Zondag als de opstandingsdag

Redactie Refoweb / 12 reacties

13-10-2012, 12:12

Vraag

Ik sprak laatst met een voorganger die beweerde dat Jezus niet op (Goede) vrijdag gekruisigd is, maar op woensdag. Hij zou dan, volgens die theorie, op zaterdag zijn opgestaan. Conclusie is dan dat we de zondag niet als aparte en gezegende dag moeten beschouwen. Op de website van Refoweb kom ik ook zo'n reactie tegen. Iemand schrijft daar: Jezus zei zelf in Mattheus 12:40: "Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van een grote vis zat, zo zal de Mensenzoon drie dagen en drie nachten in het binnenste van de aarde verblijven." Dat is het vertrekpunt mijns inziens. Dat is dus 3x24 uur! In Johannes 19:31 lezen we: Het was voorbereidingsdag, en de Joden wilden voorkomen dat de lichamen op sabbat, en nog wel een bijzondere sabbat, aan het kruis zouden blijven hangen. Daarom vroegen ze Pilatus of de benen van de gekruisigden gebroken mochten worden en of ze de lichamen mochten meenemen.Jezus is dus voor een bijzondere sabbat (een feestdag) begraven moeten worden! De eerste dag van de week, de zondag, was het nog donker toen de vrouwen naar het graf gingen. Dus puur Bijbels gezien is Jezus op de sabbat (de zaterdag) opgestaan voor zonsondergang en heeft zich op zondag pas geopenbaard. Dat zou dus betekenen dat op woensdag (3x24 uur eerder) de kruisiging heeft plaatsgevonden. Zou u misschien kunnen vertellen of deze bewering klopt of dat we gewoon moeten vasthouden aan de zondag als de opstandingsdag van Christus.

Antwoord

Redactie Refoweb

Redactie Refoweb

 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Divers
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Mailadres: vragen@refoweb.nl

12 reacties
plderoos
13-10-2012 / 13:15
er zit een klein manco in je redenering: "drie dagen en drie nachten"... Dat is dus 3x24 uur".

Wie zegt dat? Waar staat dat het drie keer 24 uur was? Mijns inziens betekend drie dagen en drie nachten: drie dagen en drie nachten. Verder vraag ik mij af wat dood zijn eigenlijk is. Volgens mij is dat: van God verlaten zijn. Jezus bijvoorbeeld is levend in het dodenrijk neergedaald. En, drie dagen en nachten in het hart der aarde betekend: in het dodenrijk. En dan kom ik tot het volgende:

Jezus is door God verlaten aan het kruis, Hij is in de hel, en het is donker, vrijdag, nacht 1
Jezus roept, het is volbracht, sterft, het wordt weer licht, vrijdag, dag 1
Jezus wordt begraven, het is donker, vrijdag, nacht 2
Het wordt licht, Jezus rust heel correct op de sabbat, dag 2
Het wordt donker, sabbat, nacht 3
Het wordt licht, zondag, engelen komen en wachters schrikken, dag 3

En zo gaat na de sabbatsrust, Jezus geheel volgens de wet weer op zondag aan het werk, na drie dagen en nachten "neergedaald ter helle" te zijn geweest.
plderoos
13-10-2012 / 21:07
@peerkloppe, op zich denk ik dat je gelijk hebt! ik denk ook dat mensen te gauw te moeilijke vragen stellen. Maar toch kan het natuurlijk niet zo zijn dat iemand zich afvraagt of het wel klopt wat God gezegd heeft ... ...
dkw
15-10-2012 / 10:13
Daar het volstrekt onduidelijk is wanneer Jezus is gekruisigd kunnen we daar gewoon geen antwoord op geven, we gaan uit van de vrijdag omdat het de dag voor de sabbat was.
Er zijn ook allerlei theorieën van een grote sabbat en een kleine sabbat, eens in de zoveel tijd was er een feest (wekenfeest geloof ik) waarbij een andere willekeurige dag ook zo behandeld werd als de sabbat, de sabbat was dus meer als alleen op de zaterdag maar ook op willekeurige andere dagen, en dit feest was net ten tijde van de kruisiging van Jezus.
Zie hievoor Leviticus 16:29-31; 23:24-32, 39 waarin aan belangrijke heilige dagen, die niet noodzakelijkerwijs de zevende dag van de week waren, werd gerefereerd als de Sabbat)

Maar dan nog, wat maakt het allemaal uit, De sabbast bestaat niet meer voor de Protestanten, laten we blij zijn dat we 1 dag in de week mogen gedenken wat Jezus voor ons heeft gedaan, dat hij aan het kruis is gestorven voor Zijn kinderen.

Als dat nu op een maandag, woensdag, zaterdag of zondag is, we mogen een dag hebben dat we dat gedenken, een gedenkdag, laten we er blij mee zijn.

Zie voor beide redeneringen:
http://www.gotquestions.org/Nederlands/Jezus-vrijdag-zondag.html
MUS
15-10-2012 / 16:11
Als je nagaat hoe precies alle profetieen in het OT zijn vervuld in Jezus, dan ga ik er vanuit dat drie dagen ook drie dagen zijn. Natuurlijk maakt een paar uur niet uit, maar ik houd niet van het gegoochel om van amper 30 uur toch nog drie dagen te maken.

Zeer waarschijnlijk heeft de reformatorische traditie de zgn feestsabbat over het hoofd gezien. Gecombineerd met de gegevens uit Lukas 23:56 zie je dat de sterfdag van Jezus waarschijnlijk op een woensdag geweest is. Donderdag was dan de feestsabbat (Lev 23:7)
Vrijdag hebben de vrouwen specerijen gekocht
Zaterdag werd de wacht voor het graf geplaatst
Na de Sabbat is Jezus opgestaan en op de eerste dag (zondag) verschenen.
plderoos
15-10-2012 / 17:42
@ MUS, kan ook heel goed! :-)
rotterdam1
16-10-2012 / 15:42
Een gezaghebbende Joodse Encyclopedie zegt over dit onderwerp “Een korte tijdsperiode op de morgen van de zevende dag wordt gerekend als de zevende dag. De besnijdenis vindt op de achtste dag plaats. Zelfs al zijn van de eerste dag na de geboorte van het kind nog maar een paar minuten over. Dit wordt als één dag gerekend. Hier staat duidelijk de Hebreeuwse manier van tijdberekening uitgelegd. Elk klein onderdeel van een dag wordt als een volledige periode van 24 uur gerekend. Dat is de Hebreeuwse gewoonte, zowel in het spreken als in geschreven taal. Als we dit principe zouden negeren, zouden er talloze tegenstrijdigheden opduiken in zowel het Oude als het Nieuwe Testament. Inclusief tellen is bij alle Bijbelschrijvers een aanvaard beginsel.

De uitdrukking die Jezus het vaakst in verband met Zijn opstanding gebruikte, was “de derde dag.” En Hij verdedigde het herhaaldelijk gebruik van deze term met de Bijbel: “En Hij zei tegen hen: Zo staat er geschreven en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag.” Lukas 24: 46.
De twee discipelen die op weg waren naar Emmaüs, gebruikten dezelfde uitdrukking, toen zij het hadden over de verschrikkelijke gebeurtenissen rond de kruisiging. Onbewust van het feit, dat ze tegen Jezus spraken, die eerder op diezelfde dag was opgewekt, zei één van hen: “Maar al met al is het vandaag de derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn.” Lukas 24: 21.

Er is geen twijfel mogelijk: Hij is opgestaan op zondag, de eerste dag van de week. Markus schrijft nadrukkelijk: “En toen Jezus opgestaan was, 's morgens vroeg op de eerste dag van de week, verscheen Hij eerst aan Maria Magdalena.” Markus 16: 9. Zondag is de eerste dag van de week. Dat is de dag, waarop Hij werd opgewekt. Het had niet met duidelijker woorden gezegd kunnen worden. Zelfs de originele zinsconstructie in het Grieks laat geen andere uitleg toe. Hij is niet op zaterdag uit het graf opgestaan, zoals sommigen beweren. En Hij is ook niet op woensdag gekruisigd. Er is geen greintje Bijbels bewijs, dat Hij op de vierde dag van de week gestorven is.

Volgens het geïnspireerde verslag werd Christus op de dag van “de voorbereiding” ter dood gebracht. En de dag van de voorbereiding valt niet op woensdag. Op elke bladzijde van de Bijbel waar deze voorkomt, valt deze op vrijdag. Markus 15: 42 – 43 staat: “En toen het al avond geworden was, en omdat het de voorbereiding op het Pascha was, dat is de voorsabbat, kwam Jozef van Arimathea, … en waagde het om bij Pilatus naar binnen te gaan en om het lichaam van Jezus te vragen.”

Misschien vragen sommige mensen zich af, of het hier niet om een rituele jaarlijkse Sabbat zou kunnen gaan. Let dan op de volgende woorden: “De Joden dan, opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de sabbat, omdat het de voorbereiding was (want de dag van die sabbat was groot), vroegen aan Pilatus dat hun benen gebroken en zij weggenomen zouden worden.” Johannes 19: 31.

De dag die op de kruisiging volgde was niet alleen een wekelijkse Sabbat, maar de dag van die Sabbat was groot. Dat betekent, dat een jaarlijkse Sabbat in dat jaar toevallig samenviel met een gewone, wekelijkse Sabbat. In dit geval was dit het Feest van de Ongezuurde Broden. Lukas geeft duidelijk aan, dat de dag van de voorbereiding direct voorafgaat aan de wekelijkse Sabbat. “En het was de dag van de voorbereiding en de sabbat brak aan. En ook de vrouwen die met Hem uit Galilea gekomen waren, volgden en aanschouwden het graf en hoe Zijn lichaam erin gelegd werd. En toen zij teruggekeerd waren, maakten zij specerijen en mirre gereed. En op de sabbat rustten ze overeenkomstig het gebod. En op de eerste dag van de week gingen zij, heel vroeg in de morgen, naar het graf en brachten de specerijen mee die zij gereedgemaakt hadden, en sommigen gingen met hen mee.” Lukas 23: 54 – 24: 1.

Er kan absoluut geen twijfel bestaan over de tijdsbepaling in dit gedeelte. Hij stierf op de dag van de voorbereiding. De volgende dag wordt aangeduid met “de sabbat … overeenkomstig het gebod.” Omdat het vierde gebod zegt: “de zevende dag is de Sabbat van de HEERE”, weten we, dat deze dag de dag moet zijn die wij zaterdag noemen. Bovendien spreekt de Bijbel na “de dag van de voorbereiding” in vers 55 en “de Sabbat” in vers 56, in hoofdstuk 24: 1 over: “En op de eerste dag van de week gingen zij, heel vroeg in de morgen, naar het graf.”

De vrouwen bereidden de specerijen op vrijdag, rustten op sabbat en brachten hun specerijen op de eerste dag van de week naar het graf. Toen wilden ze Hem zalven. Na de Sabbat was dit de eerste gelegenheid die ze hadden, om hetgeen ze op vrijdag hadden voorbereid uit te voeren. Toen ontdekten ze dat Christus was opgestaan.

Als de kruisiging op woensdag zou hebben plaatsgevonden, hoe verklaren we dan, dat de vrouwen tot zondag gewacht hebben om naar het graf te komen? Waarom kwamen ze niet donderdag of vrijdag Zijn lichaam zalven? Begrepen ze niet, dat Zijn lichaam na vier dagen in staat van ontbinding zou verkeren; en dat hun werk dan tevergeefs zou zijn? De antwoorden op deze vragen vormen de sterkste argumenten tegen een kruisiging op woensdag.

Hoe kunnen sommige mensen dan, ondanks de grote hoeveelheid tegenbewijzen uit de Bijbel, toch blijven vasthouden aan de opvatting, dat de kruisiging op woensdag plaatsvond? De hele theorie berust op de verkeerde uitleg van één enkel Bijbelvers. De zinsnede over “drie dagen en drie nachten” wordt kunstmatig in overeenstemming gebracht met modern Nederlands spraakgebruik; in plaats dat men zich aanpast aan de algemene gewoontes van de mensen die in die tijd leefden.
dkw
16-10-2012 / 16:28
@rotterdam1, je bent wel erg zeker van je zaak zeg, en wat je zegt klopt ook niet, want er zijn meerdere argumenten dan de 3 dagen en 3 nachten, lees maar.

n Mark. 16 : 1 lezen we het volgende: “En toen de sabbat voorbijgegaan was, hadden Maria Magdalena, en Maria, de moeder van Jakobus, en Salome specerijen gekocht, opdat zij kwamen en Hem zalfden” dus na de Sabbat!
Luk. 23 : 55 – 56,: “En ook de vrouwen, die met Hem gekomen waren uit Galilea, volgden na en aanschouwden het graf, en hoe Zijn lichaam gelegd werd. En weergekeerd zijnde, bereidden zij specerijen en zalven; en op de sabbat rustten zij naar het gebod”. Hier staat dus dat zijn vóór de Sabbat specerijen bereiden en daarna rustten!

Of de Bijbel is in tegenspraak, of we hebben hier inderdaad te maken met, zoals we reeds zagen, twee Sabbatten. Aangezien de Bijbel nooit in tegenspraak is, omdat God niet liegen kan, is er maar één antwoord mogelijk. We hebben te maken met twee Sabbatten. Eén wekelijkse Sabbat, en één jaarlijkse Hoogtijd-Sabbat! Wanneer we Mark. 16 en Luk. 23 samenvoegen, moeten we tot de conclusie komen dat de vrouwen de specerijen kochten na de Hoogtijd-Sabbat (wat Markus zegt), ze bereidden, en daarna rustten zij op de wekelijkse Sabbat (wat Lukas zegt). De twee Sabbatten zijn dus gescheiden door één werkdag! En ná die wekelijkse Sabbat ontdekten zij dat het graf geopend was (Luk. 24 : 2).
Wat we nu weten, is dat op de eerste dag van de week (zondag) het graf leeg is. De dag daarvoor was het Sabbat. De dag daarvoor (de vrijdag) was een werkdag, waarop de specerijen gekocht en bereid werden. De donderdag daarvoor was de Hoogtijd-Sabbat. En de dag daarvoor (woensdag!!!) werd de Heere Jezus gekruisigd en begraven! Het Laatste Avondmaal werd dus gehouden op een dinsdagavond! En nu zien we ook dat Gods Woord klopt tot op de letter, want nu zijn er drie dagen en drie nachten, die de Heere Jezus in het graf en in het hart der aarde is geweest!

Grote Sabbat is letterlijk vertaald, hoge dag,gezette hoogtijd des Heeren, dus daaruit kun je concluderen dat het een Sabbat was uit het wekenfeest.

Ik zeg niet dat ik het hier mee eens ben, maar dit is één van de vele theorieen.
rotterdam1
17-10-2012 / 09:06
Christus en/of Zijn discipelen hebben zeventien keer over het tijdsverloop rond Zijn dood en opstanding gesproken. Tien keer werd specifiek gezegd, dat de opstanding op “de derde dag” zou plaatsvinden. Vijf keer zeiden ze, dat Hij “in” of “binnen” drie dagen zou opstaan. Twee keer “na drie dagen.” Slechts één keer sprak Jezus over Zijn dood met de woorden “drie dagen en drie nachten.”

Ongetwijfeld zijn al deze uitspraken gebruikt om één en dezelfde gebeurtenis te beschrijven. Daarover schijnt geen verschil van mening te zijn. “De derde dag”, “in drie dagen”, “na drie dagen”, “drie dagen en drie nachten” worden in de Bijbel in dezelfde betekenis gebruikt: ze verwijzen naar de opstanding van Jezus
dkw
17-10-2012 / 10:57
Precies.
Ik vind dat er voor beide kampen goede argumenten zijn, ik heb er veel doorgelezen.
Voor mij is het helemaal niet belangrijk welke dag Jezus is gestorven of welke dag hij opgestaan is.
Belangrijk voor mij is dat we een dag per week mogen hebben waar we dat mogen gedenken en dat hij voor de zonden van Zijn volk gestorven is, wat maakt het uit op welke dag dit is, maar is Hij ook voor jou en mij gestorven, daar gaat het om.
MUS
21-10-2012 / 13:19
@dkw
En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld. (1 Johannes 2:2)
Het is niet de vraag of Hij voor jou en mij gestorven is, maar of jij en ik dat geloven! Hij stierf voor Zijn Vader, om het zondeprobleem met deze wereld op te lossen. Natuurlijk is dat uiteindelijk effectief voor de (uitverkoren) gelovigen.
Johannes3vers16
22-10-2012 / 10:32
Kijk op de site van dominee Abma, van harte aanbevolen...................

http://www.abma.cx/index.php?searchword=sabbat&ordering=newest&searchphrase=all&option=com_search
dkw
22-10-2012 / 10:50
@MUS, je hebt volkomen gelijk, ik ben niet volledig geweest.
Het gaat er inderdaad om dat wij geloven dat hij voor ons gestorven is, een ieder mens heeft de mogelijkheid om zalig te worden, dat denk ik.

Terug in de tijd

Ik krijg regelmatig opmerkingen naar mijn hoofd van mannen over dat ik er goed uit zie. Ik voel me daar ongemakkelijk bi...
3 reacties
13-10-2021
Ik weet niet goed hoe ik het volgende aan moet pakken. Mijn zus zou graag op mijn dochter willen passen, maar aangezien ...
3 reacties
13-10-2014
Hoe kun je weten of iemand manisch depressief is? En kun je hier mee leven? Ik ben een jonge vrouw, waarbij er gedacht w...
geen reacties
13-10-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering