Bankwezen

Kand. G.A. van Ginkel / 2 reacties

14-05-2014, 10:18

Vraag

Mij is onduidelijk wie deze wereld regeert. Is dat God of satan. Is bijvoorbeeld een bank een wereldse instantie onder heerschappij van satan, of staat elke bank onder heerschappij van God? Is het geoorloofd voor een christen om bij een bank te werken, sterker nog, aan de top van het bankwezen?

Antwoord

De wereld staat onder heerschappij van God. Nog altijd. Daarover, ondanks de schijn van het tegendeel, geen enkel misverstand! (Zie Psalm 97 en 99.)
 
Een bank is een instantie onder bestuur van mensen, die allen met elkaar en persoonlijk verantwoordelijk staan voor hun doen en laten, coram Deo; voor het aangezicht van God! Of ze het geloven of niet. Een bank als zodanig is niet duivels, ook niet goddelijk. Wel wordt de bank hoe dan ook geleid door mensen die schepselen zijn van God; en die (dus) de opdracht hebben de bank te leiden in rentmeesterschap “naar Gods wil”. Dat betekent dat de bankmoraal of -ethiek ontleend wordt aan het Woord van God. Overigens zonder fundamentalistische krampachtigheid. Alsjeblieft!
 
Zo zou het moeten... Maar zo is het veelal niet. Mag je of kun je er dan niet werken? Zeker wel, maar alleen zolang het door het Woord van God genormeerde geweten het toelaat.

Maar geldt dat niet alle terreinen van het leven? Aan de top of onder de top: houd in je weg het oog op God gericht!
 
Kand. G. van Ginkel

Kand. G.A. van Ginkel

 • Geboortedatum:
  13-01-1958
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Maartensdijk
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Pastoraal werk te Veen, Wijk (bij Heusden) en Groenekan.

Tags in dit artikel:

banken
2 reacties
John61
14-05-2014 / 16:33
Toen ik laatst nog eens de Bijbelverzen Uit Mattheus 4 las, over Jezus' verzoeking in de woestijn, was ik geschokt! Er staat dit: "8 De duivel nam hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde hem alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht 9 en zei: ‘Dit alles zal ik u geven als u voor mij neervalt en mij aanbidt.’ 10 Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem.”’ 11 Daarna liet de duivel hem met rust, en meteen kwamen er engelen om voor hem te zorgen".

Hoe kan Satan tegen Jezus zeggen "Dit alles zal ik u geven als u voor mij neervalt en mij aanbidt", als het niet van hem is? Opvallend is ook dat Jezus deze claim van Satan niet ontkent. Wij hebben de wereld als rentmeesters van God gekregen en we hebben hem weggeven aan of weg laten kapen door Satan. Daarom is er zoveel ellende op deze wereld; dat is de handtekening van satan. Ik denk daarom wel eens dat het een wonder is dat er nog liefde op deze werelkd bestaat, dat er nog mensen zijn die Jezus willen volgen. Dat is pure genade.
coby
14-05-2014 / 21:44
Jesaja 2:2 t/m5 En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal de berg van het huis des Heren vaststaan als de hoogste der bergen en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En alle volkeren zullen derwaarts heenstromen en vele natiën zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem. En Hij zal richten tussen volk en volk en rechtspreken over machtige natiën. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren…


Zacharia 14:9 En de Here zal Koning worden over de gehele aarde; te dien dage zal de Here de enige zijn, en zijn naam de enige.

http://www.franklinterhorst.nl/Duizendjarig%20vrederijk.htm

Terug in de tijd

Voor mijn studie aan de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening loop ik stage. Mijn praktijkbegeleider zei dat...
geen reacties
14-05-2003
Ik ben onlangs getrouwd. Wij zijn allebei christelijk. Ik vraag mij soms af of wij wel Godvrezend zijn. Sinds wij getrou...
5 reacties
14-05-2013
Ik sta iedere week op de begraafplaats en elke keer denk ik: wat zoek ik hier? Maar toch doe ik het, omdat ik anders het...
geen reacties
14-05-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering