Zondag of oordeelsdag

Ds. M. M. van Campen / 15 reacties

08-04-2013, 15:16

Vraag

Aan ds. Van Campen. U stelt in het antwoord op de vraag "Wordt met de dag des Heeren in Openbaring 1:10 de zondag (eerste dag der week) of de oordeelsdag bedoeld?", dat het in Openbaring 1:10 gaat over de zondag. Toch wil ik u hierover nog wat vragen. Want vanuit de tekst, het Grieks, zie ik geen aanleiding om te denken dat het gaat over de zondag. Vooral omdat deze tekst wordt aangehaald in de discussie "zondag of sabbat. Kunt u mij aangeven waarom deze tekst (Openbaring 1:10) toch zou moeten gaan over de zondag? Zeker in het licht van de vertaling "de dag toebehorend aan de Heere." In de discussie "zondag of sabbat" wordt ook Handelingen 20:7 en 1 Korinthe 16:2 genoemd. Toch vind ik het moeilijk om deze teksten te verbinden met Openbaring 1:10. Zeker als je "het brood breken" in Handelingen 20:7 vergelijkt met Handelingen 2:46. En in 1 Korinthe 16:2 wordt alleen gesproken over een collecte. Dat wij onze erediensten centraliseren op één dag, wil nog niet zeggen dat het toen ook op één dag of op een vastgestelde dag gebeurde. De teksten geven te denken dat de bijeenkomsten op meerdere dagen per week plaatsvonden. Kunt u hierop reageren? Nog los van de vraag of het vieren van de zondag in plaats van de sabbat Bijbels juist is, wil ik duidelijk hebben wat er nu echt staat. Maar ook niet omdat ik de Statenvertaling zou willen ontkrachten in haar gezag. Wat ik wil ontdekken is wat er bedoeld wordt. Wat wil de Heere ons vertellen? Daarom waak ik voor interpretaties van mensen.

Antwoord

1. Zoals al aangegeven is de uitdrukking in Openbaring 1:10: kuriake hemera =  heer-lijke dag, dat wil zeggen: "dat van de Heer", zoals koninklijk betekent: van de koning.  Deze wijst vooral op de eerste dag van de week, de zondag, de dag waarop Johannes in de Geest kwam. Later is dat verbasterd in het latijn tot Dominica = dimanche in het frans = the Lord’s day in het Engels. Zondag dus.

De uitdrukking Kuriake komt ook voor in 1 Kor. 11:20: het heer-lijke avondmaal, dat wil zeggen: het avondmaal van de Heer. Dat ondersteunt ook de uitleg in Op. 1:10 omdat in de begintijd van de gemeente het avondmaal gekoppeld was aan de eerste dag van de week. Dat zien we vervolgens dan ook weer terug in Handelingen 20:7: op de eerste dag van de week brak men brood. Bovendien is de uitdrukking eerste dag van de week altijd verbonden met de zondag in het Hebreeuws: de jom risjon = de dag, de eerste = zondag

1 Kor. 16:2 spreekt ook over de zondag en het afzonderen van geld, hoewel dat meer thuis gebeurde dan dat er in de samenkomsten gecollecteerd zou worden. Dat is pas later in zwang gekomen. De uitdrukking in Op. 1:10 is anders dan de uitdrukking Dag des Heeren (hemera tou kuriou) = dat wijst vooral op de dag van de wederkomst, die uitdrukking komen we vaak in het Oude Testament tegen.
 
Dus ik zie niet in waarom je niet inziet dat die dag de zondag is. Hoeveel licht heb je nodig om te gaan zien?

Ik geloof dat de eerste gemeente in ieder geval op zondag bij elkaar kwam. De eerste christenen hebben al vroeg aan de opstandingsdag bijzondere betekenis toegekend. De opstandingsdag van de Heere Jezus was van meet af aan een feestdag. Toen heeft Jezus zich levend getoond aan de vrouwen en discipelen en een week later aan Thomas. Dit is het grote feest van de christenen. Dat ze daarna en daarnaast ook op andere dagen bij elkaar kwamen, geloof ik ook graag. Maar in alle gevallen ook op zondag. Dat doen christenen nog steeds, ook in landen waar de zondag een gewone werkdag is, zoals in Israel en Islamitische landen. Ze zoeken elkaar voor of na het werk toch op om te denken aan en God te danken voor de opgestane Heer.

Het is voor mij helder als glas dat:

a. De zondag niet in de plaats van de sabbat is gekomen, de doop niet in de plaats van de besnijdenis is gekomen en de kerk niet in de plaats van Israel is gekomen.

b. De Jezusgelovige Joden en heidenen van meet af aan de zondag hebben gevierd als de dag van de overwinning van Christus over dood en graf en hel en duivel en zonde. De zondag is géén verplichte rustdag in het Nieuwe Testament voor de gelovigen uit de volken, trouwens ook de zaterdag (sabbat) niet. Maar de zondag is wel een heerlijke feestdag waarop dé twee grote heilsfeiten van het christelijk geloof hebben plaatsgevonden, namelijk dat Jezus is opgestaan uit het graf én dat de Geest is neergedaald uit de hemel. Men kwam bij elkaar om dat te vieren. Zondag= Zoondag!
 
Ds. M. M. van Campen

Ds. M. M. van Campen

Ds. M. M. van Campen

 • Geboortedatum:
  02-03-1965
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Rotterdam-Zuid
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

oordeelsdagsabbatzondag
15 reacties
MUS
08-04-2013 / 18:35
Mooi antwoord, toch één ding vergeten:
Er staat dat Johannes in geestvervoering op de dag des Heeren kwam en niet dat hij op de dag des Heeren in geestvervoering was...
dkw
09-04-2013 / 08:45
@Margy:
De grondtekst zegt wel degelijk dat Johannes "kwam" en niet "al was".
Dit is te zien aan het Griekse woord "ginomai" wat letterlijk "komen/worden in of komen/worden tot, tot stand komen" betekent.
Andere bijbelvertalingen hebben wel "komen tot" vertaald, maar zoals de (H)SV vertaald is het een mogelijkheid, één van de vele.
rotterdam
09-04-2013 / 10:31
Erg interessant, deze toch wel “afwijkende” interpretatie van Ds. van Campen.
De discussie over de winkelsluitingswet (zondag openstelling) lijkt me dus overbodig (De zondag is niet in de plaats van de sabbat is gekomen – De zondag is géén verplichte rustdag in het Nieuwe Testament voor de gelovigen uit de volken).

Welk doopformulier leest de dominee in zijn gemeente ? (de doop is niet in de plaats van de besnijdenis is gekomen).
Formulier ; Omdat de doop in plaats van de besnijdenis gekomen is, behoort men de kleine kinderen als erfgenamen van het rijk van God en van Zijn verbond dopen.

Wie het weet mag het zeggen.
Boaz
09-04-2013 / 10:34
De beste manier om er achter te komen wat het betekent is de methode van Schrift met Schrift vergelijken. Waar komt dezelfde uitdrukking nog meer voor en wat betekent het daar? In veel kerken wordt deze term geïnterpreteerd als de zondag, dus is het raadzaam ook andersom te kijken: waar in de Bijbel wordt de zondag voorgesteld als de dag des Heren?
Overigens is het goed om te weten dat de zondag pas als rustdag werd ingesteld, lang nadat de Bijbel geschreven was. (keizer Constantijn)
Als laatste: als je ' de Dag des Heren' leest als ' de periode rondom de terugkeer van Jezus' , dan komt dat overeen met de tekst in Openbaring: Johannes zag de dingen die gebeuren zullen rondom de terugkeer van onze Heer.
cicero
09-04-2013 / 10:39
Hierboven wordt misleidende info gegeven door MUS en dkw.

Als je in Op. 1:10 met 'komen' vertaalt, dan in de betekenis 'in een bepaalde toestand komen' (de ingressieve variant van 'in een bepaalde toestand zijn'), niet 'ergens in plaats of tijd komen', want dat vergt een ander voorzetsel dan ??. De Griekse constructie van 'in geestvervoering raken' is een vaste uitdrukkingswijze (vgl. Hand. 22:17 en Luc. 21:44). Het werkwoord in Op. 1:10 moet je dus niet verbinden aan 'op de dag voor de Heer'.

Als je vervolgens Op. 1:9-10 vergelijkt met Ezechiël 1:1, moet je je maar eens afvragen of de tijdsaanduiding de datering van het visioen aanduidt of de datering zoals die in het visioen geldt. In het licht van Ezechiël ligt het eerste meer voor de hand.
cicero
09-04-2013 / 10:41
@boaz
Ook jij geeft foute informatie, terwijl ds. Van Campen uitstekend Schrift met Schrift vergelijkt. De uitdrukking voor 'dag des Heren' in Op. 1:10 is een andere dan de uitdrukking die bij de oordeelsdag gebruikt wordt.
dkw
09-04-2013 / 11:14
@cicero:
Jij als Grieks expert zal het zeker wel weten, tenminste jij was het toch die het Grieks goed kende meende ik op het forum eens gelezen te hebben?
Inderdaad betekend het in een bepaalde toestand komen, daarom zette ik in mijn vorig bericht ook de vertaling "tot stand komen" erbij.
Boaz
09-04-2013 / 11:36
<i>Reactie verwijderd door moderator. Zie de voorwaarden voor plaatsing: "Reageren op een antwoord is mogelijk mits de reactie iets toevoegt en niet in strijd is met het antwoord van de deskundige. Vraagstellers zijn niet gebaat bij tegenstrijdige reacties en bovendien vinden we het ongepast ten opzichte van de deskundige die zijn/haar vrije tijd ter beschikking stelt om onze bezoekers te helpen. Voor discussies is er het forum."</i>
cicero
09-04-2013 / 13:03
@dkw: oke, dan zijn we het eens. Mooi. :)
rotterdam
10-04-2013 / 14:14
Toch dringen zich een tweetal vragen op vanuit de reactie van Ds. v. Campen.
1) Als de zondag geen verplichte rustdag is voor de nieuwtestamentische christenen waarom maken we ons dan zo druk over de zondagsrust en b.v. de winkelsluitingswet ?

<i>*Passage verwijderd door moderator. Hier geen discussie over doop-besnijdenis (en kerk-Israel)*</i>
dkw
10-04-2013 / 14:42
Aangaande de zondagsrust is het wel een dag die we apart kunnen houden, en even niet bezig zijn met alle door de weekse dingen maar even in alle rust naar de kerk kunnen en bezig zijn met leuke en goede dingen.
En dat kan prima zonder wettisch te zijn natuurlijk, sterker nog, we zouden hem anders vanaf zaterdagavond tot zondag zonsondergang moeten vieren.
rotterdam
10-04-2013 / 17:50
@dkw ; ben ik 100% met je eens, blijft de vraag "als het geen verplichte rustdag is kunnen wij dan staande houden, in parlement en gemeenteraad, dat de winkels gesloten dienen te zijn op zondag" ?
dkw
10-04-2013 / 21:35
@rotterdam:
In ieder geval niet met het argument dat dit zou moeten volgens de bijbel.
Hooguit dat het beter is voor de mens om een dag niet te werken en dergelijke.
Ik vind het zelf wel een redelijk argument om één dag per week even net iets anders te doen en een rustige dag te hebben, even bijkomen.
Maar dan niet beargumenteren met het is de sabbat ofzo.
rotterdam
11-04-2013 / 08:21
klopt - 100% met je eens
MUS
12-04-2013 / 19:02
Ook helemaal eens!
Sabbatsgebod behoort voor christenen tot de ceremoniële wetten.
Ben ook geen lid van de 'stichting tot bevordering van de zondagsrust', ook al is het goed om één dag in de week te rusten van werk!

Terug in de tijd

Mag ik als gereformeerde tijdens een communiemis ter communie gaan?
geen reacties
08-04-2004
Waar in de Catechismus of in de Bijbel staat dat de mens geneigd is God en zijn naaste te haten?
geen reacties
08-04-2019
Ik heb sinds drie maanden verkering met een jongeman. Ik ben erg gelukkig met hem en hij met mij. We groeien steeds meer...
geen reacties
09-04-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering