Godsbeeld

Ds. P. J. den Admirant / 3 reacties

31-07-2014, 13:45

Vraag

Ik twijfel aan het bestaan van een fysieke vorm van onze God. Natuurlijk kom ik Hem regelmatig tegen in visioenen of diepe gebeden, maar ik ben Hem nog nooit in levende lijve tegengekomen. Is dit omdat Hij Zich liever niet onder mensen schaart, of heeft het een diepere filosofische betekenis? Kan het zijn dat een deel van God in ons ieder leeft en dat wij eigenlijk als gelovige maatschappij samen met God een waarneembare vorm van Hemzelf uitstralen? Ik zit hier nu al een paar weken mee in mijn maag.

Antwoord

Ik begrijp dat je serieuze vragen hebt waar je mee rondloopt al zoekend naar een antwoord. Het is goed om over dingen na te denken, diep na te denken. Maar het antwoord kunnen we alleen vinden in wat God zelf ons heeft geopenbaard in Zijn Woord, de Bijbel.

Het is belangrijk dat we leren om op een bijbelse manier over God te denken. God is Geest. Hij is voor ons niet waarneembaar. Dat wil niet zeggen dat Hij geen enkele gestalte heeft, of kan aannemen. Als de bijbelschrijvers iets van God waarnemen, zijn ze diep onder de indruk en maken ze een voor een duidelijk dat hun iets overkomt wat nauwelijks te bevatten is. Zij nemen dan God waar onder een bepaalde gestalte, zoals Jesaja (zie Jesaja 6)  en Ezechiël (zie o.a. hoofdstuk 1). Maar deze laatste schrijft met zoveel beelden en woorden van vergelijking: als van een.., dat wil zeggen: lijkend op..., dat hij daarmee duidelijk maakt dat niemand rechtstreeks God kan zien.

God heeft Zichzelf vooral geopenbaard in Zijn Woord. Daarmee bedoelen we dat Hij een sprekende God is. Dat is bijzonder, want op die wijze maakt Hij Zich aan ons bekend. Uit het Woord van God weten we dat Hij onze Schepper is. We weten dat Hij Zijn Zoon naar deze aarde gezonden heeft om ons te verlossen van al onze zonden. We horen in de Bijbel ook dat de Heilige Geest werkt in de harten van gelovigen.

Dat we Hem niet kunnen zien heeft niet alleen te maken met onze zonden, waardoor er van een rechtstreekse ontmoeting met God geen sprake meer is, zoals die ontmoeting er was voordat de eersten mensen tegen God zondigden. Het heeft ook te maken met de verhevenheid van God, dat we Hem niet kunnen zien en in leven blijven. Zelfs de heilige engelen bedekken hun gezicht (zie opnieuw Jesaja 6). Niemand kan de volle glorie van God zien. Dat zijn de eigen woorden van de HEERE God tegen Mozes, in Exodus 33:20.

Houdt God Zich op een afstand? Heeft Hij weinig met ons mensen op? Nee, dat niet. Hij heeft niet voor niets Zijn Zoon gezonden. Hij heeft laten zien wie de Vader is: door Zijn Woorden, door Zijn daden, door de liefde die Hij gaf en uitstraalde en vooral door het offer dat Hij bracht. In dat offer dat Hij bracht toen Hij stierf aan het kruis werd niet alleen Zijn liefde zichtbaar, de liefde van de Heere Jezus Christus zichtbaar, maar niet minder die van Zijn Vader. Want Hij gaf het liefste dat Hij had: Zijn eigen Zoon.

In je laatste vraag zit een kern van waarheid: wie de Heere God kent en liefheeft mag iets van het beeld van God laten zien, wie Hij is: vol van liefde en ontferming, zorg en vergeving. Tegelijk is het ook belangrijk dat wij een heldere boodschap communiceren: God is een heilig God. Met Hem valt niet te spotten. Hij vraagt ons hart, onze liefde. Wie Hem afwijst, wijst niet alleen Gods liefde en vergeving af, maar sluit zich ook af voor zijn eigen behoud.

Het is ook voor onszelf van het grootste belang dat wij God leren kennen, Zijn liefdevolle hart. Dan kan het niet anders of we zullen iets van Gods grootheid, heiligheid en intense liefde uitstralen, in woorden en daden. Dat kan alleen als wij als een reflector zijn waar licht op valt, Gods licht.

Ds. P. J. den Admirant

Ds. P. J. den Admirant

Ds. P. J. den Admirant

 • Geboortedatum:
  05-12-1954
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Apeldoorn
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

Godsbeeld
3 reacties
Hompje
31-07-2014 / 15:37
Zouden wij er iets aan hebben als wij God konden zien?
Zelfs het Joodse volk dat in de woestijn overdag God als Wolkkolom kon waarnemen en 's nachts als Vuurkolom twijfelde nog. Ondanks dat God zo zichtbaar voor het volk uitging maakte het volk een gouden kalf.
John61
01-08-2014 / 07:26
Het mooie is dat God weet dat wij Hem niet kunnen bevatten. Hij weet dat dit voor ons een onoverkomenlijk probleem is (vanuit ons gezien). En daarin is Hij ons tegemoet gekomen en heeft Hij ons Jezus gezonden (niemand komt tot de Vader dan door mij, zegt Jezus daarover). Jezus is net als ons van vlees en bloed, met alle emoties en lichamelijke ongemakken. Daardoor kunnen wij ons met Jezus identificeren en kunnen wij God leren kennen op een manier die ons eigen is: schitterend!

Ik ben zoveel van Jezus gaan houden in de afgelopen jaren. Omdat Jezus zo ontzettend deugt. Hoe Jezus met de mensen om Hem heen omgaat, staat vaak haaks op hoe wij dat doen: liefdevol, niet veroordelend, helend (lichamelijk en geestelijk), uitnodigend en niet dwingend, respectvol, niet uit op geld of wereldse macht of zijn lusten volgend. Zo wil je zelf ook graag behandeld worden. Jezus zocht juist de losers en de mensen aan de zelfkant van de samenleving op. Jezus feest zelfs met ons mee (de bruiloft in Kana).

God laat zich door ons wel degelijk te kennen: kijk naar Jezus en lees de vier evangeliën.
juni
01-08-2014 / 12:29
vragensteller, u schrijft,,natuurlijk kom ik Hem regelmatig tegen in visioenen en diepe gebeden.
wat moet ik mij hiervan voorstellen?

wat ziet of ervaart u dan?

Terug in de tijd

Hoe kan het dat in een gezin de schuldvraag zo'n sterk thema is? Bijvoorbeeld, als er iets gebeurt dat dan meteen de sch...
geen reacties
31-07-2008
Ik heb een vraag(je). Al een hele poos zie ik de zin van mijn leven niet meer in! Hoe langer ik hierover nadenk, hoe lie...
geen reacties
31-07-2004
Aan een Ger. Gem.-dominee. Ik las een stuk van John Owen: “In het algemeen wordt door ieder voor waar aangenomen dat Chr...
1 reactie
01-08-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering