Voorbeeld van de mijnwerkers

Ds. C.G. Vreugdenhil / 11 reacties

12-11-2012, 11:33

Vraag

Laatst hoorde ik het evangelie m.b.t. het eenzijdig Godswerk/de genade en daarnaast de eigen verantwoordelijkheid van de mens, uitleggen met het voorbeeld van de 33 mijnwerkers die gered zijn. Van bovenaf werd een tunnel met lift gegraven (Gods werk! Hij is de Eerste en Enige in de verlossing: Hij gaf Zijn zoon, de mogelijkheid voor ons van zalig worden). Maar de mijnwerkers moesten wel in de lift stappen om gered te worden (de eigen verantwoordelijkheid, je bekeren, geloven in...). Zelf vond ik dit een heel mooi , duidelijk beeld, maar ik twijfel of dit een juiste bijbelse uitleg is. Kunt u dit toelichten?

Antwoord

Zalig worden is 100 procent genade en tegelijkertijd 100 procent eigen verantwoordelijkheid. Dit kun je met je verstand niet kloppend maken. Er zijn genoeg voorbeelden uit de Bijbel aan te halen waarin het eerste bewezen wordt, evenveel ook waarin het tweede bewezen wordt. Ik wil dat samen vatten met de woorden uit onze belijdenis, namelijk de Dordtse Leerregels.
 
In hoofdstuk I paragraaf 3-5 lezen we: "En opdat de mensen tot het geloof worden gebracht, zendt God goedertierenlijk verkondigers van deze zeer blijde boodschap, tot wie Hij wil en wanneer Hij wil; door wier dienst de mensen geroepen worden tot bekering en het geloof in Christus, den Gekruisigde. Want hoe zullen zij in Hem geloven, van Welken zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen, zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken, indien zij niet gezonden worden? (Rom. 10:14,15).  Die dit Evangelie niet geloven, op die blijft de toorn Gods. Maar die het aannemen en den Zaligmaker Jezus met een waarachtig en levend geloof omhelzen, die worden door Hem van den toorn Gods en van het verderf verlost, en met het eeuwige leven begiftigd (Joh. 3:36, Mark. 16:16). De oorzaak of schuld van dat ongeloof, gelijk ook van alle andere zonden, is geenszins in God, maar in den mens. Maar het geloof in Jezus Christus en de zaligheid door Hem, is een genadige gave Gods; gelijk geschreven is: Uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave. (Ef.2:8). Insgelijks: Het is u gegeven in Christus te geloven (Filip. 1:29)."
 
In hoofdstuk II paragraaf 5-7 lezen we: "Voorts is de belofte van het Evangelie, dat een ieder, die in den gekruisigde Christus gelooft, niet verderve (verloren gaat), maar het eeuwige leven heeft; welke belofte aan alle volken en mensen, tot welke God naar Zijn welbehagen Zijn Evangelie zendt, zonder onderscheid moet verkondigd en voorgesteld worden, met bevel van bekering en geloof. Doch dat velen, door het Evangelie geroepen zijnde, zich niet bekeren, noch in Christus geloven, maar in ongeloof vergaan, zulks geschiedt niet door gebrek of ongenoegzaamheid van de offerande van Christus, aan het kruis geofferd, maar door hun eigen schuld. Maar zovelen als waarachtig geloven, en door den dood van Christus van de zonden en het verderf verlost en behouden worden, die genieten deze weldaad alleen uit Gods genade, hun van eeuwigheid in Christus gegeven, welke genade Hij niemand schuldig is."
 
Mijn zaligheid hangt niet of van wat ik doe, maar van Gods genade alleen. Toch zullen we niet behouden worden zonder geloof. En geloven is een werkwoord en activiteit van de mens. Ik hoop dat je dit spanningsveld niet verstandelijk probeert op te lossen, maar in het geloof. En nu het voorbeeld van de mijnwerkers. De mens zit hopeloos verloren in de ingestorte mijn van onze zonde, schuld, onmacht en onwil met een hart van steen dat niet meer gevoelig is voor de indrukken van Gods majesteit, almacht en genade. Maar God komt tot deze verloren mens door Zijn Zoon te zenden in deze wereld en de zonde der wereld te dragen. De uitdrukking dat God "de mogelijkheid van zalig worden" gaf’ kom ik in de Bijbel niet tegen. Dan hangt het er nog vanaf of wij van die mogelijkheid gebruik maken. Dat doen we toch niet van huis uit! De Heere zal zeggen tot de ongelovigen: Gij hebt niet gewild dat ik Koning over u zou zijn. Dat terecht komen in de lift (in de lift stappen) wordt gewerkt door de Heere Zelf. Het Woord/Evangelie is levenwekkend van kracht. Een kracht van God tot zaligheid. Het stappen in die lift is niet iets vanuit onze kracht en wil maar vanuit de kracht van het Evangelie en dat Evangelie vernieuwt onze wil zodat we echt gaan zien hoe verloren we in de mijnschacht zitten en de lift zien komen en er in stappen om gered te worden. Maar wie niet in die lift stapt, komt om eigen schuld in de diepe mijnschat van onze verlorenheid voor eeuwig om.

Ds. C. G. Vreugdenhil

Ds. C.G. Vreugdenhil

Ds. C.G. Vreugdenhil

 • Geboortedatum:
  02-04-1946
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Houten
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

genadeverantwoordelijkheid
11 reacties
Daniel
12-11-2012 / 17:07
Wat zou ik blij zijn als ik net zo zou zijn als Ds. C.G. Vreugendenhil, dan zou ik jubelend over straat gaan, in de zekerheids des geloofs.
Helaas twijfel ik over alles, enne vragensteller, de meeste mijnwerkers zijn katholiek, in het noorden zijn niet zo veel mijnen en de anderen zijn ongelovigen, reformatorische mijnwerkers zijn nog niet gevonden.
jsml
12-11-2012 / 17:37
Dat voorbeeld van die mijnwerkers is op zich best een mooi voorbeeld, maar het gaat toch een klein beetje mank, want dan zouden de mijnwerkers niet daadwerkelijk ingestapt zijn: Joh. 1:11 “Hij kwam tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen.” Die mijnwerkers wilden waarschijnlijk dolgraag gered worden, maar wij zitten van nature niet verlegen om redding: Rom. 10:20 “En Jesaja durft het aan te zeggen: Ik ben gevonden door hen die Mij niet zochten, Ik heb Mij geopenbaard aan hen die naar Mij niet vroegen.”

Het punt van verschil is dus dat God de ‘mijnwerkers’ Zelf ook gewillig en bekwaam maakt om in te stappen: Joh. 6:44 “Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekt; (‘trekken’ = gewillig en bekwaam maken, zie kanttekening S.V.) en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.”

Toch vind ik het voorbeeld van de mijnwerkers een schitterend voorbeeld, omdat het wél goed illustreert hoe wij het ‘probleem’ vanaf de menselijke kant zien. En het ‘gewillig maken’ doet God voornamelijk d.m.v. de oproep tot geloof en bekering, niet voor niets staat deze oproep vele malen in de Bijbel.

Dus als u wilt mag u zo in de lift stappen. Er staat geen uitsmijter bij de Deur: Joh. 1:37 “Alles wat de Vader Mij geeft, zal tot Mij komen; en wie tot Mij komt, ZAL IK BESLIST NIET UITWERPEN.” En als je de Deur zoekt met de intentie Hem te vinden, (dus niet om maar een smoesje klaar te hebben dat je tóch even hebt gezocht..) dan zúl je Hem zeker vinden: Spr. 8:17 “Ik heb lief wie Mij liefhebben, en wie Mij ernstig zoeken, ZULLEN MIJ VINDEN.”

Eénmaal in de lift naar boven zal God de ‘mijnwerkers’ vertellen dat Hij hen had uitverkoren: Ef. 2:8 “Want uit genade bent u zalig GEWORDEN, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God”
Dit schrijft Paulus namelijk aan mensen die al geloven. Maar als Paulus tegen ongelovigen praat, bijvoorbeeld wanneer hij koning Agrippa probeert te overtuigen zegt hij: Hand. 26:19-20 “Daarom, koning Agrippa, ben ik die hemelse verschijning niet ongehoorzaam geweest, maar heb ik eerst aan hen die in Damascus en in Jeruzalem en in heel het land van Judea woonden, en later aan de heidenen verkondigd dat zij tot inkeer moesten komen, zich tot God bekeren en werken doen die in overeenstemming zijn met de bekering.”

Nog een ‘klein’ dingetje: de oproep tot bekering en geloof staat als een bevel in de Bijbel. Dringt het wel goed tot ons door wie wij, nietige mensjes, zijn, om een bevel van de Allerhoogste te negeren??
1a2b3c
12-11-2012 / 19:22
@jsbach: Het voornaamste probleem zit 'm erin dat we zelf de keus mogen/moeten maken. In dit hele voorbeeld wordt God een machteloze God. Als wij niet instappen, worden we niet bekeerd, maar dat is natuurlijk niet zo.

Het voorbeeld van de mijnwerkers maakt God helemaal niet tot een machteloze God, het verteld gewoon hoe het bij de mens vandaan werkt.
Als wij niet geloven gaan we verloren, daar is de Bijbel heel duidelijk in.
Verder is het volkomen Bijbels dat we zelf moeten kiezen: Kies dan het leven, opdat u leeft, u en uw nageslacht. Deut.30:19.

Dat er ook een kant van God is doet hier helemaal niets aan af. (misschien is de Bijbel wel heel wat remonstrantser als sommigen denken)
vraagteken
12-11-2012 / 21:59
Die mijnwerkers leefden nog, maar wij liggen dood onderin de mijn. Zou het zo kunnen zijn dat de Heere Jezus Zelf door die tunnel naar beneden is gekomen om ons levend te maken en mee naar boven te nemen?
Ik bedoel dit echt niet om lijdelijkheid te promoten, maar ik heb zo geprobeerd om zelf iets te doen en het is me gewoon echt niet gelukt.
1a2b3c
12-11-2012 / 23:55
@jsbach, Want ten diepste ..... dat is het probleem nu juist! Niet gewoon eenvoudig geloven, maar alles uitspitten en eerst willen weten hoe het bij God vandaan in elkaar zit.
H. Binnendijk probeert helemaal niets te verdoezelen, en hij zegt totaal niet dat een mens zichzelf kan zalig maken.
Verder heeft Rom.7 hier helemaal niets mee te maken, daar gaat het over een wedergeboren mens die in eigen kracht probeert heilig te leven, en dat lukt niet.
Ongelovigen worden geroepen zich te bekeren en te geloven.
En helemaal nergens in de Bijbel staat dat ze daarvoor moeten weten hoe het bij God vandaan werkt, zodat er op die manier een gezond spanningsveld is.
Dat schept alleen maar verwarring, dus zo gezond is dat niet. Dat is vaste spijze, die bestemd is voor gelovigen.
Ik geloof best dat je genoeg gereformeerde mensen hebt gehoord die deze lezing remonstrants vinden. Zegt me totaal niets, want gereformeerde mensen hebben het heus niet altijd bij het rechte eind.
Het boeit me niets of iets gereformeerd, remonstrants of .... enz. is, waar het om gaat is of het klopt met de Bijbel.
En de remonstranten hebben dit heel goed begrepen, ondanks de fouten in hun dogma's.

Het is een duidelijk voorbeeld, en we moeten de paralel niet verder trekken dan waarvoor hij bedoelt is. Natuurlijk waren al die mijnwerkers gewillig om gered te worden, en als er één bij was die niet wilde, dan zou hij ook helemaal niets te klagen hebben.
1a2b3c
13-11-2012 / 02:22
Ik snap trouwens niet waar die overdreven 'angst' voor het remonstrantse vandaan komt.
Een remonstrant die in Jezus gelooft is net zo goed behouden als een Gomarist, Calvinist, PKN-er, Ger Gem-er, Babtist, C.G.K ....enz. die zijn vertrouwen op Jezus heeft gesteld.
Arminius mag dan dan anders gedacht hebben over de verkiezing en heilszekerheid, maar daar staat of valt zijn behoud niet mee hoor.
Er zijn zoveel leerverschillen, kijk maar eens hoeveel verschillende denominaties we hebben.
Ik denk dat iedereen wel ergens dwaalt, niemand heeft alleen de hele waarheid in pacht.
En we zeggen toch hoop ik ook niet dat alleen in ons kerkgenootschap mensen tot geloof kunnen komen?

"Wat moet ik doen om zalig te worden?" vroeg de stokbewaarder, en Paulus zei: "Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden ..." En hij verheugde zich dat hij met al zijn huisgenoten tot geloof in God gekomen was. Hand.16:34.
Ik geloof er niets van dat hij wist dat hij zonder Gods genade niet zou geloven, en daar heeft iemand op zo'n moment ook helemaal niets mee te maken.
En Paulus had het daar ook niet over om zo voor het 'gezonde spanningveld' te zorgen.

@vraagteken: maar wij liggen dood onderin de mijn. Zou het zo kunnen zijn dat de Heere Jezus Zelf door die tunnel naar beneden is gekomen om ons levend te maken en mee naar boven te nemen?

We zijn niet dood op een manier dat we nergens weet van hebben.
Joh.3:16 Iedereen die gelooft heeft eeuwig leven ... Gal.3:11 want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Geloven doet God niet voor de mens, dat moet hij echt zelf doen.
Ik geloof ook niet dat er tijdsverschil is tussen wedergeboorte en geloof, het zijn twee kanten van de dezelfde medaille. Geloven is de kant van de mens en wedergeboorte de kant van God.
En pas achteraf ga je vroeg of later inzien dat Hij het was die je gewillig heeft gemaakt, en je verstand verlichtte, zodat je ook geloven kon. Eigenlijk hoef je alleen maar in te zien dat je per direct Hem aan mag nemen als je Verlosser en Heer.
Roeltje
13-11-2012 / 08:43
Lieve mensen, lees a.u.b. het antwoord van ds. Vreugdenhil nou eens goed i.p.v. direct een reactie te plaatsen. Ik lees in het antwoord niets anders dan de volle verantwoordelijkheid van onze kant en het volledige werk van God.
Deze mijnwerkers waren al verloren als er geen redmiddel van buitenaf gekomen was.
Johannes3vers16
13-11-2012 / 10:20
Prachtig wat je schrijft @Roeltje...........

Wat ik er nog graag aan "toe willen voegen", in Zijn Woord lezen we in Jesaja 55: "O alle gij dorstigen, komt tot de wateren, en gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet, ja, komt, koopt zonder geld en zonder prijs, wijn en melk." En de verklaring van Matthew Henry zegt hierbij zo ruim "Het evangelie sluit niemand uit die zichzelf niet uitsluit!"

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, en staat er dan behalve........(en vul je naam maar in). Wat een Genade want dit staat er niet, Halleluja wat hebben we toch een Machtige Vader in de Hemel!
lavendel
13-11-2012 / 22:52
Laatst heb ik ook een preek hierover gehoord! En ik vond het juist erg mooi! De dominee noemde juist dat we niet zelf in die lift kunnen stappen, maar zoals het was bij die mijnwerkers waar een arts naar beneden werd gestuurd, om de mensen in de lift te helpen die dat niet zelf kunnen, zo heeft God de Heilige Geest gestuurd. En Hij maakt ons gewillig! Puur genade, en alleen bij God vandaan!
zeeland
14-11-2012 / 01:11
Dit voorbeeld vertelde dhr Binnendijk tijdens de Zeeuwse mannendag, terug te zien via de reformatorische omroep. (lezing/vragenbeantwoording)

Dhr Binnendijk stelde wel dat je in de lift moet stappen, maar dat je achteraf zegt: het is God die mij in de lift liet stappen, want er is niemand die God zoekt, tot niet een toe.
Ikzelf had ook wat moeite met de uitleg van dhr Binnendijk, want die mijnwerkers zagen de lift aankomen, maar voor ons als mensen, is het wat lastiger die lift in te beelden en te komen tot God door Christus.
Wel was ik het eens met dhr Binnendijk dat hij zei dat het ook niet de bedoeling is dat we kunnen wachten tot we een ons wegen en nooit bekeerd worden, want God moet het doen. We moeten er alles aan doen om bekeerd te worden.

Verder had ook dhr Meulmeester een prachtige lezing die dag. Zeer de moeite waard om het eens terug te kijken!!
juni
27-11-2012 / 09:08
mooie voorbeelden. Krant naast de Bijbel op de kansel. Maar....wel even erbij zeggen,wie in verwegistan,uit de lift stapte.........Gelukkig voor de mijnwerkers dat die lift het heeft gehouden..........Jammer dat de mijnwerkers die preek niet hebben gehoord!

Terug in de tijd

Voor het straatevangelisatiewerk in Rotterdam waarin mensen mij spreken over hun leven als een lot dat soms slecht geval...
geen reacties
12-11-2018
Ik was aan het leren voor mijn toets van Godsdienst met als onderwerp: Zorg rondom het levenseinde. Er was een vraag ove...
geen reacties
14-11-2016
Mijn vriendin (sinds een half jaar verloofde) en ik hebben ruim 3,5 jaar een relatie en zijn erg gelukkig samen. We moge...
3 reacties
12-11-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering