Kiezen voor boezemzonde

ds. D.M. Elsman / 3 reacties

24-05-2013, 10:54

Vraag

Ik zit met een probleem, namelijk dat ik maar niet met een bepaalde boezemzonde (tiende gebod) kan breken. Iedere keer als de gelegenheid zich voordoet (of door mij wordt opgezocht) weet ik dat ik moet kiezen tussen de Heere en de zonden. Waarbij ik iedere keer het kwaad kies. Het ergste is nog, dat ik mezelf er heel erg van bewust ben dat ik aan het zondigen ben, maar er gewoon niet mee kan (lees: wil) stoppen. Zelfs als ik daarvoor ergens lees dat "de zondaar zijn zonden moet laten, of hij zal er in omkomen" zondig ik toch. Bewust zondigen tegen Gods goedheid, alleen maar kwaad voor goed vergelden. Deze zonde staat tussen mij en God in. Wat moet ik doen om hier mee te breken en niet meer tegen die goede God mezelf te blijven verzetten met alles wat in mij is?

Antwoord

Beste vriend(in), het probleem dat u schetst is de strijd tussen het vlees en de Geest. Gods Woord spreekt daar duidelijk over: "Wandelt door de Geest en volbrengt de begeerlijkheid van het vlees niet. Want het vlees begeert tegen de Geest, en de Geest tegen het vlees; en deze staan tegen elkander, alzo dat gij niet doet wat gij wildet" (Gal. 5:16 en 17). "Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven; maar indien gij door de Geest de werkingen van het lichaam doodt, zo zult gij leven. Want zovelen als er door de Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods" (Rom. 8:13 en 14). In Openbaring 3 is het Christus Zelf Die spreekt: "Och, of gij koud waart of heet! Zo dan, omdat gij lauw zijt, en noch koud noch heet, Ik zal u uit Mijn mond spuwen."

O, hoe kan het dat als de vrucht van de Geest volmaakte liefde is, blijdschap, vrede..., hoe kan het dat de mens de duisternis liever heeft dan het licht? "Hoe zullen wij, die der zonde gestorven zijn, nog in dezelve leven?" Wat is uw parel van grote waarde, die u al het andere doet verkopen? Waar is uw schat, waar is uw blijdschap daarover? Waar de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus om Wiens wil u alle andere dingen schade rekent, ja drek, om toch Christus te mogen winnen?

Uw probleem is niet slechts uw geweten dat u aanklaagt; het ligt dieper. Lees en overdenk 2 Korinthe 7:10 en onderzoek uw hart. Is uw droefheid een droefheid naar God of een droefheid der wereld? Is het niet een droefheid der wereld, omdat u niet wilt breken met de zonde, maar een vriend van de wereld wilt zijn? Weet wel: de droefheid der wereld werkt de dood! "Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vleses, en de begeerlijkheid der ogen, en de grootsheid des levens, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld" (1 Joh. 2).

U vraagt: wat moet ik doen om hiermee te breken? Die vraag werd ook Petrus en de apostelen voorgelegd op de Pinksterdag. Zijn antwoord was: "Bekeert u, en een ieder van u worde gedoopt in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen."

Alleen de Heilige Geest is bij machte om u aan de droefheid der wereld te ontrukken als een brandhout uit het vuur. O, bid of Hij in u een droefheid naar God wil werken; dat is een droefheid naar Gods wil; dat u de zonde als door Gods ogen leert zien; niet langer oppervlakkig en lauw, maar met een diep verslagen gemoed. Die droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering; een waarachtige bekering die u de zonde doet ontvluchten en laten, ja haten, en Hem voortaan te leven van harte gewillig en bereid maakt.

Beste vriend(in), dat twee Schriftwoorden uw hart dringen mogen: "Ontwaakt, gij, die slaapt, en staat op uit de doden; Christus zal over u lichten" (Ef. 5). En ook het gebed om de Heilige Geest: "Ontwaak, noordenwind! en kom, Gij zuidenwind! doorwaai mijn hof, dat zijn specerijen uitvloeien. O, dat mijn Liefste tot Zijn hof kwame, en ate Zijn edele vruchten!" (Hoogl. 4:16).

Ds. D. M. Elsman

ds. D.M. Elsman

ds. D.M. Elsman

 • Geboortedatum:
  16-04-1961
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Rijssen
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

boezemzonde
3 reacties
emaildfj1atgmailpuntcom
24-05-2013 / 17:35
In Heb. 10: 24-27 staat dat het heel ernstig is als wij willens en wetens zondigen. Hoe je ervan af kunt komen? In Mat 12:43-45 staat dat als je de onreine geest wegstuurt en er dan niets voor in de plaats inzet, dat hij dan met 7 bozere geesten terugkomt. Je moet je dus met het goede vullen. Hoe gebruik je bijvoorbeeld je vrije tijd? Om in de bijbel te lezen en met andere mensen daarover te praten? Of voor andere dingen (hobbys, sport, roman lezen, computer enz.)? Als dat zo is, dan kun je niet dicht bij God leven. Maar als je God werkelijk zoekt, dan kan hij je ook helpen. Je moet tussen God en de wereld kiezen. Zie 1 Joh 2: 15-17. Dat betekent een radikale breuk met de zonde, zoals Jezus zegt. Ruk uw oog uit. Het is beter met een oog in de hemel te komen. Reactie?:
emaildfj@gmail.com
inChristus
26-05-2013 / 20:56
Het probleem is dat JIJ het zelf probeert. Jij moet niet zelf goed voor God gaan doen; dat verlies je altijd (lees Romeinen 7 maar eens). Er is er maar 1 die je kan helpen en dat is Jezus Christus. Kortom, leg het bij Hem neer, want als JIJ het goede wil doen (idg die ene zonde niet meer wil doen) dan is het kwade nabij. Kortom, JIJ kunt het niet. Echt niet. Bid om verlossing van je "oude natuur", je zondige ik. Dan maakt Hij je nieuw. "toen wij nog zondaars WAREN" staat er in de Bijbel. AANVAARD dat Christus voor jouw aan het kruis is gestorven en dat je zondige ik daar OOK is gekruisigd en dat niet alleen, ook gestorven en begraven. Finito! Dan heeft de zonde geen zeggenschap meer, die heerst niet meer en je hoeft je er niet meer bezig mee te houden.
En je bent met Hem opgestaan en je HEBT nieuw leven ontvangen. Als Jezus HEER is in je leven is die zonde geen probleem meer ... laat het aan Hem over.

En vwb die onreine geest(en) wegsturen. Er zijn mensen die die gave hebben, door Jezus Christus. Maar het is wel van belang dat die mensen zich bekeren/het evangelie horen en het aanvaarden. Doen ze dat niet, dan blijft hun kamer daarna leeg (geen Heilige Geest) en wordt het met die mens later erger dan daarvoor.
arendine
31-05-2013 / 12:55
Een zonde gedijt goed in het verborgene. Waar een plantje licht en water nodig heeft om te groeien, heeft een zonde duisternis en verborgenheid nodig. Het is heel moeilijk om in je eentje zo'n geheime zonde te overwinnen, het is als een verslaving.

Wat zijn praktische tips om zo'n verslaving te bevechten? Vertel het aan iemand, een vertrouwenspersoon zoals een ouderling of een vriend/vriendin. Zo is het geen verborgen zonde meer, maar er komt wat licht bij. Door iemand anders in te lichten is het makkelijker deze dierbare zonde te zien voor wat het is.

Bedenk met hulp van deze persoon hoe je kunt vermijden dat je weer tot deze zonde verleid wordt. Dat kan zijn door af te spreken dat je niet op bepaalde plaatsen komt of met bepaalde mensen omgaat. Een alcoholist zal geen alcohol drinken, maar moet bij voorkeur ook gelegenheden mijden waar alcohol wordt gedronken. Op die manier wordt hij niet in verzoeking gebracht. Neem een snelheidsmaniak zijn Porsche af en geef hem een VW kever, dat beperkt de mogelijkheden aanzienlijk.

Vraagsteller vertelt niet om welke zonde het gaat, dus praktische tips zijn moeilijk te geven. Misschien zijn er fysieke grenzen die moeten worden afgesproken zoals het mijden van bepaalde plaatsen of personen, maar het kan ook zijn dat andere trucjes helpen om de zonde te mijden. Probeer daar met een of meerdere personen over na te denken. Hoe meer mensen weten van de zonde, hoe minder geheim/verborgen deze is, des te hoe makkelijker te bevechten.

Terug in de tijd

Nog niet zo lang geleden nam een goede bekende (laten we haar X noemen) me in vertrouwen en vertelde me over problemen t...
geen reacties
24-05-2008
Een vraag over Johannes 4 vers 23 en 24. Hoe kun je als zondig mens ooit zover komen dat je de Vader aanbidt in geest en...
geen reacties
24-05-2006
Wat wordt nu eigenlijk bedoeld met "Gods rommelende ingewanden?
geen reacties
24-05-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering