de Romph

Ds. B. de Romph

Ds. B. de Romph

 • Geboortedatum:
  17-07-1940
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Noordeloos
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:

  Ds. de Romph is op 24 juli 2019 overleden.

Tags in dit artikel:

bijbelstudiestille tijd
1 reactie
Gerard
26-01-2015 / 12:12
In aanvulling misschien nog wat verdere tips die mij hebben geholpen:
- bid elke dag voor je begint
- begin met een kort boek, zoals Kolossenzen of zo
- lees de tekst langzaam en hardop dat het indringt wat er staat
- probeer in eigen woorden op te schrijven wat er staat, bij een historisch boek kan dat een samenvatting zijn, bij een brief kan dat elke zin of gedachte zijn in eigen woorden verwoord
- soms bevatten zinnen een heel gecontreerde inhoud, zoals in de brieven. Probeer dan elke deelzin te begrijpen maar verlies nooit de grotere context uit het oog, trek geen conclusies uit een losse zin of losse woorden
- probeer de context te begrijpen, de directe context van de zin of deelzin, de context van het bijbelboek als geheel en de context van het bijbelboek in de bijbel als geheel
- bedenk dat ook veel woorden hun betekenis hebben door hun context. Je kan niet altijd zomaar de betekenis van een woord in een bepaald bijbelgedeelte direct zo overplaatsen in een ander bijbelgedeelte
- probeer te begrijpen met welk doel een bijbelboek is geschreven en wat de schrijver wil overbrengen aan de lezers
- overdenk op welke wijze iets van toepassing is of betrekking heeft op jezelf, of als voorbeeld of waarschuwing
- ga echter niet proberen alles op jezelf toe te passen. Ga niet elke gebeurtenis vergeestelijken en er proberen ergens een betekenis uit te halen die niet duidelijk blijkt
- merk op wat je kunt leren uit elk gedeelte over het karakter van God
- sommige bijbelboeken of gedeelten kun je rustig meerdere dagen achter elkaar lezen, elke keer opnieuw, bijvoorbeeld een brief van Paulus, eerst als geheel en dan losse gedeelten, dan vers voor vers en dan weer de grotere context
- maak of gebruik zogenaamde 'outlines' die puntsgewijs de kernpunten of thema's van een bijbelboek weergeven
- als je iets niet begrijpt en ook na een volhardend overdenken en gebed nog steeds niet begrijpt laat het dan liggen voor later. God zal het openbaren tegen de tijd dat je er rijp voor bent en/of het nodig hebt
- volhard, als je een dag geen zin hebt of tijd kan vinden, en ook als het niets lijkt op te leveren, ga toch door, bid en volhardt, denk aan Luk 18:1-7
- lees spreuken 2
Sterkte

Terug in de tijd

Ik heb een vraag over onze taak als christen om de volken te onderwijzen en het Evangelie te verkondigen. Het stuit mij ...
2 reacties
26-01-2017
Geachte dominee Westerink. Afgelopen zondagavond hield u een preek over Luk 7. Johannes twijfelde eraan of Jezus wel de ...
geen reacties
26-01-2007
Weet u misschien goede boeken die uitleg geven over de Bijbel? Basiskennis. Zoals de betekenis van verschillende bijbelb...
geen reacties
26-01-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering