Geopenbaarde en verborgen wil

Ds. W. Arkeraats / 3 reacties

03-01-2014, 14:56

Vraag

Ik heb een vraag over Gods geopenbaarde wil en Gods verborgen wil m.b.t. de remonstrantse denkwijze. Is de Gods geopenbaarde wil niet hetzelfde als het remonstrantse denken? Ik snap dat verschil niet zo, behalve dat de remonstranten niet geloven in Gods verborgen wil. Het verwijt wat ik hoorde vanuit het remonstrantse denken is dat je heimelijk God de schuld geeft als je zegt dat God je wil moet ombuigen. Want God heeft alles “klaar liggen”, het ligt niet aan God, maar aan onze onwil. Van de andere kant zeggen de contra-remonstranten dat “het zelf willen” van de mens God de eer niet geeft, omdat de zaligheid dan nog afhankelijk is van de mens. En dat wij niet kunnen ‘willen’. Eigenlijk snap ik beide tegenwerpingen wel. Komt het er niet op neer dat de mens van alles verzint om maar niet z’n leven in Jezus handen neer te leggen? En is het tegenover heidenen niet beter om de remonstrantse denkwijze te benadrukken? Ik bedoel, als je gaat spreken over de uitverkiezing bij iemand die nog nooit heeft gehoord over God en de Bijbel werpt dat al gelijk een hindernis op. En ook al gaan wij zelf ‘willen’ dan komen we er ook weer zelf achter dat we niet willen. Dit kan God toch werken? En aan andere kant als je zelf  ‘wilt’ (oprecht), dan is dit ook al een vrucht van Gods Werk? Een laatste vraag: Als een remonstrant alleen God de eer geeft (oprecht), nadat hij zelf ‘gewild’ heeft, dan is toch het Doel bereikt? Dat is toch waar het om gaat? Wat ik bedoel te zeggen, zouden mensen niet teveel verstrikt zitten in eigen denkwijzen en visies terwijl het werk van God daar dwars doorheen gaat?

Antwoord

Beste vraagsteller,

De opmerking die je in de laatste zin vragenderwijs stelt, wil ik als het juiste antwoord op je vraag beschouwen. Dit vooraf.

Het is niet zo gemakkelijk om je vraag te beantwoorden. Je noemt een aantal uitdrukkingen die niet meteen duidelijk zijn. Ik zal proberen er wat helderheid in te krijgen.

Eigenlijk moet ik met een vraag beginnen: Wat bedoel je met “de remonstrantse denkwijze?” En over welke Remonstranten spreek je? Over de volgelingen van Arminius in de 17e eeuw of over de Remonstranten van deze tijd? Ik vermoed dat je de eersten bedoelt.

Laten we ons concentreren op Gods geopenbaarde wil en Zijn verborgen wil. Dat onderscheid maakt de Heere zelf als Hij tegen Mozes zegt: “De geopenbaarde dingen zijn voor u en uw kinderen en de verborgen dingen voor de Heere, uw God.” Er is heel veel wat Hij ons bekend maakt: de ernst van de zonde, de noodzaak van de bekering, de persoon en het werk van de Heere Jezus. Maar er is ook veel verborgen: de vraag, waarom de Heere bepaalde dingen op een voor ons soms raadselachtige manier leidt en natuurlijk ook Zijn verkiezend handelen. Soms is dat alles de oorzaak van bange vragen, maar in andere tijden mag er juist rust zijn in de belijdenis: “Immers is mijn ziel stil tot God”, zonder dat we alles kunnen overzien.

Gods geopenbaarde wil vinden we in de Bijbel. Dat heeft dus niets te maken met een remonstrantse denkwijze. Zo kun je ook niet generaliserend zeggen dat de Remonstranten niet in Gods verborgen wil geloven.

Je schrijft over “een verwijt vanuit het remonstrantse denken.” Wat bedoel je daarmee? Ontmoet je ‘echte’ Remonstranten of zijn dit woorden van mensen uit je eigen omgeving, die als remonstrants worden betiteld?

Terwijl ik probeer mijn antwoord te formuleren, raak ik er opnieuw van overtuigd dat het vruchteloze pogingen zijn om er een logisch geheel van te maken. In het tweede deel van je vraag geef je aan dat je dat eigenlijk ook vindt. Al het redeneren heeft in het verleden altijd geleid tot verstarring en eenzijdigheid. Soms werd de nadruk uitsluitend gelegd op onze verantwoordelijkheid, dan weer op de verkiezing, met onvruchtbare discussies en zelfs kerkscheuring tot gevolg. Men ging verstandelijk redeneren, maar dat leverde geen echte troost op.

Zullen we maar eenvoudig naar het Woord van de Heere luisteren? Dat is heel breed! We lezen daarin van het welbehagen van God, die zondige mensen uit genade verkiest en zalig maakt, maar die ook de oproep doet horen: “Kiest heden, wie gij dienen zult!” Hij tekent onze machteloosheid en onwil, om tot Hem te komen, maar intussen staat het er zo eenvoudig: “Kom tot Mij, die vermoeid en belast bent en Ik zal u rust geven.”
 
Als het Woord van de Heere gaat spreken dan kan geen Remonstrant en geen Gereformeerde een waarheid voor zichzelf claimen. We horen slechts de ernstige prediking dat we in zonden ontvangen en geboren zijn, onmachtig om ons te bekeren, onwillig om tot God te gaan, als pure vijanden van God en Zijn genade. En we horen nochtans de liefelijke nodiging van het evangelie, om onze zaligheid in Christus te zoeken en in een heilig leven Hem te dienen.

Zeker, dan kan ik al die dingen nooit tot een logisch geheel maken, maar dat hoeft ook niet. Het mag zelfs niet.

Als je dan de Heere persoonlijk leert kennen, blijft slechts de verwondering over dat Hij je uit de diepte van zonde en oordeel heeft gered. Niettemin is er dan toch ook het verlangen de goede keus te maken. En daarboven schrijf je: “Niets uit ons, al uit Hem!”

Ds. W. Arkeraats

Ds. W. Arkeraats

Ds. W. Arkeraats

 • Geboortedatum:
  09-08-1946
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Hardinxveld Giessendam
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus

Tags in dit artikel:

remonstrantsuitverkiezingverborgen
3 reacties
Ruben92
03-01-2014 / 17:55
Wat een goede vraag! Zeker om over na te denken.
emaildfj1atgmailpuntcom
03-01-2014 / 18:35
Hallo vraagsteller, ik vind dat altijd een moeilijke gedachte met geopenbaarde en verborgen wil. Kan God 2 willen hebben? Wil hij nu dat alle mensen worden gered (geopenbaarde wil) of wil hij nu dat er maar een paar mensen worden gered? (verborgen wil). Remonstranten geloven gewoon dat God wil dat alle mensen worden gered en ze denken dat het gemeen zou zijn (voortrekkerij) als God er maar een paar uit zou kiezen. Zij verwijzen erop dat de bijbel zegt:
1 Tim. 2: God, onze Zaligmaker, 4 Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen ...
Dat Gods verborgen wil dan niet kan zijn dat er maar een paar worden gered.
Ze verwijzen ook naar Hand 10: 34 En Petrus opende zijn mond en zei: Ik zie nu in waarheid in dat God niet iemand om de persoon aanneemt; 35 maar in ieder volk is degene die Hem vreest en gerechtigheid doet, Hem welgevallig.
Dat God dan niet iemand om de persoon aanneemt maar dat hij iedereen aanneemt, die hem aanneemt.

Aan ongelovigen maar een deel uit te leggen is geen oplossing. Je moet alles uitleggen, anders wordt je schuldig. Als er werkelijk een verborgen wil zou zijn kan je dat niet verzwijgen. Paulus zegt:
26 Daarom betuig ik u op de huidige dag dat ik rein ben van het bloed van u allen, 27 want ik heb niet nagelaten u heel het raadsbesluit van God te verkondigen. (Hand 20)
Maar dat is wel een moeilijke "blijde boodschap" (Je moet je bekeren, maar eigenlijk kun je er helemaal niets aan doen of veranderen)
(Dortse leerregels Hoofdstuk 1, Artikel 11 En gelijk God Zelf op het hoogste wijs, onveranderlijk, alwetend en almachtig is, alzo kan de verkiezing, door Hem gedaan, niet ontdaan en wedergedaan, noch veranderd, noch herroepen, noch afgebroken worden, noch de uitverkorenen verworpen, noch hun getal verminderd worden.)
Tsja, een belangrijk onderwerp. Wie is God? Hoe handelt God? Reageer gerust: emaildfj1@gmail.com
Omega
03-01-2014 / 21:08
@emailenzo Ik denk dat je wat zaken door elkaar haalt. Dat God niet wil dat iemand verloren gaat heeft niets met remonstranten of contra-remonstranten te maken. Dat staat gewoon in de Bijbel: Ezechiël 33:11/2 Petrus 3:9. Ook remonstranten geloven in uitverkiezing (bij voorkennis).

Terug in de tijd

Waarom zijn (de meeste) Bijbels zwart?
geen reacties
04-01-2017
Ik vind het moeilijk om open met mijn ouders te praten. Kunnen jullie mij tips geven hoe ik dat zal moeten doen?
geen reacties
03-01-2007
Aan een medewerker van de HSV. Gisteren las ik in mijn Bijbel Jes. 54:8. "In een kleinen toorn heb Ik Mijn aangezicht va...
2 reacties
03-01-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering