Stamboomonderzoek

P.C.H. Kleinbloesem / 2 reacties

25-04-2013, 16:00

Vraag

Al jaren ben ik bezig met het in kaart brengen van de stamboom van mijn familie. Het is prachtig om te zien hoe de lijn van de geslachten wordt gevormd en waar de familie door de eeuwen heen heeft gewoond en gewerkt. Pas kwam ik iemand tegen die zei dat stamboomonderzoek niet bijbels is. Ik ben een gelovige en wil leven naar de wil van God. Maar, de opmerking verontrustte mij. Titus 3 vers 9 werd aangehaald als grond om vooral geen stamboomonderzoek te doen. Klopt de opmerking dat stamboomonderzoek op grond van Titus 3 vers 9 niet bijbels is? Of wordt de tekst hier uit z'n verband gehaald?

Antwoord

Beste vraagsteller,

Paulus heeft het in Titus 3:9 over dingen die nutteloos en inhoudsloos zijn. Die dingen staan tegenover de goede en nuttige dingen van vers 8.  Tot de nutteloze en inhoudsloze dingen  behoort volgens vers 9 ook het stamboomonderzoek. Maar let wel: Paulus heeft het daar niet over stamboomonderzoek met als  doel  om daarin bijvoorbeeld te ontdekken hoe God gewerkt heeft in de lijn van de geslachten. Het punt was dat die geslachtsregisters dikwijls een bron van eindeloze fantasie en legendevorming vormden. Men wilde zich verheffen op afstamming van de aartsvaders en soms zelfs van de engelen. Hier kwam het evangelie in gevaar. Het evangelie veroordeelt radicaal alles wat van het vlees is. Het evangelie wijst op Christus als de enige oorzaak van onze behoudenis! Paulus zegt in Galaten 3:28: In Christus is noch Jood noch Griek!  Afkomst speelt dus totaal geen rol. Het gaat erom dat we -wie we ook zijn en wat onze afkomst ook is- afzien van onszelf en zien op Christus!

Dat betekent dat je op grond van Titus 3:9 niet zomaar kunt zeggen dat alle stamboomonderzoek onbijbels is. Belangrijk is je motivatie.  Waarom doe je aan stamboomonderzoek? Doe je dat om daarin Gods grootheid te zien?

Ten slotte: het is mogelijk dat je met zoiets "in de Geest" begint, maar ermee verdergaat "met het vlees" (vgl. Gal. 3:3).  Als zo'n stamboomonderzoek uiteindelijk maand in maand uit, avond na avond in beslag gaat nemen, is het gevaar groot dat je je beginmotivatie  kwijtraakt.  Op den duur is het dan niet meer dan een interessante of leuke bezigheid. De vraag dringt zich dan op of je je tijd niet beter kunt besteden (Tit. 3:8). Ter ontspanning kan het dan OK zijn, maar dat geeft tegelijkertijd aan dat je wat de tijd betreft die je eraan besteedt, de maat moet houden.

God geve ons in leven in geloof en dienstbaarheid. In geloof zoals Paulus dat uitdrukt in Galaten 2:20: "En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, Die mij liefgehad heeft, en Zichzelven voor mij overgegeven heeft." En in dienstbaarheid zoals Paulus dat zegt in 2 Korinthe 5:9: "Daarom zijn wij ook zeer begerig, hetzij inwonende, hetzij uitwonende, om Hem welbehagelijk te zijn."

Hartelijke groet en Gods zegen toegewenst,
Ds. P. Kleinbloesem

P.C.H. Kleinbloesem

P.C.H. Kleinbloesem

Tags in dit artikel:

geslachtsregister
2 reacties
rotterdam
25-04-2013 / 17:29
Genealogie is (kleine) geschiedenis - niets meer en niets minder.
MUS
28-04-2013 / 07:19
Er zijn minder nuttige bezigheden...
Het doet me denken aan de tekst 'Want de lichamelijke oefening is tot weinig nut; maar de godzaligheid is tot alle dingen nut, hebbende de belofte des tegenwoordigen en des toekomenden levens.' (1 Timotheüs 4:8)
Deze tekst heeft ook niets met gymnastiek te maken...

Terug in de tijd

Ik mag weten dat ik een kind van God ben. Hij is mijn enige troost in leven en in sterven. En dat alles uit louter genad...
geen reacties
25-04-2007
Ik hoorde dat het kledingmerk G-Star afgeleid is van de naam van de Heere Jezus. Klopt dat?
6 reacties
25-04-2012
Een ex-collega heeft een schoonzusje die 'bezeten' is door vreemde machten die aan haar 'gekoppeld' zitten. Zij is hierv...
geen reacties
25-04-2003
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering