Het kwade uit Zijn Vaderlijke Hand

Ds. A.T. Vergunst / 16 reacties

04-02-2014, 16:16

Vraag

Graag zou ik mijn vraag beantwoord zien door iemand uit de Gereformeerde Gemeenten. Als ik eerlijk ben, ben ik absoluut geen kritische preekluisteraar. En ik ben geen persoon die met anderen napraat over wat er aan een preek mankeerde etc. Maar onze dominee preekte twee weken geleden over zondag 1 van de H.C. en een gedeelte van die preek achtervolgt me steeds in m'n gedachten. Ik ben een 28-jarige vrouw en ben bijna tien jaar geleden seksueel misbruikt. Sinds enige tijd heb ik mijn omgeving ervan op de hoogte gesteld en ben ik in therapie om dit trauma te verwerken. Doordat ik mijn trauma aan het verwerken ben, ga ik me ook afvragen waar God was in die periode, het waarom... En in die context luisterde ik naar het volgende wat onze predikant zei over de zondag die gaat over de vraag “Wat is uw enige troost?” “Als er iets schokkends gebeurt in je leven, het is voor mijn bestwil. Als er iets onbegrijpelijks gebeurt in je leven, het is om des Vaders wil. De dingen gebeuren niet bij geval, maar komen ons toe uit Zijn Vaderlijke Hand. Dat is een troost als dat in beoefening mag zijn. Als je zo mag volgen wat je zelf meemaakt, wat je kinderen meemaken. Als je het zo eens mag zijn met de wil des Heeren.” En vervolgens zingen we Psalm 103:2: “Loof Hem die u, al wat gij hebt misdreven...” En daar kan ik dus niet bij! Ik ben ervan overtuigd dat het niet Gods wil was dat ik verkracht ben. Hij zal het in Zijn ondoorgrondelijke wijsheid hebben toegelaten, maar dit is toch niet iets wat God mij uit Zijn Hand toekomt? Ik kan de preek terugluisteren op de website van onze gemeente en ik heb 'm inmiddels wel tien keer teruggeluisterd, om te horen of ik misschien de context mis, of een extra uitleg. Maar dat is niet zo. Het veroorzaakt bij mij een enorme onrust, want ik heb het gevoel dat dus ook de slechte dingen van God kunnen komen, maar als je het met Hem eens kan zijn, dan kan dat een troost zijn. Ik begrijp er niks meer van. Hoe kan Hij op deze manier onze Enige Troost zijn?

Antwoord

Beste vriendin,

Ik ben blij dat je de vraag gesteld hebt, want er zijn zovelen van ons die zulke vragen stellen. De laatste vier weken zit ik naast mijn dochter (24) die op 5 januari een vreselijk ongeluk gehad heeft. Nog steeds ligt ze in een zwaar coma. De vragen stapelen zich op. God is toch Almachtig en waarom wil Hij zo’n ongeluk dan niet voorkomen? Dat zal voor Hem niet moeilijk zijn. Toch liet Hij het toe dat onze dochter de macht over haar auto verloor. Ik worstel als vader met de vraag: “Heere, als zij nu nooit wakker wordt of nooit meer de dochter wordt die ze was voor het ongeval, dan wat heeft dat voor doel?” Afgelopen zondag moest ik zelfs over de eerste zondag van de Catechismus preken. Dus, je begrijpt, we zitten beide met een worsteling, hoewel onze situaties niet te vergelijken zijn. 

Voordat ik verder ga, nog even dit. Niets is zo beschadigend voor een meisje of jongen, jonge vrouw of man dan seksuele mishandeling. Ik ben dankbaar dat je er mee naar ‘buiten’ gekomen bent en therapie zoekt. Iedereen die als jongen of meisje mishandeld is moet hulp zoeken. Dat heb jij ook gedaan en ik ben daar heel blij mee. Maar in dat traject van therapie wordt de pijn weer gevoeld en misschien in zekere opzichten nog wel dieper, omdat je door al de vragen en al de emoties moet ‘heenkruipen’. Ik herinner me een wijze opmerking waar ik persoonlijk ook veel van geleerd hebt.  “Om het licht weer te vinden moeten we niet naar het Westen rennen om de zakkende zon te achtervolgen. We moeten naar het Oosten, juist de donkerheid in om dan weer het licht te vinden.”  Dat doe je nu in je therapie. En levensgroot staat daar nu de vraag voor jou/mij: “Waar was U Heere, Vader? Dat zondaren dit in mijn leven aanrichten, dat is nog enigszins te begrijpen, hoewel dat ook moeilijk is. Maar dat U dit toeliet in mijn leven, waarom Heere? Waarom?”
 
Laten we samen een aantal ‘feiten’ op een rij zetten. God regeert over alles wat er op deze aarde gebeurt (Ps. 93:1; 97:1; 99:1 en velen andere plaatsen in het Woord). Geen musje valt van het dak zonder de wil van de Vader. De HEERE spreekt in Exodus 4:11 over de dingen die Hij gemaakt heeft en daar staan ook blinden, doven en stommen tussen. Je begrijpt dat die lijst uitgebreid kan worden.  In Prediker 7:13-14 merkt Salomo op dat God bij het rechte en kromme in Zijn wijsheid een plaats heeft. Als de Soevereine regeert God dus over beide: het kwade en het goede. Job zei in zijn eerste reacties op het leed tegen zijn vrouw: “Zullen we niet het goede en het kwade uit de hand van de HEERE ontvangen?” (begrijp dat ik geen Nederlandse Bijbel bij me hebt en het dus uit het Engels moet vertalen).

Gods’ regering gaat ook over zondige daden. Genesis laat ons dat duidelijk zien in de geschiedenis van Jozef. Toen Jozef de woorden van Gen. 50:20 sprak, had hij een enorme worsteling van vele jaren achter de rug. Wat zal hij ook geworsteld hebben met de vragen waarom de Heere God het toeliet dat zijn broers hem verkochten. In Habakuk worstelt de profeet ook met de vraag hoe God zo’n goddeloos volk als de Babyloniers kan gebruiken om Zijn Eigen volk te kastijden. Hoe kan een heilig God nu zo’n onheilig middel gebruiken. Ten diepste is dat jouw vraag ook. Het sterkste voorbeeld van de Gods regering over zelfs het grootste kwaad is te vinden in twee uitspraken van Petrus in Handelingen 2:23 en 4:27-29. Neem de tijd om die verzen even door te lezen en door te denken. Er is geen sprake van het ‘excuseren’ van deze donkerste van alle daden in de menselijke geschiedenis. Toch zegt Petrus dat Gods’ hand en raad te voren bepaald zijn. Het gebeurde dus omdat Hij het in Zijn raad besloten had, maar toch zegt Petrus dat de joden Christus met goddeloze handen hebben gekruisigd en daar volledig voor verantwoordelijk zijn. 

Ik hoop dat jij en ik dus dezelfde conclusie trekken. God laat gruwelijke en zondige daden toe. Hij heeft daar Zelf Zijn hand niet in, maar Zijn hand werkt wel door de zondige daden die mensen doen.  God regeert direct, maar ook indirect door de zondige daden van mensen. Hij is geen onverschillige toeschouwer. Hij haat de zonde en verdoemt de zondaar. Wee de mens die zich niet bekeert van zijn zondige daden en in berouw Zijn vergeving zoekt in het bloed van Christus.  

Om te stellen dat God Zijn hand afhoudt of geen bovennatuurlijke controle heeft over al het kwaad dat in deze wereld gebeurt... wel, dan heeft God maar weinig te regeren in onze wereld! Het kwaad is overal en in ieders leven. Nee, de Almachtige staat ook boven het ongeluk van mijn dochter, het misbruik dat jij ondervond, de ontwikkeling van het blindgeboren kind, de lege plaats in het prille huwelijk waar een jonge moeder of vader is weggenomen, dat kind dat van het ene naar het andere gezin overgeplaatst moet worden, etc. Haal daar Gods’ hand niet uit... want dan leven we in een totaal van God verlaten wereld en dat is vreselijk angstig.

Maar dan die zondag 1 en de woorden die daarin staan en waar jouw predikant over sprak. Ik weet dat anderen die zoals jij seksueel mishandeld zijn, grote moeite hebben met wat er in die zondag verwoord staat. Waarom heeft Hij mij niet beschermd tegen het kwaad? Hoe kan een liefdevol God op zulke daden neerkijken en niets doen, niet ingrijpen als weer zo’n jong leven intens verwond wordt? Hoe kan de Almachtige het toelaten dat kinderen worden vermoord, verminkt, misbruikt door andere zondige mensen? Het kan dan zo verwarrend zijn om te horen of te geloven dat zo’n kwaad en pijnlijke zaak uiteindelijk van de hand God kwam (Handelingen 4:28). Hoe kan zo iets nou tot mijn zaligheid dienen, want het heeft me zo enorm verwond.
 
De afgelopen weken heb ik veel zitten peinzen, terwijl ik hier de hand van mijn dochter vasthoudt en in haar lege ogen kijk. God doet ons pijn. Maar pijn is ook een gave. Zonder pijn overleven wij het niet. Pijn in een lichaam is Gods’ teken om ons te laten weten dat er iets fout is in mijn lichaam. Ik moet actie ondernemen omdat er zich een ziekte of een gezwel in mijn lichaam bevindt. Op dat lichamelijk niveau is het duidelijk dat pijn een gave is. In dat opzicht is de pijn niet het probleem. Het symptoom van de pijn is eigenlijk het begin van de genezing omdat het ons bewust maakt dat we aan de slag moeten om van die pijn af te komen. Nu is dat wat simplistisch, maar wel duidelijk. Pijn is Gods’ roepstem om actie te ondernemen en het diepere probleem van ons leven serieus te nemen. 

Nu heeft God in jouw leven een enorme emotionele pijn gegeven. Hij heeft het niet aan je onthouden. De vraag waarom Hij het vreselijke gebeuren niet stopte, maar toeliet of het Zelfs in Zijn raad niet alleen wist, maar zelfs besloot dat dit in je leven zou gaan gebeuren... Die vraag kan niemand beantwoorden. Ik heb daar ook mee geworsteld. Mijn vader stierf toen ik hem nog zo nodig had; mijn eerste vrouw is me vroeg ontnomen en nu zit ik hier naast Kim dit te schrijven en zo kan ik -en anderen- nog wel even doorgaan. God heeft ons het boek van Job gegeven om ons te leren hoe wij op al het leed -dat we niet ontlopen- in deze gevallen en vervloekte wereld moeten reageren. God heeft Job nooit een antwoord gegeven op het ‘waarom’ Hij het toe liet. Job moest leren vertrouwen in Gods’ regering die wij nooit zullen begrijpen, die pijn doet. Een handeling van God die pijn toelaat en er ook over regeert. Zo vraagt God ons ook niet het probleem van “waarom dit of dat in mijn leven” op te lossen. Mijn dochter Kim zette op haar Facebook in June 2013 deze woorden, voor iedereen de bemoediging: “God has a reason for allowing things to happen. We may never understand His Wisdom but we simply have  to trust His Will.” Vertaald lees dat: “God heeft een reden waarom Hij het toelaat dat bepaalde dingen gebeuren. Wij zullen nooit Zijn wijsheid begrijpen, maar we moeten eenvoudig op Zijn wil vertrouwen.” Dat is niet eenvoudig.
 
Maar waarom heeft God het leed in Zijn handen en waarom brengt Hij die pijn in mijn leven door Zijn regering over alle dingen die gebeuren? Hij gebruikt het kwaad voor Zijn rechtvaardig en wijze bedoelingen. Door pijn en verdriet brengt Hij veel mensen tot een inzicht, terugkeer, het zoeken naar de ene Redding en Remedie: Jezus Christus. God reinigt door pijn ons leven door ons tot bekering te brengen. Hij gebruikt het ook om het geloof te versterken. Hij gebruikt het om ons voor te bereiden op onze levenstaak. Door lijden leren wij mede-lijden en door die levenservaring waar jij nu mee worstelt word jij voorbereid om ook anderen te helpen. Ik moet er bij zeggen dat deze laatste zinnen aan mij gegeven zijn door een jonge vrouw die zoals jij ook misbruikt is en aan wie ik jouw vraag voorlegde.  Het zijn dus niet maar de woorden van een dominee die niets bij ervaring af weet van seksueel misbruik!

Vraag veel aan de Heere of Hij jou ook leert te vertrouwen dat Hij wijze bedoelingen heeft in alles wat Hij toelaat of ons toeschikt in dit leven.  In 1 Koningen 12:14 staat de zinsnede: “Deze zaak is van mij gebeurd.” God is ook de God van omstandigheden die in ons leven komen. Jeremia, die zo diep geleden heeft, schrijft daar ook duidelijk over in Klaagliediederen 3. Toch komt hij tot de conclusie in vers 33 dat God dit niet doet “van harte”, alsof Hij er plezier in heeft. De pijn die Hij veroorzaakt, heeft een doel en wordt als het ware opgeroepen door wat Hij ziet in het leven van een mens. Ieder mens is zondig en God doet ons mensen geen onrecht aan dat Hij oordelen van allerlei soort in ons leven zendt en toelaat. Zoals een vader of moeder een kind straft omdat het kind de regels gebroken heeft en niet wil luisteren, zo doet ook God met Zijn schepselen. Hij doet dat niet van ‘harte’ maar uit noodzakelijkheid.

Jij en wij en velen worstelen met het vraagstuk van het leed en het kwaad in deze wereld en waarom God dat toelaat of toeschikt. Maar er is ook een andere vraag waar we te weinig mee bezig zijn: hoe komt het dat er nog zoveel goeds, moois, etc in deze zondige wereld is? Dat is omdat God goed is en vol van barmhartigheid. Want we verdienen niets dan de donkerheid en de totale verlorenheid van de hel. En alles wat we daar nog boven hebben is al genade. Het trof me dat de vrouw die ik advies vroeg en die zoals jij door dit dal gegaan is ook schreef: “God vraagt dat wij ons buigen voor Hem en Zijn rechtvaardige en heilige wil en die van ons niet onthoudt de gevolgen van de vloek. We moeten beamen dat de zonde de oorzaak is van... de dood, ziekte, handicaps, ongelukken, geweld, oorlog, kindermisbruik, seksueel misbruik en verkrachting. De vloek in deze wereld begint niet met God, maar met ons en onze zonde in Adam, ons verbondshoofd.”

Door deze diep ingrijpende weg roept God je en wil Hij dat je naar Hem toekomt. Bij Hem is er uitkomst en genezing, ook van de diepe wonden die in je leven zijn geslagen door het seksueel geweld dat je hebt ondervonden.

Als je nog eens persoonlijk met deze jonge vrouw wilt ‘praten’ over deze vraag, stuur me dan een privé e-mail (naar vragen@refoweb.nl) en dan kan ik je verder naar haar verwijzen. Ik hoop dat je het Engels machtig bent, want dat is haar moedertaal. Maar ik kan ook als ‘vertaler’ fungeren.

Sterkte en ik hoop dat je wat aan dit antwoord hebt. Ik excuseer me voor het ‘chaotische’ maar je begrijpt de omstandigheden waarin ik dit antwoord heb geschreven. 

Ds. A. T. Vergunst,
Oakfield, WI,  USA

Ds. A.T. Vergunst

Ds. A.T. Vergunst

 • Geboortedatum:
  22-09-1961
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Waupun (USA)
 • Status:
  Actief
16 reacties
John61
04-02-2014 / 17:11
Heel veel sterkte en kracht voor vraagsteller en ds. Vergunst. Een persoonlijker antwoord kun je niet krijgen denk ik. Gisteravond hadden we Bijbelkring en bespreken we dit onderwerp ook. Een troostende tekst was Romeinen 8 : 28: "En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn". Verder is het boek Job een duidelijk voorbeeld van dat onze grote vijand de initiator van het kwaad is en de Heere dit ten goede kan keren. Duidelijk is dat in het geval van Job de Heere niet de initiator van het kwaad is dat ons overkomt.
cbl
04-02-2014 / 17:16
Hoe verhoud het zich, Godsbarmhartigheid en pijn.
Ik hoorde een mooie uitspraak hierover : "God heeft een betrekking tot en op mensen. Alles wat we er meer over zeggen, daar doen we God mee te kort".

Alle dingen zullen medewerken ten goede, put daar troost uit !
Ruben92
04-02-2014 / 18:31
Ik heb hier heel veel moeite mee want het feit dat God ellende toe staat (hij staat immers ook toe dat wij zondigen) betekent toch niet dat het allemaal uit Zijn hand komt? Want dat betekent dat zonde pijn en ziekte allemaal uit Zijn hand komt... De Satan maakte Job toch ziek en God genas hem toch? God kan onze ziekte wel omkeren tot wat eerst ons zou kwellen of pijnigen dat dat voor ons uiteindelijk ten goede zal zijn, maar ik geloof eerlijk gezegd niet dat het Zijn wil is dat wij ziek zijn..
Ruben92
04-02-2014 / 18:32
Verder heel veel sterkte gewenst aan Ds. Vergunst en ik zal u en uw dochter zeker mee nemen in gebed.
Dorah
04-02-2014 / 19:08
@ Ruben, jouw reactie beaam ik maar het verbaast me dat het nog niet is verwijderd omdat het toch in tegenspraak lijkt met wat de predikant aangaf.
Vraagstelster, ondanks dat ik hier geen privézaken wil plaatsen, wil ik aangeven dat ik je worsteling erg herken. Als je wilt kun je mijn mailadres opvragen om er verder over te 'praten'.
Tijdens mijn opleiding leerde ik dat je echt moet uitkijken met aangeven dat God al het leed veroorzaakt om je iets te leren. Daar zijn verschillende mensen verbitterd door geraakt en als je middenin die worsteling zit, dan moet je daarmee m.i. heel voorzichtig zijn.
De predikant geeft een heel persoonlijk antwoord en geeft daarmee een inkijkje in zijn worstelingen. Ondanks dat, denk ik dat het aan de vraagsteller is om zelf te ontdekken of God er een bedoeling mee heeft of niet. Middenin die worsteling, is het bijzonder moeilijk (onmogelijk misschien?) om er een mogelijke bedoeling in te ontdekken. Als die er al is, dan vaak pas achteraf.
Lieve vraagsteller, er zijn dingen die we niet begrijpen. Dat God dingen toelaat is inderdaad waar en dat kan al een worsteling opleveren. Of God er ook voor zorgt dat we ziek worden of dat Hij al onze ellende bestuurt, is niet zeker. Zo wordt de betreffende Catechismusvraag wel vaak uitgelegd maar daar komen steeds meer predikanten op terug...hang daar dus niet je volledige geloofsbeleving aan vast!
Ik wil je veel sterkte toewensen en ik hoop dat je je ellende ook bij God neerlegt. Roep Hem aan en schreeuw het desnoods uit. Neem een voorbeeld aan de psalmisten...
Pol
04-02-2014 / 19:49
Heel veel sterkte toegewenst voor de dominee en de vragenstelster
Ruben92
04-02-2014 / 20:04
@Dorah

Oh van mij mag die verwijderd worden hoor...
En zo in strijd vind ik het niet, ik zeg alleen dat ik er wat meer moeite mee heb.
Overigens zeg ik ook hetzelfde als wat de dominee zegt:

'God laat gruwelijke en zondige daden toe. Hij heeft daar Zelf Zijn hand niet in, maar Zijn hand werkt wel door de zondige daden die mensen doen.'

Dat God het toe staat geloof ik zeer zeker, maar dat de pijn, ziekte, ellende etc echt van God komt, daar heb ik gewoon wat meer moeite mee om dat te geloven.. Thats it.
Fri
04-02-2014 / 20:34
Veel sterkte toegewenst voor zowel de vragenstelster als Ds. Vergunst. Wat een moeilijke tijden. Ik hoop dat het voor jullie allen goed mag komen. Ik zal proberen jullie op te dragen in mijn gebed.
M71
04-02-2014 / 21:29
Vragenstelster, veel sterkte gewenst! Ook ds Vergunst veel sterkte gewenst, ik hoop u allen, ook Kim, in het gebed op te dragen.
Ineke
04-02-2014 / 21:33
Heel ingrijpend voor de vraagstelster maar ook in het bijzonder voor de dominee.
Al zoveel meegemaakt en nu dit.....moge de Heere Zijn beschermende handen over u en uw dochter uitstrekken! Het siert u dat u in deze zware tijd nog de moeite neemt om anderen te helpen!
AHHK76
05-02-2014 / 10:05
Lieve vraagstelster,
Wat is het erg wat jij hebt meegemaakt... Wat goed dat je in therapie bent en deze vraag hier stelt. Ik vind het altijd bijzonder dat mensen die zulke erge dingen meemaken, zich niet afkeren van het geloof. Het zou heel begrijpelijk zijn als je dat wel deed...
God heeft de zonde nooit gewild, dus ook jouw misbruik niet! Waarom het dan wel gebeurt? Ja dat is moeilijk...!
Maar ik hoop en bid dat je mag gaan zien dat Hij toch jou wil genezen, helpen, zegenen....enz.
Wij hoorden pas een preek over iemand die ook niet meer begreep wat er gebeurde: Het ging over Johannes de Doper die in de gevangenis zat. Hij had Jezus verkondigd en zat nu alleen in een donkere cel onder de grond. Dat was echt moeilijk voor hem!
De dominee zei dat als God zou ingrijpen als mensen verkeerde dingen doen, dan zou de oordeelsdag er al zijn!
Jezus laat Zichzelf nu nog zien als Redder, straks is Hij Rechter!
Als je deze preek wilt luisteren, via internet, dan kan dat! Stuur mij dan even een mailtje. Dan geef ik jou door hoe dit kan.
Veel sterkte en groetjes van Heleen (AHHK76@gmail.com)
Roozemond
05-02-2014 / 11:13
Lieve vraagstelster, je vraag en worsteling is zo intens herkenbaar.... maar door genade mag ik zeggen dat je er echt doorheen kan komen met Gods hulp, ook al begrijp je niet waarom dit allemaal moest gebeuren... Als je mailcontact wilt, neem dan contact op met de redactie. Ik bid voor je en schroom vooral niet!
Ds. dank voor uw openheid, dit raakt diep...
co2girl
05-02-2014 / 16:08
Ik reageer niet om nieuwe reacties 'uit te lokken' maar ik (als vraagsteller) wilde wel graag het volgende kwijt.
Allereerst wil ik de dominee heel hartelijk danken voor uw antwoord. De worsteling is voelbaar, en dat heeft me diep geraakt.
Afgelopen week ben ik bij een rouwdienst geweest, en ik ging er bij voorbaat vanuit dat dit niet een bemoedigende setting zou zijn. Ik wist niet wie er zou spreken, en uiteindelijk kende ik de kandidaat ook niet. Maar wat werd het duidelijk dat dat er niet toe doet en dat Gods wegen hoger zijn dan onze wegen!
Er werd gesproken over de worsteling van Asaf uit Psalm 73: bezwijkt mijn vlees en mijn hart, zo is God de Rotssteen mijns harten, en mijn Deel in eeuwigheid.
Ook Asaf werd de ganse dag geplaagd, én toch mocht hij bovenstaande belijden! Het mocht even een Elim in deze aardse woestijn zijn.
Bovenstaande belijden kan ik nog niet, maar het is wel een uitzicht waar de Heere mij jaloers op wilde maken, en begin ik een heel klein beetje in te zien waartoe de Heere ons sommige dingen toe doe komen. Niet dat het nu minder zwaar is, niet dat ik het er nu mee eens ben, maar deze heilige jaloersheid had ik zo nodig om te zien hoe de Heere werkt. Wat blijf ik toch proberen zelf te worstelen, zelf op te lossen, de Heere te laten zien hoe het moet, hoe ik het wil...
Ik mag nu even de rust ervaren van Psalm 62:
Doch gij mijn ziel, het ga zo 't wil,
stel u gerust, zwijg Gode stil.
Ik wacht op Hem, zijn hulp zal blijken.
Bovenstaande wens ik de dominee en zijn gezin ook van hárte toe!
AHHK76
05-02-2014 / 20:18
Beste co2girl, Ik vind dit echt heel fijn voor je! Heel veel sterkte verder!!!!
Ineke
05-02-2014 / 21:56
Heel bijzonder co2girl....Hopelijk vind je de rust bij Hem Die alleen de Rustaanbrenger is!
juni
06-02-2014 / 06:31
vragensteller wat krijgt u een antwoord!
om stil van te worden he?

u en dominee,s,Heeren nabijheid toegewenst

Terug in de tijd

Ik heb in ons huwelijk overspel gepleegd en hier heel veel spijt van. Ik worstel er nu mee of God mij dit wel wil vergev...
6 reacties
04-02-2011
Het is al enige tijd dat ik met een probleem worstel. Ik heb een lieve vriendin en we zijn nu meer dan een jaar samen. W...
12 reacties
04-02-2012
Vraag 1: Ik heb een vraag over het gebod "Eert uw vader en uw moeder." Ik vind het moeilijk om mijn moeder nog als moede...
geen reacties
04-02-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering