Het koninkrijk van God

Ds. G.A. van den Brink / 2 reacties

25-06-2014, 14:05

Vraag

Ik vraag me af wat er concreet bedoeld wordt in de Bijbel met “het koninkrijk van God.” Aangezien dit een van de kernbegrippen is in de Bijbel vind ik het belangrijk om hier een helder beeld en begrip van te hebben. Ik merk dat er veel verwarring en onduidelijkheid over bestaat. Is de Bijbel hier ook onduidelijk over? Sommigen beweren dat de satan de heerser is van de wereld. Ik zie dat dit veelal tot angst leidt en mensen niet tot hun doel komen in dit leven. Maar is dit ook zo? Is God niet de heerser en onderhouder van deze schepping? Heeft Hij niet de regie? Ik geloof persoonlijk dat overal waar recht gedaan wordt hier op aarde, het koninkrijk van God zichtbaar is en wordt. Natuurlijk is er veel onrecht, maar is er niet ook veel recht? Ik vind dat dat laatste veelal miskend wordt en ik vind het treurig dat mensen zoveel afgeven op de wereld, niet de verantwoordelijkheid nemen en zelf recht doen en door ongeloof in het goede -in het recht dat er is, wat volgens mij veelal voorkomt uit ongeloof in de goedheid van God, in Zijn almacht (de satan heeft geen macht, tenzij God het met zijn volmaakt goede bedoeling toelaat), in Zijn rechtvaardige heerschappij in het hier en nu- dat mensen niet tot hun doel komen, in angst leven en voorbijgaan aan het genieten van Gods (goede) schepping. Dit is precies wat satan wil, geloof ik. Daarom ontstaat een erg gevaarlijk wereld- en Godsbeeld. Wat denkt/ vindt u? Wat zegt de Bijbel? Is het koninkrijk van God alleen maar iets van de vernieuwde hemel en aarde?

Antwoord

Beste vragensteller,

Dank voor deze vraag; ik merk dat je er al veel over hebt nagedacht en min of meer een mening hebt gevormd. De bekende professor Ridderbos schreef een dik boek, “De Komst van het Koninkrijk”. Nog steeds een aanrader!

Je eigen opmerkingen zou ik willen aanvullen met twee punten:

1. Het woord “Koninkrijk” (basileia) betekent vooral heerschappij, regering. Het Koninkrijk van God is dus daar waar Hij regeert én waar Zijn heerschappij wordt erkend. Ik denk dat je daarom niet kunt zeggen, dat overal waar recht en gerechtigheid wordt gevonden het Koninkrijk van God al gestalte krijgt. Dat gebeurt uiteindelijk alleen bij diegenen die onderdaan zijn van deze Koning.

2. Het Koninkrijk wordt bemiddeld door Koning Jezus. Zie de indrukwekkende geschiedenis van de moordenaar aan het kruis. Die man is de enige die in Jezus de Koning ziet; die beseft dat het waar is wat boven Jezus’ hoofd geschreven is, en die spreekt over Zijn Koninkrijk. We moeten het bijbelse spreken over het Koninkrijk van God dus nooit ontkoppelen van de Koning – Jezus Christus. Paulus schrijft dat het Koninkrijk van God rechtvaardigheid is en vrede en blijdschap,  maar dan wel door de Heilige Geest.

Het Koninkrijk van God is dus niet pas en alleen maar iets van de vernieuwde hemel en aarde, zoals je terecht opmerkt. Maar het Christus-karakter ervan moeten we altijd de volle aandacht geven. Anders verwatert het spreken over Gods Koninkrijk tot algemene medemenselijkheid.

Met vriendelijke groet,
Ds. G. A. van den Brink

Ds. G.A. van den Brink

Ds. G.A. van den Brink

 • Geboortedatum:
  05-01-1974
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Kralingse Veer (Rotterdam)
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

koninkrijk
2 reacties
Gerard
25-06-2014 / 16:19
Wat ik kan aanraden is zelf de Bijbel hier op te onderzoeken. Maak bv gebruik van een concordantie of de biblija website http://www.biblija.net/biblija.cgi?lang=nl en zoek naar het woord 'koninkrijk' in het nieuwe testament. Lees dan al deze teksten na, niet alleen het vers maar het gehele gedeelte waar het in staat, in zijn context.
Probeer elk gedeelte samen te vatten in je eigen woorden, wat er staat en wat de gedachte en bedoeling is, bv. in een tekstverwerkingsprogramma, zodat je het naarmate je de dingen beter gaat begrijpen kan aanpassen of verder uitwerken. Kijk ook alle verwijzingen na naar andere bijbel gedeelten en onderzoek deze ook. Eerst zal je misschien nog veel niet zo goed begrijpen of kunnen verwoorden, maar dat komt wel naar mate je er langer mee bezig bent.

Aangezien er ruim 250 plaatsen zijn zal dat wel even duren maar ik ben zeker dat het niet zonder vrucht zal blijven. Goed mogelijk ga je ook onderwijl 'uitstapjes' maken naar andere bijbel gedeelten of onderwerpen die je aandacht trekken terwijl je hiermee bezig bent. Dat kan alleen maar verder verrijken. Bidt hierbij God om inzicht. Wees bereid hier enige weken of zelfs enige maanden mee bezig te zijn. Ik heb er zelf al vele avonden aan dit onderwerp besteed en ben nog steeds bezig (met tussenpozen), want het is een enorm omvangrijk onderwerp en inderdaad een centraal onderwerp in de Bijbel en in het evangelie dat inhaakt op heel veel dingen ook in het oude testament.

Wat je op zal vallen is dat het heel veel voorkomt in het evangelie van Mattheus (die het 'het koninkrijk der hemelen' noemt) en niet zonder reden want het is een centraal thema in Mattheus. En ook in Lukas wegens de vele gelijkenissen die hier over gaan. Johannes predikte: 'Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen'. Ook Jezus predikte het evangelie van koninkrijk.
Mattheus schreef in de eerste plaats aan de joden, die dit koninkrijk begrepen als een herstel van het koninkrijk uit het geslacht van David, waaruit Jezus in wettelijke zijn (wegens Jozef, Zijn wettelijke vader) uit voortkwam. Jezus is dan ook deze Koning waar in het OT veel over gesproken wordt, en die aan David voorzegd was. Hierin ligt dan ook de link naar het oude testament.

Zoals ds van den Brink al zegt gaat bij dit koninkrijk het in de eerste plaats om de heerschappij. Mattheus noemt het mijns inziens met opzet het koninkrijk de hemelen om aan te duiden aan zijn joodes lezers dat het geen aards koninkrijk is zoals dat van de andere koningen uit Davids nageslacht maar een koninkrijk dat zijn oorsprong en heerschappij heeft vanuit de hemel. Jezus zegt ook dat Zijn koninkrijk niet van deze wereld is.
Denk ook aan verzen zoals ' zoek de dingen die boven zijn', die hier ook weer verband mee houden.

Er bestaat heel veel onbegrip of oppervlakkig begrip wat dit Koninkrijk is en hoe dat werkt, terwijl Jezus er toch heel veel over zegt en veel gelijkenissen gaan over dit koninkrijk. Veel mensen hebben een oppervlakkig begrip, alsof het zou gaan om de kerk of iets dergelijks. Er zijn ook veel dwalingen in allerlei varianten, die zeggen dat de mensen dit koninkrijk op aarde tot stand moeten brengen of werken aan dit koninkrijk. Ik ben zeker dat als je de Bijbel hier op gaat nazoeken dat het snel duidelijk wordt dat dit niet is wat de Bijbel zegt.

Er zitten heel veel kanten en aspecten aan dit koninkrijk. Je kan het niet beschrijven of definiëren in een enkele zin. Dat zou altijd te kort doen. Je kan wel zeggen dat de Heere Jezus Christus er centraal staat, en dat dit nu een geestelijk koninkrijk is, waar een christen deel van uitmaakt door geloof en dat straks als Jezus zal wederkomen openbaar zal worden. Maar er zit nog heel veel meer aan vast. Begrip hiervan bevordert ook begrip voor andere zaken zoals de Bergrede, het omgaan met de wet, leven als christen, leven uit de hoop enzovoort.

Kortom, ik kan aanraden hier zelf mee aan de slag te gaan met je Bijbel. Bidt om verstand. Wees geduldig, want God zal de dingen aan je openbaren al naar gelang wat nuttig voor je is, stap bij stap, en niet alles in één keer, zodat Hij als een goed bouwmeester je opbouwt. Het kan enige tijd duren en is een voortgaand proces, zolang je hiermee bezig blijft. Ik leer ook nog elke dag alhoewel ik al vele jaren bezig met Bijbelstudie. Het is een bron die nooit ophoudt. Daarom hoe dan ook, het zal je alleen maar verrijken.

Een boek er bij lezen kan verrijkend zijn (mits het een goed boek is, want er zijn vele boeken die de plank misslaan, in het bijzonder wat in de meeste evangelische boekhandels ligt), maar het mag nooit zelf onderzoek in de bijbel vervangen, hooguit ondersteunen. En het lezen van boeken kan nooit zoveel uitwerking hebben als het (langdurig) studeren van Gods Woord.

Succes!
mp82
25-06-2014 / 21:41
Ik citeer graag het volgende voor de briefschrijver. Lees en herlees het en leg de bijbel er maar naart.
HET KONINKRIJK GODS

Als de Here Jezus aan Zijn discipelen het ‘Onze Vader’ leert, dan begint het gebed hiermee: “Onze Vader, die in hemelen zijt, Uw Naam worde geheiligd; Uw Koninkrijk kome; Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.” Wat bedoelt Hij met het bidden om de komst van het Koninkrijk? Gaat het om een geestelijk koninkrijk dat leeft in de harten van de mensen? Dat behoort er ongetwijfeld ook toe. Paulus zegt:”Want het Koninkrijk Gods bestaat niet in eten en drinken, maar in rechtvaardigheid, vrede en blijdschap, door de Heilige Geest. Want wie door deze Geest een dienstknecht is van Christus, is welgevallig bij God, en in achting bij de mensen.” Door wedergeboorte ontvangt een mens de Heilige Geest. “In Hem zijt gij, toen ge gelovig werd, ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte, die een onderpand is van onze erfenis.” En zo is de kerk een vorm van het Koninkrijk Gods, een gemeenschap van mensen die, door het geloof in Christus en de inwoning van de Heilige Geest, in de wereld Christus dient en in woord en werk tekenen opricht van het Koninkrijk dat komt. Zoals Hij dat Zelf tijdens Zijn leven deed. De wonderen die Hij verricht, noemt Hij ‘tekenen van het Koninkrijk’, voorbeelden, richtingaanwijzers naar het Koninkrijk dat in de toekomst komt. Lichtplekken in de duisternis. Zieken worden genezen, doden worden opgewekt, hongerigen worden gevoed, blinden gaan zien en doven gaan horen, ja, zonden worden vergeven.

Als Johannes de Doper, door Herodes in de gevangenis opgesloten, aan Hem gaat twijfelen, laat hij aan Hem door enkele van zijn volgelingen vragen:”Zijt Gij het die komen zou, of hebben wij een ander te verwachten?” En het antwoord dat de Here Jezus geeft, is een citaat uit Jesaja. Wie Jesaja 35 opslaat, ziet dat het citaat daar ‘naadloos’ overgaat in profetieën die ook met een veranderde natuur te maken hebben. Het gehele gedeelte luidt:”Dan zullen de ogen der blinden geopend en de oren der doven ontsloten worden; dan zal de lamme springen als een hert en de tong van de stomme zal jubelen; want in de woestijn zullen wateren ontspringen en beken in de steppe, en het gloeiende zand zal tot een plas worden en het dorstige land tot waterbronnen; waar de jakhalzen verblijven en legeren, zal gras met riet en biezen zijn.” Daaraan vooraf gaat:”Weest sterk, vreest niet; zie, uw God (Israëls God, dus) zal komen met wraak, met de vergelding Gods; Hij zal komen en Hij zal u verlossen.” Johannes vraagt dus: bent U de Koning, de Messias, die het oordeel over de goddeloze zal brengen en daarna het Koninkrijk van vrede zal oprichten? En Jezus ontkent dat niet.

Eerst evangelieverkondiging

Op een vraag wanneer het Koninkrijk God zou komen, antwoordt Hij:”Het Koninkrijk Gods komt niet zo, dat het te berekenen is; ook zal men niet zeggen: zie, hier is het of daar! Want zie, het Koninkrijk Gods is bij u.” Je kunt ook vertalen: het Koninkrijk Gods is ín u. Dat betekent twee dingen. Waar Jezus is, is het Koninkrijk. Daar geschieden dus ook de tekenen van het Koninkrijk. Kijk maar naar al de wonderen die tijdens Zijn leven gebeurden: het Koninkrijk was er, omdat Hij er in persoon was. En het betekent ook: als Jezus in je is door Zijn Heilige Geest, dan is ook daar het Koninkrijk present. Daarom zegt Hij dat deze tekenen ook de gelovigen zullen volgen. Ja, dat ze zelfs grotere dingen zullen doen dan Hij deed.

Hoewel het Koninkrijk Gods dus bij Christus’ eerste komst in Israël heel dichtbij gekomen was, is het op dat moment nog niet de tijd dat het ook werkelijk wereldwijd zal aanbreken. Het citaat, gelezen uit Jesaja 61, is daarin zelfs heel opmerkelijk. Het luidt:”De Geest des HEREN HEREN is op mij, omdat de HERE mij gezalfd heeft; Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis; om uit te roepen een jaar van het welbehagen des HEREN...” Zo citeert Hij het in de synagoge in Nazaret. Daarna sluit Hij de boekrol van Jesaja, geeft die aan de synagogendienaar en gaat zitten. En daarna zegt Hij:”Heden is dit schriftwoord voor uw oren vervuld.”
Maar in Jesaja volgen er nog een paar woorden, namelijk:”...en een dag der wrake van onze God!” Maar zover is het kennelijk nog niet! Het oordeel, de dag der wrake, voorafgaand aan de komst van het Koninkrijk op aarde, wordt naar de toekomst verschoven. Eerst mag het aangename jaar des HEREN op aarde komen. En dat aangename jaar van Gods genade, van de verkondiging van het evangelie wereldwijd, duurt nu al bijna tweeduizend jaar. Overal mogen mensen tot God komen, worden hun zonden vergeven en mogen ze een van de vormen van het Koninkrijk ervaren: Jezus in hun hart. Er zal een lange genadetijd zijn, vóór de Dag des Heren komt. Elementen die bij de profeten van het Oude Testament dus onlosmakelijk verweven lijken te zijn, koppelt de Here Jezus los van elkaar.
Eerst de verkondiging van het evangelie wereldwijd, daarna het oordeel en het Koninkrijk. Eerst de verborgen vorm van het Koninkrijk in de harten van de mensen, daarna het Koninkrijk in zijn uiterlijke, zichtbare, wereldwijde gestalte. Maar dit Koninkrijk zal wel onlosmakelijk met Israël verbonden zijn.
Als de Here Jezus Zijn grote kruislijden volbracht heeft, als de zonden (meervoud) der wereld verzoend zijn, als de zonde (enkelvoud) als macht gebroken is, als de duivel en de machten der duisternis verslagen zijn, als Hij triomferend opgestaan is uit de doden, dan vragen Zijn discipelen ook terecht met reikhalzend verlangen:”Here, herstelt Gij in deze tijd het koningschap voor Israël?” En de Here Jezus zegt dan niet: Wat een domme vraag. Begrijpen jullie nu nog niet dat het niet om een aards koninkrijk gaat waarbij voor Israël een vooraanstaande plaats zal zijn ingeruimd, maar dat het om een hemels, een geestelijk koninkrijk gaat? Nee, Hij zegt alleen:”Het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten, waarover de Vader de beschikking aan Zich gehouden heeft, maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult Mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde.” Het zijn Zijn laatste woorden, want daarna neemt de wolk, de omhulling van de heerlijkheid Gods, Hem weg.
Zo zegt Hij het ook in de rede over de laatste dingen, op de Olijfberg:”En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dán zal het einde gekomen zijn.” De verborgen vorm van het Koninkrijk in de harten van de mensen, in de gemeente, in de kerk van Jezus Christus, komt eerst.

Die verkondiging van het evangelie van het Koninkrijk is geen prediken van de revolutie. Als het Jezus begonnen was om een koninkrijk dat met geweld opgericht zou kunnen of moeten worden, dan zou Hij nooit tegen Pilatus gezegd hebben:”Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld[van deze ‘aioon’ in het Grieks, van deze wereldperiode, deze fase waar de wereldgeschiedenis doorheen gaat]. Indien Mijn Koninkrijk van deze wereld geweest was, zouden Mijn dienaars gestreden hebben, opdat Ik niet aan de Joden zou overgeleverd worden; nu echter is Mijn Koninkrijk niet van hier.” Maar als Pilatus Hem vraagt of Hij dus toch een koning is, beaamt Jezus dat.

Maar Hij is meer dan dat. Hij is niet slechts een koning, Hij is de Weg, en de Waarheid en het Leven. Hij is de weg tot God. Hij is de waarheid tegen alle leugen (en de vader der leugen, de duivel) in. Hij is het Leven, het eeuwige leven. Niet alleen verkondigt Hij dat, Hij is het ook, Zelf. In Persoon. Een prachtig lied zegt: ‘Jezus, Gij zijt de weg tot God, ’t Woord dat de schepping bereidde, ’t licht, dat de duisternis ten spot ons op de heilsweg wil leiden. Blindelings doolt de wereld voort, sterven, dat is haar laatste woord. Heiland, wil Gij haar bevrijden!’

Eerst moest het doodsprincipe dat in de door de mens gevallen schepping was gaan heersen, overwonnen worden. “De aarde is om uwentwil, mens, vervloekt.” De mens gaat de dood leren kennen, als gevolg van de zonde, en de schepping met hem. “Want wij weten, dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is, zegt Paulus.” “Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om (de wil van) Hem, die haar daaraan onderworpen heeft, in hope echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid van de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods.”

Niet een opgaande lijn, een evolutie, beheerst de schepping, maar een neergaande lijn, uitsterven en uitdoven. De dood heerst over de schepping als gevolg van de zonde van de mens. We kunnen ons nauwelijks voorstellen hoe de schepping eruit had gezien als we God hadden gehoorzaamd. Zelfs nu nog, als mensen naar Gods Woord, de Thora, zouden luisteren, die Zijn richtlijnen voor het leven weergeven, was de aarde een veel aangenamer plaats om te wonen, ondanks de zonde. De prachtige natuur lijdt – door ons. En we gaan maar door met het vervuilen van de aarde en het uitputten van de natuurlijke bronnen. We laten niets over voor onze kinderen en kleinkinderen. Moge het Koninkrijk en de vernieuwing van alle dingen spoedig komen!

Voorspel van verlossing

Maar het omslagpunt heeft in de geschiedenis plaatsgevonden: Christus is gestorven, en, wat meer is, opgestaan uit de doden! Het bruggenhoofd van de overwinning is gevestigd. Vanuit dat punt zullen de dingen anders worden. Eerst in de harten van de mensen, in heel Zijn gemeente, door de Heilige Geest. Daarna ook openbaar, wanneer Hij wederkomt en Zijn Koninkrijk zichtbaar zal oprichten.
En daar heeft Israël alles mee te maken. Daar heeft de terugkeer van het Joodse volk, zoals wij die al tientallen jaren voor onze ogen zien voltrekken, alles mee te maken. Het is het begin, het voorspel tot de verlossing. Wereldwijd. Israël is op weg naar zijn rust. Van Jeruzalem zal de wet uitgaan. De volkeren zullen de oorlog niet meer leren. Vrede zal de ganse aarde bedekken. Dan zal het Koninkrijk gekomen zijn. Omdat dan ook de Koning van dat Koninkrijk gekomen zal zijn. De Messias van Israël, de Koning der koningen en de Here der heren, Jezus Christus.

Gaat de geschiedenis van deze wereld ‘naadloos’, geleidelijk aan over in dat Koninkrijk? Zal de wederkomst van Christus het proces van vrede dat door de mensheid zal worden opgezet (en dat in de tegenwoordig nagestreefde nieuwe wereldorde steeds meer zijn beslag lijkt te krijgen) als het ware afronden, voltooien? De sluitsteen van het menselijk bouwwerk?

Nee, dàt zal de antichrist zijn. De christus-in-de-plaats-van-Christus. Want het Griekse woord ‘anti’ betekent ‘in de plaats van’. Maar het betekent ook: ‘tegen’. Tegen Christus. Tegen God. Tegen de christenen en tegen de Joden. Omhuld in schone schijn. Woorden van verzoening, van verdraagzaamheid, van de eenheid van alle godsdiensten, van vrede, van brood en spelen voor iedereen. Welvaart en geluk. Er zullen mooie beloftes worden gedaan: de staat garandeert voorspoed, welvaart en geluk voor iedereen. Medische zorg en ziekenhuizen zullen voor ieder Gratis ter beschikking zijn. Geen grenzen of beperkingen. De wetenschap garandeert onze toekomst en zal al onze problemen overwinnen. Seksuele lusten mogen als nooit tevoren bevredigd worden.Maar geen dwarsliggers meer. Die moeten worden omgeschoold, heropgevoed, omgeturnd en als ze niet willen, zullen ze gedwongen in psychiatrische ziekenhuizen opgenomen worden (zoals in de voormalige Sovjetunie), of in concentratiekampen vernietigd. En we zullen deze mensen weten op te sporen, want onze administratieve systemen zullen feilloos zijn. De computers zullen machtig zijn. En onze politie-eenheden zullen zowel nationaal als internationaal zeer nauwgezet werken. Iedereen zal gedwongen worden mee te doen, voor zijn of haar bestwil en voor dat van allen. Het beest wil door allen aanbeden worden, en zal door allen aanbeden worden. Wie niet wil, zal eerst van het economisch systeem uitgesloten worden. Velen zullen hun trouw aan Christus en aan het woord van God met de dood moeten bekopen. De vrouw, de hoer, is dronken van het bloed der heiligen. ‘Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.’

Keer op keer heeft de geschiedenis laten zien wat het betekent als de mens zelf dat rijk tracht op te richten. Vrijheid, gelijkheid en broederschap, waren de schone leuzen van de Franse Revolutie. Maar er vloeiden stromen bloed, en de revolutie at haar eigen kinderen op. De communistische revolutie zou vanzelf uitmonden in het vrederijk van de klassenloze maatschappij, leerde Karl Marx. Vele tientallen miljoenen slachtoffers in Rusland en China, totale verarming en ineenstorting van de maatschappij waren het gevolg. Hitler zou het Derde Rijk oprichten, het vrederijk. Nimmer is Europa en tenslotte de gehele wereld door zo’n zwarte nacht gegaan. Vele slachtoffers door de oorlogshandelingen, maar de haat richtte zich vooral tegen de Joden en de christenen, de mensen van het Boek. Niet tegen de islam, hoewel die ook mensen met een boek, de koran, zijn. Integendeel. De Arabische wereld stond pal achter Duitsland en hoopte dat Hitler met zijn Endlösung, het uitmoorden van alle Joden ter wereld, succes zou hebben.

Nee, het Koninkrijk, het vrederijk, komt pas als Christus wederkomt. Voorafgegaan door wereldwijde rampen en apocalyptische oordelen Gods, die de grote ziener Johannes aan zich zag voorbij trekken en die hij neerschreef in het bijbelboek ‘de Openbaring van Jezus Christus aan Johannes’. Wanneer de demonie welhaast haar volle omvang lijkt te kunnen krijgen en wereldwijd lijkt te zegevieren, zal Hij komen en alle dingen nieuw maken. Hij zal alle beloften aan Zijn volk Israël gedaan, ook aan Israël in vervulling doen gaan. Net zoals Hij alle beloften aan Zijn kerk, Zijn gemeente gedaan, ook aan Zijn gemeente in vervulling zal doen gaan.Maar het Koninkrijk is voor de wereldwijde kerk, zegt men. Een gereformeerde theologie, onderschreven door Abraham Kuyper, leerde ooit dat het evangelie over de gehele wereld verspreid zou worden en daardoor de hele wereld gekerstend. Dàn zou Christus wederkomen, als kroon op de evangelieverkondiging. Het oordeel zou volgen en de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zouden een aanvang nemen.

Rome leerde dat de kerk zowel het geestelijk als het wereldlijk zwaard bezat. Het geestelijk zwaard hanteerde ze zelf, het wereldlijk zwaard moesten in haar opdracht de staat, de keizer, de overheden, hanteren. Voor een eigen weg van God met Israël was geen plaats, laat staan voor een koninkrijk met Israël als middelpunt.

Maar nu gebeurt precies het tegenovergestelde van wat verwacht werd. Het christendom in het Westen stort in, maar Israël keert terug naar huis. Het evangelie wordt nog steeds tot aan de einden der aarde verkondigd en rijke zegeningen volgen. Echter, de vervolging neemt toe. En hoewel elke christen dit zal en moet doen en doormaken, zal het het koninkrijk niet dichterbij brengen. Het enige dat zou kunnen gebeuren, is dat tekenen van dat koninkrijk gezien worden.
Zou er zelfs een verband kunnen bestaan tussen het sluiten van de synagogen wereldwijd (omdat de Joden naar Israël terugkeren) en het verval van het christendom? Vooral in Europa doet zich dit voor, waar hele Joodse gemeenschappen en hun synagogen werden weggevaagd. Misschien is er altijd al een geestelijke relatie (geweest) tussen de synagoge en de kerk, die wij christenen nooit hebben gezien of beseft. De synagoge zag dat geestelijke verband niet (en kon dat ook niet zien, door de christelijke theologie) en de kerk heeft dat ongetwijfeld helemaal niet beseft. Paulus zegt, dat wij op de oude wortel geënt zijn, maar de kerk heeft die wortel gekapt. In de kerkgeschiedenis gebeurde dat eerst in theologische zin en toen in letterlijke zin, door het aanmoedigen van jodenvervolging. De Nazi’s konden bijvoorbeeld Luther citeren, die vreselijke dingen over de Joden had gezegd. En tijdens de Inquisitie werd Joden een crucifix voorgehouden terwijl ze op de brandstapel stonden. De Russisch Orthodoxe kerk bevorderde de pogroms, vooral tijdens de heilige week voor Pasen. En zo voort. We kapten de wortel en stalen de vrucht. Maar als de wortel ontbreekt, sterft de plant, en brengt zeker geen vrucht meer voort. Het christendom is stervende, zeker in Europa.

Eén ding is zeker: de kerk zal niet het Koninkrijk brengen. Nee, nog iets is zeker: God zal het Koninkrijk brengen. Christus zal het Koninkrijk brengen. En dat misschien al spoedig. Dat zegt ons de terugkeer van het Joodse volk naar het eigen land, naar Israël, in onze dagen. Israël keert terug, omdat Jezus komende is. Wie weet hoe spoedig reeds. Maranatha!

Kortom: het Koninkrijk Gods is er in drie gestalten.
Het Koninkrijk Gods is daar waar Jezus regeert en het voor het zeggen heeft.
Toen Hij persoonlijk op aarde aanwezig was en de lichttekenen van het Koninkrijk om Hem heen oprichtte, was dat de eerste gestalte van het Koninkrijk Gods.
Toen Hij naar de hemel voer en zich zette aan de rechterhand des Vaders, zond Hij de Heilige Geest. Die regeert thans in de harten van Zijn kinderen, Zijn gemeente, en die gemeente/kerk mag op haar beurt namens Hem en door Hem de lichttekenen van het Koninkrijk Gods opricht in deze wereld, de tweede (onzichtbare) gestalte van het Koninkrijk Gods.
En straks zal Hij komen om te zitten op de troon van Zijn vader David om wereldwijd te heersen temidden van Jakob = Israel, en de vrede zal uitgaan van Jeruzalem en de wereld bedekken en de volkeren zullen de oorlog niet meer leren: de derde gestalte van het Koninkrijk Gods. Daarin zal tenslotte de schepping zelf betrokken worden zodat er uiteindelijk een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal zijn waarin voor eeuwig gerechtigheid zal bestaan, en God zal zijn alles en in allen.

Terug in de tijd

Ik hoor herhaaldelijk dat het een grote genadegift is van God, dat Hij Adam en Eva niet gelijk heeft gedood, of dat Hij ...
2 reacties
25-06-2012
Al jaren voel ik mij aangetrokken tot de islam. Er gaat tijdens sommige periodes een enorme trekkingskracht van uit voor...
17 reacties
25-06-2018
Hier een dame die worstelt met het vrijkomen van de zonde. Een aantal keren heb ik in mijn leven een aanraking gehad met...
2 reacties
26-06-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering