Bekering en eigen verantwoording

Redactie Refoweb / 3 reacties

09-10-2014, 08:38

Vraag

Ik heb een vraag wat betreft de bekering. Wat ik vaak in de Gereformeerde Gemeenten hoor is dat ik maar veel moet bidden om bekering. Wij kunnen tenslotte niets aan onze zaligheid doen en het is Gods Geest die het moet werken. Maar anderzijds staat er vaak de oproep tot bekering in de Bijbel. Nu hoor ik in de kerk dat er gewaarschuwd wordt voor de bekeringen van tegenwoordig. Veel mensen nemen Jezus maar aan en maken zichzelf tot een zondaar. Maar kun je jezelf tot een zondaar maken? Wij zien zonder genade onze eigen zonde toch niet? En waar ligt de verantwoording van ons om bekeerd te worden? Hoe voldoe ik aan de eis van “bekeert u!?”

Antwoord

Redactie Refoweb

Redactie Refoweb

 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Divers
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Mailadres: vragen@refoweb.nl

3 reacties
emaildfj1atgmailpuntcom
09-10-2014 / 09:36
Hallo Vraagsteller,
God wil niet dat we een bepaald tijdstip afwachten. Hij wil niet dat wij langer in de zonde leven. Er staat: Heb. 3: 7 ... Heden, indien u Zijn stem hoort, 8 verhard dan uw hart niet, ...

Hier staat dat wij ons hart niet mogen verharden als God ons roept. En God roept ons elke keer als wij bijvoorbeeld zijn Woord lezen. God wilde ook dat de Farizeeën zich zouden bekeren, maar zij wilden dat niet: Luk. 7: 30 ...maar de Farizeeën en de wetgeleerden verwierpen het raadsbesluit van God met betrekking tot zichzelf, omdat ze niet door hem gedoopt wilden worden.
Wij mogen onszelf niet tot een zondaar maken, maar God wil iedereen tot een zondaar maken.

Over je vraag hoe je aan de eis voldoet van "bekeert u" denk ik dat je gewoon moet kijken wat Jezus zelf zegt:
Toen de rijke jongeling in Marcus 10 vroeg: "Goede Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven?" toen antwoordde Jezus:
19 U kent de geboden: U zult geen overspel plegen; u zult niet doden; u zult niet stelen; u zult geen vals getuigenis afleggen; u zult niemand benadelen; eer uw vader en uw moeder. 20 Maar hij antwoordde Hem: Meester, al deze dingen heb ik in acht genomen van mijn jeugd af. 21 En Jezus keek hem aan en had hem lief, en Hij zei tegen hem: Eén ding ontbreekt u: ga heen, verkoop alles wat u hebt en geef het aan de armen en u zult een schat hebben in de hemel; en kom dan, neem het kruis op en volg Mij. 22 Maar hij werd treurig over dat woord en ging bedroefd weg, want hij had veel bezittingen.

Ik denk dat als je je wilt bekeren, dat je dan in leven moet kijken en alles moet loslaten wat er in de weg staat om Jezus te volgen. Schieten je dingen te binnen als je daarover nadenkt?

Een soortgelijk beeld noemt Jezus in Mat. 13: 44 Het Koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een schat, in de akker verborgen, die iemand vond en verborg; en van blijdschap daarover gaat hij heen en verkoopt alles wat hij heeft, en koopt die akker. 45 Ook is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman die mooie parels zoekt. 46 Toen hij één parel van grote waarde gevonden had, ging hij heen en verkocht alles wat hij had, en hij kocht hem.

Ik denk dat dat bekering volgens de Bijbel is: God roept alle mensen. En dan moet je voor de schat (de relatie met God) alles loslaten wat er in de weg staat. En dan met je hele leven Jezus te volgen. Heb je er alles voor over?
Reageer gerust, ik communiceer er graag over: emaildfj1@gmail.com
adriano313
09-10-2014 / 22:30
Beste vragensteller, ter bemoediging

Wanneer Jezus vraagt om bekering is er altijd sprake van een daad. Een daad van handelen, een daad van actie ondernemen. Bekering wordt in de grondtekst op 2 wijzen uitgedrukt. “Epistrophe” wat betekent “je omkeren/ afkeren van hetgeen waarmee je bezig bent, anderzijds “Mentanoia” wat betekend “verandering van je denken”.

Een klein voorbeeld. Een mens is van nature zondig en niet in staat vanuit zijn natuur (zijn vlees) een heilig leven te leven. Hij kan zich van zijn zondige levenswandel (om)bekeren (Epistrophe), dat klinkt heel positief, maar waar keert hij/ zij zich dan naar toe….

Een alcoholverslaafde is hiervan een goed voorbeeld. Als hij zich bekeert van zijn verslaving verandert er nog niets aan de oorzaak van zijn pijn en verdriet….
Metanoia daarin tegen, is een bekeren door een verandering van denken. Ik keer mij af van de fles wiskey, mijn …..verslaving, mijn zonden mijn vul maar in ….. en waar naar toe?

Jezus wijst NAAR het Koninkrijk der Hemelen. “Bekeer je want het Koninkrijk der Hemelen is nabij”. Je keert je om van je eigen levenswandel NAAR het Koninkrijk van God. Want dat is (voor velen) heel dichtbij. Jezus is het Koninkrijk

Jezus is het Koninkrijk, het antwoord op alle moe en matheid, pijn en verdriet, het eigen proberen, je eigen zonden je ellende en je falen.
Daarom zegt Jezus tegen de Sameritaanse vrouw :
“wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water, dat springt ten eeuwigen leven”.
of
“Ik ben het brood des levens; wie tot Mij komt, zal nimmermeer hongeren en wie in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten”.
of
Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke! Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit zeide Hij van de Geest, welke zij, die tot geloof in Hem kwamen, ontvangen zouden.

Jezus nodigt je dan ook nadrukkelijk uit om je te bekeren, om je denken te veranderen door je oude leven achter je te laten en bij Hem te komen zoals Hij belooft dat je bij Hem mag tanken om nooit meer onverzadigd te zijn.

Bekeren heeft dus te maken dat je er voor kiest om je eigen leven af te leggen en je keert naar Jezus om je door Hem te laten vervullen. Kun je dit alleen? Nee het is alleen mogelijk door Jezus hier zelf in uit te nodigen en je hart voor Hem open te stellen (lees aan Hem te geven).
Toch blijft het een keuze kwestie….. God heeft ons een wil gegeven en Hij dendert niet zo maar onze grenzen over om jou te forceren tot een keuze. God gebruikt liefde om ons mensen te overtuigen. De vraag is of jij in het aanbod van genade (1) gelooft en je Jezus als redder en verlosser in je hart wilt (2) aannemen.

Jezus in je leven aannemen is m.i. het ALLERbeste wat je in je leven kunt doen. Jezus zegt zelf dat er ook mensen zijn die Hem wel zien… maar toch niet in Hem geloven. Dat is dus hun eigen keus. Daarom zegt Jezus dus BEKEER je (verander je denken)
Want het evangelie is zo kinderlijk eenvoudig….en heeft maar 1 doel, dat je ingaat op de roep van God om Zijn Zoon Jezus in je hart te sluiten door in Hem te geloven en dit te belijden.

Joh. 1:11-12
“Hij kwam tot het zijne, en de zijnen hebben Hem niet aangenomen. 12 Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven”

Bekeer je (dan) en geloof het Evangelie en laat de H.Geest voor de rest maar al het werk doen

grt
drj
11-10-2014 / 15:23
Hoewel het belangerijk is over Gods werk na te denken, willen sommige mensen blijkbaar een direct antwoord van God zelf hebben, dat het OK is. Dat antwoord staat in de bijbel. Toen Jona de mensen in Ninevé vertelde dat hun stad zou worden omgekeerd, bekeerden ze zich. Ze baden niet of ze bekeerd zouden mogen worden en wachten af. Nee, ze scheurden hun kleren, legden as op hun hoofd en baden tot God. en stopten hun boze werken. En ze baden niet om bekering, ze baden om genade!
http://www.statenvertaling.net/bijbel/jona/3.html

Achteraf en als buitenstaanders kunnen we natuurlijk analytisch zeggen, dat Gods geest in hun hart heeft gewerkt. Maar dat was niet de gedachte of het probleem van de mensen van Ninevé. Zij stopten met hun zonden en bekeerden zich heel praktisch.

Terug in de tijd

Met veel pijn en verdriet stel ik deze vraag. Een aantal jaren geleden is de diagnose Alzheimer waargenomen bij mijn vad...
2 reacties
10-10-2018
Waarom richt Paulus zijn brieven alleen aan de gelovigen van de gemeenten? Bijv. in Efeze 1 schrijft Paulus aan de heili...
2 reacties
09-10-2013
Over Openbaring 22:18 en 19. Het gaat hier over het toevoegen of afdoen van de woorden van het boek van deze profetie. W...
1 reactie
09-10-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering